Setting up multiple bank accounts

Defnyddio gwahanol gyfrifon banc ar gyfer gwahanol fathau o wariant

Mae’n well gan rai pobl sefydlu gwahanol gyfrifon banc ar gyfer gwahanol fathau o wariant misol.

Mae hyn yn un ffordd o gadw arian ar gyfer biliau pwysig, fel eich rhent, ar wahân o’ch arian gwario bob dydd.

I’ch helpu i benderfynu faint o gyfrifon i’w hagor, gallech roi eich gwariant mewn ychydig o brif feysydd yn unig – er enghraifft:

 • Un cyfrif ar gyfer eich rhent neu forgais a biliau rheolaidd
 • Un cyfrif ar gyfer cynilion, a
 • Prif gyfrif ar gyfer popeth arall.

Unwaith rydych wedi agor cyfrif ar wahân ar gyfer pob maes o wariant, byddwch angen dweud wrth eich banc i:

 • sefydlu archebion sefydlog sy’n trosglwyddo arian yn awtomatig o’ch prif gyfrif i’r cyfrifon ychwanegol yn syth ar ôl i’ch Credyd Cynhwysol neu gyflog ddod i mewn
 • sefydlu Debyd Uniongyrchol ar gyfer pob un o’ch biliau

Darganfyddwch sut i sefydlu Debydau Uniongyrchol ac archebion sefydlog.

Manteision

 • Gallwch wario o’ch prif gyfrif gan wybod fod eich prif filiau wedi’u talu
 • Gallwch ledaenu cost y biliau y gallech fod angen eu talu bob rhyw ychydig o fisoedd, fel trydan neu nwy

Anfanteision

 • Bydd angen i chi reoli’ch holl gyfrifon yn ofalus er mwyn sicrhau eich bod yn aros mewn credyd ac yn osgoi ffioedd a chostau.

Dewis y math cywir o gyfrif

Ar gyfer eich prif gyfrif a’ch cyfrif ‘rent a biliau’, chwiliwch am gyfrif cyfredol neu sylfaenol heb ffi sy’n caniatáu i chi sefydlu Debydau Uniongyrchol ac archebion sefydlog.

Gwiriwch nad oes raid i chi dalu isafswm i mewn i’r cyfrif bob mis.

Darllenwch ein canllaw ‘Dewis cyfrif bank ar gyfer eich taliadau budd-dal’

Defnyddio gwefan cymharu prisiau i ddod o hyd i gyfrif banc

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn os ydych chi’n ceisio dod o hyd i gyfrif banc sy’n addas i chi.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu cyfrifon cyfredol:

Go Compare*

Moneyfacts

Money Saving Expert

Money Supermarket

 • Mae Go Compare yn eich galluogi i ddefnyddio teclyn Midata a gefnogir gan y llywodraeth i lanlwytho’ch trafodion blaenorol. Bydd hyn yn rhoi argymhellion cyfrif cyfredol i chi’n seiliedig ar eich gwariant personol.

Cofiwch:

 • Ni fydd y gwefannau cymharu i gyd yn rhoi’r un canlyniadau i chi. Gwnewch yn siwr eich bod yn defnyddio mwy nag un safle cyn penderfynu.
 • Ymchwiliwch y math o gyfrif banc sydd ei angen arnoch cyn dewis un
 • Darganfyddwch ragor yn ein canllaw ar wefannau cymharu.

Defnyddio cyfrif pot jam undeb credyd

Cynllunnir cyfrifon pot jam yn arbennig er mwyn caniatáu i chi roi arian mewn ‘potiau’ gwahanol o fewn yr un cyfrif.

Mae rhai undebau credyd yn cynnig y cyfrifon hyn ond nid ydym yn eu hargymell gan eu bod yn codi ffi fisol o hyd at £24, ynghyd â ffioedd i dynnu arian allan.

Mae agor nifer o gyfrifon banc dim-ffi yn ffordd well o wahanu’ch arian i wahanol fathau o wariant.

Fodd bynnag, mae rhai landlordiaid cymdeithasol yn cynnig cyfrifon pot jam undeb credyd i’w tenantiaid, ac efallai y byddant yn talu’r ffi fisol drostynt. Os gallwch chi gael cyfrif pot jam heb dalu unrhyw ffioedd, efallai y byddai’n werth ei ystyried.

Defnyddio potiau jam go iawn

Gallwch ddefnyddio potiau go iawn fel potiau jam neu amlenni i’ch helpu i reoli eich arian.

Os ydych yn cyllidebu drwy ddefnyddio potiau go iawn:

 • marciwch bot ar gyfer pob un o’ch anghenion gwario
 • cymerwch arian parod o’r pot i dalu pob bil wrth iddo ddod i mewn
 • cymerwch arian parod allan cyn mynd i siopa

Ceisiwch lynu at reol o ‘pan mae wedi mynd, mae wedi mynd’.

Er enghraifft, os yw’ch pot jam petrol yn wag peidiwch â mynd i mewn i’r pot arian trydan yn hytrach.

Os oes gennych chi unrhyw arian parod yn weddill yn y potiau ar ddiwedd y mis, ceisiwch fynd i’r arfer o’i roi tuag at gronfa cynilion argyfwng.

Manteision

 • Mae cael arian parod mewn potiau yn eich atgoffa faint rydych yn ei wario yn ystod y mis - ac felly gall eich helpu i wario llai o arian.

Anfanteision

 • Nid talu am bopeth gydag arian parod yw’r ffordd orau bob tro
 • Byddwch yn colli allan ar fanteision talu biliau trwy Ddebyd Uniongyrchol, fel tariffau rhatach a’ch biliau’n cael eu talu’n awtomatig
 • Bydd angen i chi fod yn arbennig o ofalus ynghylch diogelwch os cadwch lawer iawn o arian parod yn y ty

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?