Sefydlu ymddiriedolaeth

A oes angen rhywun arnoch i reoli eich arian ar eich rhan – er enghraifft, ei ddefnyddio i helpu rhywun ar ôl eich marwolaeth, neu i dalu am eich gofal yn nes ymlaen? Un ffordd o wneud hyn yw i roi’r arian i ymddiriedolaeth.

Beth yw ymddiriedolaeth?

Awgrym da

Mae sefydlu ymddiriedolaeth yn gymhleth – defnyddiwch gyfreithiwr i osgoi camgymeriadau costus.

Dychmygwch eich bod wedi gofyn i ffrind ofalu am beth o’ch arian, fel y gallent ei ddefnyddio i dalu am eich gofal pe byddech yn mynd yn sâl. Pe byddech yn rhoi’r arian iddynt yn uniongyrchol yn unig, ni allech fod yn sicr y byddent yn ei ddefnyddio’n gywir. Gallent ei wario ar beth bynnag yr hoffent. Felly, yn lle hynny, gallwch sefydlu ymddiriedolaeth. Gydag ymddiriedolaeth, rhaid i’r arian gael ei ddefnyddio yn unol â rheolau a amlinellir gennych.

Yn y jargon swyddogol, mae ymddiriedolaeth yn drefniant cyfreithiol lle mae un neu fwy o bobl neu gwmni (sef ymddiriedolwyr) yn rheoli arian neu asedau (sef eiddo’r ymddiriedolaeth) y mae’n rhaid iddynt eu defnyddio er budd un neu fwy o bobl (y buddiolwyr).

Yn yr enghraifft uchod, eich ffrind fyddai’r ymddiriedolwr, eich arian fyddai eiddo’r ymddiriedolaeth, a chi fyddai’r buddiolwr – y person sy’n cael budd o’r ymddiriedolaeth.

Gallwch roi arian, buddsoddiadau neu asedau eraill yn yr ymddiriedolaeth. Gan ddibynnu ar y math o ymddiriedolaeth a ddefnyddiwch, efallai y bydd rhaid i chi dalu treth ac efallai y bydd rhaid i’r ymddiriedolwyr gwblhau ffurflenni treth.

Pryd y gall fod rhaid i chi ddefnyddio ymddiriedolaeth

Efallai y byddwch yn sefydlu ymddiriedolaeth:

  • i gefnogi rhywun sy’n methu rheoli ei arian, er mwyn darparu ar gyfer ei anghenion, hyd yn oed pan na fyddwch yn gallu ei helpu
  • i sicrhau y defnyddir eich arian eich hun i ofalu amdanoch os na fyddwch yn gallu gofalu amdanoch eich hun

Gall ymddiriedolaeth fod yn arbennig o ddefnyddiol os oes gennych blentyn sydd â chyflwr iechyd meddwl neu anabledd dysgu ac rydych yn poeni am sut y bydd yn ymdopi’n ariannol ar ôl i chi farw.

Gallant hefyd helpu rhywun â chyflwr iechyd meddwl neu anabledd dysgu sy’n hawlio budd-daliadau’r wladwriaeth, megis Lwfans Byw i’r Anabl (neu’r Taliad Annibyniaeth Bersonol), neu’n cael cymorth ariannol gan ei adran gwasanaethau cymdeithasol lleol.

Gellir gwneud y taliadau budd-dal i’r ymddiriedolwyr, a fydd yn eu defnyddio yn ôl rheolau’r ymddiriedolaeth.

Ac fel y gwyddoch, mae’n debyg, mae pobl yn aml yn sefydlu ymddiriedolaethau i blant.

Sut i sefydlu ymddiriedolaeth

Rhaid i eiriad ymddiriedolaeth fod yn fanwl gywir, felly dylech ofyn i gyfreithiwr ei sefydlu. Gall fod yn ddrud - tua £1,000 neu fwy - ond mae gan rai elusennau gynlluniau lle maent yn cyfrannu at gostau’r rhieni o sefydlu ymddiriedolaeth ar gyfer plentyn anabl.

Rhaid i chi ddewis pobl i fod yn ymddiriedolwyr, fel arfer aelodau o’r teulu neu ffrindiau agos rydych yn gwybod y gallwch ddibynnu arnynt. Meddyliwch yn ofalus am bwy i ofyn iddynt, a sicrhewch eu bod yn hapus i gymryd y cyfrifoldeb. Dylech gael o leiaf dau ymddiriedolwr, ond dim mwy na thri neu bedwar fwy na thebyg.

Fel arall, gallwch benodi cwmni fel eich ymddiriedolwr, megis banc neu gwmni o gyfreithwyr – ond cofiwch y byddant yn codi tâl.

Dod o hyd i gyfreithiwr i lunio ymddiriedolaeth

Mae Cymdeithas y Gyfraith yn cadw cronfeydd data chwiliadwy i’ch helpu i ddod o hyd i gyfreithiwr cymwys yn eich ardal chi.

Dod o hyd i gyfreithiwr yng:

Mwy o wybodaeth am ymddiriedolaethau

Gallwch gael llawer mwy o wybodaeth am ymddiriedolaethau – gan gynnwys y mathau o ymddiriedolaethau a sut y cânt eu trin at ddibenion treth – gan Gyllid a Thollau EM.

Dewch o hyd i fwy o wybodaeth am ymddiriedolaethau ar wefan GOV.UK.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?