Sgamiau coronafeirws

Mae twyllwyr yn defnyddio’r achos coronafeirws i dwyllo pobl allan o arian. Mae hyn wedi cynnwys pobl sy’n ceisio prynu masgiau wyneb amddiffynnol gan werthwyr twyllodrus ac e-byst gwe-rwydo ar thema coronafeirws. Dyma grynodeb o’r rai o’r sgamiau rydym wedi clywed amdanynt hyd yn hyn.

Sgamiau swyddi coronafeirws

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol, i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch.

Gyda llawer o bobl yn poeni am eu swyddi, bu cynnydd aruthrol yn nifer y swyddi ffug a thwyllodrus sy’n cael eu hysbysebu.

Mae’r sgamiau hyn yn annog pobl i drosglwyddo manylion personol, neu arian, fel rhan o’r cais am swydd. Er enghraifft, efallai y gofynnir i chi dalu am wisg gwaith neu hyfforddiant, neu wiriad diogelwch sy’n gofyn i chi gyflwyno gwybodaeth bersonol.

Gall fod yn anodd iawn adnabod hysbysebion swyddi ffug. Maent fel arfer yn hawdd iawn i wneud cais amdanynt a heb fod angen fawr o brofiad blaenorol, os o gwbl.

Os ydych yn ystyried ymgeisio am swydd, gwnewch ychydig o ymchwil ar y cwmni yn gyntaf, fel chwilio am wefan y cwmni, neu chwilio am gwmni ar-lein i weld pa wybodaeth sydd yno amdanynt. Ni fydd y mwyafrif o gyflogwyr cyfreithlon yn gofyn i chi drosglwyddo arian ymlaen llaw.

Os ydych yn dioddef un o’r sgamiau hyn, cysylltwch â’ch banc cyn gynted â phosibl i atal unrhyw daliadau pellach rhag mynd allan.

Sgamiau coronafeirws

Sgamwyr e-bost a drws i ddrws sy’n honni eu bod yn dod o gwmnïau ymchwil sy’n gysylltiedig â sefydliadau fel y Ganolfan Rheoli Clefydau (CDC) a Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) sy’n cynnig profion coronafirws, neu fanylion y rhai sydd wedi’u heintio.

Pobl yn cael eu hannog i fuddsoddi arian yn y farchnad stoc gan fod prisiau cyfranddaliadau wedi gostwng cryn dipyn yn ystod yr wythnosau diwethaf. Bydd y sgamwyr yn aml yn dweud wrthych fod hwn yn risg isel, gyda gwobr uchel, sy’n arwydd clir o sgam. Byddwch yn ofalus iawn o unrhyw un sy’n cysylltu â chi o’r newydd gyda chynnig buddsoddiad sy’n rhy dda i fod yn wir.

E-byst sy’n edrych fel eu bod gan y llywodraeth yn cynnig arian i’ch helpu trwy’r amser anodd hwn a negeseuon gan CThEM yn cynnig ad-daliadau treth i chi.

Mae grantiau gan y llywodraeth, yn enwedig y cynllun cymorth incwm hunangyflogaeth, yn debygol o gael eu targedu gan sgamwyr. Os ydych yn hunangyflogedig nid yw’r cynllun hwn ar agor eto, felly bydd unrhyw gyswllt â gewch gan rhywun sy’n honni i fod o CThEM sy’n cynnig mynediad i chi yn sgam.

Mae nifer o sgamwyr yn cymryd mantais o’r ffaith ei bod yn anoddach cysylltu â darparwyr oherwydd bod siopau wedi cau, a llinellau cymorth yn brysur iawn. Byddwch yn wyliadwrus o unrhyw neges destun, e-bost neu alwad ffôn yn dweud bod yna broblem gyda’ch taliad neu fil.

Mae sgamwyr hefyd wedi bod yn cysylltu â phobl yn esgus eu bod o fanciau sy’n cynnig cymorth ariannol fel dim ffioedd hwyr ar gardiau credyd a gwyliau talu ar fenthyciadau, fel ffordd o’ch cael i ddatgelu manylion eich cerdyn a’ch cyfrif banc.

Mae nifer y sgamiau ond yn debygol o gynyddu ac mae Action Fraud yn dweud bod cannoedd o filoedd o bunnoedd wedi’u colli i sgamwyr ers i’r achos ddechrau.

Mae’n bwysig eich bod yn cadw’n fwy gwyliadwrus bob amser, gwnewch yn siŵr bod unrhyw alwadau a negeseuon e-bost rydych yn eu cael yn dod o ffynonellau cyfreithlon a peidiwch â rhannu unrhyw wybodaeth bersonol.

Darganfyddwch fwy am sut i adnabod, osgoi ac adrodd am sgamiau.
Dysgwch fwy am sgamiau coronafeirws ar wefan Action Fraudopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?