Siarad â ffrindiau am arian

Fel arfer nid ydych yn byw gyda’ch ffrindiau, felly os ydych yn dymuno mynd i’w gweld fe drefnwch achlysur arbennig - fel mynd i’r dafarn, cinio neu chwarae gêm ac ati.

A gyda’ch ffrindiau byddwch yn mynychu priodasau, partion pen-blwydd, dathlu cartref newydd a dathliadau eraill - a all fod yn gostus ar ôl i chi dalu am anrhegion, alcohol a bwyd. Mae popeth yn costio.

Gall fod yn anodd dweud wrth eich ffrindiau na allwch fforddio’r holl nosweithiau allan ond mae modd i chi gwtogi ar y costau ond parhau i weld eich ffrindiau.

Dweud wrth eich ffrindiau na allwch chi fforddio mynd allan

Mae eich ffrindiau yn ffrindiau waeth faint o arian yr ydych yn ei ennill neu faint o arian sydd gennych chi i’w wario. Mae’n annhebygol iawn y byddant yn rhoi’r gorau i gadw cwmni i chi gan na allwch chi ymuno â nhw mewn gweithgareddau costus.

Peidiwch â chymryd yn ganiataol eu bod yn gwybod faint o arian sydd gennych i’w wario, neu eich bod dan bwysau i gymdeithasu fel hwythau. Ni fydd ganddynt unrhyw syniad o’ch sefyllfa os na ddywedwch chi wrthyn nhw.

Os nad yw’r bobl sydd agosaf atoch yn ymwybodol o gwbl o’ch sefyllfa, mae’r cyfan yn debygol o fod mor annifyr iddyn nhw hefyd os ydych chi’n osgoi cymdeithasu byth a beunydd neu’n gwneud esgusion ynglŷn â pham na allwch chi fynd allan.

Dyma rai awgrymiadau a allai fod o gymorth i chi:

  • Eisteddwch i lawr gyda nhw gan egluro ei bod hi’n bwysig i chi fedru cynilo ar gyfer hwn, llall ac arall, felly rydych yn chwilio am ffyrdd i gadw’ch costau’n isel. Efallai y byddant yn rhoi rhai awgrymiadau hyd yn oed.
  • Pan fyddwch yn cyfarfod, cymerwch reolaeth a chanolbwyntiwch ar dreulio’ch amser yn gwneud pethau rhad ac am ddim neu lai costus, a all fod yr un mor ddifyr â gweithgareddau costus. Peidiwch â rhoi mwy o arian nag sydd ei angen arnoch wrth adael y tŷ. Gallwch wastad adael i’r bobl sydd yn eich cwmni wybod faint o arian sydd yn eich poced a phan fydd hwnnw wedi’i wario bydd dim modd cael rhagor. Gall hynny fod o gymorth i chi a’ch ffrindiau efallai i benderfynu beth hoffech chi ei wneud yn fwy na dim byd arall, am yr arian sydd gennych ar gael.
  • Defnyddiwch ein Canfyddwr arian parod cyflym i weld faint allech chi ei arbed drwy dorri’n ôl.
  • Am fwy o awgrymiadau ynglŷn â siarad am arian ewch i Sut i siarad am arian.

Gofynnwch i’ch ffrindiau a fyddai un ohonynt yn fodlon bod yn ‘Gyfaill Cynilo’ - sef rhywun sy’n rhoi help i chi gyrraedd eich nodau cynilo. Dywedwch wrtho ef neu hi ar gyfer beth rydych yn cynilo amdano a faint sydd ei angen arnoch. Yna gall eich ffrind gael sgyrsiau rheolaidd gyda chi i wirio’ch cynnydd a’ch cefnogi ar hyd y daith. Beth am gyfnewid cefnogaeth hyd yn oed - pa help allech chi ei roi iddo ef neu hi?

Dengys ymchwil hefyd, os gadawn i bobl wybod am ein nodau cynilo yna mae hynny o gymorth i ni fedru canolbwyntio ac fe gyrhaeddwn y nod yn gynt na phetaem wedi cadw’r peth yn ddistaw.

Sut i ddelio â ffrind sy’n gofyn i gael benthyca arian

Os bydd ffrind yn gofyn i gael benthyca arian, gall fod yn anodd iawn dweud na. Nid ydych yn dymuno ei golli fel ffrind yn sgil ffrae am arian, ond wedi dweud hynny, mae’n berson annwyl i chi ac rydych yn dymuno ei helpu.

Gall benthyca arian i ffrind roi straen ar berthynas, yn enwedig petaech yn ei chael hi’n anodd ei boenydio am yr arian neu petaech mewn trafferthion pe na fyddech yn cael yr arian yn ôl. Os felly, gwell peidio â benthyca’r arian.

Peidiwch â theimlo’n euog ynglŷn â gwrthod benthyca arian i ffrind. Gallwch roi cymorth iddo mewn ffyrdd eraill, fel sicrhau ei fod yn ymwybodol o’n gwefan a bod gennym gynnwys ar beth i’w ystyried cyn i chi fenthyca a help i dorri’n ôl ar wariant.

Gallwch roi cefnogaeth iddo hefyd drwy ddweud na – wedi’r cwbl, nid yw mynd i ddyled a allai ddifetha perthynas yn debygol o helpu’ch ffrind.

Os ydych yn ystyried rhoi benthyg arian, gofynnwch y cwestiynau canlynol i chi’ch hunan:

  • A allaf ei fforddio? Edrychwch ar eich cyllideb eich hun i sicrhau nad ydych am roi eich hun mewn trafferthion ariannol yn gyntaf. Allwch chi fforddio peidio â chael yr arian yn ôl? Gall ein Cynllunydd Cyllideb helpu.
  • Allan nhw ei fforddio? Os na fydd yn medru talu’r arian yn ôl i chi’n llawn, rydych mewn perygl o greu cryn dipyn o annifyrwch i chi’ch hunan. Os na all brofi y bydd yn talu’r arian yn ôl i chi, peidiwch â rhoi benthyg yr arian iddo. Gallwch hyd yn oed rannu ein tudalen ynglŷn â manteision ac anfanteision benthyca gan deulu neu ffrindiau.
  • Pa mor ffurfiol fydd y trefniant hwn? Os penderfynwch fenthyca ychydig o arian i ffrind, mae’n beth doeth rhoi’r trefniant i lawr ar bapur, hyd yn oed os nodwch rywbeth mewn e-bost neu rywbeth mwy ffurfiol fel contract.

Cael arian a fenthycwyd yn ôl

Gall gofyn i ffrindiau dalu’r arian sy’n ddyledus yn ôl i chi achosi gryn straen. Mae’n waeth fyth os gwyddoch nad oes gan eich ffrind lawer o arian ac y bydd yn ei chael hi’n anodd talu’r arian yn ôl i chi.

Os yw’r cyfeillgarwch o werth sylweddol i chi, mae’n bwysig peidio â chreu ffrae wrth ofyn am eich arian yn ôl.

Gallwch bob amser dybio bod ateb syml, sef bod y ffrind wedi anghofio, gan geisio ei atgoffa gydag ambell i awgrym cynnil.

Yn ddibynnol ar eich dull arferol o wneud pethau, weithiau gall cynnal sgyrsiau am fenthyca arian fod ychydig yn haws drwy neges destun neu e-bost. Golyga hynny bod popeth mewn ysgrifen ynglŷn â faint o arian parod a fenthycwyd a pha bryd y caiff ei dalu’n ôl.

Gall fod o fudd ychwanegu nodyn ynglŷn â brys eich cais er mwyn i’ch ffrind sylweddoli eich bod bellach mewn sefyllfa anodd yn sgil benthyca’r arian iddo. Gallai brawddegau fel ‘Mae’n ddrwg iawn gen i ofyn, ond dw i wir angen cael yr arian yn ôl erbyn XX gan fod angen i mi dalu XX yn ôl’.

Os na fydd yr holl drafodaethau’n llwyddo a chredwch na fyddwch yn medru cael eich arian yn ôl drwy sgwrsio’n unig, fel cam olaf gallech bob amser geisio cymorth cyfreithiol a hawlio’r arian yn ôl drwy’r llys.

Mae’n werth nodi nad oes modd cyflwyno hawliad yn rhad ac am ddim, ac mae’r ffioedd yn cychwyn o £25 os hawliwch hyd at £300.

Os ydych yn cael trafferth i ymdopi’n ariannol yn sgil benthyca arian i’ch ffrind, dylech addasu’ch cyllideb neu greu un arall i ddelio â’r golled.

Sut i siarad am arian

Os ydych chi angen siarad gyda rhywun am arian ond ddim yn siŵr sut fydd pethau’n mynd, bydd y canllaw hwn yn eich helpu i gychwyn arni, yn cynnwys awgrymau ar sut i gael canlyniad da, rhannu nodau ariannol a beth i’w wneud os ydych chi’n amau y bydd y sgwrs yn un anodd neu os na fydd yn mynd fel y bwriadwyd.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?