Siarad â phlant sydd bellach yn oedolion am arian

Nid yw sgyrsiau gyda’n plant am arian yn dod i ben pan fyddan nhw wedi tyfu’n oedolion. Mae’r canllaw hwn yn dweud mwy wrthych am sut i ddelio gyda sgyrsiau os ydych am ofyn iddyn nhw fagu mwy o annibyniaeth ariannol oddi wrthych a beth i siarad amdano os ydych chi am ofyn i’ch rhieni i fod yn warantwr ar gyfer benthyciad.

Gofyn i feibion a merched sydd bellach yn oedolion i gyfrannu at gostau’r cartref

Mae’r economi yn rhoi amser caled i blant sydd wedi tyfu, ond nid yw hynny’n golygu bod yn rhaid i chi roi siec agored iddynt. Mae llawer ohonynt yn byw gartref yn hirach wrth i gostau byw godi ac mae’n cymryd mwy o amser i lwyddo i brynu eiddo am y tro cyntaf.

Rhaid i rieni geisio cael cydbwysedd rhwng ceisio helpu eu plant i mewn i’r byd mawr sydd ohoni sy’n llawn cyfrifoldeb ariannol, tra hefyd yn sicrhau bod eu sefyllfa ariannol nhw eu hunain yn gadarn.

Os na allwch fforddio costau golchi, defnydd o’r rhyngrwyd, galwadau ffôn, yswiriant, bwyd ac ati mwyach neu os nad ydych yn dymuno ysgwyddo’r holl gostau hynny, efallai y bydd angen i chi ddangos agwedd gadarn yn hytrach na chynnig arian parod. Wedi’r cwbl, os sicrhewch eich bod mewn sefyllfa gref yn ariannol mi fyddwch yn medru cefnogi’ch hun a’ch teulu’n well i’r dyfodol.

Mae cyfathrebu’n glir gyda’ch plant yn allweddol. Efallai na fyddant hyd yn oed yn sylweddoli faint mae’r cymorth ariannol a gânt gennych yn ei gostio i chi os na ddywedoch wrthynt erioed.

Byddwch yn onest am yr effaith ariannol a achosir ganddynt, lluniwch gynllun i roi diwedd i’r cymorth neu awgrymwch amserlen ar gyfer ei leihau.

Anogwch eich plentyn i gwblhau cyllideb, er mwyn iddo fedru gweld beth yw cost pethau yn ogystal â rhoi trefn ar ei faterion ariannol ei hun.

Nid yw eich cariad at eich plant a hwythau atoch chi, yn seiliedig ar arian. Gallech deimlo bod cynnig gormodedd iddynt yn beth da - ond y peth mwyaf buddiol iddynt i’r hirdymor yw gadael iddynt wybod pa gostau maent yn eu hwynebu a rhoi’r cyfle iddynt ddechrau cymryd cyfrifoldeb am eu materion ariannol.

Gorau po gyntaf i bobl ifanc ddysgu sut i gymryd cyfrifoldeb am arian a gwneud eu dewisiadau eu hunain ynghylch gwario a chynilo, a deall goblygiadau llawn o fyw’n annibynnol, er mwyn iddynt fod yn fwy parod i ymdopi â realiti byw fel oedolyn.

Os yw cychwyn y sgwrs honno’n codi ofn arnoch, darllenwch ein canllaw Sut i siarad am arian.

Camdriniaeth ariannol ar bobl hŷn

Bydd y rhan fwyaf o blant yn fodlon cyfrannu tuag at gostau’r cartref yn ôl yr angen a bydd y rhan fwyaf o rieni’n dymuno helpu eu plant cymaint â phosib. Fodd bynnag, weithiai gall meibion a merched geisio rheoli arian eu rhieni neu arian aelodau hŷn o’r teulu.

Gallai hyn ddigwydd drwy fynnu arian parod neu fynd i ddyledion yn eu henw nhw, gyda bygythiadau o gamdriniaeth gorfforol neu emosiynol yn aml ynghlwm â hynny os na fydd yr unigolyn dan sylw’n cydymffurfio. Pan fydd hyn yn digwydd, gallai cychwyn trafod sgwrs am arian roi rhywun mewn perygl o niwed emosiynol neu gorfforol. Gall hefyd deimlo’n ynysig ac ofni dweud wrth rywun am y gamdriniaeth.

Mae’n bwysig gwybod bod camdriniaeth ariannol yn drosedd ac os ydych yn ddioddefwr nid oes angen i chi geisio ymdopi ar eich pen eich hun. Mae llawer iawn o help ar gael. Os hoffech gael gwybod mwy am arwyddion camdriniaeth ariannol a sut i gael cymorth, darllenwch ein canllaw Diogelu eich hunan rhag camdriniaeth ariannol.

Gofyn i’ch rhieni fod yn warantwr

Os nad ydych yn ennill llawer neu’n ei chael hi’n anodd benthyca arian gan nad oes gennych ddigon o hanes credyd, efallai y byddai’n syniad da i chi ofyn i’ch rhieni am help i gael benthyciad, morgais neu i arwyddo cytundeb tenantiaeth.

Un ffordd o wneud hynny yw gofyn iddynt fod yn warantwr – unigolyn trydydd parti sy’n rhoi sicrwydd ariannol y byddai ad-daliadau benthyciad neu’r rhent yn cael ei dalu ganddo pe na fyddech chi’n medru talu.

Os cewch warantwr i gydlofnodi’r benthyciad neu’r cytundeb tenantiaeth, bydd ef neu hi, fel chithau, wedi’i rwymo’n gyfreithiol yn unol â’r gofynion ariannol.

Dyna pam fod gwarantwr yn rhywun a fyddai’n ymddiried yn sylweddol ynoch a pham mai rhieni sy’n ysgwyddo’r cyfrifoldeb hwnnw’n aml iawn.

Wrth ofyn i’ch rhieni fod yn warantwr, byddwch yn onest gyda nhw waeth beth yw eich hanes gydag arian a benthyciadau. Mae’n debygol eu bod nhw’n gyfarwydd â’ch sefyllfa ariannol a’ch arferion gwario felly does dim rheswm i chi osgoi’r gwirionedd.

Yr hyn sydd bwysicaf oll yw rhoi sicrwydd iddynt y byddwch yn ymddwyn yn gyfrifol ac yn datgan ar unwaith os bydd unrhyw broblemau ariannol yn codi. Er mwyn iddynt gael hyder ynoch, mae’n syniad da i:

  • Rannu eich cyllideb misol gyda nhw er mwyn iddynt gael gweld yn union sut y byddwch yn bwriadu talu’ch rhent a biliau eraill.
  • Cydweithiwch gyda nhw i greu cynllun wrth gefn gyda’ch gilydd rhag ofn i chi fethu â thalu eich ad-daliadau’n brydlon ac angen rhoi trefn ar bethau.
  • Gwnewch yn siŵr eich bod wedi edrych ar bob opsiwn arall cyn gofyn. A oes gwir angen benthyca arnoch? Pam nad arhoswch chi hyd nes y gallwch fforddio’r ad-daliadau eich hunan neu hyd nes i chi fod â sgôr credyd da?

Gwnewch yn siŵr fod y gwarantwyr yn cael eu cyngor annibynnol eu hunain, gofynnwch iddynt warantu dim mwy na’r hyn maent yn fodlon ei ysgwyddo, ac yn fwy na dim, gwnewch yn siŵr fod pawb yn deall eu hymrwymiadau.

Mae’r pethau y dylech sicrhau bod eich rhieni’n ymwybodol ohonynt yn cynnwys:

  1. A ydynt yn deall eu cyfrifoldebau fel gwarantwr yn llwyr?
  2. A ydynt yn deall yr atebolrwydd cyfreithiol a goblygiadau hynny petaech yn methu â thalu?
  3. A ydynt yn sylweddoli y gallai’r sefyllfa waethaf un olygu y gallent golli eu cartref? Mae’r rhan fwyaf o rieni o’r farn na fyddai hynny fyth yn digwydd iddyn nhw, ond mae’n sefyllfa eithaf cyffredin mewn gwirionedd.
  4. A yw’r gallu ganddynt yn wirioneddol i ysgwyddo’ch dyled?
  5. A ydynt yn teimlo dan bwysau i fod yn warantwr? Fel arfer ceir teimlad o reidrwydd emosiynol.

Sut i siarad am arian

Os ydych chi angen siarad gyda rhywun am arian ond ddim yn siŵr sut fydd pethau’n mynd, bydd y canllaw hwn yn eich helpu i gychwyn arni, yn cynnwys awgrymau ar sut i gael canlyniad da, rhannu nodau ariannol a beth i’w wneud os ydych chi’n amau y bydd y sgwrs yn un anodd neu os na fydd yn mynd fel y bwriadwyd.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?