Siarad am arian

Nid oes angen teimlo’n euog am fod eisiau sicrwydd ariannol – mae’n rhywbeth sylfaenol y mae pob un ohonom ei angen. Po fwyaf fyddwch chi’n bod yn agored am arian - hyd yn oed y sgyrsiau anodd iawn - y gorau fydd eich bywyd a pherthnasau.

Pam ddylen ni siarad am arian?

Wrth beidio â siarad am arian, fe allech achosi loes i’r rhai sydd agosaf atoch. Er enghraifft, os oes gennych chi a’ch partner gyfrifon ar y cyd neu os yw enwau’r ddau ohonoch ar filiau’r cartref, gallai’ch camgymeriadau ariannol chi effeithio ar statws credyd a dyfodol ariannol eich partner, a hefyd petai eich partner yn gwneud camgymeriadau. Mae’n hanfodol bod yn ymwybodol o’ch sefyllfa os ydych yn dymuno diogelu’ch materion ariannol yn ystod perthynas ac os bydd y berthynas honno’n chwalu.

Gall peidio siarad am arian gydag aelodau eraill o’r teulu hefyd achosi problemau. Gyda phobl hŷn, os nad ydym wedi trafod eu dyfodol ariannol, gall materion brys godi’n hawdd iawn ac efallai na fyddwch yn ymwybodol o’u dymuniadau neu sut yr hoffent i chi ddelio â’r sefyllfa.

Weithiau gall myfyrio dros bethau a’u rhoi mewn persbectif fod yn llawer iawn haws os oes rhywun ar gael i’ch helpu, un ai gydag arbenigwr neu’r bobl sydd agosaf atoch.

Pam nad ydyn ni’n hoff o siarad am arian?

Mae yna filiwn o resymau pam nad ydyn ni’n hoff o siarad am arian. I lawer ohonom, mae’n bwnc i’w osgoi! Yn aml fe’i hystyrir yn anghwrtais i’w drafod fel pwnc.

Dyma rai o’r prif resymau mae pobl yn rhoi am beidio trafod arian. Os ydych chi’n adnabod eich hun yma, efallai bod angen edrych ar pam eich bod yn teimlo fel hyn:

“Rwy’n anobeithiol gydag arian ac mae pawb yn gwybod hynny”

Er nad ydych wedi bod ymhlith y gorau yn ymdrin ag arian yn y gorffennol, does dim rheswm i amau na allech chi newid hynny i’r dyfodol. Wrth i chi aeddfedu fel unigolyn, mae blaenoriaethau yn newid a bydd y rhai sydd agosaf atoch yn deal hynny. Y cam cyntaf tuag at fod yn arbenigwr ariannol sy’n gwybod yn union beth mae’n wneud yw cael trefn ar eich cyllideb. Gallwch ddefnyddio ein Cynllunydd cyllideb i’ch helpu. Gallwch weld ein hofferyn Cynllunydd cyllideb ar: Cynlluniwr Cyllideb.

“Mae bywyd yn rhy fyr, felly pam ddylwn Idrafferthu? Bydd y cyfan yn dod i drefn yn y pen draw”

Ydi, mae bywyd yn fyr ac mae’n bwysig ei fwynhau - ac mae hynny’n cynnwys wedi i chi ymddeol. Y gwirionedd yw na fydd popeth yn dod i drefn yn y pen draw – rhaid pwysleisio hynny. Ond does dim rhaid i roi arian i’r naill ochr nawr fod yn rhy boenus. Yn wir, mae’n debygol na fyddwch chi’n sylwi arno - yn enwedig os yw’ch cyflogwr yn cyfrannu tuag at y swm hefyd. Gweler ein hadran ar bensiynau ac ymddeoliad.

“Rwy’n gwybod y dylwn i siarad am fy materion ariannol, ond wn i ddim at bwy ddylwn I droi”

Mae popeth yn ymddangos mor ddryslyd. Ai bwriad pobl yw eich twyllo, a ydynt yn ceisio bod yn gyfrwys? Gall gwybod ble i ddechrau deimlo’n llethol. Peidiwch â phoeni. Rydyn ni yma i’ch helpu. Siaradwch â ni. Rydyn ni am ddim ac yn ddiduedd ac os ydych chi angen mwy o help gallwn eich pasio ymlaen at sefydliadau eraill y gallwch ymddiried ynddynt.

Os ydych yn cael trafferth gyda dyled, gallwch gael cyngor am ddim ar ddyledion ar: moneyadviceservice.org.uk/debt

“Bydd pobl yn meddwl fy mod i’n dwp”

Efallai wir. Mae pob un ohonom yn profi hynny o bryd i’w gilydd. Gorau po gyntaf i chi gael trefn os yw pethau wedi mynd yn flêr arnoch. Mae colli’ch cartref neu boeni bob dydd am sut y llwyddwch i roi bwyd ar y bwrdd yn llawer mwy difrifol na theimlo’n dwp. Siaradwch â ni i chi fedru rhoi cychwyn arni. Os ydych chi’n poeni nad ydych yn deall pwnc, defnyddiwch un o’r cannoedd o ganllawiau defnyddiol ar y wefan Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

“Bydd pobl yn meddwl llai ohonof”

Ychydig iawn ohonom sy’n hoffi’r syniad o rannu ein harferion gwario gydag eraill, ac weithiau mae pobl eraill yn feirniadol. Ond peidiwch â gadael iddynt eich atal rhag symud ymlaen â’ch sefyllfa ariannol. Efallai mai problem o ran cyfathrebu yw hyn gyda rhywun sy’n annwyl i chi.

“Yn ffodus, mae fy mhartner yn dda gydag arian, felly does dim rhaid i mi feddwl am y peth”

Mae gan bawb ohonom wahanol gryfderau, ond mae bod yn dda gydag arian yn dod trwy ymarfer, felly mae gadael i rywun arall ofalu am bopeth a wnewch gydag arian yn golygu nad ydych yn mynd i fod mewn sefyllfa dda os byddwch ar eich pen eich hun a bod rhaid i chi ymdopi.

Sut i siarad am arian

Os ydych chi angen siarad gyda rhywun am arian ond ddim yn siŵr sut fydd pethau’n mynd, bydd y canllaw hwn yn eich helpu i gychwyn arni, yn cynnwys awgrymau ar sut i gael canlyniad da, rhannu nodau ariannol a beth i’w wneud os ydych chi’n amau y bydd y sgwrs yn un anodd neu os na fydd yn mynd fel y bwriadwyd.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?