Siarad am arian canllawiau

Yn aml, ystyrir bod gwleidyddiaeth, rhyw ac arian yn bynciau i’w hosgoi. Tra’n bod wedi dod yn fwy bodlon i drafod ein credoau a bywyd cariadol, yn aml mae arian yn cael ei
ystyried yn bwnc na ellir ei drafod.

Gall peidio â siarad am arian achosi problemau, gan fod pob rhan o’n bywydau yn cael eu heffeithio gan ein materion ariannol mewn rhyw ffordd neu’i gilydd. Os nad ydynt mewn lle da, gallai effeithio ar ein hiechyd meddwl a chorfforol. Os oes anonestrwydd, gall achosi loes yn ein perthnasau agos gyda theulu a ffrindiau.

Siarad â ffrindiau am arian

Fel arfer nid ydych yn byw gyda’ch ffrindiau, felly os ydych yn dymuno mynd i’w gweld fe drefnwch achlysur arbennig - fel mynd i’r dafarn, cinio neu chwarae gêm ac ati.

A gyda’ch ffrindiau byddwch yn mynychu priodasau, partion pen-blwydd, dathlu cartref newydd a dathliadau eraill - a all fod yn gostus ar ôl i chi dalu am anrhegion, alcohol a bwyd. Mae popeth yn costio.

Gall fod yn anodd dweud wrth eich ffrindiau na allwch fforddio’r holl nosweithiau allan ond mae modd i chi gwtogi ar y costau a pharhau i weld eich ffrindiau.

Siarad â ffrindiau am arian canllaw

Siarad gyda phobl hŷn am arian

Yn ôl Independent Age, tra bod 82% o bobl yn meddwl ei bod yn bwysig siarad gyda pherthynas hŷn am ble’r hoffai fyw os na fyddai’n gallu byw gartref mwyach, dim ond 23% o bobl sydd wedi mynd ati i drafod hyn gyda’u hanwyliaid. Tra bydd rhai pobl yn gallu parhau i fyw yn eu cartrefi, bydd rhai angen cefnogaeth ychwanegol a gynigir gan ofal preswyl.

Siarad gyda phobl hŷn am arian canllaw

Siarad â’ch partner am arian

Rydych chi’n rhannu’ch bywyd gyda’ch partner, ond nid o reidrwydd y gwir am eich cyllid.

Yn ôl Relate, mae un o bob tri o bobl yn dweud y byddai cefnogaeth wrth drafod dyledion a chyllid gyda’u partner yn fuddiol iddynt, felly rydym wedi dod â detholiad o awgrymau ynghyd i’ch helpu.

Siarad â’ch partner am arian canllaw.

Sut i siarad am arian

Os ydych chi angen siarad gyda rhywun am arian ond ddim yn siŵr sut fydd pethau’n mynd, bydd y canllaw hwn yn eich helpu i gychwyn arni, yn cynnwys awgrymau ar sut i gael canlyniad da, rhannu nodau ariannol a beth i’w wneud os ydych chi’n amau y bydd y sgwrs yn un anodd neu os na fydd yn mynd fel y bwriadwyd.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?