Sicrhau eich dyfodol ariannol

Ni ŵyr neb beth yw eich dyfodol ac mae’n bwysig ystyried y risgiau a bod yn barod os na fydd pethau’n mynd yn ôl y disgwyl.

Mae hyn yn golygu meddwl beth sy’n bwysig i chi, er enghraifft, eich teulu, eich ffordd o fyw a’ch cartref (rhent neu forgais), a sicrhau eu bod wedi eu diogelu.

Fyddai mwy nag un o bob chwech o deuluoedd sy’n gweithio ddim yn cael unrhyw help gan y wladwriaeth neu ychydig iawn ac fe fyddent yn gweld eu hincwm yn syrthio o draean, petai’r prif enillwr cyflog yn methu gweithio.
Ffynhonnell: ABI

Er mwyn penderfynu a oes arnoch angen cael diogeliad a pha fath all fod arnoch ei angen, mae’n bwysig edrych ar y darlun cyfan. Pa gynilion sydd gennych? A oes gennych forgais neu unrhyw ddyledion sydd angen eu talu? A oes gennych gynhyrchion yswiriant yn barod, ac os felly beth maen nhw’n ei gynnwys?

Nid oes yr un dau unigolyn yr un fath a bydd y math o ddiogeliad y bydd arnoch ei angen yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol a’ch cyfnod mewn bywyd. Mae eich oedran, statws priodasol, iechyd ac a ydych yn ysmygu neu beidio, yn rai enghreifftiau o’r elfennau y bydd arnoch angen eu hystyried.

Gall y canllaw hwn eich helpu i benderfynu sut a beth sydd arnoch angen ei ddiogelu.

Cynilion fel diogeliad

Yn ogystal â chynilo ar gyfer pryniannau mwy neu ddigwyddiadau, mae’n syniad da rhoi peth arian o’r neilltu rhag ofn y byddwch heb waith, neu yn methu gweithio.

Y rheol gyffredinol yw cael digon o arian wrth gefn i fedru talu am eich taliadau hanfodol am dri mis o leiaf. Yn y modd hwn mae gennych fynediad at gronfa argyfwng a ddylai eich cynnal yn y tymor byr petai rhywbeth yn mynd o chwith.

Ond nid yw bob amser yn hawdd cynilo arian tri mis, a gall cynilion gymryd amser i’w crynhoi a gallant gael eu defnyddio yn gyflym iawn. Felly, tra bydd cael arian argyfwng yn syniad da, gall cyfuno eich cynilion â rhyw ffurf ar yswiriant diogelu fod yn ddewis i chi ei ystyried.

Talu eich dyledion

Mae gan lawer o bobl ddyledion, er enghraifft benthyciadau wedi’u gwarantu, fel morgais, neu ddyledion heb eu gwarantu fel bil cerdyn credyd neu fenthyciad banc.

Petai rhywbeth yn digwydd i chi a bod eich incwm yn gostwng, bydd yn rhaid i chi ddal i dalu eich dyledion, felly mae’n werth cadw rheolaeth arnyn nhw. Fel arfer mae’n gwneud synnwyr rhoi blaenoriaeth i dalu unrhyw ddyledion sydd heb eu diogelu.

Darllenwch ragor am Sut i flaenoriaethu’ch dyledion.

Bydd aelwydydd sy’n colli eu prif gyflog yn aml yn ei chael yn anodd talu taliadau. Mae rhai pobl yn y sefyllfa hon yn troi at gredyd i dalu treuliau fel rhent neu eu morgais ac yn gweld eu hunain yn mynd i fwy a mwy o ddyled.

Yswiriant diogelu

Bydd y math o bolisi yswiriant y gallwch fod ei angen yn dibynnu ar eich sefyllfa.

  • Bydd polisi yswiriant bywyd yn talu cyfandaliad i’ch dibynyddion neu daliadau cyson os byddwch yn marw yn annisgwyl. Os oes gennych bartner neu blentyn, gall yswiriant bywyd roi sicrwydd i chi y byddant yn gallu ymdopi yn ariannol heboch chi. A oes angen yswiriant bywyd arnoch?
  • Cynlluniwyd yswiriant diogelu incwm i’ch cefnogi yn ariannol os na fyddwch yn gallu gweithio oherwydd salwch neu anaf a bod eich incwm yn gostwng. Mae’r polisi hwn yn arbennig o berthnasol i unrhyw un sydd yn hunangyflogedig ac na fyddai’n cael tâl salwch. A oes angen yswiriant diogelu incwm arnoch?
  • Efallai y gallech ystyried cael yswiriant diogelu incwm tymor byr. Bydd y polisi hwn yn talu swm misol, am gyfnod penodol o amser, os byddwch yn colli eich ffynhonnell incwm oherwydd salwch, anaf neu fod eich swydd yn cael ei dileu. A oes angen yswiriant diogelu incwm tymor byr arnoch?
  • Efallai y byddwch yn ystyried yswiriant salwch difrifol, a fydd yn eich yswirio rhag cael math arbennig o gyflwr all newid eich bywyd. Oes angen yswiriant salwch difrifol arnoch?
  • Bydd yswiriant diogelu taliadau yn eich cynnal petai salwch neu ddileu swydd yn golygu na allwch dalu taliadau arferol eich dyledion. A oes angen yswiriant diogelu taliadau arnoch?

A fydd y wladwriaeth yn gofalu amdanoch os byddwch yn cael damwain? A yw cwmnïau yswiriant yn talu pan fydd rhywbeth yn mynd o chwith? Darllenwch yr ateb i’r cwestiynau hyn a mwy yn Yswiriant diogelu – awgrymiadau a chwedlau.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?