Sicrhau y gallwch gwrdd â’ch taliadau car

A allech ddal i dalu am eich car pe byddai rhywbeth annisgwyl yn digwydd a fyddai’n eich gadael heb ddigon o arian? Neu a ydych wedi prynu’ch car eisoes trwy dalu arian parod, ond eich bod wedi’ch gadael gydag ond ychydig neu ddim cynilion i dalu am dreuliau annisgwyl? Darllenwch ymlaen i ganfod sut y gallwch eich diogelu eich hun rhag yr annisgwyl.

Cynlluniwch ar gyfer yr annisgwyl

Byddai bron i bob un ohonom yn cytuno’i bod yn bwysig cael cynllun ariannol wrth gefn rhag ofn yr aiff rhywbeth o chwith. Er hynny, nid yw’r mwyafrif o bobl wedi paratoi ar gyfer hyn mewn gwirionedd.

Os prynwch eich car drwy fenthyciad neu gynllun cyllido car, mae sawl sefyllfa ‘beth os?’ a allai olygu ei bod yn anodd ichi wneud y taliadau. Unrhyw beth o ddigwyddiad mawr fel colli swydd, ysgariad, damwain a salwch, i atgyweiriadau ar eich cartref a chyfarpar y cartref yn torri.

Helpwch warchod eich hun rhag ariannol y rhain trwy sicrhau bod gennych:

  • Bolisïau yswiriant i gwmpasu eich iechyd, eich tŷ a’ch cynnwys, damweiniau a diweithdra.
  • Cronfa argyfwng – cynilion i dalu am o leiaf dri mis o dreuliau.

Os byddwch yn talu am eich car gydag arian parod, ni fydd rhaid i chi boeni am daliadau misol ar eich car. Ond efallai y byddwch yn canfod mai dim ond ychydig neu ddim cynilion sydd gennych o ganlyniad. Fodd bynnag, rydych yn berchen ar eich car felly rydych yn rhydd i’w werthu i godi arian os bydd angen.

Casglu cronfa argyfwng

Fel rheol mae’n syniad da sicrhau bod tri mis o alldaliadau hanfodol ar gael gennych mewn cyfrif cynilo mynediad uniongyrchol. Felly, er enghraifft, os ydych yn gwario £1,500 y mis ar forgais neu rent, bwyd, biliau gwresogi a hanfodion eraill, dylech anelu at sicrhau bod gennych £4,500 yn eich cronfa argyfwng.

I weld awgrymiadau ynghylch creu’ch cronfa a ffyrdd eraill o’ch diogelu’ch hunan rhag yr annisgwyl, darllenwch ein canllawiau:

Cynilion argyfwng – faint sy’n ddigon?

Cynilwch £3 y dydd ar gyfer argyfyngau

A allwch yswirio’ch hun rhag dileu’ch swydd?

A oes angen yswiriant GAP arnoch?

Diogelu eich incwm neu fenthyca

Os ydych am ganfod faint rydych yn ei wario bob mis, defnyddiwch ein Cynllunydd cyllideb – mae’n cymryd ychydig o funudau’n unig.

Eich cam nesaf

Canfyddwch ble i brynu car newydd

Canfyddwch ble i brynu car ail-law

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?