Sicrhau y gallwch gwrdd â’ch taliadau car

A allech ddal i dalu am eich car pe byddai rhywbeth annisgwyl yn digwydd a fyddai’n eich gadael heb ddigon o arian? Neu a ydych wedi prynu’ch car eisoes trwy dalu arian parod, ond eich bod wedi’ch gadael gydag ond ychydig neu ddim cynilion i dalu am dreuliau annisgwyl? Darllenwch ymlaen i ganfod sut y gallwch eich diogelu eich hun rhag yr annisgwyl.

Cynlluniwch ar gyfer yr annisgwyl

Byddai bron i bob un ohonom yn cytuno’i bod yn bwysig cael cynllun ariannol wrth gefn rhag ofn yr aiff rhywbeth o chwith. Er hynny, nid yw’r mwyafrif o bobl wedi paratoi ar gyfer hyn mewn gwirionedd.

Coronafeirws a thaliadau car

Darganfyddwch fwy am wyliau talu os ydych yn cael trafferthion gyda thaliadau cyllid car.

Os prynwch eich car drwy fenthyciad neu gynllun cyllido car, mae sawl sefyllfa ‘beth os?’ a allai olygu ei bod yn anodd ichi wneud y taliadau. Unrhyw beth o ddigwyddiad mawr fel colli swydd, ysgariad, damwain a salwch, i atgyweiriadau ar eich cartref a chyfarpar y cartref yn torri.

Helpwch warchod eich hun rhag ariannol y rhain trwy sicrhau bod gennych:

  • Bolisïau yswiriant i gwmpasu eich iechyd, eich tŷ a’ch cynnwys, damweiniau a diweithdra.
  • Cronfa argyfwng – cynilion i dalu am o leiaf dri mis o dreuliau.

Os byddwch yn talu am eich car gydag arian parod, ni fydd rhaid i chi boeni am daliadau misol ar eich car. Ond efallai y byddwch yn canfod mai dim ond ychydig neu ddim cynilion sydd gennych o ganlyniad. Fodd bynnag, rydych yn berchen ar eich car felly rydych yn rhydd i’w werthu i godi arian os bydd angen.

Casglu cronfa argyfwng

Fel rheol mae’n syniad da sicrhau bod tri mis o alldaliadau hanfodol ar gael gennych mewn cyfrif cynilo mynediad uniongyrchol. Felly, er enghraifft, os ydych yn gwario £1,500 y mis ar forgais neu rent, bwyd, biliau gwresogi a hanfodion eraill, dylech anelu at sicrhau bod gennych £4,500 yn eich cronfa argyfwng.

I weld awgrymiadau ynghylch creu’ch cronfa a ffyrdd eraill o’ch diogelu’ch hunan rhag yr annisgwyl, darllenwch ein canllawiau:

Cynilion argyfwng – faint sy’n ddigon?

Cynilwch £3 y dydd ar gyfer argyfyngau

A allwch yswirio’ch hun rhag dileu’ch swydd?

A oes angen yswiriant GAP arnoch?

Diogelu eich incwm neu fenthyca

Os ydych am ganfod faint rydych yn ei wario bob mis, defnyddiwch ein Cynllunydd cyllideb – mae’n cymryd ychydig o funudau’n unig.

Eich cam nesaf

Canfyddwch ble i brynu car newydd

Canfyddwch ble i brynu car ail-law

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?