Sieciau cardiau credyd

Os nad oes gennych chi ddigon o arian yn eich cyfrif, gall sieciau cerdyn credyd ymddangos fel dewis gwych os nad yw’r siop neu’r gwerthwr yn derbyn cardiau credyd. Fodd bynnag, byddant mewn gwirionedd yn eich rhoi mewn sefyllfa ariannol hyd yn oed yn waeth.

Beth yw sieciau cardiau credyd?

Mae sieciau cardiau credyd yn sieciau gwag a allai gael eu anfon atoch gan ddarparwr eich cerdyn credyd. Gellir eu defnyddio fel dewis arall yn hytrach na’r cerdyn credyd ei hun. Fodd bynnag, bydd eu defnyddio’n costio mwy i chi na phe byddech yn gwario ar gerdyn credyd.

Sut i’w cael

Yn y gorffennol, byddai cwmnïau cardiau credyd yn anfon y sieciau’n uniongyrchol at eu cwsmeriaid. Fodd bynnag, mae darparwyr cardiau credyd bellach wedi’u gwahardd rhag anfon sieciau cerdyn credyd digymell. Felly, byddant ond yn eu hanfon atoch os byddwch yn gofyn yn benodol amdanynt.

Pam y dylid osgoi defnyddio sieciau cardiau credyd

Mae llawer o resymau pam y dylech osgoi defnyddio cardiau credyd.

Cyfraddau llog uchel

Gall y cyfraddau llog a godir ar sieciau cardiau credyd fod yn eithriadol o uchel – yn llawer uwch na benthyciadau personol neu gardiau credyd safonol gan eu bod yn cael eu trin fel arian parod a dynnir allan yn hytrach na phryniant. Gall hyn fod yn ffordd ddrud iawn o fenthyg, sy’n golygu y gallai eich dyled dyfu’n gyflym os na chaiff ei thalu’n llawn ar unwaith.

Ffioedd prosesu

Caiff sieciau cardiau credyd eu trin yn yr un ffordd â phe byddech yn codi arian parod o’ch cerdyn credyd gyda pheiriant arian parod. Mae hyn yn golygu y bydd rhaid i chi dalu ffi trafod o tua 2.5% o’r swm rydych yn ei wario gyda’r siec. Felly, os byddwch yn gwario £ 1,000, bydd rhaid i chi dalu ffi o £25 hefyd.

Dim cyfnod di-log

Gyda cherdyn credyd safonol, os ydych yn talu’ch bil misol yn llawn bob tro, gallwch fwynhau rhwng 45 a 59 diwrnod o gredyd di-log.

Nid yw hyn yn wir gyda sieciau cardiau credyd, gan y codir llog arnoch o’r eiliad y defnyddir y siec nes i’r balans cyfan gael ei dalu.

Dim amddiffyniad cyfreithiol

Nid yw arian a wariwyd gan ddefnyddio sieciau cardiau credyd yn derbyn yr un amddiffyniad cyfreithiol ag arian a wariwyd ar gerdyn credyd.

Pan fyddwch yn prynu rhywbeth sy’n costio rhwng £100 a £30,000 gan ddefnyddio cerdyn credyd, gallwch wneud hawliad yn erbyn cwmni’r cerdyn credyd am ad-daliad os:

  • Nad yw nwyddau’n cyrraedd
  • Os ydynt wedi’u difrodi neu’n ddiffygiol
  • Nad ydynt yn bodloni’r disgrifiad

Ond, os byddwch yn prynu rhywbeth gan ddefnyddio siec cerdyn credyd, nid ydych wedi’ch amddiffyn yn yr un modd.

A all sieciau cardiau credyd fyth fod yn ddefnyddiol?

Nid yw sieciau cerdyn credyd yn ddefnyddiol iawn oni bai:

  • Nad oes gennych ddigon o arian yn eich cyfrif banc
  • Rydych yn dymuno talu rhywun sy’n gwrthod taliadau cerdyn (megis plymwyr neu drydanwyr brys)
  • Rydych yn gwybod y byddwch yn gallu talu’r ddyled yn gyflym ac yn llwyr.

Fodd bynnag, ni ddylech ddefnyddio siec cerdyn credyd oni bai bod gwir angen i chi wneud hynny, a gwnewch yn siŵr eich bod yn ad-dalu’r cyfan cyn gynted â phosib.

Fodd bynnag, os na allwch oedi cyn prynu, bydd rhaid i chi fenthyg. Am bryniadau bach, dylech ystyried cerdyn credyd di-log neu orddrafft awdurdodedig. Os oes rhaid i chi fenthyg mwy na £5,000, yna gall benthyciad personol fod yn fwy priodol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?