Sieciau cardiau credyd

Os nad oes gennych chi ddigon o arian yn eich cyfrif, gall sieciau cerdyn credyd ymddangos fel dewis gwych os nad yw’r siop neu’r gwerthwr yn derbyn cardiau credyd. Fodd bynnag, byddant mewn gwirionedd yn eich rhoi mewn sefyllfa ariannol hyd yn oed yn waeth.

Beth yw sieciau cardiau credyd?

Mae sieciau cerdyn credyd yn sieciau gwag gan eich darparwr cerdyn credyd.

Gellir eu defnyddio fel dewis arall yn hytrach na’r cerdyn credyd ei hun.

Serch hynny, bydd eu defnyddio yn costio llawer yn fwy na phe bai chi’n gwario ar gerdyn credyd, a bydd gennych lai o amddiffyniad.

Sut i’w cael

Arferai’r cwmnïau cerdyn credyd anfon sieciau allan yn uniongyrchol i’w cwsmeriaid.

Serch hynny, mae darparwyr benthyciadau bellach wedi’u gwahardd rhag anfon sieciau cerdyn credyd nas gofynnwyd amdanynt.

Felly, ni fyddant yn eu hanfon oni bai eich bod chi’n gofyn amdanynt yn benodol.

Pam y dylid osgoi defnyddio sieciau cardiau credyd

Mae sawl rheswm pam y dylech chi osgoi defnyddio sieciau cerdyn credyd.

Cyfraddau llog uchel

Gall y cyfraddau llog a godir ar sieciau cerdyn credyd fod yn hynod uchel - llawer yn uwch na chardiau credyd neu fenthyciadau safonol oherwydd maen nhw’n cael eu trin fel codi arian parod ac nid pryniant.

Fe all fod yn ffordd ddrud iawn o fenthyca, sy’n golygu y gallai eich dyled dyfu’n gyflym os nad yw’n cael ei had-dalu yn llawn yn syth.

Ffioedd prosesu

Mae hyn yn golygu y gallech chi orfod talu ffi trin pan fyddwch chi’n gwario gyda’r siec.

Dim cyfnod di-log

Gyda cherdyn credyd safonol, os ydych yn talu’ch bil misol yn llawn bob tro, gallwch fwynhau rhwng 45 a 59 diwrnod o gredyd di-log.

Nid yw hyn yn wir gyda sieciau cerdyn credyd, gan y byddwch chi’n gorfod talu llog o’r foment y bydd y siec yn cael ei defnyddio hyd nes i’r balans cyfan gael ei ad-dalu.

Dim amddiffyniad cyfreithiol

Nid yw arian a wariwyd gan ddefnyddio sieciau cardiau credyd yn derbyn yr un amddiffyniad cyfreithiol ag arian a wariwyd ar gerdyn credyd.

Pan fyddwch chi’n prynu rhywbeth sy’n costio dros £100 a hyd at £30,000 gan ddefnyddio cerdyn credyd, gallwch hawlio yn erbyn y cwmni cerdyn credyd am ad-daliad os yw’r nwyddau:

  • Yn methu cyrraedd
  • Wedi’u difrodi neu’n ddiffygiol
  • Ddim yn bodloni’r disgrifiad

Ond os byddwch chi’n prynu rhywbeth gan ddefnyddio siec cerdyn credyd nid ydych chi wedi’ch diogelu yn yr un ffordd, gan nad yw Adran 75 y Ddeddf Credyd Defnyddwyr yn gymwys.

A all sieciau cardiau credyd fyth fod yn ddefnyddiol?

Yr unig amgylchiadau ble bydd sieciau cerdyn credyd yn ddefnyddiol yw os:

  • Nad oes gennych ddigon o arian yn eich cyfrif banc.
  • Ydych chi’n gwybod y byddwch yn gallu talu’r ddyled yn gyflym ac yn llwyr.
  • Ydych yn dymuno talu rhywun sy’n gwrthod taliadau cerdyn (megis plymwyr neu drydanwyr brys)

Fodd bynnag, ni ddylech ddefnyddio siec cerdyn credyd oni bai bod gwir angen i chi wneud hynny, a gwnewch yn siŵr eich bod yn ad-dalu’r cyfan cyn gynted â phosib.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?