Sieciau cardiau credyd

Os nad oes gennych chi ddigon o arian yn eich cyfrif, gall sieciau cerdyn credyd ymddangos fel dewis gwych os nad yw’r siop neu’r gwerthwr yn derbyn cardiau credyd. Fodd bynnag, byddant mewn gwirionedd yn eich rhoi mewn sefyllfa ariannol hyd yn oed yn waeth.

Beth yw siec cerdyn credyd?

Mae siec cerdyn credyd yn debyg i siec arferol, dim ond bod yr arian y byddwch yn ei ysgrifennu ar ei gyfer yn cael ei ychwanegu i falans eich cerdyn credyd.

Gellir defnyddio sieciau cerdyn credyd fel dewis arall yn hytrach na’r cerdyn credyd ei hun.

Fodd bynnag, bydd ei ddefnyddio’n costio mwy i chi na phe byddech yn gwario ar gerdyn credyd, a bydd gennych lai o sicrwydd.

Sut i gael sieciau cerdyn credyd

Roedd cwmnïau cardiau credyd yn arfer anfon sieciau yn uniongyrchol i’w cwsmeriaid.

Fodd bynnag, mae darparwyr benthyciadau bellach wedi’u gwahardd rhag anfon sieciau cerdyn credyd digymell.

Felly, byddant ond yn eu hanfon atoch os byddwch yn gofyn yn benodol amdanynt.

Pam y dylid osgoi defnyddio sieciau cardiau credyd

Mae sawl rheswm pam y dylech chi osgoi defnyddio sieciau cerdyn credyd.

Cyfraddau llog uchel

Gall y cyfraddau llog a godir ar sieciau cardiau credyd fod yn eithriadol o uchel – yn llawer uwch na defnydd arferol o gerdyn credyd gan eu bod yn cael eu trin fel arian parod a dynnir allan, ac nid fel pryniant.

Gall fod yn ffordd ddrud iawn o fenthyg, sy’n golygu y gallai eich dyled dyfu’n gyflym os na chaiff ei thalu’n llawn ar unwaith.

Ffioedd prosesu

Mae hyn yn golygu y gallech chi orfod talu ffi trin pan fyddwch chi’n gwario gyda’r siec.

Dim cyfnod di-log

Gyda cherdyn credyd safonol, os ydych yn talu’ch bil misol yn llawn bob tro, gallwch gael rhwng 45 a 59 diwrnod o gredyd di-log.

Nid yw hyn yn wir gyda sieciau cerdyn credyd, gan y byddwch chi’n gorfod talu llog o’r foment y bydd y siec yn cael ei defnyddio hyd nes i’r balans cyfan gael ei ad-dalu.

Dim amddiffyniad cyfreithiol ar eich taliad siec cerdyn credyd

Nid yw arian a wariwyd gan ddefnyddio sieciau cardiau credyd yn derbyn yr un amddiffyniad cyfreithiol ag arian a wariwyd ar gerdyn credyd.

Pan fyddwch yn gwneud pryniant rhwng £100 a £30,000 gan ddefnyddio cerdyn credyd, gallwch wneud hawliad yn erbyn cwmni’r cerdyn credyd am ad-daliad os:

  • nad yw nwyddau’n cyrraedd
  • os ydynt wedi’u difrodi neu’n ddiffygiol
  • nad ydynt yn bodloni’r disgrifiad.

Ond, os byddwch yn prynu rhywbeth gan ddefnyddio siec cerdyn credyd, nid ydych yn cael yr amddiffyniad hwn.

A all sieciau cardiau credyd fyth fod yn ddefnyddiol?

Yr unig amgylchiadau ble bydd sieciau cerdyn credyd yn ddefnyddiol yw os:

  • nad oes gennych ddigon o arian yn eich cyfrif banc
  • rydych yn gwybod y byddwch yn gallu talu’r ddyled yn gyflym ac yn llwyr
  • rydych yn dymuno talu rhywun sy’n gwrthod taliadau cerdyn, fel plymwyr neu drydanwyr brys.

Fodd bynnag, ni ddylech ddefnyddio siec cerdyn credyd oni bai bod gwir angen i chi wneud hynny, a gwnewch yn siŵr eich bod yn ad-dalu’r cyfan cyn gynted â phosib.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?