Siopa a thalu’n ddiogel ar-lein

Mae siopa ar-lein yn ffordd wych i gymharu prisiau, canfod bargeinion ac arbed arian o unrhyw le gyda chysylltiad rhyngrwyd neu ddata symudol. Ond wrth i’w boblogrwydd gynyddu, mae’r risgiau wedi cynyddu hefyd, gyda mwy a mwy o bobl yn ceisio eich sgamio allan o’ch arian neu ddwyn eich manylion cerdyn. Yn ffodus, os byddwch chi’n dilyn ychydig reolau syml, gallwch gael profiad siopa ar-lein sy’n ddiogel ac yn saff.

Cynghorion diogelwch ar siopa ar-lein

Dyma rai ffyrdd syml iawn i siopa’n ddiogel ar-lein y gallwch chi eu defnyddio bob dydd:

  1. Ymchwilio i fanwerthwyr i sicrhau eu bod yn gyfreithlon.
  2. Sicrhau bod y wefan yn ddiogel.
  3. Gwybod eich hawliau a pholisi dychwelyd y cwmni.
  4. Cadwch amddiffyniad rhag firws a meddalwedd yn gyfredol a defnyddiwch gyfrineiriau cryf ar gyfer cyfrifon ar-lein.
  5. Peidiwch â defnyddio Wi-Fi cyhoeddus. Mae’ch cysylltiad data safonol yn fwy diogel.
  6. Talwch gan ddefnyddio cerdyn credyd. Bydd gennych fwy o amddiffyniad. Fel arall, mae gwasanaethau ar-lein megis PayPal yn golygu na fydd sgamwyr yn gallu cael gafael ar eich manylion banc.
  7. Byddwch yn ddoeth. Os yw bargen yn edrych yn rhy dda i fod yn wir, mae’n ddigon posibl mae fel hynny y mae hi.

Gallwch ddysgu mwy am y cynghorion hyn yng ngweddill ein canllawiau.

I gael rhagor o gynghorion ar gadw’n ddiogel wrth siopa ar-lein, ewch i wefan Get Safe Online.

Sut i siopa’n ddiogel ar-lein

Ymchwilio i’r wefan a’r gwerthwr

Mae miloedd o wefannau siopa ar y rhyngrwyd, gyda llawer ohonynt yn cynnwys miloedd yn fwy o werthwyr annibynnol. Mae mwyafrif y rhain yn gwbl gyfreithlon, ond mae adnabod y rhai twyllodrus yn gofyn am ychydig o ymchwil.

Os ydych chi’n defnyddio gwefan nad ydych chi wedi’i defnyddio o’r blaen, chwiliwch amdanynt ar-lein i weld a ydynt wedi derbyn unrhyw adborth negyddol. Ar gyfer gwerthwyr annibynnol ar wefan, gallwch wirio eu hadolygiadau ar-lein ar safle megis TrustPilot.

Yn sicr mae gwefannau e-fasnach mwy adnabyddus yn fwy dibynadwy, ond gallant fod yn fregus i ymosodiadau gwe-gorlannu. Mae rhagor o wybodaeth am y rhain yn ddiweddarach. Os oes gennych amheuaeth, gwiriwch Tŷ’r Cwmnïau, neu, ar gyfer cwmnïau gwasanaethau ariannol, cofrestr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA).

Dychweliadau a nwyddau ffug

Gair i gall

Os ydych chi’n prynu eitem ddrud, gwiriwch wefan y gwneuthurwyr i sicrhau’ch bod yn defnyddio dosbarthwr neu werthwr awdurdodedig.

Mae peth gwybodaeth y dylech chi ei darllen cyn prynu ar-lein.

Pa mor hir y cymer hi i ddosbarthu ac o ble y mae’r eitem yn cael ei hanfon? Dylai gwerthwr yn y DU neu Ewrop fod yn gallu dosbarthu o fewn wythnos, os yw’r eitem mewn stoc.

Beth yw’r polisi dychweliadau? Os nad yw’n ymddangos bod ganddynt un, fe ddylech chi fod yn amheus. Bydd gwybod beth yw’r polisi yn eich helpu chi os na fydd rhywbeth yn cael ei ddosbarthu neu yn cyrraedd wedi torri, hyd yn oed os nad oedd y gwerthwr yn ceisio’ch twyllo chi.

Mae marchnad fawr ar-lein ar gyfer gwerthu nwyddau ffug. Gall y rhain fod yn anodd eu hadnabod, hyd yn oed os ydych chi’n dal y cynnyrch yn eich llaw. Ond bydd bod yn ymwybodol o hyn ac ymchwilio i faint y bydd y peth go iawn yn costio yn rhoi syniad i chi o ba bryd y mae’r cynnig yn rhy dda.

Sut allwch chi ddweud os yw gwefan yn ddiogel

Dim ond i wefannau diogel y dylech chi roi’ch manylion cerdyn. Byddwch yn wyliadwrus am yr arwyddion a ganlyn i wybod eich bod chi’n siopa’n ddiogel. Cofiwch, y cyfan y bydd hyn yn ei olygu yw bod y safle yn ddiogel, ond nid os yw’r gwerthwr yn onest.

Symbol clo – Dylai symbol clo fod yn y bar cyfeiriad wrth ymyl cyfeiriad y wefan.

Cyfeiriad gwefan – Dylai ddechrau gyda https://. Ystyr S yw diogel (secure).

Bar cyfeiriad gwyrdd – Ar rai porwyr a gwefannau bydd y bar cyfeiriad yn troi’n wyrdd.

Tystysgrif ddilys - Os byddwch chi’n clicio ar y symbol clo neu i’r chwith o’r bar cyfeiriad, dylech weld gwybodaeth ar y dystysgrif safle. Dylai ddweud wrthych pwy sydd wedi cofrestru’r safle. Os byddwch chi’n derbyn rhybudd am dystysgrif, osgowch y wefan.

Dysgwch fwy am wefannau diogel ar y wefan Get Safe Online.

Beth yw sgamiau gwe-gorlannu gwefan

Dylech hefyd fod yn ymwybodol o sgamiau gwe-gorlannu, ble y mae twyllwyr yn ymosod ar y wefan yr ydych chi’n ceisio’i defnyddio.

Bydd hi’n ymddangos eich bod chi wedi mynd i’r wefan gywir, ond mae’n wefan ffug wedi’i chynllunio i ddwyn eich gwybodaeth. Byddwch ar eich gwyliadwriaeth am gyfeiriadau gwe sy’n edrych yn rhyfedd gyda detholiad o rifau neu sillafiad gwahanol.

Dysgwch fwy am y gwahanol fathau o sgamiau yma.

Diogelwch ar-lein

Mae sawl peth y gallwch ei wneud i gadw’ch hun yn ddiogel ar-lein.

Sicrhewch fod eich amddiffyniad gwrth-firws a meddalwedd yn gyfredol. Mae diweddariadau yn aml yn cynnwys newidiadau sy’n helpu i’ch amddiffyn chi rhag sgamwyr a throseddwyr ar-lein.

Dewiswch gyfrineiriau cryf bob amser ar gyfer eich cyfrifon ar-lein, gan ddefnyddio cyfuniad o lythrennau bach, priflythrennau, rhifau a nodau arbennig. Mae defnyddio ymadrodd neu frawddeg yn arfer da.

Dysgwch fwy am greu cyfrineiriau cryf, diogel ar wefan Get Safe Online.

Diogelwch Wi-Fi

Sicrhewch fod y cysylltiad rhyngrwyd yr ydych chi’n ei ddefnyddio yn ddiogel. Peidiwch â defnyddio Wi-Fi cyhoeddus mewn siopau coffi, canolfannau siopa a mannau eraill i siopa ar-lein, defnyddio bancio rhyngrwyd neu unrhyw beth arall sy’n gofyn i chi anfon gwybodaeth bersonol.

Y rheswm dros hyn yw bod Wi-Fi cyhoeddus yn aml yn ansicr, sy’n golygu y gall twyllwyr gael gafael ar wybodaeth y byddwch yn ei hanfon tra’ch bod wedi’ch cysylltu â’r rhwydweithiau hyn. Mae hyd yn oed eich data symudol arferol yn fwy diogel na Wi-Fi cyhoeddus.

Ffordd ddiogelaf i brynu ar-lein

Cofiwch

Hyd yn oed os ydych chi’n defnyddio cerdyn credyd trwy PayPal, ni fyddwch chi’n derbyn yr amddiffyniad ychwanegol.

Mae amddiffyn eich hun wrth dalu yn bwysig iawn. Fe allech chi golli peth arian os ydych chi’n prynu gan werthwr ffug, ond fe allech chi golli llawer, neu hyd yn oed bopeth, os yw’ch manylion yn cael eu dwyn.

Mae nifer o fanciau a chymdeithasau adeiladu yn ychwanegu diogelwch atodol pan fyddwch chi’n prynu ar-lein, yn cynnwys awdurdodiad dau ffactor (2FA).

Golyga hyn, pan fyddwch chi ar dudalen dalu ar-lein, bydd rhaid i chi basio lefel ychwanegol o ddiogelwch i brofi mai chi sy’n prynu.

Y math mwyaf cyffredin o 2FA yw cod unigryw, a anfonir trwy neges destun, i’r rhif ffôn sydd wedi ei gofrestru i’r cyfrif. Fodd bynnag, gallai hefyd gynnwys cwestiwn diogelwch, mewngofnodi i’ch ap bancio symudol neu sganio’ch ôl bys.

Mae defnyddio gwasanaeth e-arian fel PayPal yn werth ei ystyried gan nad oes yn rhaid i chi roi eich union fanylion cerdyn.

Gallwch chi ddysgu mwy am e-daliadau a sut i’w defnyddio yma.

Sut ydych chi wedi’ch amddiffyn wrth ddefnyddio cerdyn i brynu ar-lein

O dan adran 75 Deddf Credyd Defnyddwyr, bydd talu trwy ddefnyddio cerdyn credyd yn rhoi amddiffyniad ychwanegol i chi ar bryniannau dros £100 a hyd at £30,000. Mae hyn yn golygu bod gan y darparwr cerdyn gyfrifoldeb ar y cyd gyda’r gwerthwr ar gyfer eitemau diffygiol, anfoddhaol neu sydd heb eu dosbarthu.

Fe allech chi dderbyn sicrwydd hefyd am bryniannau sy’n llai na £100 a wneir ar gerdyn debyd neu gredyd o dan y cynllun gwirfoddol a elwir yn ‘chargeback’. Mae hyn yn caniatáu i chi hawlio ad-daliad gan eich darparwr cerdyn os nad yw pryniant yn cyrraedd neu os yw’n ddiffygiol.

Beth i’w wneud os aiff rhywbeth o’i le

Y cam cyntaf, os ydych chi wedi derbyn eitemau anghywir neu ddiffygiol, yw cysylltu â’r gwerthwr ar-lein a’r wefan y gwnaethoch ei defnyddio megis eBay neu Amazon.

Os wnaethoch chi dalu â charden ac nad ydych chi’n hapus ag ymateb y manwerthwr, neu os nad ydych chi wedi derbyn ymateb, cysylltwch â’r darparwr cerdyn.

Os credwch fod eich cerdyn wedi ei ddefnyddio’n dwyllodrus hysbyswch eich banc ar unwaith er mwyn iddo fedru rhoi stop ar unrhyw ddefnydd pellach ohono.

Cyhyd ag nad ydych chi wedi gweithredu’n dwyllodrus neu’n esgeulus, fel arfer byddwch chi’n cael eich arian yn ôl gan eich cerdyn credyd os defnyddir eich manylion cerdyn ar-lein gan droseddwr i gyflawni twyll.

Os ydych chi’n amau eich bod wedi’ch targedu gan dwyll, gallwch hefyd adrodd amdano i Action Fraud ar 0300 123 2040, gan ddefnyddio eu hofferyn adrodd ar-lein neu ar wefan Scam Smart yr FCAopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?