Siopa a thalu’n ddiogel ar-lein

Mae siopa ar-lein yn ffordd wych o gymharu prisiau, cael hyd i fargeinion a dod o hyd i anrhegion anodd eu cael – a gall unrhyw un wneud hynny’n ddiogel gydag ychydig o wybodaeth. Y cyfan sydd raid i chi ei wneud ydi cadw at ychydig o reolau sylfaenol a chadw llygad am bob rhybudd er mwyn sicrhau profiad siopa diogel ar-lein.

Siopa diogel

Byddwch yn neilltuol o ofalus wrth brynu gan fusnesau bach neu dramor na chlywsoch erioed amdanynt o’r blaen.

Mae llawer o fanteision o siopa ar-lein. Yn aml cewch y dewis mwyaf eang, y prisiau gorau a gallwch siopa yn gyfforddus o’ch cartref.

Fodd bynnag, mae rhai canllawiau y dylech eu dilyn i gadw’ch profiad siopa ar-lein mor ddiogel â phosibl.

  • Ymchwiliwch eich manwerthwyr. Os ydych yn defnyddio gwefan i brynu rhywbeth am y tro cyntaf, ymchwiliwch i sicrhau ei fod yn fusnes gwirioneddol. Os ydych chi’n amheus, chwiliwch am ei fanylion gyda Thŷ’r Cwmnïau. Ar gyfer cwmnïau ariannol, gwiriwch eu bod ar gofrestr yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA)
  • Talu gyda cherdyn credyd ble bynnag mae hynny’n bosibl. Mae cardiau credyd yn rhoi mwy o ddiogelwch i chi na dulliau eraill o dalu. Gallwch ddysgu rhagor yn Sut yr ydych chi wedi’ch diogelu pan dalwch â cherdyn.
  • Sicrhewch fod y wefan yn ddiogel. Cyn i chi roi eich manylion talu, dylech sicrhau bod y wefan yn ddiogel. Sgroliwch i lawr at Sut mae gwneud yn siŵr eich bod ar wefan ddiogel am ragor o fanylion.
  • Darllenwch adolygiadau. Os ydych yn parhau’n ansicr ynglŷn â defnyddio gwefan, yna chwiliwch drwy’r rhyngrwyd i weld beth yw barn pobl eraill amdani.
Am ragor o awgrymiadau da am gadw’ch siopa ar-lein yn ddiogel, ewch i wefan Get Safe Online.

Sut mae gwneud yn siŵr eich bod ar wefan ddiogel

Dim ond ar wefannau diogel ddylech chi nodi manylion eich cerdyn. Fel arall gallai rhywun eu canfod a’u defnyddio i dwyllo. Ar wefan ddiogel, dylech weld ambell arwydd sy’n rhoi sicrwydd i chi.

  • Y symbol clo. Chwiliwch am y symbol clo yn ffrâm y porwr, wrth ymyl cyfeiriad y wefan. Mae hwn yn awgrymu bod y safle’n ddiogel, ond nid yw’n warant ac nid yw’n golygu bod y gwerthwr yn onest.
  • Cyfeiriad y wefan. Dylai’r cyfeiriad yn eich bar cyfeiriad ddechrau gyda https:// yn hytrach na http://. Ystyr S yw diogel (secure).
  • Cyfeiriad bar gwyrdd. Weithiau mewn safle diogel bydd y bar cyfeiriad cyfan, neu ran ohono, yn troi’n wyrdd. Mae hyn yn dibynnu ar eich porwr ac ar y wefan, ond mae’n arwydd da fel rheol. Bydd clicio arno’n rhoi manylion am ddiogelwch y wefan.
  • Tystysgrif ddilys. Os byddwch yn clicio ar y clo, neu ychydig i’r chwith o’r bar cyfeiriad, fe ddylech chi weld gwybodaeth am dystysgrif y safle. Dylai ddweud wrthych pwy sydd wedi cofrestru’r safle. Os cewch chi rybudd am dystysgrif, byddwch yn ofalus iawn.
Gallwch ddarllen rhagor am wefannau diogel yng nghanllaw dynodedig Get Safe Online.

Beth os aiff rhywbeth o’i le?

Golyga defnyddio gwasanaeth e-arian (fel Google Wallet neu PayPal) nad oes raid i chi roi eich manylion cerdyn, ond, ni chewch yr un diogelwch cyfreithiol os aiff pethau o chwith. Darllenwch ragor yn E-daliadau – pam, pa bryd a sut i’w defnyddio.

Os credwch fod eich cerdyn wedi ei ddefnyddio’n dwyllodrus hysbyswch eich banc ar unwaith er mwyn iddo fedru rhoi stop ar unrhyw ddefnydd pellach ohono.

Ar yr amod nad ydych chi wedi gweithredu’n dwyllodrus neu’n esgeulus, fe gewch chi eich arian yn ôl gan gwmni eich cerdyn os defnyddir manylion eich cerdyn ar-lein gan droseddwr i gyflawni twyll. Adroddwch hynny cyn gynted ag y gallwch oherwydd gall fod terfynau amser ar gyfer adrodd (rhwng pedwar a chwe mis fel arfer).

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?