Siopa o gwmpas am gymhorthion a chyfarpar anabledd

Os ydych chi wedi penderfynu prynu cyfarpar anabledd yn breifat, efallai oherwydd eich bod chi ei angen yn gyflym, angen mwy o ddewis, neu rydych chi’n gwario eich cyllideb gofal personol eich hun, dyma gyngor ar sut a ble i siopa am y cynnyrch mwyaf addas am y pris rhataf.

Mynnwch gyngor arbenigol

Gofynnwch i’ch therapydd galwedigaethol neu ffisiotherapydd

Gall therapydd galwedigaethol neu ffisiotherapydd eich cynghori chi a yw darn penodol o gyfarpar anabledd neu addasiad yn debygol o fodloni’ch anghenion.

Gallwch ofyn am asesiad gan therapydd galwedigaethol neu ffisiotherapydd yn:

 • yr ysbyty
 • yr adran gwasanaethau cymdeithasol eich awdurdod lleol
 • Canolfan Byw’n Annibynnol

Adnabod eich anghenion

Mae’n syniad da treulio peth amser yn penderfynu beth yw pwrpas yr eitem yr ydych chi’n ei brynu ar eich cyfer. Fe allech chi ei chael hi’n ddefnyddiol ysgrifennu rhestr wirio o ofynion.

Ochr yn ochr â’ch anghenion personol, efallai y byddwch chi’n dymuno ystyried rhai o’r isod:

 • A yw’r cwmni yr ydych chi’n prynu oddi wrtho yn cynnig ‘gwasanaeth ôl-werthu’?
 • A oes gwarant yn dod gyda’r cynnyrch?
 • A allwch chi gael gafael ar ddarnau sbâr yn hawdd ac yn rhad?
 • A oes angen ei wasanaethu’n rheolaidd? Pwy fyddwch chi’n ei ddefnyddio i wneud y gwaith a beth fydd y gost?
 • A yw’n cydymffurfio â’r Safonau Prydeinig angenrheidiol? Os yw wedi’i brofi a’i gymeradwyo bydd ganddo nod barcud y BSI (Sefydliad Safonau Prydeinig).
 • Beth yw polisi dychwelyd y cwmni? A ydynt yn cynnig gwarant prynu yn ôl os bydd eich anghenion yn newid?

Profi cyn prynu

Canolfannau Byw’n Annibynnol

Gall Canolfannau Byw’n Annibynnol (a elwir weithiau yn Ganolfannau Byw i’r Anabl) roi cyngor i chi am gymhorthion anabledd a chyfarpar ac maent yn arddangos cynnyrch y gallwch roi cynnig arnynt.

Dewch o hyd i Ganolfan Byw’n Annibynnol yn agos atoch chi ar y wefan Going For Independence.

Arddangosfeydd cyfarpar anabledd

Un ffordd o ganfod pa gyfarpar sydd ar gael, yn enwedig cynnyrch sy’n newydd i’r farchnad, yw mynd i arddangosfa. Mae’r rhain yn amrywio yn eu maint o ddigwyddiadau lleol i arddangosfeydd cenedlaethol gyda chyflenwyr o bob cwr o’r DU a thramor.

Edrychwch ar ba arddangosfeydd fydd yn cael eu cynnal cyn hir ar y wefan Disability Living Foundation.

Llogi cymhorthion anabledd am gyfnod byr

Os ydych chi angen rhoi cynnig ar declyn cymorth am gyfnod estynedig o amser er mwyn eich helpu chi i benderfynu a yw’n addas i’ch anghenion, gallai ei logi am gyfnod byr fod yn ddewis defnyddiol.

Gallwch fenthyg neu logi cyfarpar anabledd o:

 • eich canolfan Croes Goch Brydeinig leol
 • cwmnïau llogi arbenigol
 • y gwneuthurwr neu’r cyflenwr

Canfod cyflenwr cymhorthion a chyfarpar anabledd yn lleol

Mae rhai manteision i brynu’n lleol. Er enghraifft, efallai na fydd yn rhaid i chi dalu am gludo ac os oes problem â’r cyfarpar ar ôl i chi gyrraedd gartref, fe all hi fod yn gynt ac yn haws i’w datrys wyneb yn wyneb.

Mae gan y wefan Living Made Easy gronfa ddata ddiduedd o gyflenwyr cyfarpar bywyd beunyddiol yn y DU. Gallwch chwilio fesul rhanbarth neu sir.

Canfod cyflenwr yn agos atoch chi ar y wefan Living Made Easy.

Prynu cyfarpar anabledd ail-law

Fe all prynu yn ail-law fod yn rhatach, ond cofiwch wirio bob amser bod yr hyn yr ydych chi’n ei brynu mewn cyflwr gweithio da.
Rhaid i eitemau ail-law gael eu disgrifio’n gywir gan bwy bynnag sydd yn eu gwerthu, gan gynnwys manylion unrhyw ddiffygion.

Mae dwy brif ffynhonnell o gyfarpar ail-law:

 • adwerthwyr cyfarpar anabledd sydd naill ai’n adnewyddu eitemau ail-law neu’n gwerthu modelau a oedd yn arfer cael eu harddangos
 • unigolion preifat
Canfod mwy am brynu cyfarpar anabledd ail-law yn y daflen ffeithiau hon ar y wefan Disability Living Foundation (PDF).

Cymharu prisiau cymhorthion a chyfarpar anabledd

Mae llawer rhagor o fanwerthwyr bellach ar gael ar y farchnad ar gyfer cymhorthion ac addasiadau anabledd. Nid yw’r farchnad bellach wedi’i chyfyngu i ddarparwyr arbenigol.

Os ydych chi’n gwybod yn union pa gynnyrch a chyflenwr yr ydych chi eu hangen, yna bydd chwilio’r we am yr union gynnyrch yn caniatáu i chi gymharu bargeinion.

Fel arall fe allech chi gymharu cynnyrch tebyg a phrisiau i weld beth sydd ar gael o fewn eich cyllideb.

Cymharwch gynnyrch a phrisiau ar y wefan Disability Living Foundation.

Peidiwch ag anghofio hawlio gostyngiad TAW

Os oes gennych salwch hirdymor neu’ch bod yn anabl, nid oes yn rhaid i chi dalu TAW ar gyfarpar sydd wedi’u cynllunio i’ch helpu gyda bywyd beunyddiol. Rhaid i’r cyflenwr fod wedi cofrestru ar gyfer TAW a rhaid i chi lofnodi ffurflen yn datgan bod gennych salwch hirdymor neu’ch bod yn anabl.

Canfod rhagor am ostyngiad TAW ar gyfarpar ar gyfer pobl anabl ar y wefan GOV.UKopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?