Sut a ble i brynu yswiriant diogelu incwm

Mae yswiriant diogelu incwm yn bwysig i amryw o bobl, i roi tawelwch meddwl iddynt os na allent weithio yn sgil salwch neu afiechyd. Mae’n bwysig cael polisi a fydd yn bodloni’ch anghenion rhag ofn y bydd angen ichi hawlio ac mae cael cymorth arbenigol gan gynghorydd yn lle da i gychwyn.

Faint mae’n ei gostio?

Bydd faint fyddwch yn ei dalu am yswiriant diogelu incwm bob mis yn dibynnu ar y lefel o yswiriant a ddymunwch (h.y. y swm y dymunwch ei gael fel incwm pe na fyddech yn medru gweithio), y math o bolisi a gymerwch a’r tebygolrwydd na fyddwch yn medru gweithio.

Mae’r ffactorau a fydd yn effeithio ar eich taliadau misol (premiymau), yn cynnwys:

Ystyriwch ddefnyddio cynghorydd ariannol annibynnol i’ch helpu i wneud y penderfyniad iawn.

 • Oed
 • Y cyfnod disgwyl a ddewiswch
 • A ydych yn ysmygu neu beidio neu wedi gwneud hynny yn y gorffennol
 • Iechyd (eich iechyd ar hyn o bryd, eich pwysau, hanes meddygol eich teulu)
 • Swydd (mae risgiau uwch yn gysylltiedig â rhai swyddi sy’n golygu y bydd raid i chi dalu mwy efallai)

Bydd faint o yswiriant fydd ei angen arnoch yn dibynnu ar:

Yn ôl yr ABI, y taliad cyfartalog yn 2013 ar gyfer polisïau diogelu incwm oedd £17,800, i roi cymorth i’r rhai nad ydynt yn medru gweithio.

 • Eich incwm ar ôl talu treth
 • Dyledion
 • Morgais/rhent
 • Nifer o ddibynyddion

Efallai y cewch chi neu eich teulu ychydig o gymorth ariannol gan y wladwriaeth, ond mae’r swm hwnnw’n debygol o fod yn llai na’r disgwyl.

Faint o yswiriant sydd ei angen arnaf?

Dilynwch y tri cham canlynol i gyfrifo faint sydd arnoch ei angen.

Cam 1: Yn gyntaf, cyfrifwch:

 • Eich dyledion: cyfanswm eich morgais a’ch dyledion eraill, yn cynnwys dyledion cerdyn credyd neu fenthyciadau personol.
 • Treuliau y dymunwch eu hyswirio: eich gwariant misol ac unrhyw gostau eraill, fel gofal plant, gwyliau yn y dyfodol, neu unrhyw wariant arall sylweddol a wnewch.

Cam 2: Edrychwch pa fath o yswiriant sydd gennych eisoes

Er enghraifft, os ydych yn hunangyflogedig, gall eich pecyn buddion gynnwys elfen benodol o dâl salwch. Dylech fedru dod o hyd i hyn yn eich contract neu drwy siarad â’r adran Adnoddau Dynol. Os ydych yn hunangyflogedig mae’n annhebygol fod gennych gynllun fel hyn mewn grym.

Gallwch ddod o hyd i ragor yn Pa ddiogelwch ariannol sydd gennych eisoes o bosib?

Cam 3: Cyfrifwch yr yswiriant sydd ei angen arnoch

Pan mae’r ddau ffigwr hyn gennych, didynnwch y buddion neu’r yswiriant sydd gennych eisoes o’r cyfanswm fydd ei angen arnoch – yr ateb yw’r swm o yswiriant diogelu incwm fydd ei angen arnoch o bosib.

Enghraifft o yswiriant diogelu incwm

Cyfrifo

Mae gan John (42) a Judith (39) incwm cartref ar y cyd o £41,000 y flwyddyn. Mae ganddynt forgais yn weddill o £213,000 ac maent wedi cymryd benthyciad o £5,000 i brynu car. Eu gwariant misol sylfaenol yw £1,000 (£12,000 y flwyddyn).

Yr hyn sydd gennych eisoes

Drwy ei gyflogwr mae gan John gynllun salwch cwmni sy’n sicrhau y caiff gyflog llawn am y tri mis cyntaf. Yna byddai’n cael hanner ei gyflog am y tri mis nesaf, ac os yw’n parhau i ffwrdd o’i waith wedi hynny, ni chaiff ragor o arian gan ei gyflogwr. Mae hyn yn creu cyfanswm o £7,200. Mae Judith yn hunangyflogedig ac nid oes ganddi gynllun budd-dal tebyg.

Cyfrifwch yr hyn sydd ei angen arnoch

Maent yn penderfynu eu bod angen digon o yswiriant diogelu incwm i roi cymorth i glirio’r morgais (£400 y mis), car (£150 y mis) a chostau byw (£1,000 y mis). Bydd cynllun salwch cwmni John yn talu rhai o’r costau am y chwe mis cyntaf. Mae cyflog Judith ganddynt hefyd, sydd yn £1,150 y mis. Maent yn dewis polisi diogelu incwm sy’n cychwyn talu allan ar ôl chwe mis ac yn diogelu 65% o gyflog John ar ôl talu treth (£1,040 y mis).

A ddylwn i gael polisi sy’n gysylltiedig â chwyddiant?

Os ydych am ddiogelu’ch morgais yn unig, nid oes angen i’ch polisi fod yn gysylltiedig â chwyddiant. Os dymunwch ddiogelu’ch ffordd o fyw bresennol, yna dylai fod yn gysylltiedig â chwyddiant.

Beth fydd yn digwydd i fy mholisi os byddaf yn marw?

Ni fydd yswiriant diogelu incwm yn talu allan os byddwch yn marw, felly os oes gennych chi ddibynyddion byddai’n syniad da i chi gymryd polisi yswiriant bywyd. Cewch ragor o wybodaeth yn Oes angen yswiriant bywyd arnoch?

Ble i gael dyfynbrisiau

Y ffordd orau o sicrhau y cewch yr hyn sydd ei angen arnoch yw gofyn am gyngor cynghorwr ariannol annibynnol neu frocer arbenigol. Gallai’r rhain godi ffi am eu gwasanaethau – neu gael eu talu mewn comisiwn gan gwmnïau yswiriant.

Gall broceriaid a chynghorwyr annibynnol:

 • Chwynnu drwy’r polisïau diogelu incwm sydd ar y farchnad gan ddewis y rhai sy’n gweddu orau â’ch anghenion
 • Nodi pa bolisi sydd fwyaf addas ar eich cyfer chi
 • Roi cymorth i benderfynu faint o yswiriant sydd ei angen arnoch, ac
 • Argymell am ba hyd y dylai’r polisi bara

Mae yna yswirwyr a broceriaid arbenigol hefyd i bobl y gwrthodwyd yswiriant iddynt – efallai oherwydd cyflwr meddygol neu am fod gennych swydd nad yw’n cael ei diogelu gan bolisïau safonol.

Byddwch yn onest am eich hanes meddygol

Talwyd 97% o’r holl hawliadau unigol yn 2016 - sef cyfartaledd o £13m y dydd ar gyfer hawliadau yswiriant bywyd unigol, salwch critigol a diogelu incwm.

Mae’n hanfodol eich bod yn ateb yr holl gwestiynau’n onest a rhoi’r holl ffeithiau i’r yswiriwr hyd eithaf eich gwybodaeth. Gallai hynny olygu’r gwahaniaeth rhwng cael taliad a chael dim byd o gwbl.

Os oes angen ichi hawlio, gallai’r yswiriwr wirio’ch hanes meddygol ac os daw o hyd i unrhyw beth nad ydych wedi ei grybwyll iddo, gallai wrthod eich hawliad.

Defnyddiwch ein canllaw Cwestiynau Cyffredin, sy’n cynnwys y cwestiynau sylfaenol y dymunwch eu gofyn i gynghorydd efallai, neu’r cwestiynau y bydd y cynghorydd yn eu gofyn i chi.

Prynu polisi

Darllenwch y print mân

Darllenwch y telerau ac amodau er mwyn i chi wybod beth yn union sy’n cael ei gynnwys yn yr yswiriant a’r hyn nad yw’n cael ei gynnwys. Os bydd unrhyw beth nad ydych yn ei ddeall, holwch y darparwr yswiriant neu’r cynghorydd ariannol ar unwaith.

Pan fyddwch yn cwblhau’r cais:

 • Peidiwch â brysio
 • Darllenwch y cwestiynau’n ofalus
 • Gofynnwch am gyngor ar unrhyw beth nad ydych chi’n ei ddeall
 • Cadwch gopi o’ch ffurflen gais er mwyn i chi gyfeirio’n ôl ati
 • Os byddwch yn gwneud cais ar-lein, byddwch yn cael copi o’ch atebion – cadwch hwn ac
 • Os ydych wedi anghofio unrhyw beth, cysylltwch â’ch yswiriwr

Defnyddiwch ein chwalwr jargon ar yswiriant diogelwch i roi cymorth i chi wneud synnwyr o’r jargon a ddefnyddir yn aml.

Newid eich meddwl

Y rheol ar gyfer diogelu incwm yw y gallwch ganslo’ch polisi unrhyw bryd yn ystod y 30 diwrnod cyntaf a chael ad-daliad o unrhyw bremiymau a daloch.

Newid cynnyrch/darparwyr

Os newidiwch i ddarparwr arall neu newid polisi a chadw’r un darparwr, efallai y gwelwch y byddwch yn talu mwy. Y rheswm am hyn yw eich bod yn hŷn nag oeddech chi pan brynoch y polisi cyntaf. Os buoch chi’n sâl, bydd yr yswirwr yn ystyried hynny wrth gyfrifo taliadau misol.

Cadw’ch yswiriant yn gyfredol

Dylech adolygu’ch polisi diogelu incwm yn rheolaidd i sicrhau bod eich taliadau misol yn gystadleuol a bod gennych y maint cywir o yswiriant o hyd. Mae’r rhesymau dros gynyddu’ch lefel o yswiriant yn cynnwys:

 • Cawsoch blentyn
 • Mae’ch partner wedi rhoi’r gorau i weithio
 • Rydych wedi cael morgais newydd

Ar y llaw arall, os cewch swydd newydd ac yn cynnwys polisi tâl salwch mwy hael, gallech leihau eich lefel o yswiriant efallai.

Cewch ragor o wybodaeth yn Yswiriant diogelu incwm – dewis polisi.

A oes angen yswiriant bywyd arnoch? Bydd y cynnyrch hwn yn cynnig elfen o gymorth ariannol os bydd eich dibynyddion yn marw.

A oes angen yswiriant diogelu taliadau arnoch? Fe’i gelwir hefyd yn PPI, bydd y cynnyrch hwn yn rhoi cymorth i chi dalu os na allwch chi weithio yn sgil salwch, anaf neu os collwch eich swydd.

A oes arnoch angen yswiriant diogelu incwm tymor byr? Mae’r datrysiad hwn yn rhoi yswiriant tymor byr i chi fedru talu costau hanfodol os na fyddwch yn medru gweithio.

A oes angen yswiriant salwch critigol arnoch? Bydd y math hwn o bolisi yn rhoi ‘cyfandaliad’ di-dreth i chi os cewch salwch difrifol a restrir ar eich polisi.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?