Sut a ble i brynu yswiriant diogelu incwm tymor byr

Mae cyfraddau polisi diogelu incwm tymor byr (STIP) yn dibynnu ar y math a’r lefel o yswiriant sydd ei angen arnoch. Cofiwch gymryd eich amser i sicrhau bod y polisi a gewch yn bodloni’ch anghenion ariannol a’i fod yn gystadleuol o ran pris.

Faint mae’n ei gostio?

Mae taliadau misol (a elwir hefyd yn bremiymau) ar gyfer yswiriant diogelu incwm tymor byr yn dibynnu ar ystod o ffactorau.

Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Oedran
 • Cyfnod aros cyn i’r polisi ddechrau talu
 • P’un a ydych yn ysmygu neu wedi ysmygu yn flaenorol
 • Iechyd (eich iechyd cyfredol, eich pwysau, a’ch hanes meddygol teuluol)
 • Swydd (mae mwy o risg gyda rhai galwedigaethau nag eraill a gallai olygu bod rhaid i chi dalu mwy pob mis)

Bydd faint o yswiriant fydd ei angen arnoch yn dibynnu ar eich amgylchiadau. Dylech ystyried:

 • Tâl terfynol wedi treth
 • Dyledion
 • Morgais/rhent
 • Nifer o ddibynyddion

Faint o sicrwydd ydw i angen?

Trefnir bod polisiau STIP yn talu allan dros gyfnod sefydlog o amser, sef dros flwyddyn fel arfer. Eu nod yw pontio’r cyfnod hyd nes y gallwch ddechrau gweithio unwaith eto. Os ydych yn pryderu na fyddwch yn medru gweithio yn yr hirdymor, efallai yr hoffech chi ystyried yswiriant diogelu incwm.

Gallwch wirio faint o yswiriant sydd ei angen arnoch mewn tri cham syml.

Cam 1: Adiwch yn gyntaf:

 • Eich dyledion: mae’r rhain yn cynnwys eich morgais ac unrhyw ddyledion eraill y dymunwch iddynt gael eu diogelu gan y polisi.
 • Treuliau y dymunwch i’r yswiriant eu diogelu: unrhyw dreuliau misol sylfaenol, fel biliau, siopa am fwyd a chynhaliaeth plant, ffioedd ysgol neu brifysgol.

Cam 2: Gwiriwch pa fath o yswiriant sydd gennych eisoes

Er enghraifft, os ydych yn gyflogedig, gall eich pecyn buddion gynnwys elfen benodol o ‘dâl salwch’. Gwiriwch eich cytundeb gwaith neu siaradwch â’ch adran Adnoddau Dynol am ragor o wybodaeth.

Gallwch ddod o hyd i ragor yn Pa ddiogelwch ariannol sydd gennych eisoes o bosib?

Cam 3: Cyfrifo’r yswiriant sydd ei angen arnoch

Pan mae’r ddau ffigwr hyn gennych, didynnwch y buddion neu’r yswiriant sydd gennych eisoes o’r cyfanswm fydd ei angen arnoch. Mae’r ffigwr hwn yn cynrychioli faint o ddiogelwch sydd arnoch ei angen ar gyfer bob mis.

Mae’r cyfnod o amser y dymunwch gael diogelwch ar ei gyfer, a elwir hefyd yn gyfnod, yn dibynnu ar eich sefyllfa.

Enghraifft o yswiriant diogelu incwm tymor byr

Cyfrifwch

Mae gan John (42) a Judith (39) incwm y cartref ar y cyd o £41,000 y flwyddyn. Mae ganddynt forgais i’w dalu o £213,000 y maent yn disgwyl bydd wedi ei dalu mewn 18 mlynedd. Mae ganddynt hefyd fenthyciad o £5,000 a ddefnyddiwyd i brynu car. Mae eu treuliau misol sylfaenol yn £1,000 (£12,000 y flwyddyn).

Beth sydd gennych yn barod

Nid oes gan John na Judith gynllun tâl salwch cwmni a byddent felly â hawl i gael Tâl Salwch Statudol yn unig (£88.45 yr wythnos hyd at 28 wythnos) petaent mewn sefyllfa o fethu gweithio.

Cyfrifwch yr hyn sydd ei angen arnoch

Maent yn penderfynu eu bod angen digon o yswiriant diogelu incwm tymor byr i glirio’r morgais, taliadau car a chostau byw. Maent yn cymryd polisi 12 mis, a fydd yn diogelu 80% o’u hincwm, sy’n pontio’r diffyg rhwng eu tâl salwch statudol a’u gwariant yn ogystal â’u costau byw sylfaenol.

Ble i fynd i gael dyfynbrisiau

I ddod o hyd i’r gwerth gorau, cymharwch gynifer o gynigion â phosibl. Gallwch gael dyfynbrisiau yswiriant diogelu incwm tymor byr gan:

 • Wefannau cymharu – gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio amryw ohonynt i gael darlun clir o’r hyn sydd ar gael
 • Yswirwyr nad ydynt yn gwerthu drwy safleoedd cymharu, gan werthu’n uniongyrchol yn unig
 • Eich darparwr morgais – efallai y cewch gynnig STIP ar ôl i chi gymryd morgais, ond efallai y gallech ddod o hyd i fargen well yn rhywle arall
 • Banciau
 • Cwmnïau cardiau credyd
 • Manwerthwyr yn cynnwys prif archfarchnadoedd
 • Broceriaid arbenigol
 • Cynghorwyr ariannol annibynnol

Defnyddio brocer

Os nad ydych yn siŵr pa lefel o yswiriant sy’n addas ar eich cyfer chi, mae’n syniad da siarad â chynghorydd ariannol. Gall yr arbenigwyr hyn roi cymorth i chi gael y polisi diogelu incwm tymor byr cywir a’i gael am bris gwell efallai.

Dysgwch ragor yn ein canllaw Pryd i ddefnyddio brocer yswiriant.

Byddwch yn onest am eich hanes meddygol

Yn 2016, dengys ymchwil gan ABI y talwyd 97% o’r holl hawliadau yswiriant diogelu. O’r rhai na dalodd allan, methodd y rhan helaeth i ddarparu gwybodaeth gywir i’w hyswirwr.

Pan gymerwch bolisi, mae’n bwysig eich bod yn ateb yr holl gwestiynau yn onest a llawn. Os byddwch fyth angen gwneud hawliad gallai’ch yswirwr edrych ar eich hanes meddygol ac os na lwyddoch i gyflwyno peth gwybodaeth, neu roi manylion cywir, gallent wrthod talu.

Prynu polisi yswiriant bywyd

Darllenwch y print mân

Darllenwch y print mân i sicrhau eich bod yn gwybod beth yr ydych yn ei brynu. Dysgwch beth sydd wedi ei ddiogelu a’r hyn nad yw’n gynwysedig, neu gofynnwch i’r cynghorydd egluro unrhyw beth nad ydych yn ei ddeall.

Gallwch ddysgu rhagor yn Diogelu incwm tymor byr – dewis polisi.

Newid eich meddwl

Wedi i chi brynu polisi yswiriant, mae gennych 30 niwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn.

Cadw’ch yswiriant yn gyfredol

Mae’n bwysig cadw llygad ar eich polisi a sicrhau eich bod yn ei ddiweddaru rhag rhai digwyddiadau neilltuol. Rhesymau cyffredin dros ychwanegu rhagor o yswiriant yw:

 • Os ydych wedi cael plentyn arall
 • Mae’ch partner wedi rhoi’r gorau i weithio
 • Rydych wedi cael morgais neu fenthyciad car newydd

Os ydych wedi newid swydd a bod eich pecyn buddion newydd yn cynnwys budd-dal ‘tâl salwch’ mwy hael, efallai gallech ystyried gostwng lefel eich yswiriant.

Diogelu incwm tymor byr – dewis polisi

A oes angen yswiriant bywyd arnoch? Bydd y cynnyrch hwn yn darparu rhywfaint o gefnogaeth ariannol i’ch dibynyddion os byddwch yn marw.

A oes angen yswiriant diogelu incwm arnoch? Mae’r math hwn o yswiriant yn darparu taliadau rheolaidd os nad ydych yn gallu gweithio oherwydd salwch neu anaf.

A oes angen yswiriant diogelu taliadau arnoch? Gelwir hefyd yn PPI, bydd y cynnyrch hwn yn eich helpu i wneud taliadau os na allwch weithio oherwydd salwch, anaf neu os ydych wedi eich diswyddo.

Oes angen yswiriant salwch difrifol arnoch? Bydd y math hwn o bolisi yn eich darparu â ‘chyfandaliad’ di-dreth os ydych yn cael diagnosis o salwch difrifol sydd wedi ei gynnwys dan eich polisi.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?