Sut a ble i brynu yswiriant diogelu taliadau

Bydd yswiriant diogelu taliadau (PPI) yn eich helpu i dalu ad-daliadau os ydych wedi benthyg arian a chael eich hun yn methu gweithio oherwydd salwch neu anaf neu’n cael eich diswyddo. Gall cynnyrch PPI gynnig gwerth da, ond mae’n talu i chwilio am y fargen orau a gwneud yn siŵr eich bod yn gwybod yn union beth ydych yn ei brynu.

Faint mae’n ei gostio?

Bydd faint fyddwch chi’n ei dalu am PPI yn ddibynnol ar faint o sicrwydd ydych chi eisiau (h.y. yr ad-daliadau yr hoffech eu diogelu), ond hefyd:

  • Yr amser i aros cyn i’ch polisi dalu allan
  • Mwyafswm y taliadau y gallwch eu hawlio

Gall gynnig gwerth da am arian os:

  • Ydych chi’n bodloni’r holl feini prawf cymhwyster sydd eu hangen i hawlio – darllenwch y polisi’n ofalus
  • Ydych chi’n colli’ch swydd ac ni fyddwch yn gallu cadw i fyny ag ad-daliadau ar eich morgais
  • Ydych chi’n siŵr eich bod yn deall beth mae’ch polisi yn diogelu a beth nad yw’n diogelu
  • Eich bod yn cymryd yr amser i chwilio am y fargen orau i gymharu prisiau ac yswiriant

Mae’n syniad da i chwilio am y fargen orau i wneud yn siŵr eich bod yn talu pris rhesymol

Faint o sicrwydd ydych chi ei angen?

Mae hyn yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol.

Mae pobl sy’n cymryd PPI fel arfer yn dibynnu ar eu polisi i dalu morgais neu fenthyciadau, yn cynnwys dyledion cardiau credyd neu ad-daliadau car. Bydd y polisïau hyn fel arfer yn talu am eich benthyciad am gyfnod cyfyngedig o amser, fel arfer un flwyddyn, fodd bynnag, mae rhai polisïau yn parhau am hyd at ddwy flynedd.

Ble i fynd i gael dyfynbrisiau

Cofiwch hefyd nad oes rhaid i chi brynu’r polisi PPI a gynigir gan eich benthyciwr. Rydych yn rhydd i chwilio am eich polisi eich hun.

Mae sawl ffordd o brynu polisi PPI:

Os nad ydych yn siŵr pa fath o PPI ydych chi ei angen, yr ateb gorau yw siarad â chynghorydd ariannol.

  • Yn uniongyrchol gan gwmnïau yswiriant
  • Defnyddio brocer yswiriant
  • Trwy wefan cymharu prisiau

Defnyddio brocer

Os nad ydych yn gwybod pa fath o gynnyrch yswiriant ydych chi angen, mae’n syniad da i ddefnyddio brocer yswiriant. Gall yr arbenigwyr hyn eich helpu i ganfod y cynnyrch yswiriant gorau i chi am bris da.

Dysgwch fwy am hyn yn Ble i ddefnyddio brocer yswiriant.

Byddwch yn onest am eich hanes meddygol

Mae’r mwyafrif helaeth o hawliadau yswiriant yn cael eu talu, fodd bynnag, pan na fyddant, mae fel arfer oherwydd na ddarparwyd yr wybodaeth briodol. Mae’n allweddol eich bod yn ateb yr holl gwestiynau yn onest a llawn. Os na fyddwch yn gwneud hynny, efallai na fydd eich polisi yn talu oherwydd diffyg datgeliad.

Os nad ydych yn siŵr a ydych angen rhannu darn o wybodaeth, mae’n werth holi eich yswiriwr.

Prynu polisi

Darllenwch y print mân

Darllenwch y print mân cyn ichi dderbyn unrhyw bolisi, er mwyn gwybod beth sydd wedi a beth sydd ddim wedi ei ddiogelu. Os byddwch yn gweld rhywbeth nad ydych yn ei ddeall, holwch y darparwr yswiriant, eich brocer yswiriant neu gynghorydd ariannol.

Gallwch ddysgu rhagor yn PPI – dewis polisi

Newid eich meddwl

Wedi i chi brynu polisi yswiriant, mae gennych 30 niwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn.

Os oes gennych PPI eisoes, a yw hi’n werth newid?

Bydd nifer o bolisïau PPI yn caniatáu i chi hawlio wedi i chi fod yn talu am gyfnod penodol o amser yn unig (y cyfnod aros). Oherwydd hyn, er y gallwch arbed arian trwy newid, efallai na fydd yn briodol ym mhob achos.

Ni fydd y polisïau newydd yn cynnwys cyflyrau sydd gennych yn barod wrth i chi brynu’r polisi. Os yw hyn yn berthnasol, ystyriwch yn ofalus, a gwirio nad yw’r darparwr wedi cyflwyno unrhyw gyfyngiadau neu amodau wrth adnewyddu.

Yswiriant diogelu taliadau – dewis polisi

A oes angen yswiriant bywyd arnoch? Bydd y cynnyrch hwn yn darparu rhywfaint o gefnogaeth ariannol i’ch dibynyddion os byddwch yn marw.

A oes angen yswiriant diogelu incwm arnoch? Mae’r math hwn o yswiriant yn darparu taliadau rheolaidd os nad ydych yn gallu gweithio oherwydd salwch neu anaf.

A oes arnoch angen yswiriant diogelu incwm tymor byr? Mae’r datrysiad hwn yn darparu yswiriant tymor byr i’ch helpu i dalu treuliau hanfodol os cewch na allwch weithio.

Oes angen yswiriant salwch difrifol arnoch? Bydd y math hwn o bolisi yn eich darparu â ‘chyfandaliad’ di-dreth os ydych yn cael diagnosis o salwch difrifol sydd wedi ei gynnwys dan eich polisi.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?