Sut a ble i brynu yswiriant salwch critigol

Mae yswiriant salwch critigol yn talu cyfandaliad os byddwch yn cael salwch difrifol, fel canser, neu’n dioddef trawiad ar y galon neu strôc. Gellir defnyddio’r taliad di-dreth sut bynnag y mynnwch chi a gellir ei ddefnyddio i dalu eich morgais neu rent, costau byw, addasiadau i’ch cartref, ac unrhyw driniaeth feddygol fyddwch chi angen.

Faint mae’n ei gostio?

Mae costau yswiriant critigol yn amrywio’n sylweddol, ac mae taliadau (a elwir yn bremiymau hefyd) yn dibynnu ar sawl ffactor, yn cynnwys:

 • Oedran
 • P’un a ydych yn ysmygu neu wedi ysmygu yn flaenorol
 • Iechyd (eich iechyd cyfredol, eich pwysau, a’ch hanes meddygol teuluol)
 • Swydd (mae mwy o risg gyda rhai galwedigaethau nag eraill a gallai olygu bod rhaid i chi dalu mwy pob mis)

Os oes gennych nifer o ffactorau risg am gyflwr arbennig, efallai na fydd y salwch hwnnw wedi ei gynnwys dan eich polisi neu efallai bydd angen ichi dalu premiwm uwch.

Fel arfer fe’i cymerir gyda chynnyrch yswiriant arall fel yswiriant bywyd neu ddiogelwch incwm a gallwch addasu faint o yswiriant ydych chi’n cymryd yn unol â’ch anghenion a thaliadau misol. Bydd faint o yswiriant y byddwch angen yn dibynnu ar, er enghraifft:

 • Tâl terfynol wedi treth
 • Dyledion
 • Taliadau morgais / rhent
 • Dibynyddion
 • Cynnyrch yswiriant eraill sydd gennych
 • Buddion gwaith

Gall salwch critigol fod yn gymhleth a byddai’n werth siarad â chynghorydd cyn dewis polisi.

Faint o sicrwydd ydw i angen?

Gallwch gyfrifo pa lefel o sicrwydd sy’n addas i chi mewn tri cham cyflym.

Cam 1: Adiwch yn gyntaf:

 • Eich dyledion: eich morgais ac unrhyw ddyledion eraill. Gallai’r rhain gynnwys dyledion cardiau credyd neu fenthyciadau personol.
 • Costau yr hoffech i’ch yswiriant eu talu: eich treuliau misol allweddol (x12), fel rhent, biliau cyfleustodau, neu gostau cynhaliaeth eich plant.
 • Cyfandaliad y gallech fod angen ar gyfer costau meddygol neu newidiadau i eiddo

Cam 2: Meddyliwch am beth sydd gennych eisoes

Os ydych chi’n gyflogedig, efallai y bydd eich pecyn buddion yn cynnwys rhyw fath o dâl salwch, y gallech ei gael os na allwch weithio oherwydd salwch neu anaf. Dylech allu dod o hyd i’r manylion yn eich contract gwaith, ond os nad, dylai’r adran AD allu’ch helpu chi.

Ystyriwch hefyd unrhyw gynilion neu incwm arall y gallech ddefnyddio tuag at gostau.

Gallwch ganfod mwy yn ein canllaw Pa amddiffyniad ariannol sydd gennych yn barod?

Cam 3: Cyfrifo’r yswiriant sydd ei angen arnoch

Unwaith y bydd gennych y ddau ffigur hyn, tynnwch yr yswiriant sydd gennych eisoes oddi wrth y cyfanswm sydd ei angen arnoch – y canlyniad yw swm yr yswiriant y dylech ei gael.

Enghraifft o yswiriant salwch critigol

Cyfrifwch

Mae gan John (42) a Judith (39) incwm y cartref ar y cyd o £41,000 y flwyddyn. Mae ganddynt forgais i’w dalu o £213,000 y maent yn disgwyl bydd wedi ei dalu mewn 18 mlynedd. Mae ganddynt hefyd fenthyciad o £5,000 a ddefnyddiwyd i brynu car. Mae eu treuliau misol sylfaenol yn £1,000 (£12,000 y flwyddyn).

Beth sydd gennych yn barod

Trwy ei gyflogwr, mae gan John gynllun tâl salwch cwmni sy’n golygu y bydd yn derbyn cyflog llawn am ei dri mis cyntaf i ffwrdd yn sâl, ac yna’n derbyn hanner ei gyflog am y tri mis nesaf, ond os nad yw’n gallu gweithio wedi hynny, ni fydd yn cael rhagor o gyflog gan ei gyflogwr. Mae hyn yn dod i gyfanswm o £7,200. Mae Judith yn hunangyflogedig ac nid oes ganddi fudd tebyg. Mae ganddi hefyd ddiogelwch incwm yn cwmpasu 80% o’i chyflog am chwe mis.

Cyfrifwch pa yswiriant sydd ei angen arnoch

Maent yn penderfynu y byddent angen digon o yswiriant salwch critigol i dalu rhywfaint o’r morgais (£25,000) yn ogystal â chostau meddygol/addasiadau i’r cartref posibl (£30,000). O ganlyniad maent yn cymryd polisi sydd werth £55,000.

Beth sy’n digwydd i’r taliadau misol os nad ydw i’n gallu gweithio?

Fel arfer bydd angen i chi ddal i dalu’r taliadau misol ar gyfer yr yswiriant hyd yn oed os na allwch chi weithio oherwydd salwch neu anaf. Gallwch brynu sicrwydd ‘ildiad premiwm’, a fydd yn talu eich taliadau misol ond fel arfer dim ond wedi i chi fod i ffwrdd yn sâl am o leiaf chwe mis.

Ble i gael dyfynbrisiau

Gall cynghorydd ariannol eich helpu os ydych yn penderfynu a yw polisi salwch critigol yn cyd-fynd orau â’ch anghenion. Fel arfer nid oes ffi am ddefnyddio cynghorydd gan y bydd yn cymryd comisiwn gan yr yswiriwr.

Os gwrthodwyd yswiriant ichi oherwydd cyflyrau meddygol, efallai mai brocer sy’n arbenigo mewn yswiriant risg uchel fydd eich dewis gorau ar gyfer dod o hyd i bolisi.

Gallwch ddod o hyd i gynghorydd ariannol annibynnol trwy’r dolenni isod.

Byddwch yn onest am eich hanes meddygol

Talwyd 97% o’r holl hawliadau unigol yn 2016 – cyfartaledd o £13miliwn y dydd ar gyfer hawliadau yswiriant bywyd unigol, salwch critigol a diogelu incwm, yn ôl yr ABI.

Os bydd angen ichi wneud hawliad byth, bydd cwmnïau yswiriant yn edrych ar eich ffurflen gais cyn cytuno i dalu. Os na chymeroch chi ofal rhesymol i ateb yn gywir ar eich cais gwreiddiol, neu os na ddatgeloch chi bopeth y gofynnodd yr yswirwyr ichi amdano, mae’n eithaf posibl y byddant yn dod i wybod gan wrthod talu’ch hawliad.

Darllenwch y ffurflen gais yn ofalus a rhowch yr holl wybodaeth a allwch. Wedyn cadwch gopi o’ch cais er mwyn i chi gyfeirio ato’n nes ymlaen. Os byddwch yn sylweddoli’n ddiweddarach nad ydych wedi ateb cwestiwn yn gywir, cysylltwch â’r yswiriwr cyn gynted â phosibl i roi gwybod iddo.

Defnyddiwch ein canllaw Cwestiynau Cyffredin, sy’n cynnwys y cwestiynau sylfaenol y dymunwch eu gofyn i gynghorydd efallai, neu’r cwestiynau y bydd y cynghorydd yn eu gofyn i chi.

Prynu polisi

Darllenwch y print mân

Darllenwch y print mân cyn ichi dderbyn y polisi er mwyn gwybod beth rydych yn ei brynu. Sicrhewch eich bod yn gwybod beth yn union sy’n cael ei gynnwys yn yr yswiriant a beth sydd ddim yn cael ei ddiogelu . Os byddwch yn gweld rhywbeth nad ydych yn ei ddeall, holwch y darparwr yswiriant neu’ch brocer neu gynghorydd.

Mae’r pethau nad ydynt yn cael eu diogelu (eithriadau) yn gallu amrywio yn ôl yswiriwr. Pan fyddwch yn cymharu cynigion, darllenwch y manylion hyn er mwyn cymharu tebyg am debyg.

Defnyddiwch ein chwalwr jargon ar yswiriant diogelwch i roi cymorth i chi wneud synnwyr o’r jargon a ddefnyddir yn aml.

Newid eich meddwl

Os byddwch yn prynu polisi ac yna’n newid eich meddwl, mae gennych 30 niwrnod i wneud cais am ad-daliad llawn.

Os oes gennych yswiriant salwch critigol eisoes, a yw hi’n werth newid?

Mae’n werth chwilio am y fargen orau. Gallwch newid i ddarparwr arall neu newid polisi a chadw’r un darparwr, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn deall unrhyw newidiadau ym manylion y polisi newydd a’r cyflyrau a gynhwysir. Hefyd, byddwch yn ymwybodol y gallech gael eich bod yn talu ychydig yn fwy, hyd yn oed gyda chynnig gwell, gan y byddwch yn hŷn na phan brynoch y polisi cyntaf.

Yswiriant salwch critigol – dewis polisi

A oes angen yswiriant bywyd arnoch? Bydd y cynnyrch hwn yn darparu rhywfaint o gefnogaeth ariannol i’ch dibynyddion os byddwch yn marw.

A oes angen yswiriant diogelu incwm arnoch? Mae’r math hwn o yswiriant yn darparu taliadau rheolaidd os nad ydych yn gallu gweithio oherwydd salwch neu anaf.

A oes angen yswiriant diogelu taliadau arnoch? Gelwir hefyd yn PPI, bydd y cynnyrch hwn yn eich helpu i wneud taliadau os na allwch weithio oherwydd salwch, anaf neu os ydych wedi eich diswyddo.

A oes arnoch angen yswiriant diogelu incwm tymor byr? Mae’r datrysiad hwn yn darparu yswiriant tymor byr i’ch helpu i dalu treuliau hanfodol os cewch na allwch weithio.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?