Sut fath o weithiwr ydych chi?: cymorth ariannol yn ystod yr achos o goronafeirws

Mae’r help sydd ar gael i chi yn ystod yr achos o goronafeirws yn dibynnu ar eich statws cyflogaeth. Dysgwch sut i ddarganfod beth yw eich statws cyflogaeth a pha help sydd ar gael i chi os ydych ar gontract sero awr neu’n gweithio yn yr economi gig os ydych yn sâl, yn methu â gweithio neu’n hunan-ynysu oherwydd coronafirws.

Angen gwybod

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol, i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch.

Mae’r help rydych yn gymwys i’w gael yn dibynnu ar eich statws cyflogaeth. Mae yna dri math:

 • gweithiwr cyflogedig
 • gweithiwr
 • hunangyflogedig

Fel rheol gyflym, pan fyddwch yn cael eich talu os yw’r dreth eisoes wedi’i dynnu (trwy TWE) yna rydych chi’n weithiwr cyflogedig neu’n weithiwr. Ac os ydych yn gofalu am eich treth eich hun ac yn cyflwyno ffurflen dreth bob blwyddyn yna rydych yn hunangyflogedig.

Os ydych yn weithiwr cyflogedig neu nweithiwr

Efallai eich bod yn gymwys am:

 • 80% o’ch cyflog hyd at £2,500 y mis (a adnabyddir fel cael eich rhoi ar ffyrlo) drwy’r cynllun cadw swyddi os na allwch weithio oherwydd coronafeirws.
 • Tâl Salwch Statudol neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth os na allwch weithio oherwydd eich bod i ffwrdd yn sâl.
 • Credyd Cynhwysol i ddisodli peth o’ch incwm coll a helpu gyda rhent a biliau eraill.
 • Taliad Cymorth Profi ac Olrhain o £500

Os ydych yn hunangyflogedig

Efallai eich bod yn gymwys am:

 • grant (nad oes yn rhaid i chi ei dalu’n ôl) o 80% o’ch elw hyd at £2,500 y mis, trwy’r Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth.
 • Credyd Cynhwysol i ddisodli peth o’ch incwm coll a helpu gyda rhent a biliau eraill.
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth os na allwch weithio oherwydd eich bod i ffwrdd yn sâl (neu Gredyd Cynhwysol os nad ydych yn gymwys).
 • Os ydych yn rhedeg eich busnes eich hun, mae yna ystod o fenthyciadau a grantiau gan y llywodraeth a darparwyr gwasanaethau ariannol.
 • Taliad Cymorth Profi ac Olrhain o £500
Darganfyddwch fwy am y cynllun cymorth incwm, grantiau a benthyciadau i berchnogion busnes a pha fudd-daliadau y gallech wneud cais amdanynt os ydych yn hunangyflogedig.

Defnyddiol i’w wybod

Os ydych ar gontract oriau sero - Os ydych yn cael eich rhoi ar ‘furlough’ ac mae’ch cyflog misol yn amrywio, mae’r 80% yn cael ei gyfrifo gan ddefnyddio’r uchaf o’r:

 • swm a enillwyd gennych yn yr un mis y llynedd
 • cyfartaledd o’ch enillion misol o’r flwyddyn ddiwethaf

Os oes gennych fwy nag un cyflogwr - Ni ellir gofyn i chi wneud unrhyw waith i’r cwmni a wnaeth eich rhoi ar ‘furlough’. Ond gallwch gael eich rhoi ar ‘furlough’gan un cyflogwr a pharhau i weithio i gyflogwr arall. Os bydd mwy nag un cyflogwr yn eich rhoi ar ‘furlough’, bydd pob un yn talu 80% o’ch cyflog i chi ac mae’r cap misol o £2,500 yn berthnasol i bob swydd.

Os ydych yn weithiwr asiantaeth - Os ydych yn gweithio i asiantaeth (neu gwmni ymbarél), efallai mai’ch asiantaeth yw’ch cyflogwr a gall eich rhoi ar ‘furlough’, nid y cleient. Os yw’ch asiantaeth yn eich rhoi ar ‘furlough’, ni allwch wneud unrhyw waith i’r asiantaeth honno, hyd yn oed os yw ar gyfer cleient hollol wahanol.

Os ydych eisoes yn hawlio Credyd Cynhwysol - Os ydych yn ennill llai oherwydd eich bod ar ‘furlough’ neu fod eich incwm o hunangyflogaeth wedi gostwng, fe allai’ch taliad Credyd Cynhwysol godi.

Os ydych yn hunangyflogedig - Diddymwyd y ‘llawr isafswm incwm’ ar gyfer Credyd Cynhwysol dros dro. (Roedd hyn yn tybio eich bod wedi ennill swm penodol, hyd yn oed os na wnaethoch hynny.) Mae swm y Credyd Cynhwysol y mae gennych hawl iddo nawr yn seiliedig ar eich enillion gwirioneddol.

Camau i’w cymryd

 • Darganfyddwch a ydych wedi’ch nodi fel gweithiwr cyflogedig, gweithiwr neu’n hunangyflogedig i weithio allan pa help y gallech fod yn gymwys i’w gael. Gweler gwefan Cyngor ar Bopeth os nad ydych yn siwr o’ch statws cyflogaeth.
 • Darganfyddwch pa fudd-daliadau y gallech fod yn gymwys amdanynt a faint y gallech ei gael trwy ddefnyddio cyfrifiannell budd-daliadau Policy in Practiceopens in new window.
 • Mae ystod o gymorth ar gael i’ch helpu gyda chostau tai, biliau, benthyciadau a chardiau credyd.
Darganfyddwch beth sydd ar gael i’ch helpu gyda chostau tai.
Dysgwch pa gymorth sydd i’ch helpu gyda biliau’r cartref.
Darganfyddwch pa help allwch chi ei gael gyda benthyciadau, cardiau credyd a benthyca eraill.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?