Sut i adennill yswiriant gwarchod taliadau a gamwerthwyd

Mae yswiriant diogelu taliadau (PPI) wedi’i gamwerthu i filiynau o bobl, ond y newyddion da yw y gallwch hawlio iawndal. Os ydych yn credu bod PPI wedi cael ei gamwerthu i chi, defnyddiwch y canllaw hwn i ganfod sut i gyflwyno hawliad PPI a pham na ddylech chi ddefnyddio cwmni rheoli hawliadau. Mae hefyd yn cynnwys templed llythyr hawliad PPI.

Beth yw yswiriant diogelu taliadau?

Cofiwch

Mae gennych hyd 29 Awst 2019 i gwyno am werthu PPI.

Canfyddwch ragor o wybodaeth am hyn a sut i hawlio am ddim ar y wefan yr FCA.

Mae yswiriant diogelu taliadau (PPI) yn cael ei werthu’n gyffredin iawn lawn yn llaw â chynnyrch ariannol eraill fel cardiau credyd, cardiau siop, morgeisi a gwahanol fathau o fenthyciadau.

Ei bwrpas yw diogelu taliadau os ceir salwch, damwain, colli swydd neu farwolaeth.

Pa iawndal PPI allech chi ei adennill

Y swm cyfartalog a delir i gwsmer mewn iawndal am fenthyciad PPI yw £2,000.

Sut ydw i’n gwybod a gamwerthwyd PPI i mi?

PPI a methdaliad yng Nghymru a Lloegr

Os byddwch yn mynd yn fethdalwr, bydd unrhyw hawliad llwyddiannus am gam-werthu PPI yn cael ei dalu i’ch ystâd methdaliad, ac nid i chi. Peidiwch â gwneud unrhyw hawliadau eich hun gan y gallech gael eich hun ar eich colled os byddwch chi’n talu unrhyw ffioedd neu gomisiwn i gwmni hawlio. Dysgwch fwy ar y wefan GOV.uk.

A ydych chi erioed wedi cael morgais, cerdyn credyd neu fenthyciad? Os felly, efallai bod PPI wedi cael ei gamwerthu i chi.

Yn flaenorol, gwerthwyd PPI pan gymeroch fenthyciad, cerdyn credyd, morgais neu ddêl cyllid car. Y syniad oedd y byddai PPI yn talu’r taliadau misol ar eich cytundeb credyd pe baech yn sâl neu’n colli’ch swydd.

Fodd bynnag, yn aml iawn nid oedd staff a oedd yn gwerthu’r cynnyrch yn egluro’r polisïau’n iawn ac yn aml cawsant eu gwerthu i bobl nad oeddynt yn gymwys i gael yr yswiriant. Er enghraifft, pobl a oedd yn hunangyflogedig neu oedd â chyflyrau meddygol eisoes. O ganlyniad, nid oedd y polisïau yn aml yn talu pan oedd angen cymorth ar bobl.

Mae canllaw mwy diweddar ar gyfer camwerthu ynghylch comisiwn a dderbyniodd darparwyr benthyciadau ar PPI. Os aeth mwy na 50% o gomisiwn eich PPI i’r darparwr benthyciad ac na chawsoch chi wybod am hyn, efallai y bydd iawndal i ddod i chi hefyd.

Os ydych chi’n cofio cael sgwrs debyg ond nad oes gennych chi’r manylion cywir, mae’n bosibl y cafodd PPI ei gamwerthu i chi, ac y gallwch hawlio.

Beth os na allaf gofio PPI yn cael ei werthu i mi

Mae’n bosib y gwerthwyd PPI i chi heb i chi sylweddoli hynny. Mewn rhai achosion ni eglurodd y gwerthwyr beth oedd natur y polisïau PPI pan gawsant eu gwerthu.

Yn ansicr beth yw ystyr rhywbeth? Edrychwch ar ein Geirfa yswiriant diogelu.

Neu bu iddynt ddweud efallai bod yn rhaid i chi gymryd PPI neu fod gennych gyfle gwell i gael y benthyciad o’i gymryd. Os digwyddodd hyn i chi, mae’n debygol y camwerthwyd PPI i chi.

Mae’n werth gwirio unrhyw gytundebau morgais, cerdyn credyd a benthyciad. Os gallwch weld unrhyw un o’r termau canlynol neu dermau tebyg, mae’n siwr fod PPI wedi cael ei gamwerthu i chi:

  • yswiriant taliadau (payment cover)
  • cynllun gwarchod (protection plan)
  • gwarchod benthyciad (loan protection)
  • ASU
  • gofal benthyciad.

Hyd yn oed os na allwch ddod o hyd i’r dogfennau, mae’n dal yn werth hawlio os ydych yn credu bod PPI wedi cael ei gamwerthu i chi.

Sut i hawlio PPI

Bydd cwmni rheoli hawliadau yn cymryd chwarter o’ch iawndal neu fwy – nid oes angen defnyddio un.

  1. Dewch o hyd i’r holl ddogfennau perthnasol a gwnewch gopïau. Mae hyn yn cynnwys unrhyw beth sy’n dangos eich bod wedi cymryd polisi ac yn dangos eich bod yn gwneud taliadau ar ei gyfer. Os nad ydych yn siŵr p’un a yw’n berthnasol, dylech ei gopïo.
  2. Ysgrifennwch lythyr at y darparwr morgais, benthyciad neu gerdyn credyd a werthodd y PPI i chi. Ni ddylai gymryd yn rhy hir i chi wneud hyn os ydych chi’n defnyddio templed llythyr cwynion PPI y Gwasanaeth Cynghori Ariannol neu gallwch lenwi’r holiadur sydd ar wefannau’r rhan fwyaf o’r banciau. Mae’n ffurflen safonol, ac fe gaiff ei defnyddio gan Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol hefyd. Anfonwch bob un o’r dogfennau yr ydych yn credu y gallent fod yn berthnasol. Esboniwch pam eich bod yn credu y cafodd y PPI ei gamwerthu i chi.
  3. Os na chewch ymateb neu benderfyniad o fewn wyth wythnos, anfonwch eich cwyn i Wasanaeth yr Ombwdsmon Cenedlaethol (FOS). Bydd yr Ombwdsmon yn gofyn i chi lenwi holiadur i benderfynu a yw PPI wedi cael ei gamwerthu i chi neu beidio.
Dysgwch ragor am hawlio am PPI a werthwyd ar gam a’r dyddiad cau ar 29 Awst 2019 ar wefan yr FCA.
Darllenwch sut i gwyno ar wefan Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol.

Yr hyn sy’n gynwysedig mewn iawndal PPI

Os ydych chi’n gymwys i hawlio iawndal, bydd y taliad a gewch mewn tair rhan:

Ad-daliad o’r premiymau PPI a dalwyd gennych.

Unrhyw log a daloch ar y premiymau hynny.

Llog statudol a dalwyd ar 8% ar gyfer pob blwyddyn ers i’ch polisi PPI ddod i rym (a delir i gydnabod y bu cryn oedi cyn i chi gael eich arian).

Treth ar daliadau PPI a gewch

Mae’r llog statudol a delir i chi’n cael ei drin fel incwm cynilion er dibenion treth. Didynnir y dreth hon yn awtomatig o’r taliad a gewch.

Fodd bynnag, os nad ydych yn drethdalwr, neu eich bod wedi cyrraedd trothwy’ch lwfans cynilion personol, gallwch hawlio’r arian yn ôl drwy HMRC.

Dysgwch ragor am dreth ar daliadau PPI a gewch a sut i’w hawlio’n ôl ar wefan Money Saving Expert.

Peidiwch â defnyddio cwmnïau rheoli hawliadau

Bydd cwmnïau rheoli hawliadau yn cynnig eich helpu â’ch hawliad. Efallai eich bod wedi gweld eu hysbysebion, neu wedi cael negeseuon testun neu alwadau ffôn ganddynt.

Peidiwch â’u defnyddio.

Mae gwneud hawliad yn syml. Dilynwch y camau a restrwyd uchod a defnyddio’r templed a ddarparwyd.

Pam y dylid eu hosgoi

Bydd cwmni rheoli hawliadau fel arfer yn cymryd chwarter o’ch iawndal neu fwy. Gall hefyd geisio codi ffi gychwynnol hefyd, ac mae rhai cwmnïau wedi mynd i’r wal heb wneud unrhyw waith i adennill arian cwsmer.

Dywed rhai cwmnïau rheoli hawliadau fod y banciau’n prosesu eu hawliadau’n gyflymach, ond nid yw hyn yn wir. Ni fyddwch yn colli allan os gwnewch yr hawliad eich hun. Mewn gwirionedd, byddwch yn elwa gan y byddwch yn cael mwy o arian.

Sut i gwyno am gwmni rheoli hawliadau

Ar 1 Ebrill 2019, daeth yr FCA yn gyfrifol am reoleiddio cwmnïau rheoli hawliadau (CMCs) yn lle’r Rheolydd Rheoli Hawliadau. Ni chafodd pob CMC ei drosglwyddo i reoleiddio FCA – dewisodd rhai CMCs stopio rheoli hawliadau yn lle hyn.

Os yw CMC yn delio â hawliad i chi ar hyn o bryd, ond wedi dewis peidio cael ei reoleiddio gan yr FCA, yna efallai y bydd wedi cysylltu â chi i esbonio sut i barhau gyda’ch hawliad.

Os nad ydych yn fodlon â’r gwasanaeth a gawsoch gan gwmni rheoli hawliadau, gallwch gwyno’n uniongyrchol i Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?