Sut i adnabod twyll pensiwn

Mae achosion o dwyll pensiwn yn cynyddu yn y Deyrnas Unedig. Pob diwrnod mae twyllwyr yn defnyddio dulliau clyfar iawn o gael arian gan gynilwyr. Gall cynilion oes gael eu colli mewn amrantiad

Darllenwch y canllaw hwn i ddysgu sut i adnabod twyll pensiwn.

Beth yw twyll pensiwn?

Mae amryw o wahanol fathau o dwyll pensiwn ond gall pob un arwain at y peryg i chi golli cynilion oes mewn amrantiad.

Ers mis Ebrill 2015 mae gennych chi fwy o ddewis nag o’r blaen ynglŷn â sut i gael yr arian sydd yn eich cronfa bensiwn. Byddwch yn wyliadwrus. Mae twyllwyr yn gwybod hynny a byddant yn ceisio’ch denu gydag addewidion o arian parod ymlaen llaw a bargeinion ‘unwaith ac am byth’ gyda sicrwydd o elw mawr.

Efallai y byddant yn ceisio’ch perswadio i droi’ch cronfa bensiwn yn arian parod – un ai’r cwbl neu ran ohoni – a rhoi’r arian hwnnw iddyn nhw i’w fuddsoddi.

Byddwch yn wyliadwrus yn enwedig os bydd rhywun yn cysylltu â chi ar hap neu o hysbysebion yn cynnig adolygiadau pensiwn am ddim neu gyfarfod ymgynghori heb rwymedigaeth.

Gall cwmnïau neu unigolion diegwyddor hefyd:

  • Ddweud y gallant roi cymorth i chi neu rywun arall gael mynediad at eich pensiwn cyn eich bod yn 55 oed (a elwir weithiau’n ‘ryddhau pensiwn’ neu ‘fenthyciadau pensiwn’.) Os ydych chi’n ifancach na 55 ni allwch fel arfer hawlio’r arian sydd yn eich cynllun pensiwn yn ôl y gyfraith. Dim ond mewn achosion prin iawn y gallwch wneud hynny – er enghraifft os ydych chi mewn iechyd gwael – felly peidiwch â choelio’r bobl hyn.
  • Eich annog i drosglwyddo’ch pensiwn yn gyflym, a hyd yn oed anfon dogfennau drwy ddefnyddio gyrrwr.
  • Honni eu bod yn gwybod sut i dwyllo’r system a fydd yn eich galluogi chi i gael rhagor na’r 25% arferol o arian di-dreth.
  • Addo arbedion treth ychwanegol a/neu enillion sylweddol iawn wrth fuddsoddi dramor neu fuddsoddiadau newydd neu ‘greadigol’.

Os cymerwch eich cynilion pensiwn yn gynnar, gall hynny arwain at daliadau treth sy’n fwy na hanner gwerth yr arian a dynnwch allan. Fel arfer nid yw’r rhai sy’n cael eu targedu yn cael gwybod am y goblygiadau treth posibl.

Mae hyn yn ychwanegol at daliadau uchel, sy’n 20% i 30% fel arfer am ymuno ag un o’r trefniadau hyn, yn ogystal â’ch cynilion pensiwn sy’n weddill yn cael eu rhoi mewn buddsoddiadau risg uchel.

Sut i adnabod twyll pensiwn

Mae rhai arwyddion amlwg a allai awgrymu twyll:

  • Pan nad yw’r cwmni’n dymuno nac yn caniatáu i chi ei ffonio’n ôl.
  • Rhywun yn cysylltu â chi yn annisgwyl dros y ffôn, neu trwy neges destun neu yn bersonol ar eich stepen drws.
  • Pan nad ydych yn cael llawer o amser i wneud penderfyniad neu’n teimlo dan bwysau i wneud un ar unwaith.
  • Yr unig fanylion cyswllt a gewch ganddynt yw ar eu gwefan neu rif ffôn symudol a chyfeiriad blwch post.

Gall rhai cwmnïau fod yn soffistigedig iawn gyda gwefannau argyhoeddiadol.

Gall rhai awgrymu eu bod yn rhan o wasanaeth Pension Wise y llywodraeth drwy roi’r enw ‘wise’, ‘guidance’ neu ‘pension’ yn eu henw.

Mae Pension Wise yn cynnig gwybodaeth ac arweiniad diduedd ac am ddim ar eich dewisiadau pensiwn. Ni fydd Pension Wise fyth yn cysylltu â chi ar hap i gynnig adolygiad o’ch pensiwn ac un wefan yn unig sydd ganddo: pensionwise.gov.uk

Rydym wedi clywed am rai twyllwyr yn dweud eu bod yn gweithio i’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol hyd yn oed. Yn sicr, ni fyddwn fyth yn cysylltu’n uniongyrchol â chi ynglŷn â hyn.

Os cewch alwad honedig gennym ni – neu gan y llywodraeth – rhowch y ffôn i lawr.

Unwaith y byddwch wedi trosglwyddo’ch pensiwn, neu roi cynilion eich pensiwn i dwyllwr, mae hi’n rhy hwyr. Mae amryw o ddioddefwyr wedi colli’r cyfan o’u cynilion pensiwn.

Beth i’w wneud os ydych chi’n tybio eich bod yn cael eich targedu

Os ydych eisoes wedi arwyddo rhywbeth yr ydych yn ansicr yn ei gylch, cysylltwch â’ch darparwr pensiwn ar unwaith. Efallai y byddant yn gallu atal trosglwyddiad nad yw wedi digwydd eto. Yna ffoniwch Action Fraud ar 0300 123 2040i’w adrodd.

Os oes gennych chi unrhyw amheuon ynglŷn â beth i’w wneud, gofynnwch i’r Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau (TPAS) am help. Ffoniwch nhw ar 0300 123 1047neu ewch i wefan TPAS [link] am gyngor a gwybodaeth am ddim ar bensiynau.

Os ydych yn 50 oed neu’n hŷn, gallech fod yn gymwys am sesiwn ganllaw Pension Wise. Ewch i wefan Pension Wise i gael gwybod rhagor.

  • Os byddwch chi angen help proffesiynol, defnyddiwch gwmni cyngor ariannol sydd wedi ei reoleiddio a’i awdurdodi gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) yn unig. Y ffordd hawsaf o fod yn siŵr yw dewis cwmni sydd wedi ei gofrestru ar Gyfeirlyfr Cynghorwyr Ymddeoliad y Gwasanaeth Cynghori Ariannol. Mae pob un cwmni ar ein Cyfeirlyfr wedi ei gofrestru a’i awdurdodi i gynnig cyngor rheoledig ar opsiynau pensiwn ac ymddeoliad. Er y bydd yn rhaid i chi dalu am y cyngor, os defnyddiwch rywun proffesiynol rheoledig, y cwmni hwnnw sy’n atebol am unrhyw argymhelliad a gewch ganddo – felly os aiff pethau o chwith ganddo – rydych wedi’ch diogelu gan Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol a Chynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol.
  • Peidiwch fyth â chael eich brysio i wneud penderfyniad. Mae’n bwysig gwirio’r ffeithiau cyn gwneud unrhyw benderfyniad sy’n amhosib i’w ddadwneud. Cofiwch gallwch golli’ch cynilion oes.

Cewch ragor o wybodaeth yma.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?