Sut i adnabod twyll pensiwn

Mae achosion o dwyll pensiwn yn cynyddu yn y Deyrnas Unedig. Mae ‘adolygiadau pensiwn am ddim’, ‘buddsoddiadau pensiwn unwaith ac am byth’, ‘benthyciadau pensiwn’ neu gynigion arian parod ymlaen llaw yn cael eu defnyddio i dwyllo pobl sy’n cynilo ac maent yn colli eu harian. Darllenwch y canllaw hwn i ddysgu sut i adnabod twyll pensiwn.

Beth yw twyll pensiwn?

Mae amryw o wahanol fathau o dwyll pensiwn ond gall pob un arwain at y peryg i chi golli cynilion oes mewn amrantiad.

Ers Ebrill 2015 bydd gennych chi fwy o ddewis nag o’r blaen ynglŷn â sut i gael yr arian sydd yn eich cronfa bensiwn. Byddwch yn wyliadwrus. Mae twyllwyr yn debygol o gymryd mantais o’r rheolau newydd hyn drwy geisio perswadio pobl i gymryd eu harian allan o’u pensiwn - un ai rhan o’r gronfa neu’r cwbl - a rhoi’r arian i’r twyllwyr i’w fuddsoddi.

Byddwch yn wyliadwrus yn enwedig os bydd rhywun yn cysylltu â chi ar hap neu o hysbysebion yn cynnig adolygiadau pensiwn am ddim neu gyfarfod ymgynghori heb rwymedigaeth.

Gall cwmnïau neu unigolion diegwyddor hefyd:

 • addo arbedion treth ychwanegol a/neu enillion sylweddol iawn wrth fuddsoddi dramor neu fuddsoddiadau newydd neu ‘greadigol’
 • honni eu bod yn gwybod sut i dwyllo’r system a fydd yn eich galluogi chi i gael rhagor na’r 25% arferol o arian di-dreth
 • dweud y gallant roi cymorth i chi neu rywun arall gael mynediad at eich pensiwn cyn eich bod yn 55 oed
 • eich annog i drosglwyddo’ch pensiwn yn gyflym a hyd yn oed anfon dogfennau drwy ddefnyddio gyrrwr

Os ydych chi’n ifancach na 55 ni allwch fel arfer hawlio’r arian sydd yn eich cynllun pensiwn yn ôl y gyfraith. Dim ond mewn achosion prin iawn y gallwch wneud hynny, er enghraifft os ydych chi mewn iechyd gwael.

Gelwir twyll pensiwn lle mae cwmnïau yn hawlio y gallant roi cymorth i ryddhau’ch cynilion pensiwn yn gynnar yn ‘dwyll rhyddhau pensiwn’ neu ‘fenthyciadau pensiwn’. Os cymerwch eich cynilion pensiwn yn gynnar, gall hynny arwain at daliadau treth sy’n fwy na hanner gwerth yr arian a dynnwch allan. Fel arfer nid yw’r rhai sy’n cael eu targedu yn cael gwybod am y goblygiadau treth posibl. Mae hyn yn ychwanegol at daliadau uchel, sy’n 20% i 30% fel arfer am ymuno ag un o’r trefniadau hyn, yn ogystal â’ch cynilion pensiwn sy’n weddill yn cael eu rhoi mewn buddsoddiadau risg uchel.

Sut i adnabod twyll pensiwn

Mae rhai arwyddion amlwg a allai awgrymu twyll:

 • rhywun yn cysylltu â chi yn annisgwyl dros y ffôn neu trwy neges destun neu yn bersonol ar eich stepen drws
 • pan nad ydych yn cael llawer o amser i wneud penderfyniad neu’n teimlo dan bwysau i wneud un ar unwaith
 • yr unig fanylion cyswllt a gewch ganddynt yw ar eu gwefan neu rif ffôn symudol a chyfeiriad blwch post
 • pan nad yw’r cwmni’n dymuno nac yn caniatáu i chi eu ffonio’n ôl

Gall rhai cwmnïau fod yn soffistigedig iawn gyda gwefannau argyhoeddiadol. Gall rhai awgrymu eu bod yn rhan o wasanaeth Pension Wise y llywodraeth drwy roi’r enw ‘wise’, ‘guidance’ neu ‘pension’ yn eu henw.

Mae Pension Wise yn cynnig gwybodaeth ac arweiniad diduedd ac am ddim ar eich dewisiadau pensiwn. Ni fydd Pension Wise fyth yn cysylltu â chi ar hap i gynnig adolygiad o’ch pensiwn ac un gwefan yn unig sydd ganddo: pensionwise.gov.uk.

Rydym wedi clywed am rai twyllwyr yn dweud eu bod yn gweithio i’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol hyd yn oed. Yn sicr, ni fyddwn fyth yn cysylltu’n uniongyrchol â chi ynglŷn â hyn. Os cewch alwad honedig gennym ni – neu gan y llywodraeth – rhowch y ffôn i lawr.

Unwaith y byddwch wedi trosglwyddo’ch pensiwn, neu roi cynilion eich pensiwn i dwyllwr, mae hi’n rhy hwyr. Hyd yn oed os na chollwch eich arian, efallai y gofynnir ichi dalu bil treth sylweddol yn ychwanegol.

Beth i’w wneud os ydych chi’n tybio eich bod yn cael eich targedu

 • Peidiwch fyth â chael eich brysio i wneud penderfyniad. Cyn i chi lofnodi unrhyw beth, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori Pensiynau (TPAS) ar 0300 123 1047.
 • Gwnewch yn siŵr bod y cynghorydd wedi ei gofrestru gyda’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) i fedru cynnal busnes cyn i chi gytuno i unrhyw beth. Edrychwch ar gwiriad cwmni ar-lein yr FCA neu ffoniwch 0800 111 6768.
 • Edrychwch ar wefan y FCA i gael gwybodaeth am osgoi sgamiau a chwmnïau heb awdurdod.
 • Os ydych wedi derbyn cynnig neu’n meddwl eich bod wedi canfod twyll, ffoniwch Action Fraud ar unwaith ar 0300 123 2040 neu ewch i actionfraud.police.uk.

Mae’n bwysig gwirio’r ffeithiau cyn gwneud unrhyw benderfyniad sy’n amhosib i’w ddadwneud. Cofiwch gallwch golli’ch cynilion oes. Am enghreifftiau gwirioneddol o dwyll, darllenwch y daflen hon (PDF 1MB).

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?