Sut i adnabod twyll pensiwn

Mae achosion o dwyll pensiwn yn cynyddu yn y Deyrnas Unedig. Pob diwrnod mae twyllwyr yn defnyddio dulliau clyfar iawn i gael arian gan gynilwyr ac oherwydd y rhyngrwyd a datblygiadau mewn cyfathrebu digidol mae’r mathau hyn o dwyll yn dod yn fwy cyffredin ac yn anoddach eu hadnabod. Gall cynilion oes gael eu colli mewn amrantiad. Darllenwch y canllaw hwn i ddysgu sut i adnabod, osgoi ac adrodd ar dwyll pensiwn.

Beth yw twyll pensiwn?

Mae dioddefwyr sgam pensiwn yn colli cyfartaledd o £ 91,000, dyweder yr FCA a’r Rheoleiddiwr Pensiynau.

Mae amryw o wahanol fathau o dwyll pensiwn ond gall pob un arwain at y peryg i chi golli cynilion oes mewn amrantiad.

Ers mis Ebrill 2015 mae gennych chi fwy o ddewis nag o’r blaen ynglŷn â sut i gael yr arian sydd yn eich cronfa bensiwn. Byddwch yn wyliadwrus.

Mae twyllwyr yn gwybod hynny a byddant yn ceisio’ch denu gydag addewidion o arian parod ymlaen llaw a bargeinion ‘unwaith ac am byth’ gyda sicrwydd o elw mawr.

Byddwch yn ofalus

Mae gan rai twyllwyr wefannau credadwy iawn a phresenoldeb pellach ar-lein, sy’n gwneud iddynt ymddangos fel cwmni dilys. Gwiriwch gyda’r FCA bob tro i sicrhau eu bod wedi’u cofrestru.

Efallai y byddant yn ceisio’ch perswadio i droi’ch cronfa bensiwn yn arian parod – un ai’r cwbl neu ran ohoni – a rhoi’r arian hwnnw iddyn nhw i’w fuddsoddi.

Byddwch yn wyliadwrus yn enwedig os bydd rhywun yn cysylltu â chi ar hap neu o hysbysebion yn cynnig adolygiadau pensiwn am ddim neu gyfarfod ymgynghori heb rwymedigaeth.

Sut i adnabod twyll pensiwn

Mae rhai arwyddion amlwg a allai awgrymu twyll:

  • Cynigion heb i chi ofyn amdanynt dros y ffôn, neges destun, e-bost neu unigolyn yn cnocio ar eich drws. Ers Ionawr 2019, mae yna waharddiad wedi bod ar alwadau digymell ynghylch pensiynau. Mae hyn yn golygu na ddylai unrhyw gwmni gysylltu â chi am eich pensiwn oni bai’ch bod wedi gofyn iddynt wneud.
  • Pan nad yw’r cwmni’n caniatáu i chi ei ffonio’n ôl.
  • Pan gewch eich gorfodi i wneud penderfyniad cyflym, eich rhoi dan bwysau i wneud hynny, neu’n cael eich annog i drosglwyddo’ch pensiwn yn gyflym ac anfon dogfennau drwy gludwr.

Ai twyll ydyw?

Mae gan wefan ScamSmart yr FCA offeryn i’ch helpu i wirio a yw cyfle i fuddsoddi neu i gael pensiwn yn dwyll.

Mae llawer mwy o wybodaeth hefyd ynglŷn ag osgoi’r twyllau diweddaraf. Ewch i wefan ScamSmart.

  • Yr unig fanylion cyswllt a gewch ganddynt neu ar eu gwefan yw rhif ffôn symudol neu gyfeiriad blwch post.
  • Dweud y gallant roi cymorth i chi neu berthynas gael mynediad at bensiwn cyn eich bod yn 55 oed, a elwir weithiau’n ‘ryddhau pensiwn’ neu ‘fenthyciadau pensiwn’. Dim ond mewn achosion prin iawn y mae hynny’n bosibl, er enghraifft os ydych chi mewn iechyd gwael.
  • Yn dweud eu bod yn gwybod sut i osgoi rheolau treth neu’n rhoi addewid o ragor o arbedion treth.
  • Yn cynnig elw uchel ar eich buddsoddiad, ond yn honni mai isel yw’r risg serch hynny.

Os cymerwch eich cynilion pensiwn yn gynnar, gall hynny arwain at daliadau treth sy’n fwy na hanner gwerth yr arian a dynnwch allan. Mae hyn yn ychwanegol at daliadau o 20% i 30% fel arfer am ymuno ag un o’r trefniadau hynny. Rhoddir gweddill eich cynilion pensiwn mewn buddsoddiadau risg uchel hefyd.

Gallwch ddysgu mwy am ganfod ac osgoi twyll pensiwn gan Y Rheoleiddiwr Pensiynau.

Honni i fod o sefydliad a gefnogir gan y llywodraeth

Awgrym da

Byddwch yn ymwybodol o wefannau sy’n ymddangos i fod yn swyddogol yn eich annog i roi eich manylion. Mae hyn yn dric a ddefnyddir gan dwyllwyr i osgoi’r gwaharddiad ar alwadau pensiwn digymell. Os nad ydych chi’n siŵr, gwiriwch gofrestr yr FCA neu ein Cyfeiriadur Cynghorwyr Ymddeoliad.

Gall rhai awgrymu eu bod yn rhan o wasanaeth Pension Wise y llywodraeth drwy roi’r enw ‘wise’, ‘guidance’ neu ‘pension’ yn eu henw.

Mae Pension Wise yn cynnig gwybodaeth a chanllaw diduedd a rhad ac am ddim ar eich dewisiadau pensiwn. Ni fydd Pension Wise fyth yn cysylltu â chi ar hap i gynnig adolygiad o’ch pensiwn ac un wefan yn unig sydd ganddo: pensionwise.gov.uk.

Rydym wedi clywed am rai twyllwyr yn dweud eu bod yn gweithio i’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol hyd yn oed. Yn sicr, ni fyddwn fyth yn cysylltu’n uniongyrchol â chi ynglŷn â hyn.

Os cewch alwad honedig gennym ni – neu gan y llywodraeth – rhowch y ffôn i lawr.

Unwaith y byddwch wedi trosglwyddo’ch pensiwn, neu roi cynilion eich pensiwn i dwyllwr, mae hi’n rhy hwyr. Mae amryw o ddioddefwyr wedi colli’r cyfan o’u cynilion pensiwn.

Sut i ddiogelu eich hun rhag twyllau buddsoddi

I osgoi cael eich dal gan dwyll pensiwn, gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn y rheolau syml canlynol:

  1. Gwrthodwch unrhyw alwadau neu negeseuon testun nad ydych wedi gofyn amdanynt, neu ymwelwyr yn dod at eich drws. Ni fydd cwmnïau dilys yn galw neu’n cysylltu â chi’n ddirybudd.
  2. Gwiriwch gofrestr yr FCA o gwmnïau a reoleiddir, neu restr rybuddio’r FCA.
  3. Os ydych yn ystyried cyfle i fuddsoddi, ceisiwch gyngor ariannol annibynnol gan gwmni a reoleiddir gan yr FCA.

Beth i’w wneud os ydych chi’n tybio eich bod yn cael eich targedu

Os ydych eisoes wedi arwyddo rhywbeth yr ydych yn ansicr yn ei gylch, cysylltwch â’ch darparwr pensiwn ar unwaith. Efallai y byddant yn medru atal trosglwyddiad sydd heb ei gwblhau.

Os ydych chi’n amau eich bod wedi cael eich targedu gan dwyll buddsoddi, adroddwch hynny i wefan Scam Smart yr FCA.

Os ydych wedi colli arian yn sgil twyll buddsoddi honedig, dylech adrodd hynny i Action Fraud ar 0800 011 3797 neu ar-lein yn www.ActionFraud.police.uk.

Yn yr Alban, dylech roi gwybod am y sgam i ‘Police Scotland’ ar 101 neu ‘Advice Direct Scotland’ ar 0808 164 6400.

Os oes gennych chi unrhyw amheuon ynglŷn â beth i’w wneud, gofynnwch i’r Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau (TPAS) am help. Ffoniwch nhw ar 0300 123 1047 neu ewch i wefan TPAS am gyngor a gwybodaeth am ddim ar bensiynau.

Byddwch yn ofalus rhag cael eich targedu yn y dyfodol, yn enwedig os colloch arian i dwyll. Gall cwmnïau twyllodrus fanteisio ar hyn a chynnig eich helpu i chi gael ychydig neu’r cyfan o’ch arian yn ôl.

Pension Wise a chyngor wedi’i reoleiddio

Os ydych yn 50 oed neu’n hŷn, gallech fod yn gymwys am sesiwn ganllaw Pension Wise. Ewch i wefan Pension Wise i gael gwybod rhagor.

Os byddwch chi angen help proffesiynol, defnyddiwch gwmni cyngor ariannol sydd wedi ei reoleiddio a’i awdurdodi gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) yn unig. Y ffordd hawsaf o fod yn siŵr yw dewis cwmni sydd wedi ei gofrestru ar Gyfeirlyfr Cynghorwyr Ymddeoliad y Gwasanaeth Cynghori Ariannol. Mae pob un cwmni ar ein Cyfeirlyfr wedi ei gofrestru a’i awdurdodi i gynnig cyngor rheoledig ar opsiynau pensiwn ac ymddeoliad. Er y bydd yn rhaid i chi dalu am y cyngor, os defnyddiwch rywun proffesiynol rheoledig, y cwmni hwnnw sy’n atebol am unrhyw argymhelliad a gewch ganddo – felly os aiff pethau o chwith ganddo – rydych wedi’ch diogelu gan Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol a Chynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?