Sut i apelio yn erbyn penderfyniad am fudd-daliadau anabledd

Os ydych yn anfodlon â phenderfyniad am eich budd-daliadau salwch neu anabledd, mae’n bwysig dilyn y drefn gywir. Dyma grynodeb o’r hyn sydd angen i chi ei wneud a phryd.

Cysylltwch â’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP)

Fel cam cyntaf, gallwch gysylltu â’r DWP a dweud wrth rhywun yno pam nad ydych yn cytuno â’r penderfyniad.

Bydd y rhif ffôn a’r cyfeiriad ar lythyr penderfyniad yr Adran. Gallwch ofyn am eglurhad ganddynt o’r rhesymau ar bapur.

Os nad ydych chi’n fodlon â’r eglurhad, gallwch ofyn am ailystyriaeth orfodol.

Golyga hyn y bydd unigolyn arall yn edrych unwaith eto ar y penderfyniad ac ystyried a ddylid ei newid.

Rhaid i chi ofyn am ailystyriaeth orfodol o fewn un mis calendr i ddyddiad y llythyr penderfynu.

Gweithredwch yn gyflym os dymunwch herio’r penderfyniad. Os collwch y dyddiad cau, ni fydd hi’n ofynnol i’r DWP dderbyn eich cais oni bai fod gennych chi reswm da iawn, er enghraifft y buoch yn yr ysbyty, neu bu farw perthynas agos.

Sut i ofyn am ailystyriaeth orfodol

Pwysig

Sicrhewch eich bod yn darllen y nodiadau am sut i anghytuno â phenderfyniad cyn gofyn am ailystyriaeth orfodol.

Os byddwch yn anghytuno â phenderfyniad ar fudd-dal mae gennych hawl i ofyn i’r penderfyniad gael ei ystyried unwaith eto. Gelwir hyn yn ailystyriaeth orfodol.

Rhaid i chi ofyn am yr ailystyriaeth o fewn un mis calendr i ddyddiad y llythyr penderfynu drwy:

  • ffonio ar y rhif a roddir ar y llythyr penderfyniad, neu
  • bostio’r ffurflen CRMR1 ar ôl i chi ei chwblhau.

Eglurwch pam yr ydych o’r farn bod y penderfyniad yn un anghywir ac anfonwch gopïau o unrhyw dystiolaeth arall sydd gennych os credwch y bydd hynny’n cryfhau eich achos.

Wedi i’r DWP edrych ar eich penderfyniad unwaith eto, byddant yn anfon dau gopi o ddogfen o’r enw hysbysiad ailystyriaeth orfodol atoch i roi gwybod i chi am ganlyniad yr ailystyriaeth.

Lawrlwythwch y ffurflen CRMR1 a’r nodiadau ynghylch sut i anghytuno â phenderfyniad ar Gov.uk.
Dysgwch ragor am ofyn am ailystyriaeth orfodol ar wefan Citizens Advice.

Sut i apelio

Rhaid i chi fod wedi cael hysbysiad ailystyriaeth orfodol cyn y gallwch apelio yn erbyn penderfyniad budd-daliadau anabledd.

I apelio, rhaid i chi anfon y canlynol i Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi (mae’r cyfeiriad ar y ffurflen):

Dysgwch ragor ynghylch apelio yn dilyn ailystyriaeth ar wefan Citizens Adviceopens in new window.

Ceisiwch gymorth a chyngor arbenigol

Os ydych am barhau â’r apêl bydd yn syniad da cael ychydig o gymorth arbenigol gan y Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth neu eich Canolfan Gyfreithiol leol er enghraifft.

Sut i herio penderfyniad gan eich awdurdod lleol

Os ydych yn anghytuno â phenderfyniad eich awdurdod lleol i beidio â thalu am eich gofal neu os nad ydych yn credu bod digon o gymorth wedi’i gynnig i fodloni’ch anghenion, darllenwch ein canllaw Sut i herio’ch awdurdod lleol ynghylch eich gofal.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?