Sut i apelio yn erbyn penderfyniad am fudd-daliadau anabledd

Os ydych yn anfodlon â phenderfyniad gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) neu Gyllid a Thollau ei Mawrhydi (HMRC) am eich budd-daliadau neu gredydau treth, mae’n bwysig dilyn y drefn gywir. Dyma grynodeb o’r hyn sydd angen i chi ei wneud a phryd.

Gofynnwch am ailystyriaeth orfodol

Pwysig

Sicrhewch eich bod yn darllen y nodiadau am sut i anghytuno â phenderfyniad. cyn gofyn am ailystyriaeth orfodol.

Os byddwch yn anghytuno â phenderfyniad ar fudd-dal gan DWP neu HMRC gallwch ofyn i’r penderfyniad gael ei ystyried unwaith eto. Gelwir hyn yn ailystyriaeth orfodol. Mae hyn yn golygu y bydd rhywun arall yn edrych ar y penderfyniad i weld a ellir ei newid.

Rhaid i chi fynd trwy’r cam hwn cyn y gallwch apelio.

Fel arfer, rhaid i chi ofyn am ailystyriaeth orfodol o fewn mis i’r dyddiad sydd ar eich llythyr penderfyniad (neu’r neges yn eich cyfrif ar-lein os ydych yn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol).

Os collwch y terfyn amser, nid oes rhaid i’r adran sy’n gwneud y penderfyniad dderbyn eich cais am ailysiyriaeth orfodol oni bai bod gennych reswm da iawn, er enghraifft roeddech yn yr ysbyty, neu fod perthynas agos wedi marw.

Sut i ofyn am ailystyriaeth orfodol - DWP

Rydych yn gofyn i’r DWP am ailystyriaeth orfodol trwy:

  • ffonio, gan ddefnyddio’r rhif sydd ar y llythyr penderfyniad
  • ysgrifennu llythyr
  • cwblhau’r ffurflen CRMR1
  • ysgrifennu neges yn eich cyfrif Credyd Cynhwysol ar-lein

Eglurwch pam yr ydych o’r farn bod y penderfyniad yn un anghywir ac anfonwch gopïau o unrhyw dystiolaeth arall sydd gennych os credwch y bydd hynny’n cryfhau eich achos.

Lawrlwythwch y ffurflen CRMR1 a’r nodiadau ynghylch sut i anghytuno â phenderfyniad ar Gov.uk.

Sut i ofyn am ailystyriaeth orfodol – HMRC

Rydych yn gofyn i Gyllid a Thollau EM am ailystyriaeth orfodol gan y naill neu’r llall:

  • ffonio, gan ddefnyddio’r rhif ar y llythyr penderfyniad
  • ysgrifennu llythyr
  • llenwi ffurflen CH24A ar gyfer penderfyniad Budd-dal Plant neu Lwfans Gwarcheidwad
  • llenwi ffurflen WTC / AP (neu ddefnyddio’r gwasanaeth ar-lein) ar gyfer penderfyniad credydau treth

Pan ailystyriwyd y penderfyniad

Pan fydd DWP neu HMRC wedi edrych ar eich penderfyniad eto, byddant yn anfon dau gopi o ddogfen atoch o’r enw hysbysiad ailystyriaeth orfodol i roi gwybod i chi am ganlyniad yr ailystyriaeth.

Darganfyddwch fwy am ofyn am ailystyriaeth orfodol ar wefan Cyngor ar Bopeth.

Sut i apelio

Dim ond pan fyddwch wedi cael hysbysiad ailystyriaeth orfodol y gallwch apelio yn erbyn penderfyniad budd-dal.

Rhaid i chi apelio o fewn mis i’r dyddiad ar eich hysbysiad ailystyriaeth orfodol.

Apelio yn erbyn penderfyniad DWP

I apelio mae angen i chi anfon y canlynol at Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM (mae’r cyfeiriad ar y ffurflen):

Apelio yn erbyn penderfyniad HMRC

I apelio mae angen i chi anfon y canlynol at Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM (mae’r cyfeiriad ar y ffurflen):

Dysgwch ragor ynghylch apelio yn dilyn ailystyriaeth ar wefan Citizens Advice.

Ceisiwch gymorth a chyngor arbenigol

Os ydych am barhau â’r apêl bydd yn syniad da cael ychydig o gymorth arbenigol gan y Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth neu eich Canolfan Gyfreithiol leol er enghraifft.

Sut i herio penderfyniad gan eich awdurdod lleol

Os ydych am herio penderfyniad gan eich cyngor ynghylch eich Budd-dal Tai neu Gostyngiad Treth Gyngor, cysylltwch â’ch cyngor i gwestiynu ei benderfyniad a dilyn ei weithdrefn apelio.

Os ydych yn anghytuno â phenderfyniad eich awdurdod lleol i beidio â thalu am eich gofal neu os nad ydych yn credu bod digon o gymorth wedi’i gynnig i fodloni’ch anghenion, darllenwch ein canllaw Sut i herio’ch awdurdod lleol ynghylch eich gofalopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?