Sut i arbed arian ar deithiau trên a char

Yn awyddus i wneud y mwyaf o’ch penwythnosau? Gall cyrraedd yno gostio cymaint â’r gweithgaredd ei hun. Cynlluniwch ymlaen llaw, manteisiwch ar docynnau rhad, a phocedu’r gwahaniaeth.

Awgrym da

Ddim yn cynllunio dri mis ymlaen llaw? Peidiwch â phoeni. Gall hyd yn oed archebu ar y diwrnod cyn ichi deithio sicrhau tocynnau rhatach i chi na phrynu yn yr orsaf wrth i chi deithio. Gwiriwch pa bryd mae’r trothwy amser gyda’ch cwmni trên lleol – fel arfer mae un ai’n 6pm neu hanner nos ar y diwrnod cynt.

Beth ddylech chi ei wneud gyda’r arian dros ben sydd gennych? Nawr eich bod wedi arbed ychydig bunnoedd, mae gennym syniadau fydd yn eich galluogi i gychwyn arbed. Rhowch gynnig arnynt yma

Faint o amser fydd yn ei gymryd: Ychydig o funudau’n unig

Offer angenrheidiol:

  • Mynediad i’r rhyngrwyd, i archebu’r tocynnau hynny
  • Cerdyn rheilffordd/cerdyn bws, i sicrhau’r gostyngiadau
  • Gwefannau am ddim, sy’n dangos beth sydd ymlaen yn eich ardal

1. Llenwch y tanc am bris rhatach

Tanwydd yw’r gost fwyaf wrth ichi ystyried dianc am ychydig yn eich car. Mynnwch brisiau petrol a diesel rhatach drwy lenwi yn y gorsafoedd petrol rhataf. Meddwl am archfarchnadoedd yn hytrach na gorsafoedd petrol ar ochr y draffordd. Mae gwefannau am ddim fel Petrolprices.com yn rhoi gwybod am brisiau petrol rhatach.

2. Arbedwch arian gyda cherdyn rheilffordd

Cwtogwch ar gost tocynnau trên drwy brynu cerdyn rheilffordd yn gyntaf. Mae cerdyn rheilffordd isod yn costio £30, sy’n tynnu traean oddi ar deithiau rheilffordd am flwyddyn gron. Chwiliwch am fargeinion a gostyngiadau serch hynny – weithiau gallwch ddod o hyd i gynigion sy’n tynnu 10% neu ddeg punt oddi ar bris cerdyn rheilffordd.

Yn ifanc ac yn rhydd? Prynwch Gerdyn Rheilffordd Person Ifanc os ydych rhwng 16 a 25, neu dros 25 mewn addysg llawn amser.

Ychydig yn hŷn? Mae Cerdyn Rheilffordd 26-30 yn rhoi gostyngiad o draean i chi oddi ar brisiau teithio ledled Prydain.

Yn byw yn Ne Ddwyrain Lloegr? Mae Cerdyn Rheilffordd Rhwydwaith yn ddilys ar y rhan fwyaf o deithiau, gan gynnwys teithio i Lundain ac o gwmpas yr ardal honno.

Plant yn gwmni? Mae Cerdyn Rheilffordd Teulu a Ffrindiau yn ddilys ar gyfer hyd at bedwar o oedolion gyda chymaint â phedwar o blant, ac yn eich galluogi i gael traean o ostyngiad oddi ar brisiau oedolion a 60% oddi ar docynnau plant.

Yn teithio gydag anwylyn arall yn rheolaidd? Rhowch gynnig ar Gerdyn Rheilffordd i Ddau Gyda’i Gilydd ar gyfer dau unigolyn a enwir sy’n teithio gyda’i gilydd.

Yn hŷn ond yn mwynhau? Gallwch gael Cerdyn Rheilffordd Hŷn wedi ichi gyrraedd 60.

3. Chwiliwch am y tocynnau rhataf

Mae prisiau’n amrywio’n sylweddol os teithiwch ar drên. Os prynwch daith yn ystod yr amser prysuraf, gallech orfod talu cannoedd o bunnoedd yn fwy na phetaech yn teithio ychydig oriau’n ddiweddarach.

Byddwch yn deithiwr craff drwy ofyn i’r rhwydwaith pa bryd y cewch chi ddefnyddio’r telerau allfrig (neu deithio allfrig iawn) er mwyn osgoi prisiau drud.

Meddyliwch ymlaen llaw Os talwch am eich tocyn trên yn yr orsaf cyn i chi deithio, gall gostio ffortiwn. Meddyliwch ymlaen llaw, a gallech ddod o hyd i brisiau llawer iawn rhatach.

Fel arfer mae’r tocynnau rhataf a ryddheir ymlaen llaw ar gael rhyw 12 wythnos cyn teithio. Os oes gennych chi ddyddiad penodol dan sylw, ceisiwch gofrestru ar wefan y cwmni rheilffordd perthnasol er mwyn i chi gael rhybudd pan fydd y tocynnau yn mynd ar werth.

Rhannwch eich tocyn Yn rhyfedd iawn, nid prynu tocyn yno ac yn ôl o A i B yw’r tocyn rhataf bob tro. Weithiau, gall prynu gwahanol docynnau ar gyfer gwahanol gymalau o’ch taith gostio llai. Mae’n gwbl gyfreithlon, cyn belled â bod y trên y teithiwch arno yn stopio yn y gorsafoedd hynny.

Yn ffodus iawn, nid oes raid ichi fod yn arbenigwr ar brynu tocynnau i fanteisio ar hyn, oherwydd gallwch ddefnyddio gwefan fel TrainSplit.com sy’n cyfrifo’r holl gysylltiadau ar eich cyfer. Gallwch barhau i ddefnyddio cardiau rheilffordd ble maent yn ddilys ac nid oes cost i wirio, ond mae’r wefan yn codi 10% ar unrhyw arbediad os penderfynwch fynd ati i archebu’r tocynnau.

Yn mynd ar daith ar drên? Os prynwch docynnau National Rail, gallwch hefyd gael dau docyn am bris un ar amryw o wahanol weithgareddau fel sŵ, acwariwm, parciau hamdden, theatrau ac arddangosfeydd. Nid yn unig yn Llundain y mae’r atyniadau ychwaith, mae cynigion ar gael ar ddiwrnodau allan yn Brighton, Birmingham, Manceinion, Lerpwl a’r Alban hefyd.

Cofrestrwch yn Days Out Guide, penderfynwch i ble yr hoffech chi fynd, ac yna argraffwch y talebau perthnasol i’w defnyddio ar gyfer y daith. Mae gan MoneySavingExpert.com ganllaw gwych ar sut i wneud y mwyaf o’r cynnig hwn.

Ystyriwch y bws Os nad oes brys arnoch chi, yna gallai teithio ar fws arbed llawer iawn o arian i chi. Gallwch hyd yn oed ddefnyddio gwefannau cymharu prisiau fel CheckMyBus and Gopiliopens in new window i sicrhau eich bod yn cael y pris rhataf bosib. Byddant yn gwirio Megabus a National Express i chi mewn un lle gan arbed amser i chi. Ond nid oes ganddynt ragor o wasanaethau lleol, felly gall fod o fudd siarad â phobl yn eich ardal leol i weld a oes yna fws yn teithio i’r mannau yr hoffech chi fynd iddynt.

Dewch â’ch lluniaeth eich hun Sut bynnag y byddwch yn teithio, gallech orfod talu prisiau arswydus am fwyd a diod wrth ddibynnu ar stondinau bwyd a cherti arlwyo yn yr orsaf. Brechdan syml neu dipyn o wledd – arbedwch ychydig o arian drwy ddod â’ch bwyd eich hun.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?