Y Dreth Gyngor: beth ydyw, beth yw’r gost a sut i arbed arian

Defnyddir y Dreth Gyngor i helpu i dalu am wasanaethau fel casglu gwastraff, goleuo strydoedd a glanhau, a gwasanaethau’r heddlu a thân. Darllenwch ymlaen i gael gwybod rhagor am y Dreth Gyngor a sut i wneud yn siŵr nad ydych yn talu mwy nag sydd raid i chi.

Os ydych wedi bod yn talu gormod ar eich treth gyngor ers blynyddoedd, efallai y gallwch hawlio ad-daliad sy’n werth miloedd o bunnoedd.

Beth mae’r dreth gyngor yn ei dalu amdano?

Treth flynyddol yw’r dreth gyngor y mae’r cyngor lleol yn ei chodi arnoch chi ac yn ei gosod bob blwyddyn.

Bydd y swm o’r dreth gyngor a dalwch yn dibynnu ym mha fand prisio y gosodwyd eich eiddo, faint sydd ei angen ar y cyngor i ariannu ei wasanaethau, a’ch amgylchiadau personol.

Ym mha fand treth gyngor ydw i?

Mae gan Loegr a’r Alban wyth o fandiau prisio ar gyfer y dreth gyngor yn amrywio o A (yr uchaf) i H.

Yng Nghymru mae naw band – 1 (yr uchaf) i 9. Yng Ngogledd Iwerddon mae trefn o ardrethi domestig yn seiliedig ar brisiau rhent yn hytrach na’r dreth gyngor.

Gwiriwch eich band treth gyngor:

Os yw’ch eiddo wedi’i osod mewn band uwch nag y dylai, mae’n debyg eich bod yn talu mwy o dreth gyngor nag sydd raid.

A allaf i gael gostyngiad?

Gallech gael gostyngiad ar eich Treth Gyngor:

  • Os ydych yn byw ar eich pen eich hun neu os mai chi yw’r unig oedolyn yn eich cartref
  • Os ydych yn fyfyriwr neu’n byw gyda myfyrwyr
  • Os oes gennych chi neu rywun sy’n byw gyda chi anabledd ac o ganlyniad yn gorfod byw mewn cartref mwy
  • Os ydych yn cael rhai budd-daliadau penodol, fel lwfans ceisio gwaith neu gymhorthdal incwm
  • Os ydych ar incwm isel a heb lawer o arian wedi’i gynilo
Dysgwch ragor ar GOV.UK.

Faint o dreth gyngor sy’n rhaid i mi ei thalu?

Mae faint o dreth gyngor sydd angen i chi ei thalu yn amrywio gan ddibynnu ar eich cartref a ble rydych yn byw.

Dewch o hyd i’ch awdurdod lleol a faint sydd angen i chi ei dalu drwy ddefnyddio’r dolenni isod:

Bydd pob un o’r dolenni uchod yn eich cyfeirio at wefan eich awdurdod lleol. Ar y wefan berthnasol honno bydd angen i chi ganfod y wybodaeth ar y dreth gyngor. Efallai y bydd modd i chi gysylltu â nhw yn uniongyrchol a holi.

Cael band prisio is ar gyfer eich eiddo

Mae hyd at 400,000 o gartrefi yn Lloegr a’r Alban yn y bandiau Treth Gyngor anghywir. Gwerthuswyd cartrefi yng Nghymru yn fwy diweddar ac maent yn llai tebygol o fod yn y band anghywir.

Os credwch eich bod yn talu gormod ar eich treth gyngor oherwydd eich bod yn y band treth anghywir, yna gallech fedru hawlio ad-daliad.

I gael yr ad-daliad hwn bydd angen i chi ofyn am adolygiad, ond cofiwch fod perygl y gall y cyngor benderfynu gosod eich eiddo mewn band uwch o ganlyniad.

I ganfod sut i gael eich band treth wedi’i adolygu, ewch i MoneySavingExpert.

Cwynion am y Dreth Gyngor

Fel arfer bydd rhaid i chi gwyno i’r cyngor yn gyntaf.

Ni ddylai hynny gymryd mwy na 12 wythnos. Fodd bynnag, os ydych yn anfodlon â’r canlyniad, neu os ydynt yn cymryd yn rhy hir i ddatrys eich cwyn, gallech gwyno i’r Ombwdsmon Llywodraeth Leolopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?

Mwy yn 'Cartrefi'