Sut i arbed arian ar eich biliau ffôn symudol

Tariff a’ch ffôn wedi’i drefnu? Dysgwch sut i gadw trefn ar eich biliau. Yn ôl uSwitch mae’r defnyddiwr ffôn symudol arferol yn talu am gyfanswm anferthol o 3.4GB o ddata nad ydynt yn ei ddefnyddio bob mis. Mae hyn yn wastraff mawr ar arian parod a allai gael ei wario (neu ei gynilo!) ar gyfer pethau gwell.

Defnyddiwch awgrymiadau a thriciau syml i gyfyngu ar y gwariant ychwanegol, osgoi cael eich twyllo a gwneud y mwyaf o’ch ffôn clyfar yr ydych mor hoff ohono.

Gwybodaeth bwysig

Codiadau mewn pris yn ystod cyfnod y cytundeb ffôn yw un o’r problemau mwyaf i ddefnyddwyr ffonau symudol. Caniateir i rwydweithiau godi prisiau yn unol â chwyddiant neu yn sgil trethi. Yn wahanol i sectorau eraill lle mae rheoliadau yn datgan y cewch fynd â’ch busnes i rywle arall, gallech wynebu dirwy os gadewch eich cytundeb ffôn symudol yn gynnar. Os canfyddwch eich hun mewn sefyllfa o’r fath, mae’n werth dweud wrth y cyflenwr pa mor anfodlon yr ydych, yn ogystal â nodi pa bryd yn union y bydd eich cytundeb yn dod i ben, er mwyn i chi gael newid i dariff gwell.

Nawr eich bod wedi arbed ychydig bunnoedd, maegennymrai syniadau fydd yn eich galluogi i gychwyn arbed arian. Rhowch gynnig arnynt yma

Faint o amser fydd hyn yn ei gymryd: Cyflymach na ‘sgwrs sydyn’ gyda’ch modryb

Offer angenrheidiol:

    • Eich ffôn symudol
    • Wi-Fi yn eich cartref
    • Eich llawlyfr ffôn

1. Peidiwch â mynd dros eich lwfans

Mae’r rhan fwyaf o gytundebau ffôn symudol yn rhoi bwndel o funudau, negeseuon testun a data i chi eu defnyddio bob mis. Os defnyddiwch ragor, yna fe wynebwch fil sylweddol am hynny. Gallwch fel arfer dracio faint yr ydych wedi’i ddefnyddio drwy ap eich rhwydwaith a bydd llawer o ffonau yn gadael i chi osod rhybudd arno os byddwch bron â defnyddio’ch lwfans i gyd.

Os ydych yn cael anhawster aros o fewn terfyn eich lwfans, mae’n werth ffonio’ch darparwr a gofyn iddynt osod rhwystr a fydd yn eich atal rhag mynd dros eich terfyn.

2. Disgwyl am Wi-Fi

Rhaid i chi fod yn glyfar oherwydd mae yna dwyllwyr o gwmpas, ond drwy ddefnyddio elfennau ffrydio a lawrlwytho Wi-Fi eich cartref (neu’ch ffrindiau!) Gallwch arbed ar eich lwfans data. Peidiwch â defnyddio Wifi cyhoeddus. Mae’ch cyswllt 3G neu 4G safonol yn aml yn fwy diogel na’r un yn y siop goffi neu fwyty.

Da chi, peidiwch â phrynu unrhyw beth, bancio dros y rhyngrwyd na defnyddio gwefannau sy’n gofyn am gyfrineiriau neu wybodaeth sensitif arall, oherwydd ni allwch fod yn sicr fod eich gwybodaeth yn wirioneddol ddiogel.

3. Crebachwch eich data drwy ddefnyddio nodweddion eich ffôn clyfar

Cymerwch gamau syml i gwtogi ar eich defnydd o ddata, ac osgoi rhagor o gost. Defnyddiwch fersiynau ffonau symudol o wefannau ble bynnag bo hynny’n bosib.

Fodd bynnag, gall rhai apiau fod yn lawrlwytho hyd yn oed pan nad ydynt ar agor. Os yw eich ffôn byth a beunydd yn gwirio am ddiweddariadau Facebook, negeseuon e-bost newydd neu ragolygon tywydd, neu eich bod yn defnyddio apiau sy’n seiliedig ar GPS, gall lyncu llawer iawn o ddata A’CH batri.

Yn hytrach, gwiriwch nodweddion eich ffôn. Diffoddwch allu’ch ffôn i ddiweddaru’n llwyr, neu newidiwch y nodweddion ar gyfer rhai apiau penodol fel eu bod yn diweddaru drwy Wi-Fi yn unig, yn hytrach na thrwy eich cysylltiad data 3G neu 4G. Sicrhewch fod eich lluniau a’ch fideos yn cael eu cadw a’u diogelu drwy Wi-Fi yn unig.

Mae pob ffôn yn wahanol, felly darllenwch gyfarwyddiadau eich ffôn i chi gael gweld sut mae gwneud hynny.

Cofiwch hyn, os cyfyngwch ddata cefndirol fel WhatsApp, Facebook neu Gmail, ni chewch hysbysiadau am negeseuon newydd tan i chi lansio’r ap.

Arbed arian ar ffôn symudol eich plentyn Gall rhoi ffôn symudol i’ch plentyn annwyl ymddangos fel syniad da i’w gadw’n ddiogel. Ond nid yw’n syniad mor dda pan aiff dros drothwy ei lwfans a defnyddio pethau ychwanegol fel amryw o emojis, negeseuon drwy luniau neu alwadau dramor, a chithau wedyn yn wynebu’r gost. Mae yna berygl hefyd o bryniant apiau-mewnol, yn enwedig gyda gemau.

Yn hytrach na chytundeb, ystyriwch ffôn talu wrth fynd (PAYG). Gall gapio costau a gwneud i’ch plentyn sylweddoli faint mae ef yn ei wario.

Neu rhowch gynnig ar gytundeb wedi’i gapio, sy’n golygu unwaith y bydd trothwy’r lwfans wedi’i gyrraedd, ni all y plentyn ddefnyddio’r ffôn oni bai ei fod yn ychwanegu taliad fel ffôn PAYG.

Gall ffonio dramor fod yn ddrud Mae ffonio dramor o’r DU fel arfer yn llawer iawn drytach na galwad leol, ac mae’r unigolyn yr ydych yn ei ffonio yn gorfod ysgwyddo costau hefyd. Yn hytrach, ffoniwch dros y rhyngrwyd am ddim – cyn belled â’ch bod chi a’r unigolyn arall sy’n derbyn eich galwad, ar-lein.

Os oes gennych ffôn clyfar gyda mynediad at y we, gallwch ddefnyddio apiau am ddim fel Skype neu Viber i ffonio pobl am ddim sy’n defnyddio’r apiau hynny hefyd. Cofiwch hyn, os ydych yn defnyddio’r rhyngrwyd drwy 3G neu 4G bydd yn llyncu’ch lwfans data, felly gorau oll i chi ddisgwyl hyd nes i chi fod mewn parth Wi-Fi diogel.

Bydd trawsrwydweithio yn gostus i chi Ar 15 Mehefin 2017 bu newid yn y gyfraith sy’n golygu y gallwch ddefnyddio eich lwfansau misol o alwadau, data a negeseuon testun wrth i chi dorheulo mewn 28 o leoliadau yn yr UE heb gost ychwanegol.

Os byddwch yn teithio dramor y tu hwnt i’r UE, peidiwch â dod adref i wynebu bil anferthol am gostau trawsrwydweithio.

Gall derbyn galwad, gwrando ar neges llais, darllen negeseuon e-bost, rhoi llun ar Facebook neu fynd ar y we, fod yn ddrud iawn.

Ond costau data yw’r elfen ddrytaf un. Bellach mae gan y rhan fwyaf o rwydweithiau gap awtomatig ar y defnydd o ddata yn fyd-eang, ond gorau oll i chi osgoi trawsrwydweithio a lawrlwytho.

Mae yna ffyrdd eraill serch hynny o fynd i gost sylweddol wrth drawsrwydweithio data os ydych ar eich gwyliau yn yr UE, oherwydd mae costau trawsrwydweithio uwch yn yr UE yn parhau i fod yn daladwy os ewch chi dros drothwy eich lwfans misol. Os felly, gallech wynebu hyd at 8 Euro (tua £7) am bob GB o ddata a ddefnyddiwch.

Cwtogwch eich biliau drwy ddiffodd y trawsrwydweithio data cyn i chi adael y DU, ceisiwch ofyn i’ch darparwr a allwch chi brynu ychwanegiad gyda lwfansau i’w defnyddio yn y wlad yr ydych yn ymweld â hi.

Os bydd wirioneddol angen i chi ddefnyddio’ch ffôn dramor, ystyriwch brynu cerdyn SIM lleol talu wrth fynd wrth i chi gyrraedd. Cofiwch hyn, byddwch angen ffôn heb ei gloi er mwyn medru defnyddio SIM lleol, a bydd yn rhaid i chi dalu costau ffôn rhyngwladol os ffoniwch adref.

Y peth gorau i’w wneud fel arfer yw ffonio’ch darparwr cyn i chi deithio a gofyn iddynt roi cyngor i chi ar eich dewisiadau.

Diogelwch eich ffôn Os yw meddwl am golli’ch ffôn yn gwneud i chi boeni, gall yswiriant dawelu’ch meddwl, ond gwnewch yn siŵr nad ydych yn talu gormod am bolisi na fydd yn talu allan pan fydd angen hynny.

Gall print mân olygu nad ydych wedi’ch yswirio os collwch neu os torrwch eich ffôn dan rai amgylchiadau neilltuol, neu os nad ydych yn hawlio mewn da bryd.

Gwiriwch a yw’ch ffôn wedi’i yswirio dan eich yswiriant cartref, neu fel rhan o’ch cyfrif cyfredol.

Os nad ffôn drud sydd gennych, a allech chi brynu un newydd, yn hytrach na thalu am yswiriant bob mis.

Yn parhau i fod eisiau yswiriant?opens in new window Cofiwch, nid oes raid i chi ei brynu gan eich darparwr ffôn symudol. Gwiriwch a all yswirwr arbenigol gynnig yswiriant gwell a rhatach.

Cofiwch, MI ALLWCH ddefnyddio gormod o ddata Ydych chi’n wirioneddol yn credu y bydd lwfansau heb derfynau yn ddigon i sicrhau na fyddwch yn defnyddio mwy na’ch terfynau data misol? Anghywir. Mae rhai darparwyr yn cynnwys polisïau defnydd teg yn hytrach. Os felly, gwiriwch beth yw uchafswm y defnydd a ganiateir, a beth sy’n digwydd os ewch chi dros hynny. Efallai y byddwch yn wynebu costau, neu cyfyngir ar eich defnydd, er i chi gael addewid o ddefnydd heb derfynau.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?