Sut i arbed arian ar eich cardiau credyd a chardiau siop

Gall cardiau credyd a chardiau siop fod mor gyfleus. Defnyddiwch y cerdyn i brynu pethau a thalu amdanynt ar ddiwedd y mis.

Ond weithiau nid yw hi mor hawdd i glirio’r balans i gyd. Gall llog ar gardiau fod yn ddychrynllyd o uchel, a chyn pen dim mae’r balans yn dechrau cynyddu’n sylweddol.

Felly rhowch drefn ar bethau ar unwaith. Cwtogwch y costau. Mi welwch y taliadau’n lleihau. Rhowch ddiwedd ar eich dyledion.

Awgrym gwych

Cofiwch, efallai nad y cerdyn credyd yw’r ddyled ddrytaf. Gall fod yn gerdyn siop, gorddrafft neu fenthyciad diwrnod cyflog. Deliwch â’r ddyled sydd â’r gyfradd llog uchaf yn gyntaf (er, cofiwch dylech flaenoriaethu’ch dyledion pwysicaf yn gyntaf bob tro, fel eich morgais neu’r dreth gyngor)

Nawr eich bod wedi arbed ychydig bunnoedd, mae gennym syniadau fydd yn eich galluogi i gychwyn arbed. Rhowch gynnig arnynt yma.

Faint o amser fydd hyn yn ei gymryd: 10 munud

Offer sydd ei angen:

    • Cyfrifiadur neu ffôn deallus, ar gyfer mynediad i’r rhyngrwyd
    • Manylion y balansau i’w trosglwyddo, yn cynnwys rhifau’r cardiau a’r cwmnïau
    • Cyfeiriadau blaenorol, yn cynnwys y mis pan symudoch, ar gyfer o leiaf y 5 mlynedddiwethaf

1. Wynebwch y ffeithiau

Tyrchwch yn ddwfn am y cyfriflenni banc. Agorwch yr amlenni. Un cerdyn, sawl cerdyn, gorddrafft a benthyciadau hefyd. Dechreuwch drwy ysgrifennu i lawr yr hyn sy’n ddyledus gennych ac i bwy. Gwiriwch y cyfraddau llog. Nodwch yr isafswm taliad.

2. Targedwch ddyled fwyaf costus yn gyntaf

Po uchaf yw’r gyfradd llog, po uchaf fydd y llog i’w dalu bob mis. Os ydych yn dymuno clirio’ch balans, dechreuwch gyda’r gyfradd ddrytaf.

Yn ôl yr arbenigwyr ar ffigurau Moneyfacts, mae’r cerdyn credyd arferol yn codi 21.6% APR (Cyfradd ganrannol flynyddol), ond mae’r drytaf un gymaint â 59.9%.

Mae’n werth cofio serch hynny, mai’r dyledion o flaenoriaeth yw’r pwysicaf i’w talu, fel trwydded deledu, treth incwm a biliau nwy a thrydan ac ati.

3. Talwch fwy na’r taliad gofynnol

Rydym yn gwybod fel mae pethau, mae hi’n ddiwedd y mis a rhaid i chi dalu’r cyfan o’ch biliau. Mae hi’n demtasiwn canolbwyntio ar y ffigurau isel yn unig – y taliad gofynnol.

Ond wrth dalu taliadau gofynnol ar eich cardiau credyd a chardiau siop, gallech orfod treulio blynyddoedd lawer yn clirio’ch balans. Gall talu ychydig yn fwy hyd yn oed eich helpu i glirio’r ddyled yn llawer cynt.

Ydych chi erioed wedi anghofio taliad, ac wynebu ffioedd cosb? Gallwch sicrhau na fydd hynny’n digwydd gyda debydau uniongyrchol.

Cyn belled â bod gennych chi ddigon o arian, sefydlwch ddebydau uniongyrchol i dalu’r swm gofynnol o leiaf bob mis. Dim taliadau a fethwyd, dim costau uchel, dim hanes gwael ar eich sgôr credyd.

Sicrhewch nad ydych yn methu unrhyw daliadau ar unrhyw gardiau di-log. Os byddwch chi’n hwyr yn talu, neu wedi methu taliad, gallech golli’ch trefniant di-log yn llwyr a gorfod talu’r gyfradd safonol bob tro. O, a chofiwch, wrth fethu taliadau, y caiff effaith negyddol ar eich sgôr credyd.

Yn poeni na lwyddwch i gael cerdyn credyd arall? Ddim yn dymuno gwneud rhagor o geisiadau? Rhowch alwad i’ch cwmni cerdyn yn hytrach.

Gallech ofyn i’r cwmni cerdyn credyd yr ydych yn ymgeisio atynt a allent gwblhau gwiriad ysgafn na fyddai’n ymddangos wedyn ar eich ffeil gredyd.

Eglurwch eich bod angen bargen ratach, neu mi ewch i chwilio i rywle arall. Os oes gennych chi falansau eraill, gofynnwch iddynt a allent gynnig cyfradd dda os trosglwyddwch arian o gardiau eraill.

Cwtogwch y gyfradd un neu ddau bwynt canran hyd yn oed, a gallech arbed cannoedd o bunnoedd wrth i chi glirio’r ddyled.

Straen cerdyn siop? Gall cardiau siop o’ch hoff siopau ar y stryd fawr gynnig pethau apelgar iawn, fel gostyngiadau sylweddol a chynigion arbennig i aelodau. Mae hynny’n wych os llwyddwch i glirio’r bil i gyd bob mis. Ond os gwariwch yn anghyfrifol, yna gallech wynebu llog aruthrol.

Mae llog ar gardiau siop yn dueddol o fod yn llawer iawn uwch na chardiau siop arferol. Anelwch at glirio’ch balans ar ddiwedd y mis, ond dylech ddisgwyl orfod talu ffi drosglwyddo.

Mwy nag un ddyled i’w hysgwyddo? Talwch gymaint ag y gallwch ar eich dyled ddrytaf. Bydd hyn yn cwtogi’r ddyled ychwanegol a roddwyd. Daliwch ati i dalu’r isafswm misol ar bopeth arall wrth i chi geisio clirio’r un sydd â’r gyfradd llog uchaf.

Yna dechreuwch y dull “pelen eira” drwy ddefnyddio’r arian a ryddhawyd gennych i ddechrau talu balans y ddyled sydd â’r gyfradd uchaf nesaf. Yn union fel mae pelen eira yn mynd yn fwy wrth rowlio i lawr y llethr, felly hefyd fydd eich ad-daliadau.

Os oes gennych chi hanes credyd da, efallai yr hoffech chi ystyried y buddion o gael bargen 0%. Gallant fel arfer arbed llawer mwy arian i chi nag aros gyda cherdyn credyd llog uchel a chynyddu taliadau os llwyddwch i’w osgoi.

Y ffordd gyflymaf o gynyddu’ch taliadau llog? Defnyddio’ch cerdyn credyd mewn peiriant arian parod. Unwaith y byddwch yn tynnu arian parod allan o’r peiriant, mae’r mesurydd llog yn tician, cyn i chi gael eich bil hyd yn oed.

Gallech orfod wynebu ffioedd ychwanegol a chyfraddau llog uwch hefyd. Camwch i ffwrdd o’r peiriant arian parod, osgowch sieciau cerdyn credyd, a chadwch drefn ar eich costau.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?