Sut i arbed arian ar eich llinell tir

Mae llawer o bobl heb ddefnyddio eu gwasanaeth llinell tir yn iawn am flynyddoedd, ond maent ei angen i gael band eang, tra bod eraill yn dewis ‘sgwrsio ar y ffôn’ yn hytrach nag ar ffôn symudol.

Pa bynnag un ydych chi, mae’r mwyafrif helaeth yn ddibynnol ar daliadau llinell tir, ond mae chwilio am y fargen orau a deall eich tariff yn allweddol i gwtogi cost eich bil ffôn.

Os ydych chi’n rhywun sydd â bwndel, neu’n ystyried bwndelu eich telathrebu i arbed arian, mae gennym y canllaw perffaith i chi!

Awgrym mawr

Mae cynlluniau ffôn “anghyfyngedig” i weld yn fargen dda – ond gwiriwch am beth ydych chi wir yn talu. Dim ond llinellau tir? Byddwch yn talu’n ychwanegol bob tro y byddwch yn ffonio ffôn symudol, dramor neu ar rif cyfradd premiwm. Os yw’n broblem, ystyriwch a allwch chi arbed gyda phecyn yn cynnwys galwadau rhyngwladol neu funudau symudol. Faint o amser fydd yn ei gymryd: Bore

Nawr eich bod wedi arbed ychydig bunnoedd, maegennym rai syniadau fydd yn eich galluogi i gychwyn arbed arian. Rhowch gynnig arnynt yma.

Offer angenrheidiol:

    • Mynediad i’r Rhyngrwyd, er mwyn i chi allu ymchwilio a thrafod y pris
    • Ffôn symudol gyda data anghyfyngedig, os ydych chi eisiau osgoi cael llinell tir

1. Stopio sgwrsio

Mae rhai pecynnau galwadau yn rhoi cyfyngiadau amser ar alwadau am ddim o 30 neu 60 munud. Os byddwch yn siarad yn hirach, byddant yn dechrau codi arnoch. Byddwch yn ymwybodol o’ch terfynau, ac os ydych yn dal i fynd, rhowch y ffôn i lawr a ffonio’n ôl.

2. Talu o flaen llaw

Os oes gennych yr arian i’w sbario, mae fel arfer yn rhatach i dalu swm penodol ar gyfer blwyddyn gyfan o rent llinell, ac mi fyddwch chi’n wynebu taliadau misol is. Ystyriwch y manteision o gael eich cyfyngu i’ch darparwr am flwyddyn arall.

3. Rhyfeddodau’r we

Cwtogwch gost galwadau o’ch ffôn cartref trwy ddefnyddio’r Rhyngrwyd yn ei le. Athrylithgar!

Manteisiwch ar yr hyn mae’r rhai technolegol yn ei alw’n ‘Brotocol Llais dros Ryngrwyd’ (VoIP) i wneud galwadau am ddim i ddefnyddwyr VoIP eraill, neu alwadau rhatach neu am ddim i linellau tir.

Defnyddiwch rai fel Skype, Facetime ac MSN Messenger (er gyda rhai fersiynau o’r rhain bydd rhaid i chi dalu) ar gyfer galwadau am ddim rhwng dau gyfrifiadur, ffonau deallus neu dabledi.

Gosodwch apiau fel Skype, Viber a Google Talk ar eich ffôn deallus ar gyfer galwadau llais a fideo am ddim i bobl yn defnyddio’r un ap.

A wyddoch chi beth, ystyriwch hefyd a ydych chi eisiau defnyddio dim ond eich ffôn symudol ac anghofio am eich llinell tir yn llwyr, yn arbennig os mai dim ond bob nawr ac yn y man ydych chi eisiau defnyddio’r rhyngrwyd. Gall eich llyfrgell leol eich helpu i fynd ar y we.

Defnyddiwch eich pen a defnyddiwch eich ffôn symudol - Os oes gennych chi gontract ffôn symudol, mae’n debygol nad ydych chi’n defnyddio eich holl funudau am ddim bob mis. Yn hytrach na chodi’r ffôn i sgwrsio, defnyddiwch eich ffôn symudol yn ei le.

Allan o’r tŷ yn ystod yr wythnos? Chwiliwch am gynnig gyda galwadau rhatach gyda’r nos ac ar benwythnosau, yn hytrach na thalu am gynllun unrhyw bryd.

Prynwch fwndel - Ystyriwch brynu bwndel, ble byddwch yn prynu eich pecyn llinell tir a rhyngrwyd (ac efallai teledu) ar unwaith. Weithiau mae’r rhain yn opsiynau rhatach, yn arbennig os byddwch yn cynnwys y teledu.

Cael trafferth? Os ydych chi’n cael anhawster gydag arian, ar fudd-daliadau penodol neu gydag anabledd penodol, efallai y byddwch yn gallu newid i dariff cymdeithasol rhatach. Siaradwch â’ch darparwr ffôn am ragor o fanylion.

Os ydych chi ar gefnogaeth incwm, lwfans ceisio gwaith, Credyd pensiwn gwarantedig, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth seiliedig ar incwm neu Gredyd Cynhwysol (gyda dim enillion), gallwch gael mynediad at gyfrif BT Basicopens in new window.

Mae BT yn rhedeg hyn ar golled er mwyn gallu bodloni eu hymroddiad Gwasanaeth Cyffredinol trwy godi cyn lleied â £5.16 y mis. Gallwch ddysgu popeth sydd angen ei wybod ar wefan BT.

Gwybod pan fydd eich contract yn dod i ben - Gwiriwch pan fydd eich contract yn dod i ben, er mwyn osgoi talu ffioedd terfynu drud a allai wneud newid yn aneconomaidd.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?