Sut i arbed arian os oes gennych chi fesurydd dŵr

Os oes gennych chi fesurydd dŵr, gallwch gadw rheolaeth ar eich biliau. Yn union fel nwy neu drydan, mae mesurydd dŵr yn mesur faint o ddŵr a ddefnyddiwch. Yna mae eich cyflenwr dŵr yn defnyddio’r ffigwr o’ch mesurydd i gyfrifo’ch bil ar gyfer dŵr a charthffosiaeth.

Awgrym da

Fel arfer caiff mesuryddion eu darllen ddwywaith y flwyddyn ac ni ddylid cael mwy na dau ddarlleniad sydd wedi eu hamcangyfrif mewn blwyddyn.

Beth ddylech chi ei wneud gyda’r arian dros ben sydd gennych? Nawr eich bod wedi arbed ychydig bunnoedd, maegennymrai syniadau fydd yn eich galluogi i gychwyn arbed arian. Rhowch gynnig arnynt yma

Faint o amser fydd yn ei gymryd: Llai na munud:

Offer angenrheidiol:

    • Papur a phensel, (neu daenlen excel) i gadw cofnod o’r ffigurau
    • Ffôn neu fynediad at y rhyngrwyd, er mwyn medru cysylltu â’ch cyflenwr

1. Nodi’r ffigwr ar eich mesurydd heddiw

Mynd ar eich gliniau o dan y sinc neu godi’r gorchudd ar y pafin heddiw i gael y ffigurau o’ch mesurydd.

Yna nodwch y ffigurau bob mis a gwirio a yw’r rhifau’n uwch na’r disgwyl. Yna gallwch sicrhau nad oes dŵr yn gollwng yn unman cyn i chi orfod wynebu bil anferthol.

2. Gwiriwch eich bil

A yw eich bil yn seiliedig ar ffigurau a amcangyfrifwyd? Os felly, efallai nad ydynt yn gywir o bell ffordd. Cyflwynwch eich ffigurau o’ch mesurydd i’ch cwmni dŵr. Gofynnwch a ydych wedi cronni arian dros ben. A oes gennych chi arian dros ben neu a oes arnoch chi arian? Faint?

3. Llawer o arian dros ben? Hawliwch yr arian yn ôl!

Efallai y bu’ch taliadau yn gyson â’r defnydd. Nid ydych wedi talu gormod ac nid oes arian yn ddyledus gennych. Ond efallai y defnyddioch lai o ddŵr nag oedd y cwmni yn ei ddisgwyl, ac wedi talu gormod. Os oes gennych chi lawer o arian dros ben, gofynnwch am ôl-daliad.

Yn cael anhawster talu’ch biliau? Dechreuwch drwy siarad â’ch cwmni dŵr ynglŷn â chynllun ad-dalu neu dariff ar gyfradd is. Gofynnwch a oes gan y cwmni unrhyw grantiau, cronfeydd caledi neu gynlluniau cronfeydd ymddiriedolaeth.

Rhowch gap ar eich biliau Os oes gennych chi fesurydd dŵr eisoes, ond yn defnyddio llawer iawn o ddŵr gan fod eich teulu yn un mawr neu oherwydd cyflwr meddygol, efallai y gallech chi gael eich biliau wedi’u capio. Mae’n fanteisiol os ydych yn cael budd-daliadau sy’n gysylltiedig ag incwm, fel Credyd Cynhwysol neu Gredyd Pensiwn.

Gofynnwch i’ch cwmni dŵr am WaterSure, neu WaterSure Cymruopens in new window os mai Dŵr Cymru (wrth reswm!) yw eich cyflenwr. Dan y cynlluniau, ni fyddwch yn talu mwy na’r bil cyfartalog yn ôl y mesurydd ar gyfer eich ardal.

Talwch am yr hyn a ddefnyddiwch Os taloch chi ormod, gofynnwch i gael gostwng eich Debyd Uniongyrchol er mwyn i chi dalu am y dŵr a ddefnyddir gennych a dim mwy na hynny.

Os na thaloch chi ddigon, fe ddylech chi ofyn am Ddebydau Uniongyrchol uwch bob mis, neu mi fyddwch mewn perygl o wynebu bil sylweddol ar adeg anghyfleus iawn.

Defnyddiwch lai o ddŵr Ac wrth gwrs, cofiwch geisio defnyddio llai o ddŵr pan allwch chi. Bydd llai o ddŵr yn mynd i lawr y plwg yn golygu mwy o arian yn eich waled.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?