Sut i arbed tanwydd wrth yrru

Prynu’r petrol a’r diesel rhataf yw’r ffordd hawsaf i gwtogi’ch costau tanwydd, ond mae ffyrdd eraill i sicrhau y cewch gymaint o filltiroedd â phosibl o’ch tanc.

Awgrymiadau arbed tanwydd

Byddwch yn aeroddeinamig

Mae gwrthsefyll gwynt yn cynyddu’r defnydd o danwydd felly ceisiwch gadw ffenestri ar gau ar gyflymder uchel a thynnu raciau a blychau to pan nad oes eu hangen. Gall tynnu blwch cario deunydd ar y to arbed hyd at 20% ar danwydd dros flwyddyn.

Arafwch

Yn ôl yr AA, gallai arafu o 80mya i 70mya arbed hyd at 25% i chi mewn tanwydd. Ac os ydych chi ar ffyrdd llai, wrth arafu o 70mya i 60mya gallech arbed 10% arall.

Cynnal a chadw

Rhowch wasanaeth i’ch car yn rheolaidd er mwyn cynnal effeithlonrwydd yr injan a gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio’r olew injan cywir (gwiriwch y llawlyfr).

Gyrru’n gall

Edrychwch ar y ffordd o’ch blaen, gan ragweld symudiadau gyrwyr eraill a pheryglon posib. Drwy frecio a sbarduno llai, defnyddir llai o danwydd. Er enghraifft, gyrrwch yn llyfn drwy draffig trwm, gan felly osgoi gyrru’n gyflym i ddal i fyny â’r car sydd o’ch blaen ac yna gorfod brecio.

Peidiwch â refio gormod

Mae rhai modurwyr yn caniatáu i’r refiau (refiau fesul munud neu RPM) gyrraedd 3,000 y funud (car petrol) a 2,500 (diesel) cyn newid gêr. Mae’n fwy effeithiol symud i fyny i’r gêr nesaf ar 2,500 (petrol) a 2,000 (diesel). Yn ogystal, defnyddiwch erau uchel fel pumed a chweched mor fuan â phosibl.

Gofalwch am y teiars

Mae teiars sy’n cael eu cynnal yn dda yn hanfodol ar gyfer gyrru diogel a chost effeithiol. Gwiriwch bwysedd y teiars yn rheolaidd (yn enwedig cyn taith ar draffordd). Yn ôl yr RAC gall teiars sydd â’r pwysedd cywir wella’r defnydd o danwydd hyd at 2%.

Lleihau pwysau

Bydd car ysgafnach yn defnyddio llai o danwydd, felly peidiwch â gyrru o gwmpas gydag eitemau diangen yng nghefn y car ac oni bai eich bod ar daith hir, ystyriwch gadw’ch tanc tanwydd yn hanner llawn neu lai.

Rampiau cyflymder

Nid yw brecio’n galed, sbarduno, ac yna brecio ar gyfer y ramp cyflymder nesaf yn effeithiol ac mae’n defnyddio rhagor o danwydd. Ceisiwch yrru ar gyflymder cyson o 15-20mya yn hytrach.

Aerdymheru neu agor ffenestri?

Mae system oeri aer yn defnyddio mwy o danwydd, yn enwedig ar gyflymder isel. Os yw’n ddiwrnod poeth, defnyddiwch y system oeri aer ar gyfer gyrru cyflym, ond agorwch y ffenestri wrth yrru o amgylch y dref.

Peidiwch â defnyddio’r car

Mae’n swnio’n amlwg, ond y ffordd symlaf o arbed arian ar eich tanwydd yw defnyddio’ch car yn llai aml – ceisiwch gerdded, beicio neu drafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer teithiau byrrach, neu rannu car ar gyfer teithio i’ch gwaith – rhowch gynnig ar y Gyfrifiannell Danwydd ar wefan Which?opens in new window

Gyrru car nad yw’n awtomatig

Yn ôl yr AA mae ceir awtomatig yn defnyddio 10% i 15% yn fwy o danwydd na rhai nad ydynt.

Serch hynny, mae’r bwlch yn cau wrth i geir lled awtomatig modern ac effeithiol ddod yn fwy poblogaidd. Nid oes llawer o wahaniaeth ychwaith rhwng ceir awtomatig a rhai nad ydynt yn awtomatig ar draffyrdd.

Cyfrifwch faint o danwydd a ddefnyddiwch bob wythnos. Nawr ceisiwch arafu am wythnos a chymharu’r gwahaniaeth.

Gwiriwch y ffeithiau. Wrth ystyried a oes angen car arnoch, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod faint fydd gwahanol fathau o geir yn eu costio i’w rhedeg. I gyfrifo hynny, defnyddiwch ein Cyfrifiannell costau car.

Eich cam nesaf

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?