Sut i bennu nod cynilo

Mae pobl sy’n gosod nod cynilo yn cynilo’n gyflymach na’r rhai nad ydynt yn gwneud hynny! Felly os ydych yn awyddus i gael blaendal ar gyfer cartref, neu gynilo digon ar gyfer gwyliau arbennig, pennwch eich nod, gweithiwch allan faint y gallwch ei gynilo bob mis ac ewch amdani. Wedyn eisteddwch yn ôl a gwyliwch eich arian yn dechrau tyfu!

Cam 1 – Pennwch eich nod

Wyddech chi?

Mae’n swyddogol – mae pobl sy’n pennu eu nodau cynilo yn cynilo’n gyflymach a hyd at £550 y flwyddyn yn fwy na phobl nad ydynt yn gwneud hynny.

Ffynhonnell: NS&I

Beth yr hoffech gynilo ar ei gyfer? Drwy bennu eich nod, byddwch yn cyrraedd y nod hwnnw yn gyflymach. Os ydych yn cynilo am y tro cyntaf, beth am ddechrau gyda nod bach.

Hyd yn oed os nad ydych yn cynilo at nod penodol, rydych yn fwy tebygol o lwyddo os byddwch yn anelu at swm penodol.

Dewch o hyd i ben ac ysgrifennwch eich nod.

Cam 2 – Gweithiwch allan faint i’w gynilo bob mis

Bydd yn dibynnu ar bris eich nod, faint o arian sydd gennych i’w sbario ar ddiwedd bob mis, a pha mor gyflym rydych am gyrraedd eich nod.

Er enghraifft, os byddech yn cynilo tuag at liniadur gwerth £400. Gallech gynilo £100 y mis am 4 mis, neu £50 y mis am 8 mis. Bydd angen i chi ystyried yr hyn y gallwch ei fforddio ac am ba mor hir rydych am gynilo.

Defnyddiwch y gyfrifiannell cynilo i weld pa mor hir y bydd yn ei gymryd i chi gyrraedd eich nod.

Cam 3 – Trefnwch archeb sefydlog

Gair o gyngor

Rhowch enw i’ch cyfrif sy’n eich ysbrydoli i gynilo – fel ‘Taith drwy UDA,’ ‘Priodas Gemma a Mark’ neu ‘Ein cartref cyntaf’. Mae gwaith ymchwil yn dangos y byddwch yn cynilo’n gyflymach!

Ewch amdani nawr! Agorwch gyfrif cynilo dim rhybudd syml. Efallai mai agor cyfrif gyda’ch banc eich hun fyddai hawddaf.

Trefnwch daliad rheolaidd heddiw i drosglwyddo’r swm rydych am ei gynilo yn eich cyfrif cynilo bob mis

Beth i’w wneud

  • Agorwch gyfrif cynilo os nad oes gennych gyfrif eisoes – ewch ar-lein neu ewch i’ch banc.
  • Trefnwch daliad rheolaidd i mewn i’ch cyfrif cynilo bob mis. Defnyddiwch y templed hwn y gellir ei lawrlwytho i anfon cyfarwyddyd i’ch banc.

Cam 4 – Chwiliwch am y lle gorau ar gyfer eich cynilion

Unwaith y byddwch wedi dechrau arni, rhowch gyfle i’ch cynilion dyfu’n gyflymach drwy dreulio rhywfaint o amser yn chwilio am gartref addas ar eu cyfer. Bydd y cartref gorau yn dibynnu faint o amser sydd gennych i gyrraedd eich nod, a ‘ch parodrwydd i fentro.

  • Ar gyfer nod byrdymor (hyd at bum mlynedd) byddwch am gael cynnyrch cynilo fel cyfrif cynilo, adnau tymor neu ISA arian parod.
  • Ar gyfer nod tymor canolig (5-10 mlynedd) defnyddiwch gynnyrch cynilo, neu ystyriwch fuddsoddiadau gan ddibynnu ar eich nodau a’ch parodrwydd i fentro.
  • Ar gyfer nod tymor hwy dylech ystyried buddsoddiadau fel cyfranddaliadau, bondiau neu gronfeydd sy’n tueddu i ddarparu diogelwch rhag chwyddiant yn yr hirdymor.

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i gyfrif cynilo addas.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu cyfrifon cynilo:

Cofiwch:

  • Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
  • Felly mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.
  • Dysgwch ragor yn ein canllaw ar wefannau cymharu.

Beth i’w wneud

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?