Sut i brynu buddsoddiadau

Gall prynu buddsoddiadau fod yn dasg frawychus os nad ydych wedi’i wneud o’r blaen. Dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

A oes angen help arnoch?

Ydych chi wedi penderfynu pa fath o fuddsoddiad rydych ei eisiau? Ydych chi’n rhesymol sicr pa fath o fuddsoddiad neu nodweddion cynnyrch rydych yn chwilio amdanynt? Os nad ydych, ystyriwch fynd at gynghorydd ariannol. Bydd y cynghorydd yn eich helpu gyda’r dewisiadau hyn a gyda’r broses prynu.

Rhestr wirio ar gyfer prynu buddsoddiadau

Ydych chi’n bwriadu prynu cyfranddaliadau unigol? Mae angen ichi ddefnyddio gwasanaeth delio â chyfranddaliadau ac mae’r rhai rhataf yn tueddu i fod ar-lein. Gallwch ddysgu am wahanol fathau o wasanaeth a chwilio am ddarparwr trwy:

  • Cyn ichi brynu, ymgynghorwch â Chofrestr y Gwasanaethau Ariannol a redir gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) i wirio â yw’r cwmni rydych yn penderfynu prynu trwyddo wedi ei awdurdodi i ddarparu’r mathau o fuddsoddiad neu wasanaeth y mae gennych ddiddordeb ynddynt. Os nad yw’r cwmni wedi ei awdurdodi, adroddwch amdano i’r FCA neu’r heddlu a pheidiwch â gwneud busnes gydag ef.
  • Darllenwch y ddogfen Ffeithiau Allweddol neu Wybodaeth Allweddol i Fuddsoddwyr ar gyfer y buddsoddiad cyn ichi brynu. Mae’r dogfennau hyn yn cyflwyno gwybodaeth bwysig y mae’n rhaid i’r darparwr ei rhoi ichi (ddim yn ofynnol ar gyfer daliadau sengl o gyfranddaliadau). Os oes rhywbeth nad ydych yn ei ddeall, cysylltwch â’r darparwr i gael rhagor o fanylion. Os ydych chi’n dal yn ansicr, efallai y byddwch am ymgynghori â chynghorydd ariannol annibynnol.
  • Gwiriwch pa ffioedd y bydd rhaid i chi eu talu. Gall taliadau am yr un cynnyrch amrywio yn ôl sut rydych yn prynu neu ba frocer rydych yn ei ddewis. Felly cymharwch y gost o brynu trwy wahanol lwybrau a chwmnïau.
  • Gwiriwch sut y byddwch yn gallu rheoli a chadw golwg ar eich buddsoddiad. Er enghraifft, a fyddwch yn derbyn datganiadau rheolaidd? A fydd gennych gyfrif ar-lein? Beth yw’r drefn ar gyfer cael talu eich buddsoddiad yn ôl i chi yn hwyrach? Sut fyddwch chi a’r darparwr yn cyfathrebu fel arfer – trwy e-bost, ar-lein, dros y ffôn, trwy’r post?
  • Byddwch yn amheus os yr ymddengys fod buddsoddiad yn rhy dda i fod yn wir. Oni bai y gallwch wirio’r hyn a ddywedir wrthych trwy ffynhonnell annibynnol, ddibynadwy, adroddwch am y cwmni sy’n ei werthu wrth yr FCA a cherdded i ffwrdd.
  • Peidiwch â chael eich perswadio gan gynigion sy’n galw arnoch i benderfynu heddiw. Mae’n well cymryd amser i ystyried dêl yn iawn hyd yn oed os yw’n costio ychydig mwy yn hytrach na chael eich brysio i mewn i gamgymeriad drud neu dwyll.
  • Os yw’r cwmni yr ydych yn delio ag ef yn rhoi pwyau arnoch mewn unrhyw fodd, cadwch yn glir. Efallai y bydd y cwmni’n dymuno i chi wneud penderfyniad cyflym heb amser i ystyried a yw’r cynnyrch yn addas ar eich cyfer chi. Neu efallai y bydd yn rhoi pwysau arnoch i brynu math gwahanol o gynnyrch i’r un a fwriadoch, neu fuddsoddi mwy nag a fwriadwyd gennych. Yn hytrach, defnyddiwch gwmni gwahanol a wiriwyd gennych fel un a awdurdodwyd gan y FCA. Neu, ceisiwch gyngor annibynnol.
  • Ar ôl ichi benderfynu prynu, dilynwch gyfarwyddiadau’r cwmni ar gyfer symud ymlaen gyda’r ddêl. Mae’n debygol y bydd yn rhaid ichi ddarparu tystiolaeth o bwy ydych a’ch cyfeiriad - hyd yn oed os ydych wedi prynu ar-lein neu dros y ffôn, efallai y bydd angen ichi wneud hyn trwy’r post neu’n bersonol mewn cangen leol.
  • Darllenwch yn ofalus y dogfennau a dderbyniwch i gadarnhau’ch buddsoddiad. A yw’r manylion yn gywir? Oes gennych gyfnod ystyried? Os oes gennych gyfnod ystyried, dyma gyfle i ailystyried eich buddsoddiad a newid eich meddwl os ydych am wneud hynny.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?