Sut i brynu buddsoddiadau

Gall prynu buddsoddiadau fod yn dasg frawychus os nad ydych wedi’i wneud o’r blaen. Dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

A oes angen help arnoch?

Ydych chi wedi penderfynu pa fath o fuddsoddiad rydych ei eisiau? Ydych chi’n rhesymol sicr pa fath o fuddsoddiad neu nodweddion cynnyrch rydych yn chwilio amdanynt? Os nad ydych, ystyriwch fynd at gynghorydd ariannol. Bydd y cynghorydd yn eich helpu gyda’r dewisiadau hyn a gyda’r broses prynu.

Rhestr wirio ar gyfer prynu buddsoddiadau

Diogelu eich hun

Llwyddwch i osgoi cynigion buddsoddi nas gofynnwyd amdanynt.

Cyn buddsoddi gwiriwch gofrestr yr FCA a’r rhestr rybuddio.

Os ydych yn ystyried cynnig buddsoddi, ystyriwch gyngor ariannol annibynnol.

Ydych chi’n bwriadu prynu cyfranddaliadau unigol? Mae angen ichi ddefnyddio brocer stoc, mae’r rhataf ohonynt yn dueddol o fod ar-lein er efallai nad y rhataf fydd y gorau o reidrwydd.

Gallwch ddysgu am wahanol fathau o wasanaeth a chwilio am ddarparwr trwy:

  • Cyn ichi brynu, ymgynghorwch â Chofrestr y Gwasanaethau Ariannolopens in new window a redir gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) i wirio â yw’r cwmni rydych yn penderfynu prynu trwyddo wedi ei awdurdodi i ddarparu’r mathau o fuddsoddiad neu wasanaeth y mae gennych ddiddordeb ynddynt. Os nad yw’r cwmni wedi ei awdurdodi, adroddwch amdano i’r FCA neu’r heddlu a pheidiwch â gwneud busnes gydag ef.
  • Darllenwch y ddogfen Ffeithiau Allweddol neu Wybodaeth Allweddol i Fuddsoddwyr ar gyfer y buddsoddiad cyn ichi brynu. Mae’r dogfennau hyn yn cyflwyno gwybodaeth bwysig y mae’n rhaid i’r darparwr ei rhoi ichi (nid oes angen y rhain ar gyfer daliadau penodol sengl/uniongyrchol o stociau a chyfranddaliadau, er enghraifft stociau a gedwir mewn cronfa neu ymddiriedolaeth uned). Os ydych chi’n dal yn ansicr, efallai y byddwch am ymgynghori â chynghorydd ariannol annibynnol.
  • Gwiriwch pa ffioedd y bydd rhaid i chi eu talu. Gall taliadau am yr un cynnyrch amrywio yn ôl sut rydych yn prynu neu ba frocer rydych yn ei ddewis. Felly cymharwch y gost o brynu trwy wahanol lwybrau a chwmnïau.
  • Gwiriwch sut y byddwch yn gallu rheoli a chadw golwg ar eich buddsoddiad. Er enghraifft, a fyddwch yn derbyn datganiadau rheolaidd? A fydd gennych gyfrif ar-lein? Beth yw’r drefn ar gyfer gwerthu’ch buddsoddiad yn ddiweddarach? Sut fyddwch chi a’r darparwr yn cyfathrebu fel arfer – trwy e-bost, ar-lein, dros y ffôn, trwy’r post?
  • Byddwch yn amheus os yr ymddengys fod buddsoddiad yn rhy dda i fod yn wir. Oni bai y gallwch wirio’r hyn a ddywedir wrthych trwy ffynhonnell annibynnol, ddibynadwy, adroddwch am y cwmni sy’n ei werthu wrth yr FCA a cherdded i ffwrdd.
  • Peidiwch â chael eich perswadio gan gynigion sy’n galw arnoch i benderfynu heddiw. Mae’n well cymryd amser i ystyried dêl yn iawn hyd yn oed os yw’n costio ychydig mwy yn hytrach na chael eich brysio i mewn i gamgymeriad drud neu dwyll.
  • Os yw’r cwmni yr ydych yn delio ag ef yn rhoi pwyau arnoch mewn unrhyw fodd, cadwch yn glir. Efallai y bydd y cwmni’n dymuno i chi wneud penderfyniad cyflym heb amser i ystyried a yw’r cynnyrch yn addas ar eich cyfer chi. Neu efallai y bydd yn rhoi pwysau arnoch i brynu math gwahanol o gynnyrch i’r un a fwriadoch, neu fuddsoddi mwy nag a fwriadwyd gennych. Iyn hytrach, defnyddiwch gwmni gwahanol a wiriwyd gennych fel un a awdurdodwyd gan yr FCA. Neu, ystyriwch gyngor ariannol.
  • Ar ôl ichi benderfynu prynu, dilynwch gyfarwyddiadau’r cwmni ar gyfer buddsoddi. Mae’n debygol y bydd yn rhaid ichi ddarparu tystiolaeth o bwy ydych a’ch cyfeiriad - hyd yn oed os ydych wedi prynu ar-lein neu dros y ffôn, efallai y bydd angen ichi wneud hyn trwy’r post neu’n bersonol mewn cangen leol.
  • Darllenwch yn ofalus y dogfennau a dderbyniwch i gadarnhau’ch buddsoddiad. A yw’r manylion yn gywir? Gwiriwch a oes gennych chi gyfnod i ail-feddwll? Os oes gennych gyfnod ystyried, dyma gyfle i ailystyried eich buddsoddiad a newid eich meddwl os ydych am wneud hynny.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?