Sut i brynu yswiriant gan ddefnyddio safleoedd cymharu

Gallwch arbed llawer o arian ar yswiriant drwy ddefnyddio gwefannau cymharu prisiau, felly mae’n werth treulio ychydig o amser i gael gwybodaeth ddefnyddiol oddi arnynt. Cofiwch mai dim ond dangos prisiau mae’r rhain, nid dewis y cynnyrch gorau – nid oes rhaid i chi ddewis y canlyniad ar y brig.

Rheolau pwysicaf oll ar gyfer defnyddio gwefannau cymharu

Ewch ar fwy nag un wefan

Chwilio am y fargen orau

Yn awr mae hi’n haws dod o hyd i’r fargen orau drwy rannu’ch gwybodaeth fancio. Dysgwch ragor am hyn yma.

Mae cwmnïau yswiriant gwahanol yn ymddangos ar wefannau cymharu gwahanol. Ni all unrhyw wefan roi prisiau gan bob un cwmni yswiriant i chi, ac mae rhai cwmnïau yswiriant mawr, megis Direct Line, yn gwbl absennol o wefannau cymharu.

Dysgwch sut maent yn gwneud arian

Nid yw gwefannau cymharu yn gwerthu’r cynnyrch eu hunain, maent yn dangos manylion a phrisiau gan yswirwyr ac yn gwneud eu harian mewn nifer o ffyrdd:

  • ‘clicio ymlaen’ lle mae’r safle yn ennill comisiwn pan mae cwsmer yn clicio trwodd i wefan yr yswiriwr ac yn prynu cynnyrch
  • maent yn cael arian o’r hysbysebu sy’n digwydd ar eu gwefan
  • mae rhai gwefannau yn cael arian o restrau a noddwyd, pan mae cwmnïau yn talu am y fraint o gael gosod eu cynnyrch ar frig y canlyniadau chwilio

Nid y rhataf yw’r gorau bob amser

Byddwch yn ymwybodol y bydd safleoedd cymharu yn ceisio eich hudo drwy ddangos llawer iawn o brisiau. Cofiwch nad y polisïau yswiriant rhataf sydd bob amser yn cynnig gwerth am arian – gall y taliad dros ben fod yn uchel neu’r yswiriant ymhell o fod yn addas i chi.

Nid y cyntaf yw’r gorau bob amser ychwaith…

Nid yw gwefannau cymharu yn rhoi ‘cyngor rheoledig’ sy’n golygu eu bod yn darparu gwybodaeth am y cynnych ar eich cyfer ond nid gwybodaeth ai’r polisi hwn yw’r math a’r lefel gorau o yswiriant ar eich cyfer, felly peidiwch â chymryd yn ganiataol mai’r canlyniad cyntaf yw’r gorau.

Os ydych yn dewis cynnyrch oddi ar wefan gymharu prisiau fel arfer byddwch yn clicio trwodd i wefan darparwr yswiriant er mwyn cwblhau’r pryniad. Ar y pwynt hwn bydd rhai darparwyr yswiriant yn ceisio gwerthu cynhyrchion ychwanegol ichi (ychwanegion). Cyn ichi brynu cynhyrchion ychwanegol dylech ystyried a ydych eu hangen a’r pris (gan y bydd dewisiadau amgen).

Fel arfer nid ydynt yn addas ar gyfer yswiriant cymhleth.

Mae llawer o’r polisïau yswiriant a geir ar safleoedd cymharu yn ‘gynnych safonol’, ac nid o anghenraid yn ystyried eich amgylchiadau personol.

Gan nad ydynt yn rhoi cyngor, gall fod gennych gwestiynau ynglŷn â nodweddion anarferol y cartref, eiddo neu gynnwys sy’n perthyn i chi i’w hyswirio na all y gwefannau cymharu eu hateb.

Ar gyfer yswiriant cymhleth megis diogelwch incwm, salwch critigol neu yswiriant meddygol preifat mae’n syniad da i drafod y gwahanol fathau o yswiriant sydd ar gael hefyd fel y gallwch ddewis y polisi sydd fwyaf addas i chi.

Os felly, gallwch siarad yn uniongyrchol â’r cwmni yswiriant neu gynghorydd ariannol annibynnol neu frocer fydd yn medru rhoi cyngor i chi.

Sut i ddefnyddio gwefannau cymharu

Cam 1 – Cyfrifwch pa bolisi ac yswiriant sydd ei angen arnoch

Defnyddiwch safleoedd cymharu i gael prisiau, nid i fesur safon y polisi. Unwaith y byddwch yn gwybod y math o bolisi yswiriant a’r math o yswiriant sydd ei angen arnoch, byddwch yn medru defnyddio safleoedd cymharu i’ch cynorthwyo i gael y fargen orau.

Cam 2 – Rhowch sylw gofalus i’r cwestiynau hynny sydd wedi eu llenwi eisoes

Mae yswiriant yn gymhleth ac yn dibynnu ar lawer o wybodaeth sydd yn benodol ar eich cyfer chi, ond mae safleoedd cymharu yn aml yn rhagdybio fel y gallant wneud y broses yn un symlach i chi. Weithiau byddant yn defnyddio atebion sydd wedi eu llenwi eisoes i roi set o ganlyniadau safonol.

Efallai na fydd y polisi a gynigir ganddynt yn addas os bydd gennych anghenion nad ydynt yn rhai safonol – er enghraifft os mai to gwellt sydd ar eich tŷ neu eich bod dros neu dan ryw oed arbennig – felly gwiriwch fod y cwestiynau wedi eu hateb yn gywir i gyd. Rhaid i chi sicrhau bod y manylion yn gywir neu mae’n bosib na fydd eich yswiriant yn ddilys petaech chi angen gwneud hawliad.

Cam 3 – Defnyddiwch fwy nag un safle cymharu

Mae safleoedd cymharu yn cynnwys gwahanol ddarparwyr a chynnyrch – cofiwch nad yw pob darparwr yn ymddangos ar safleoedd cymharu. Mae gwefan Money Saving Expert wedi gwneud peth ymchwil ar ba safleoedd i’w defnyddio ac ym mha drefn:

Cam 4 – Peidiwch â chael eich sbamio

Awgrym da

Defnyddiwch gyfeiriad e-bost gwahanol pan fyddwch yn cael prisiau o safleoedd cymharu – bydd hyn yn sicrhau na fydd eich blwch derbyn yn cael ei lenwi gan sothach. Cofiwch os byddwch yn cymryd polisi bydd eich yswiriwr angen gyrru e-bost atoch i gadarnhau’r yswiriant, y ddogfen bolisi a’r geiriad a gyrru nodyn adnewyddu atoch.

Eich dewis chi yw dewis peidio â chael negeseuon e-bost a deunydd marchnata arall drwy wneud yn siŵr eich bod yn ticio neu yn dad dicio’r blychau perthnasol. Os na fyddwch yn gwneud hyn, fe allech dderbyn negeseuon e-bost marchnata a galwadau ffôn, felly darllenwch bopeth yn ofalus.

Cam 5 – Meddyliwch cyn prynu

Pan fyddwch yn cael eich trosglwyddo o’r safle cymharu i safle’r yswiriwr mae’n hanfodol eich bod yn gwirio bod yr holl wybodaeth yn gywir. Os nad ydych yn gwneud hyn ac y rhoddir gwybodaeth anghywir i’r yswiriwr, fe allech fod yn talu am yswiriant annilys.

Yn olaf, cofiwch ddarllen y ddogfennaeth cyn i chi brynu’r polisi. Os nad yw’r dogfennau ar gael ar y safle cymharu, cliciwch trwodd i wefan y cwmni yswiriant i ddod o hyd i’r dogfennau a’u darllen. Os na allwch ddatgan, peidiwch â phrynu’r polisi. Rhaid i chi wneud yn siŵr bod yr yswiriant yn ei le cyn i chi wneud hawliad.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?