Sut i dalu ffioedd cyfreithiol pan fyddwch chi’n gwahanu os oeddech chi’n cyd-fyw

Nid oes proses gyfreithiol y mae’n rhaid i chi ei dilyn wrth wahanu os nad ydych yn briod neu mewn partneriaeth sifil. Ond os byddwch yn penderfynu mynd â’ch partner i’r llys i gael cyfran o’r cartref ble rydych wedi byw neu am na allwch gytuno ar sut i rannu asedau neu feddiannau cyfunol, bydd yna ffioedd cyfreithiol ac eraill i’w talu. Os na allwch eu talu o’ch cynilion neu incwm, efallai y bydd angen i chi edrych ar opsiynau eraill.

Talu eich ffioedd cyfreithiwr

Coronafeirws

Yn ystod yr achos o goronafeirws mae’r system llysoedd yn canolbwyntio ar achosion sydd â blaenoriaeth. Mae hyn yn golygu y bydd oedi gyda nifer o achosion ysgariad a theuluol. Darganfyddwch fwy am sut mae’r Gwasanaeth Llys a Thribiwnlysoedd yn gweithredu yn ystod y cyfnod hwnopens in new window.

Cyn i chi feddwl am wneud hawliad yn erbyn eich cyn bartner, cyfrifwch faint fyddech yn ei dalu am unrhyw gyngor cyfreithiol. Os na allwch chi ei fforddio o’ch cynilion neu incwm, dylech feddwl yn ofalus ai mynd i’r llys yw’r dewis gorau. Mewn rhai achosion, gallai cost gweithredu fod yn fwy nag unrhyw fudd ariannol i chi.

Os nad oes gennych unrhyw gynilion neu incwm, mae sawl ffordd i chi fenthyca arian. Ond meddyliwch yn ofalus cyn i chi fenthyca a pheidiwch â chymryd benthyciad drud. Gallai fod yn anodd ei ad-dalu, yn arbennig gan fod nifer o bobl yn wynebu costau ychwanegol pan fyddant yn gwahanu.

Cewch ragor o wybodaeth yn ein canllaw A allwch chi fforddio benthyg arian?

Benthyca gan deulu neu ffrindiau

Efallai y byddwch yn gallu benthyg gan ffrindiau neu deulu a gall hyn fod yn rhatach a llawer haws na benthyca gan fanc, cymdeithas adeiladu neu ddarparwr benthyciadau arall. Dylech hefyd fod yn siŵr y gallwch dalu’r arian yn ôl. Os na allwch, gallai niweidio’r cyfeillgarwch neu berthynas deuluol.

Darllenwch A ddylech gael benthyg arian gan eich teulu neu’ch ffrindiau?

Cerdyn credyd gyda llog 0%

Mae cerdyn credyd sy’n codi llog o 0% ar bryniannau yn golygu nad ydych yn talu llog ar eich gwariant am amser cyfyngedig – fel arfer tri i 12 mis.

Po hiraf fydd y cynnig llog 0% ar gael, yr hiraf y bydd gennych i dalu’r arian yr ydych wedi ei wario ar eich cerdyn heb orfod talu llog.

Fel arfer dim ond os oes gennych statws credyd da iawn y byddwch yn gymwys ar gyfer y cardiau hyn. Dylech fenthyg beth sydd angen arnoch yn unig a cheisio talu’r hyn rydych wedi ei fenthyca yn ôl cyn gynted â phosibl.

Darllenwch Dewis a gwneud cais am gerdyn credyd.

Benthyciad personol

Efallai y byddwch yn gallu cael benthyciad personol gan fanc, cymdeithas adeiladu neu ddarparwr benthyciadau. Bydd faint fyddwch chi’n gallu ei fenthyg a’r gyfradd llog yn ddibynnol ar eich amgylchiadau a’r darparwr benthyciadau yr ydych yn gwneud cais iddo.

Bydd y gyfradd llog a’r ad-daliadau misol yn sefydlog a bydd y benthyciad yn rhedeg am gyfnod sefydlog. Fodd bynnag, fel arfer gallwch wneud taliadau ychwanegol i dalu eich benthyciad yn gyflymach heb orfod talu ffioedd ad-dalu cynnar.

Darllen fwy yn Benthyciadau personol.

Undebau Credyd

Fel dewis amgen i fanc neu ddarparwr benthyciadau, efallai y byddwch yn gallu benthyg gan undeb credyd – darparwr cynilion a benthyciadau cymunedol sy’n eiddo i ac yn cael ei redeg gan ei aelodau.

Mae’r llog y gallant godi wedi ei gyfyngu dan y gyfraith, felly bydd yn llawer rhatach na benthyciadau byrdymor eraill, megis benthyciwr stepen drws neu ddiwrnod cyflog.

Darllen fwy yn Benthyg oddi wrth undeb credyd.

Dewisiadau ariannu pellach

Gwriwch eich polisi yswiriant cartref, a allai gynnwys yswiriant i dalu am gostau cyfreithiol.

Os ydych chi’n aelod o undeb llafur, efallai y bydd yn darparu cefnogaeth ar gyfer ffioedd cyfreithiol.

Os oes gennych blant a’ch bod yn mynd i’r llys drostynt, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais i’r llys i gael eich cyn bartner i gyfrannu i’ch ffioedd.

Eich cam nesaf

Sut i ddiogelu eich cyllid yn ystod gwahaniad

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?