Sut i ddefnyddio llai o ynni

Newidiwch i fylbiau golau LED, diffoddwch beiriannau o fodd segur a chadwch y tanc dŵr poeth yn glyd. Dysgwch sut i roi terfyn ar filiau nwy a thrydan sylweddol. Yna ystyriwch ffyrdd mwy i gael gwell arbedion, a sut i gael rhywun arall i dalu.

Mi gewch sioc i ddarllen rhai o’n hawgrymau ac mi fyddwch chi’n cael gwefr o’u darllen (sori).

Enillion cyflym

Edrychwch i weld pa grantiau arbed ynni allech chi eu cael ar wefan y llywodraethopens in new window.

Nawr eich bod wedi arbed ychydig bunnoedd, mae gennym syniadau fydd yn eich galluogi i gychwyn arbed. Rhowch gynnig arnynt yma

Faint o amser fydd yn gymryd: Llai na munud

Offer angenrheidiol:

    • Ychydig o graffter
    • Bylbiau arbed ynni
    • Siaced tanc dŵr poeth

Darllenwch drawsgri fiad y fideo

1. Deialu i lawr

Trowch eich thermostat i lawr o ddim ond 1°C, a gallech dorri 10% oddi ar eich bil gwresogi. Mae hynny’n arbediad cyfartalog o £55 y flwyddyn! Yna gosodwch eich boeler fel mai dim ond pan fyddwch chi eu hangen fydd eich dŵr poeth a gwres yn dod ymlaen.

2. Rhowch oleuni ar bethau gyda bylbiau LED

Newidiwch y bylbiau golau i rai sy’n arbed ynni y tro nesaf bydd angen eu newid. Maen nhw’n para hyd at 10 waith yn hwy na bylbiau cyffredin. Efallai eu bod yn costio ychydig mwy. Ond fe ddylent ddal i arbed tua £55 i chi tra bydd y bwlb yn parhau.

3. Stopiwch sugno egni yn y modd segur

Diffoddwch offer yn y modd segur, ac fe allech arbed oddeutu £30 y flwyddyn. Mae’n bosibl diffodd bron i unrhyw offer trydanol ac electronig wrth y plwg heb amharu ar ei raglennu. Gwiriwch a yw hyn yn bosibl gyda’ch recordyddion lloeren a theledu digidol – efallai y bydd angen cadw rhai ymlaen, neu ni fyddant yn recordio eich hoff raglenni. Does fiw i chi fethu Strictly!

Arbedwch ar olchi

Arhoswch nes bydd gennych chi lond peiriant cyn rhedeg eich peiriant golchi dillad neu lestri. Mae’n costio llai i wneud llwyth llawn na dau hanner llwyth. Rhedwch y peiriant golchi unwaith yn llai’r wythnos, ac arbed £5 y flwyddyn ar eich biliau ynni, a £7 ar filiau dŵr mesuredig.

Golchwch ar 30°C ble fo’n bosibl – defnyddiwch waredwr staeniau cyn golchi ar staeniau arbennig o ystyfnig.

Meddyliwch cyn defnyddio’ch sychdaflwr. Bydd rhoi’r golch allan ar lein ddillad hen ffasiwn, neu du fewn ar hors dillad, yn arbed arian i chi.

Peidiwch â berwi mwy o ddŵr nag sydd ei angen

Ar dagu am baned? Llenwch y tegell gyda digon ar gyfer cwpaned, nid bath. Rhowch gaead ar sosbenni fel eu bod yn poethi’n gynt. Cynheswch ddognau bach o fwyd mewn popty microdon, yn hytrach na throi’r popty cyfan ymlaen. Gadewch i fwyd oeri cyn i chi ei roi yn yr oergell neu’r rhewgell.

Ydych chi’n gwefru’n ddiangen?

Os yw gwefrydd neu becyn pŵer yn gynnes neu os oes golau ymlaen arno, mae’n ychwanegu at eich biliau ynni. Gwiriwch nad yw ffonau symudol, gliniaduron, blychau pen set a chonsolau gemau yn gwefru’n ddiangen.

Rhowch siaced ar eich tanc dŵr poeth

Wedi cael un yn barod? Gwiriwch fod y trwch yn o leiaf 75mm. Gallai gosod siaced Safon Brydeinig o amgylch eich silindr arbed oddeutu £15-£25 y flwyddyn i chi, sy’n fwy na chost y siaced.

Gwisgwch siwmper

Rydyn ni wedi arfer cymaint gyda throi’r gwres ymlaen unwaith y bydd ychydig yn oer, ond mae’n defnyddio arian. Felly tro nesaf, estynnwch am rywbeth cynnes i’w wisgo neu flanced (neu siwt un darn hyd yn oed!) cyn i chi estyn am y thermostat.

Canllaw MMP Sut i newid eich cyflenwr nwy a thrydan

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?