Sut i ddefnyddio tablau cymharu cardiau credyd

Os ydych chi’n chwilio am gerdyn credyd, gall gwefannau cymharu fod yn ddefnyddiol. Ond wyddoch chi beth yw’r gwahaniaeth rhwng tabl bargen orau a chwilio ‘ar sail y farchnad gyfan’? Neu ei bod yn bosibl nad yw’r tabl bargen orau yn dangos y cardiau gorau sydd ar gael?

Cyn ichi ddefnyddio gwefan gymharu

  • Ydych chi’n chwilio am gerdyn i wario arno ac, os felly, fyddwch chi’n gallu talu eich balans yn llawn bob mis?
  • Efallai fod gennych chi eisoes ddyled heb ei thalu ar gerdyn arall a’ch bod am drosglwyddo’r balans, ond ydych chi’n dymuno gwario ar y cerdyn hefyd?

Mae’r rhain i gyd yn gwestiynau pwysig a fydd yn helpu i ddod o hyd i’r cerdyn credyd gorau ar gyfer eich anghenion chi ac i weld ai cerdyn credyd yw’r opsiwn gorau ichi.

Pam defnyddio gwefan gymharu?

Ceir nifer o wahanol wefannau cymharu sy’n defnyddio gwahanol derminoleg i ddisgrifio’r hyn y maent yn ei wneud, ond gallant fod yn ddefnyddiol iawn ar gyfer darparu rhestr o gardiau credyd yn gyflym.

Tablau bargen orau

Pan fyddwch chi’n mynd i wefan gymharu am y tro cyntaf, mae’n bur debyg y gwelwch chi’r hyn a elwir yn ‘dabl bargen orau’. Mae tabl bargen orau yn amlygu’r cardiau credyd mwyaf cystadleuol ar y farchnad, yn ôl gwefannau cymharu prisiau. Dylai hyn roi cymorth i chi wneud penderfyniad call.

Ond efallai na fydd y tablau bargen orau hyn yn rhestru’r holl gynnyrch a allai fod ar gael ar y farchnad. Cofiwch, mae hi bob amser yn syniad da defnyddio mwy nag un tabl cymharu i roi cymorth i chi wneud penderfyniadau call.

Bydd yr wybodaeth a geir mewn tabl bargen orau yn cynnwys:

  • Enw’r cerdyn
  • Yr APR neu’r gyfradd ganrannol flynyddol – yn aml iawn bydd cardiau credyd yn codi gwahanol gyfraddau llog gan ddibynnu ar y defnydd rydych chi’n bwriadu ei wneud ohonynt (prynu pethau, codi arian o’r banc, trosglwyddo balans ac ati) ac mae’n bosibl y bydd gwahanol APR yn cael ei gyhoeddi gan ddibynnu ar eich meini prawf
  • Unrhyw gyfnod llog 0% sy’n cael ei gynnig ar yr hyn rydych chi’n ei brynu ar y cerdyn
  • Unrhyw gyfnod llog 0% sy’n cael ei gynnig ar falansau a drosglwyddir ar y cerdyn
  • Y ffi a godir am drosglwyddo ar y cerdyn unrhyw falans sydd gennych chi ar gerdyn/cardiau eraill
  • Unrhyw ffi flynyddol neu fisol am gael y cerdyn
  • Unrhyw fanteision sy’n gysylltiedig â’r cerdyn: arian yn ôl, pwyntiau teyrngarwch, ac
  • Unrhyw feini prawf ar gyfer cael eich derbyn ar gyfer y cerdyn – er enghraifft cyflog blynyddol sy’n fwy na £15,000

Dylai’r wybodaeth yn y tabl eich galluogi i weld pa gerdyn yw’r mwyaf addas ar gyfer eich anghenion chi, ac efallai y bydd hefyd yn eich galluogi i weld ar gyfer pa un rydych chi’n fwyaf tebygol o gael eich derbyn.

Nid yw’r cynnyrch ‘gorau’ i gyd yn ymddangos mewn tablau bargen orau

Er y bydd tabl bargen orau yn cynnig amrywiaeth o gardiau ichi ddewis o’u plith, mae’n bwysig gwybod na fyddant yn dangos y rhai gorau sydd ar gael bob amser.

Y rheswm am hyn yw bod y rhan fwyaf o wefannau cymharu yn gwneud eu harian wrth i bobl glicio a gwneud cais am gardiau drwy gyfrwng tablau bargen orau’r safle. Bob tro mae rhywun yn dilyn y ddolen ar gyfer cerdyn sy’n mynd o’r safle at ddarparwr y cerdyn, ac yn gwneud cais am y cerdyn, telir ffi i’r safle.

Nid yw pob darparwr cardiau yn fodlon talu i wefannau cymharu er mwyn ymddangos yn eu tablau bargen orau. Felly mae’n bosibl na fyddant i’w gweld yn y tablau ac mae rhai ar gael i’r rhai sydd â chyfrifon yno eisoes. Fodd bynnag, mae’r rhan fwyaf o’r gwefannau cymharu mawr yn cynnwys y darparwyr sy’n talu ffi iddynt neu daliad am bob clic, yn ogystal â’r rhai nad ydynt yn gwneud hynny. Gwiriwch a ydynt wedi eu rancio mewn trefn, yn ôl pris er enghraifft. Weithiau gall cwmnïau dalu er mwyn cael arddangos ar ben y rhestr neu yn fwy amlwg.

Chwilio ‘ar sail y farchnad gyfan’

Mae rhai gwefannau cymharu, ond nid pob un, hefyd yn rhoi cynnig ichi chwilio ‘ar sail y farchnad gyfan’. Bydd hyn yn eich galluogi i edrych ar yr holl gardiau credyd sydd ar gael fwy neu lai, gan gynnwys y rheini nad ydynt wedi’u cynnwys mewn tablau bargen orau.

Bydd ambell safle yn rhoi cyfle ichi ddewis categori cardiau i edrych arnynt, e.e. y rheini lle gallwch drosglwyddo balans ar log 0% am gyfnod, neu osod data mewn trefn yn ôl cyfnod di-log neu gyfradd llog.

Cardiau credyd arbennig

I wneud pethau’n fwy cymhleth byth, bydd rhai gwefannau cymharu yn gwneud bargeinion arbennig gyda darparwyr cardiau credyd. Bydd hyn yn golygu mai dim ond ar y wefan honno y bydd cerdyn credyd penodol ar gael.

Defnyddio tablau cymharu

Dylech bob amser edrych ar ddwy neu dair gwefan gymharu a gwneud llawer o ymchwil marchnad er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cael y cynnig gorau a’r cynnyrch cywir i chi.

Ewch at wefan Which? i gymharu cyfraddau cardiau credyd

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?