Sut i ddewis rhwng cynilo a benthyca

Efallai’ch bod eisoes wedi penderfynu eich bod angen cynnyrch cynilo neu fenthyca, ond beth ddylech chi ei ystyried wrth ddewis pa un sydd orau i chi? Byddwn yn dangos i chi beth ddylech chi fod yn chwilio amdano i wneud yn siŵr eich bod yn cael y cynnyrch addas i chi.

Gwylio’r gyfradd llog

P’un a ydych yn chwilio am gynnyrch cynilo (ISAs a chyfrifon cynilo) neu gynnyrch benthyca (benthyciadau a chardiau credyd), mae’r gyfradd llog yn bwysig. I’w gwneud yn haws i gymharu cynnyrch yn erbyn ei gilydd, mae yna ddau derm sy’n dangos cyfanswm y llog i chi am un flwyddyn:

  • Cyfradd Flynyddol Gyfatebol (AER) – dyma gyfanswm y llog fyddwch yn ei dderbyn ar eich cynilion mewn un flwyddyn. Dangosir hyn fel canran, po fwyaf yw’r AER, y mwyaf o log fyddwch chi’n ei dderbyn.
  • Cyfradd Ganrannol Flynyddol (APR) – mae hyn yn dangos cyfanswm y llog (gan gynnwys unrhyw daliadau neu ffioedd rheoli) y byddwch yn talu ar eich benthyca mewn un flwyddyn. Dangosir hyn fel canran, po fwyaf yw’r APR, y mwyaf y byddwch yn ei dalu am eich benthyciad.

Pan fyddwch yn chwilio am gynnyrch cynilion neu fenthyca, chwiliwch am yr AER neu APR i helpu eu cymharu.

Ffactorau eraill i’w hystyried

Er bod y gyfradd llog yn bwysig iawn, nid hyn yw’r unig beth y dylech fod yn chwilio amdano. Efallai nad y cynnyrch gyda’r llog orau fydd y gorau i chi o reidrwydd. Ymysg y pethau eraill y bydd angen i chi eu cymharu mae:

Cynilion

Beth i’w wirio Disgrifiad
Balans agoriadol Faint fyddwch ei angen i agor cyfrif. Gall hyn amrywio o £0 i dros £1,000.
Taliadau cyson Mae rhai cyfrifon cynilo yn gofyn i chi dalu swm penodol i mewn bob mis. Gydag eraill, gallwch roi un cyfandaliad i mewn a’i adael am faint o amser ag y mynnwch.
Cyfnod rhybudd – pa mor fuan allwch chi gael mynediad at eich arian Mae nifer o gyfrifon cynilo yn cynnig mynediad i chi ar unwaith, sy’n golygu y gallwch gael gafael ar eich arian pryd bynnag y mynnwch. Mae rhai yn cynnig cyfraddau llog uwch os byddwch yn rhoi rhybudd o 30 niwrnod neu hyd yn oed 90 niwrnod cyn cael eich arian.
Nifer o alldyniadau – sawl gwaith y gallwch chi dynnu arian allan bob blwyddyn Mae rhai cyfrifon cynilo yn cyfyngu sawl gwaith allwch chi dynnu arian allan bob blwyddyn. Fel arfer, y cyfrifon gyda’r nifer isaf o alldyniadau mewn blwyddyn yw’r rhai gyda’r gyfradd llog uchaf.
Sut i gael mynediad i’r cyfrif Mae’n werth edrych a allwch chi gael mynediad at eich cyfrif ar-lein, dros y ffôn, yn y gangen neu hyd yn oed trwy’r post. Os ydych chi’n hoffi bancio ar-lein, efallai y byddwch chi eisiau bancio yn defnyddio ap ar eich ffôn, neu negeseuon testun sy’n rhoi’ch balans i chi.
Rhoddion am ddim Mae rhai banciau neu gymdeithasau adeiladu yn cynnig rhoddion deniadol am ddim am agor cyfrifon cynilo gyda nhw. Byddwch yn siŵr eich bod yn agor y cyfrif am mai dyma’r un sy’n bodloni’ch anghenion orau, nid dim ond oherwydd y rhoddion.

Benthyca

Beth i’w wirio Disgrifiad
A oes arnoch wir angen benthyca? Y peth cyntaf y dylech ei wneud bob tro yw gwirio a ydych chi wir angen benthyg. Mae benthyg yn ymroddiad ariannol drud a mawr, felly peidiwch â benthyg oni bai’ch bod wir angen gwneud hynny.
Y tymor – am ba hyd ydych chi’n benthyg yr arian. Po fwyaf yw’r cyfnod hwn, y mwyaf y byddwch yn ei dalu’n ôl.
A yw’r benthyciad yn warantedig neu’n anwarantedig? Mae benthyciad gwarantedig fel arfer wedi ei osod yn erbyn eich cartref neu gar. Mae hyn yn golygu os nad ydych yn gwneud y taliadau, mae yna berygl y bydd eich car yn cael ei adfeddiannu.
Cosbau ad-dalu’n gynnar Mae rhai cynnyrch benthyca yn codi ffi gosb arnoch os ydych chi’n talu’r ddyled yn gynnar. Dysgwch a yw’n berthnasol i chi a faint fyddai hyn.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?