Sut i drosglwyddo eich dyled cerdyn credyd

Gall symud arian i gerdyn credyd gyda llog isel neu 0% eich helpu i dalu’r balans yn gynt. Torrwch eich taliadau llog, gweld y dyledion yn diflannu, a gwneud arbedion mawr.

Awgrym mawr

Oes golwg ddigalon ar eich statws credyd? Cymrwch olwg ar ffyrdd syml i wella’r sgôr yna a’i weld yn ffynnu.

Beth ddylech chi ei wneud gyda’r arian dros ben? Nawr eich bod wedi arbed ychydig bunnoedd, mae gennym syniadau fydd yn eich galluogi i gychwyn arbed. Rhowch gynnig arnynt yma.

Faint o amser fydd yn gymryd: 25 munud

Offer angenrheidiol:

    • Cyfrifiadur neu ffôn deallus, ar gyfer mynediad i’r rhyngrwyd
    • Manylion y balansau i’w trosglwyddo, yn cynnwys rhifau’r cardiaua’r cwmnïau
    • Cyfeiriadau blaenorol, yn cynnwys y mis pan symudoch, ar gyfer o leiaf y 5 mlynedddiwethaf

1. Ewch ati gyda’ch adroddiad credyd

Bydd cwmnïau yn cymryd golwg ar eich cofnod credyd wrth benderfynu a ydynt am gynnig cerdyn i chi. Dylech osgoi newyddion cas annisgwyl trwy wirio eich adroddiad credyd eich hun yn gyntaf.

Gweld unrhyw gamgymeriadau? Cysylltwch â’r cwmnïau i’w cywiro. Mae pob cais am gerdyn credyd yn gadael ôl troed ar eich adroddiad credyd, felly dydy hi ddim yn syniad da i gael eich gwrthod yn rhy aml.

Mae fel arfer yn rhad ac am ddim i gael copi statudol o’ch adroddiad credyd gan unrhyw un o’r tri phrif asiantaeth cyfeirio credyd - Experian, Equifax a TransUnion.

Gallwch hefyd gofrestru ar gyfer Credit Karma neu Clearscoreopens in new window i weld eich adroddiad credyd am ddim am byth.

2. Ewch ar drywydd y bargeinion gorau

Defnyddiwch wefan i gymharu prisiau fel Which? yn agor mewn ffenestr newydd i chwilio am y cynigion gorau. Pwyswch a mesur hyd y cynnig, ffioedd a gwasanaeth cwsmeriaid. Mae rhai cwmnïau yn cynnig llog o 0% am fwy na thair blynedd.

Bydd MoneySavingExpert.com, Credit Karma a Clearscore hefyd yn cynnig gwirydd cymhwyster cerdyn credyd yn seiliedig ar eich ffeil credyd a fydd yn rhoi syniad i chi o gais cerdyn credyd llwyddiannus gan ddarparwr penodol.

Y peth gorau am gardiau di-log? Unwaith y byddwch wedi talu unrhyw ffi am drosglwyddo’r balans, bydd pob ceiniog a dalwch yn mynd yn uniongyrchol i leihau eich dyled yn ystod cyfnod yr hyrwyddiad.

3. Cyflwynwch gais gwych

Unwaith y byddwch wedi penderfynu ar gerdyn penodol, ewch i ymlaen gyda’ch cais. Ticiwch y blwch ynghylch trosglwyddo balansau, a nodi manylion y cerdyn ac unrhyw symiau i’w trosglwyddo.

Yna bydd cwmni’r cerdyn yn trefnu popeth i chi.

Ystyriwch y ffioedd - Hyd yn oed os byddwch chi’n symud i gerdyn 0%, mae’n debyg y bydd rhaid i chi dalu am y fraint.

Disgwyliwch dalu ffi o 2% i 3% o’r balans a drosglwyddir. Felly os ydych chi’n trosglwyddo £1,000 i gerdyn sy’n codi ffi o 3%, byddwch chi’n talu £30.

Fel arfer mae hyn yn cael ei ychwanegu i’ch balans, ac mae’n bosibl y bydd yn dal yn arian gwerth ei wario er mwyn osgoi talu llawer mwy mewn llog ychwanegol.est.

Yn awyddus i glirio gorddrafft drud gyda cherdyn credyd llog isel neu ddim llog? Chwiliwch am gerdyn trosglwyddo arian.

Os derbynnir eich cais, gallwch ofyn i’r terfyn credyd a gytunwyd gael ei dalu’n syth i’ch cyfrif banc fel arian parod. Gallech hefyd ddefnyddio unrhyw arian dros ben i dalu dyledion ar gardiau eraill.

Ond byddwch yn ofalus: efallai y bydd ffioedd yn uwch nag ar gardiau trosglwyddiad balans, ac os byddwch chi’n gwario’r arian i gyd eto, byddwch yn cael eich gadael gyda dwywaith y ddyled.

Eich bryd ar gerdyn penodol? Gwiriwch os allwch chi gael rhywfaint o arian am ddim, trwy glicio i wefan arian yn ôl cyn i chi ymgeisio.

Ond peidiwch â chael eich swyno gan arian yn ôl. Gallai gwneud cais am gerdyn drytach gostio llawer mwy i chi na’r £10 neu £30 y gallwch hawlio.

Nawr bod eich dyled ar log isel neu ddim llog - gallwch chi fwrw ati i glirio cymaint â phosibl cyn i’r cloc stopio.

Os byddwch chi’n cadw’ch taliadau ar yr un swm â chyn y trosglwyddiad, byddwch chi’n talu’r ddyled yn llawer cynt nag os byddant yn mynd i lawr i’r isafswm.

Os yn bosibl, anelwch i dalu unrhyw swm sy’n weddill cyn i’r cyfnod hyrwyddo ddod i ben ac mae’r ddyled yn dychwelyd i gyfraddau llog safonol ar eich cerdyn credyd.

Os byddwch chi’n cofrestru ar gyfer cynnig di-log - gwnewch bopeth o fewn eich gallu i sicrhau nad ydych yn methu taliad.

Sefydlwch Ddebyd Uniongyrchol neu archeb sefydlog ar unwaith. Fel arall, mae perygl y bydd y cynnig yn cael ei derfynu, a gallech ganfod eich bod yn talu mwy o log nag erioed o’r blaen.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?