Sut i fod yn siopwr mwy craff

Pam talu pris llawn pan allwch chi siopa’n rhatach? Gall siopwyr craff gwtogi eu costau drwy ddefnyddio codau a thalebau sy’n rhoi gostyngiad.

Byddwch yn siopwr deallus. Bachwch yr arbedion – ond peidiwch â chael eich temtio i brynu rhywbeth nad oes ei angen arnoch, dim ond oherwydd bod cynnig ar yr eitem.

Awgrym da

Gwrthodwch gael eich temtio gan gardiau teyrngarwch! Peidiwch â siopa mewn archfarchnad dim ond er mwyn cael y pwyntiau, ond cofiwch gasglu’r pwyntiau os byddwch chi yno’n siopa beth bynnag.

Beth ddylech chi ei wneud gyda’r arian dros ben sydd gennych? Nawr eich bod wedi arbed ychydig bunnoedd, mae gennym syniadau fydd yn eich galluogi i gychwyn arbed arian. Rhowch gynnig arnynt yma.

Faint o amser fydd yn ei gymryd: Llai na munud

Offer angenrheidiol:

 • Mynediad at y rhyngrwyd, er mwyn i chi fedru cael y bargeinion a’r teclynnau gorau
 • Cardiau teyrngarwch, er mwyn i chi wneud y mwyaf o ostyngiadau
 • Argraffydd a siswrn, i dorri’r talebau a’r cynigion allan

  1. Gwiriwch pwy yw’r rhataf

  Byddwch yn graff wrth ddefnyddio’ch cyfrifiadur cyn mynd amdani i brynu rhywbeth drud. Defnyddiwch wefannau cymharu prisiau er mwyn cael y fargen orau.

  Mae Idealo yn cymharu gwefannau fel Amazon, Argos, John Lewis a Boots am y pris isaf ar bob math o ddeunyddiau. Bydd hefyd yn dweud wrthych beth yw cost dosbarthu, felly cofiwch ystyried hwnnw yn y pris terfynnol.

  Gallwch hefyd gymharu cost bwydydd o selsig i swp gyda’r wefan cymharu prisiau archfarchnadoedd MySupermarket.co.uk.

  2. Manteisiwch ar godau gostyngiad

  Siopa ar y rhyngrwyd? Chwiliwch am godau talebau neu dalebau gostyngiad er mwyn cwtogi costau, fel pris is neu becynnau a phostio am ddim. Wrth i chi dalu rhowch y cod i mewn i’r blwch “coupon code”, “voucher code” neu debyg, a sicrhau’r gostyngiad.

  Ffordd gyflym o gael bargen yw teipio enw’r siop y dymunwch wario ynddi i mewn i Google ac yna’r geiriau ‘voucher code’ a gweld pa dalebau a gynigir i chi.

  3. Traciwch bris yr hyn y dymunwch ei brynu

  Mae camelcamelcamel yn wefan tracio prisiau lle gallwch nodi’r fargen a welsoch ar Amazon, a gweld ai dyma’r pris gorau sydd ar gael i chi.

  I wirio pris, un ai rhowch URL Amazon yn y bar chwilio, neu ychwanegwch rhai geiriau allweddol ar gyfer yr eitem y dymunwch ei gwirio.

  Os ydych wedi gweld rhywbeth sy’n mynd â’ch bryd, tric bach defnyddiol yw gweld beth oedd ei bris yn y gorffennol er mwyn gweld ai nawr yw’r adeg orau i’w brynu, neu a ddylech aros am dipyn.

  Efallai y byddwch yn synnu sut y gall prisiau newid dros amser.

  Ddim yn siopa ar Amazon? Mae Idealo yn cynnig cyfleuster olrhain prisiau tebyg ar draws nifer o wefannau eraill. Teipiwch enw’r eitem rydych yn chwilio amdano i mewn i’r bar chwilio, dewch o hyd i’r un cywir a dylech weld y graff.

  Mae CamelCamelCamel ac Idealo eu dau yn cynnig cyfleuster rhybudd prisiau. Gallai fod werth sefydlu hysbysiad e-bost ar gyfer pryd mae eich eitem yn cyrraedd swm rydych yn barod i’w dalu.

  Defnyddiwch gardiau teyrngarwch, ond peidiwch â bod yn deyrngar. Mae nifer o fanwerthwyr yn awyddus i chi ddychwelyd yn rheolaidd, hyd yn oed y caffi hwnnw ar y gornel sy’n cynnig y 6ed coffi am ddim.

  Y tri chynllun mwyaf yw Tesco Clubcard, Sainsbury’s Nectar a’r Boots’ Advantage Card.

  Wrth gwrs, gallwch gyfnewid pwyntiau teyrngarwch am eich siopa. Ond arhoswch am gynigion sy’n cynnig mwy neu ddwbl, a gall pwyntiau fod yn werth hyd at bedair gwaith gwerth yr eitem yn y siop sy’n cynnig y cynllun teyrngarwch, a ddefnyddiwyd gan lawer iawn o bobl i dalu am fwyd ac anrhegion y Nadolig.

  Yn aml mae aelodau’n cael talebau gostyngiad ar gyfer cynnyrch penodol, cyfle i ennill rhagor o bwyntiau neu arbed arian wrth wario isafswm o arian, fel £4 o ostyngiad oddi ar £40.

  Wrth siopa ar-lein, cadwch lygad barcud am newidiadau i gostau danfon Weithiau nid yw’r cynnig arbennig o rad hwnnw ddim mor wych wedi’r cwbl wedi i chi dalu am bostio. Cymharwch y bargeinion gan gynnwys danfon, a chadwch lygad am becynnu a phostio am ddim. A oes angen i chi wario mwy na swm penodol cyn i’r danfon fod am ddim? Weithiau gall ychwanegu rhywbeth arall i’ch basged gostio llai na thalu am ddanfon.

  Yn hoff iawn o frand neu siop neilltuol? Ewch ar ei wefan, neu ei gyfrif Facebook neu Twitter cyn prynu rhywbeth sylweddol oddi yno, rhag ofn bod cod gostyngiad neu gynnig ar gael.

  Yn aml mae cwsmeriaid newydd yn cael cynnig gostyngiad oddi ar eu harcheb gyntaf, neu ostyngiad wrth danysgrifio i gael newyddlen. Unwaith y byddwch chi ar y rhestr bostio, fe anfonir manylion am ostyngiadau, bargeinion a sêls atoch.

  Er hynny, pe byddai’n well gennych chi beidio â chael negeseuon e-bost gan y brand, cofiwch stopio’r tanysgrifiad ar ôl i chi gael eich bargen.

  Defnyddiwch y talebau! Gall defnyddio talebau wrth dalu fod yn ffordd wych o siopa’n rhatach.

  Torrwch y talebau papur o bapurau newydd a chylchgronau archfarchnadoedd a chadwch lygad yn y post am dalebau a anfonwyd atoch gan gynlluniau teyrngarwch. Cofrestrwch ar restrau siopa ar gyfer eich hoff gynnyrch a siopau, a chael talebau wedi’u hanfon atoch mewn e-bost sy’n rhoi gostyngiadau i chi. Ewch ar y we i chwilio am wefannau talebau sy’n eich galluogi i argraffu talebau, fel Supersavvymeopens in new window.

  Yna gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y print mân, parwch y talebau gyda’r cynnyrch cywir a’u gwario cyn i’r dyddiad sydd arnynt fyd heibio. Mae siopwyr craff yn dyblu’r gostyngiad drwy ddefnyddio llawer o dalebau ar yr un pryd, fel defnyddio talebau ar gyfer ketchup wrth fod yn gymwys am ostyngiad o £5 oddi ar wariant o £40.

  Yn ystyried prynu rhywbeth sylweddol? Ystyriwch ddisgwyl tan y sêls cyn bachu bargen Ond wrth gwrs, os bydd eich peiriant golchi dillad yn torri yna bydd angen i chi gael un newydd ar unwaith. Ond os allwch chi oedi am ychydig, gallech lwyddo i gael gwell bargen am lai o arian.

  Ceisiwch gynllunio ymlaen llaw pan welwch chi silffoedd o eitemau ar sêl a chynnyrch am brisiau gostyngol. Meddyliwch am anrhegion a phethau fydd angen i chi eu prynu, a phrynwch ddigon pan welwch chi brisiau rhatach. Mae cardiau Nadolig a chracers bob amser yn rhatach yn y sêls ym mis Ionawr!

  A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?