Sut i gael gwared ar hen gar

Daw amser gyda phob car pan nad yw hi’n ymarferol nac yn ddiogel i’w ddefnyddio mwyach. Hefyd, os byddwch yn gyrru un nad yw’n addas i’r ffordd fawr gallech gael pwyntiau ar eich trwydded neu ddirwy. Felly os yw’ch car yn cyrraedd diwedd y daith, darllenwch fwy i gael gwybod sut i gael gwared arno.

Osgoi rhai anawsterau cyffredin wrth sgrapio car

Os penderfynwch sgrapio’ch car, mae rhai pethau y dylid eu cofio cyn i chi gychwyn arni.

Mae Deddf y Delwyr Sgrap Metel yn golygu ei bod hi’n anghyfreithlon hefyd i dalu am geir sgrap mewn arian parod yng Nghymru a Lloegr – felly peidiwch ag ymddiried yn unrhyw un sy’n ceisio talu mewn arian parod.

  • Rhowch drefn ar y dogfennau. Pan gaiff car ei sgrapio rhaid hysbysu’r Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA) drwy ddefnyddio Tystysgrif Ddinistrio (CoD). Canolfannau ailgylchu ceir sgrap gaiff gyhoeddi’r rhain yn unig, a elwir yn Gyfleusterau Triniaeth Awdurdodedig (ATFs). Os na wnewch chi yna chi’n sy’n parhau i fod yn gyfrifol am y cerbyd a gallech wynebu dirwy.
  • Cadw’ch manylion personol yn ddiogel. Rhaid i gwsmeriaid yng Nghymru a Lloegr brofi eu hunaniaeth wrth werthu eu car fel sgrap. Bydd gofyn i chi ddangos eich llun ID a thystiolaeth o’ch cyfeiriad, fel bil cyfleustodau er enghraifft. Cedwir y wybodaeth am dair blynedd, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn ei rhannu â sefydliad sydd ag enw da.
  • Ail hawlio yswiriant a threth. Wedi i chi sgrapio’ch cerbyd gydag ATF a CoD wedi’i chyhoeddi, bydd y DVLA yn ad-dalu unrhyw fisoedd llawn o dreth car sydd yn weddill (a elwir yn swyddogol yn VED ond y cyfeirir ato ambell waith fel treth ffordd). Dylech hefyd ddweud wrth eich yswiriwr car bod eich car wedi ei sgrapio. Gallwch ofyn am ad-daliad fel arfer, neu roi unrhyw gredyd tuag at bolisi yswiriant arall.
Dysgwch ragor ar GOV.UK.

Sgrapio car

Fel arfer mae pobl yn sgrapio’u ceir os ydynt wedi torri i lawr, wedi methu MoT, angen atgyweiriadau drud neu os na allant ddod o hyd i brynwr.

Dylai sgrapio’ch car fod yn ddewis olaf os yw’r car y tu hwnt i’w drwsio neu os na allwch ddod o hyd i neb i’w brynu.

Cofiwch, oni bai bod eich car wedi malu’n llwyr, mae’n dal yn werth rhywbeth felly ni ddylech orfod talu i gael ei gludo i ffwrdd. Cofiwch y gallai’r sawl sy’n ailgylchu’r cerbyd (a elwir hefyd yn iard sgrap, malwyr neu ddatgymalwyr) wneud cannoedd o bunnoedd o’ch gwastraff trwy ddim ond gwerthu rhai o’i ddarnau, hyd yn oed os yw’ch car ond yn werth pris y metel fel sgrap.

Os ydych yn penderfynu bwrw ymlaen, rhaid mynd â’ch car i Gyfleuster Trin Awdurdodedig i’w sgrapio. Yna byddwch yn derbyn Tystysgrif Ddinistrio (CoD). Mae’n anghyfreithlon sgrapio’ch car yn unrhyw le arall. Wrth sgrapio’ch car byddwch yn sicrhau y caiff ei ailgylchu’n gywir heb niweidio’r amgylchedd.
Mae prisiau ceir sgrap yn amrywio yn ddibynnol ar wneuthuriad y car, y rhanbarth ble caiff ei gasglu, a oes yna unrhyw ddarnau y gellid eu gwerthu ymlaen a phrisiau’r farchnad ar y pryd.

Rewarding Recycling a CarTakeBack yw’r ddau bartner ailgylchu swyddogol ar gyfer detholiad o wneuthurwyr moduron. Mae gan eu holl ganolfannau ailgylchu ceir sgrap drwyddedau ATF. Gallwch ddanfon eich car yn uniongyrchol i ATF os y mynnwch.

Gallwch gael dyfynbris ar unwaith am werth sgrap eich car yn CarTakeBack neu Rewarding Recycling.

Rhoddwch eich car i elusen

Os nad yw’ch car werth llawer neu os nad oes gennych amser i drefnu ei werthu, beth am ei roi i Charitycar? Byddant yn ei gasglu am ddim a bydd gennych y boddhad o wybod fod gwerth eich car yn mynd i’r elusen o’ch dewis chi.

Gallech hefyd ystyried rhoi eich car drwy Giveacar.

Os ydych chi’n rhoi’ch hen gar yn rhodd, bydd naill ai’n cael ei werthu mewn arwerthiant neu ei sgrapio.

Gwerthu’ch hen gar

Os yw’ch car yn dal yn addas i’r ffordd fawr, a ydych chi wedi ystyried Gwerthu’ch car?

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?