Sut i gael sgwrs am arian

Efallai y byddwch yn teimlo dan straen ynglŷn â’r syniad o gael sgwrs anodd am arian. Yn aml mae’r sgyrsiau hyn yn llawn emosiwn ac efallai y byddwch yn anghofio am y pethau pwysig yr oeddech am eu crybwyll.

Ond wyddoch chi beth? Does dim rhaid i chi aros am sefyllfa ddifrifol sydd angen sylw ar frys i gael trafodaeth agored. Trwy gydol eich bywyd, byddwch yn cael llawer i sgwrs anodd gyda gwahanol bobl – a bydd rhai yn anodd. Felly bydd meddwl beth ydych chi eisiau ei ddweud yn effeithiol nawr yn gwneud eich bywyd yn llawer haws.

Awgrymiadau ar sut i baratoi ar gyfer y sgwrs

Efallai y bydd paratoi eich hun gydag ambell bwnc trafod yn eich helpu. A dweud hynny, dim arholiad ysgol yw hyn, felly does dim angen mynd dros ben llestri i baratoi – ond gall meddwl am y pethau hyn ymlaen llaw helpu cryn dipyn:

 • Pa bryd i siarad - mae’n amhosib dewis yr adeg ddelfrydol. Soniwch eich bod yn dymuno trafod rhywbeth yn nes ymlaen, sy’n rhoi amser iddynt neilltuo amser yn eu diwrnod.
 • Ble i siarad - gorau oll i chi ddod o hyd I rywle lle na fydd neb yn tarfu arnoch. Efallai y byddai’n ddefnyddiol i aros adref ble efallai y bydd gennych chi waith papur defnyddiol, ond a dweud hynny, bydd mynd am dro, i ffwrdd o’r cartref, yn haws i eraill. Dewiswch yr hyn sy’n gweithio orau i chi.
 • Pwy ddylai fod yno - mae hyn yn dibynnu’n helaeth ar y sefyllfa, ond dylid cynnwys pawb sy’n berthnasol i’r sgwrs.
 • Ymarferwch y sgwrs - dim perfformiad theatrig yw hyn, felly does dim angen i chi wybod eich llinellau i’r dim, ond meddyliwch am y pethau yr hoffech ddweud a rhoi cynnig ar eu hynganu. Ewch gam ymhellach a meddwl beth allai’r person arall ei ddweud, ac yna meddyliwch am eich ateb i hynny. Ceisiwch feddwl am wahanol fathau o sefyllfaoedd, nid dim ond yr hyn y dymunwch iddynt ei ddweud! Os oes gennych chi aelod o’r teulu neu ffrind nad yw’n rhan o’r sefyllfa, gallech roi cynnig ar actio ychydig o’r sgwrs.

Wedi i chi lwyddo i roi trefn ar y paratoadau, mi fyddwch mewn sefyllfa ddelfrydol i wybod sut I gychwyn y sgwrs.

Awgrymiadau ar sut i ddechrau sgwrs

Weithiau gall fod o fudd i ddechrau’r sgwrs mewn dull llai uniongyrchol yn hytrach na gofyn iddynt eistedd i lawr a chodi’r pwnc yn syth.

Dyma rai awgrymiadau ar gychwyn y sgwrs:

 • Os yw ffrind i chi yn profi problemau tebyg, beth am drafod yr hyn sy’n digwydd iddo ef neu hi wrth ddechrau’r sgwrs.
 • Efallai bod eich sefyllfa chi neu rywbeth tebyg wedi codi mewn rhaglen deledu yr ydych yn ei gwylio, mewn llyfr neu ar y newyddion. Soniwch pa mor debyg yw hyn i’r hyn yr ydych chi’n ei brofi.
 • Defnyddiwch beth bynnag sydd o’ch cwmpas i ysgogi’r sgwrs – biliau, dodrefnyn newydd yr ydych yn dal i dalu amdano, neu rywbeth rydych yn ei wylio ar y teledu.

Fodd bynnag, mae yna adegau pan fyddwch chi angen trafod y pwnc yn fwy uniongyrchol, yn arbennig os yw’n fater brys ac na allwch chi aros am y cyfle perffaith i gychwyn y sgwrs.

Weithiau, os gwyddoch beth fydd eich brawddeg gyntaf, yna gall hynny roi mwy o hyder i chi. Dyma rai brawddegau posib:

 • ‘Mae gen i rywbeth yr hoffwn ei drafod a fydd, dw i’n meddwl, yn ein helpu i gyrraedd ein nod yn well.’
 • ‘Hoffwn siarad am [rhywbeth], ond hoffwn gael dy farn di yn gyntaf.’
 • ‘Dwi angen dy help efo beth sydd newydd ddigwydd. Oes gen ti ychydig o funudau i’w sbario i siarad?’
 • ‘Dwi ddim yn meddwl ein bod ni’n cytuno’n union ar [rhywbeth]. Hoffwn gael dy farn ar hyn.’

Cofiwch fod dwy ochr i bob sgwrs, felly gwnewch yn siŵr fod yr unigolyn arall yn cael chwarae teg ac nid yn gwrando’n unig.

Awgrymiadau da ar gyfer pan fyddwch chi’n cael y sgwrs

Byddwch yn ofalus gyda’ch emosiynau, yn ogystal ag emosiynau’r sawl sydd ar ochr arall y sgwrs

Does dim byd o’i le â bod yn emosiynol ond gallai gwylltio neu fynd yn rhy ofidus amharu ar y canlyniad a fwriadwyd gennych. Dywedwch wrthych eich hun y gallwch fynegi’r sgwrs hon rhyw dro arall, ond mae’r sgwrs hon yn gofyn bod eich meddwl yn glir a rhesymegol. Os ydych chi’n teimlo’n arbennig o emosiynol, efallai yr hoffech roi amser a lle i chi’ch hun i drafod yr emosiynau hyn yn uniongyrchol. Wrth wneud hynny gallwch barhau i fedru canolbwyntio ar y sgwrs bwysig hon, gan wybod y rhoddir sylw i’ch teimladau yn ddiweddarach.

Ceisiwch beidio â thorri ar draws eich partner

Os byddwch yn siarad ar draws eich gilydd, gall y cyfan droi’n ffrae. Gallai hyn fod yn anodd i chi gan fod gennych gymaint i’w ddweud, ond y ffordd orau i ddatrys hyn yw fel tîm. Os gwelwch fod un ohonoch yn torri ar draws y llall, efallai yr hoffech godi hyn yn bwyllog fel problem ac awgrymu amser neilltuol i’r ddau ohonoch gael siarad heb unrhyw dorri ar draws gan y naill a’r llall. Peidiwch â beio’r un ohonoch am dorri ar draws; nodwch fod hwn yn bwnc emosiynol ac felly byddai’n syniad da gosod rhai rheolau trafod i sicrhau bod y ddwy ochr yn cael siarad.

Y cwbl fydd bod yn feirniadol yn ei wneud fydd achosi i’r unigolyn arall i wrthod cydweithredu

Ceisiwch osgoi cychwyn brawddegau gyda chyhuddiadau, fel ‘ti’ gan osgoi hefyd cyfeirio at eich hunan yn ddi-baid gyda ‘Dwi’n meddwl’ neu ‘Dwi’n credu’. Mae eich ystumiau a’r geiriau a ddefnyddiwch (nid geiriau sarhaus!) yn gwneud gwahaniaeth hefyd.

Cadwch at y pwnc dan sylw

Ni fydd codi problemau a chwynion eraill yn helpu i ddatrys y sefyllfa. Os teimlwch y gallai hyn fod yn broblem, gwnewch restr o bethau y cewch ac ni chewch eu trafod yn ystod y sgwrs. Er enghraifft, nid yn ystod y sgwrs hon y dylid dweud wrth eich partner y dylai dreulio mwy o amser efo chi yn hytrach nag eistedd o flaen y cyfrifiadur. Nod y sgwrs hon yw trafod eich sefyllfa ariannol. Drwy lynu at y pwnc hwn a’r pwnc hwn yn unig, bydd y sgwrs yn llawer iawn haws i chi.

Ceisiwch edrych ar eich gilydd fel nad oes un yn edrych i lawr ar y llall

Mewn geiriau eraill, y ddau yn eistedd neu’r ddau yn sefyll. Ni ddylai un unigolyn fod wedi ei osod yn uwch na’r llall yn gorfforol.

Meddyliwch am bwy arall allai helpu hefyd

Efallai y bydd elusennau neu sefydliadau yn ddefnyddiol, felly cadwch y rhifau neu wefannau wrth law i’w pasio ymlaen.

Sut i ddelio ag ymatebion negyddol

Ni fydd popeth yn rhedeg yn esmwyth, felly os gwelwch eich bod yn cael ymateb negyddol, rhowch gynnig ar yr ymatebion canlynol:

Os… Rhowch gynnig ar…
Nid yw’r unigolyn yn cytuno â’r ffeithiau a awgrymir gennych Gofynnwch pam felly a gwrando gyda meddwl agored. Os credwch fod ganddo ef neu hi safbwynt dilys, dywedwch hynny. Os byddwch yn anghytuno ag ef neu hi, awgrymwch sut allwch chi symud ymlaen.
Mae’r unigolyn yn eich beio chi Gwrandewch gyda meddwl agored, heb fynd yn amddiffynnol a thaflu’r bai yn ôl canfyddwch beth sy’n achosi iddo ef neu hi fod mor rhwystredig. A oes sail i’w sylwadau? Os felly, sut fyddwch chi’n delio â’r sylwadau hynny? Ai taflu’r bai yn unig mae’r sylwadau hyn? Os felly, gofynnwch iddo ef neu hi beth all y DDAU ohonoch ei wneud i ddatrys y problemau
Mae’r unigolyn yn ddiamynedd neu’n ceisio newid y pwnc Pwysleisiwch beth yw nod y sgwrs a gadewch iddo ef neu hi wybod pa ddewisiadau sydd ar gael. Gwrandewch a nodwch ei sylwadau er mwyn ymdrin â nhw yn ddiweddarach. Eglurwch eich bod yn deall bod hon yn sgwrs anodd, gan amlygu hefyd mai nawr yw’r adeg gorau i’w chynnal yn hytrach na rhyw dro eto.
Mae’r unigolyn yn siarad yn ddi-baid Gwnewch yn siŵr eich bod yn caniatáu digon o amser ar gyfer y sgwrs, ond eto cadwch ef neu hi ar y trywydd pwnc cywir drwy gyfeirio at yr hyn a ddywedodd a gofyn cwestiynau perthnasol.
Mae’r unigolyn yn cytuno’n oddefol i bopeth a ddywedwch ac a benderfynwch Caniatewch ddigon o amser i ddatblygu amgylchedd ymlaciol. Ymgeisiwch yn galed I gael barn ef neu hi a phan ddaw’r farn honno, ailadroddwch hynny yn ôl. Peidiwch â bod ofn tawelwch a rhowch ddigon o amser iddo ef neu hi i feddwl.

A oes unrhyw senarios eraill posibl yr ydych yn meddwl allai ddigwydd? Os felly, nodwch nhw ynghyd â’r ateb.

Sut i ddod â’r sgwrs i ben yn gadarnhaol

Ar ôl sgwrs anodd, fel arfer y teimlad arferol yw, ‘Ffiw! Dw i’n falch fod hynny drosodd. Dw i’n gobeithio na fydd raid i fi gael y sgwrs yna eto!’ ond mewn gwirionedd mae’n bwysig cynnal rhyw fath o ddilyniant ar ôl sgwrs anodd.

Felly dyma rai awgrymiadau ar sut allwch chi wneud hynny:

 • Cydnabyddwch fod y sgwrs wedi digwydd. Cydnabyddwch ei bod yn sgwrs anodd ac amlygwch y pethau cadarnhaol a ddaeth ohoni. Mae gwerth aruthrol mewn gwerthfawrogi bod y ddau ohonoch wedi dod ynghyd, trafod pwnc anodd a hyd yn oed cynnal sgwrs yn y lle cyntaf.
 • Canfyddwch ffyrdd i yrru’r sgwrs yn ei blaen. Byddwch yn rhagweithiol wrth ddangos eich bod wedi nodi’r datrysiadau. Mae cyfathrebu clir o ran y camau nesaf yn helpu symud y sgwrs ymlaen.
 • Gall fod o fudd ysgrifennu hynny i lawr. Efallai mewn e-bost neu ar bapur fel bod y ddau ohonoch yn gallu cyfeirio ato wedyn. Mae’n beth cyffredin i ddau unigolyn ddehongli gwybodaeth mewn ffyrdd hollol wahanol a gall hynny arwain at y naill a’r llall yn dod I gasgliad cwbl wahanol am y canlyniad. Gall ysgrifennu pethau i lawr fod o gymorth i chi egluro’r pwyntiau a drafodwyd.

Sut i siarad am arian

Os ydych chi angen siarad gyda rhywun am arian ond ddim yn siŵr sut fydd pethau’n mynd, bydd y canllaw hwn yn eich helpu i gychwyn arni, yn cynnwys awgrymau ar sut i gael canlyniad da, rhannu nodau ariannol a beth i’w wneud os ydych chi’n amau y bydd y sgwrs yn un anodd neu os na fydd yn mynd fel y bwriadwyd.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?