Sut i gael y fargen orau ar yswiriant teithio

I gael y sicrwydd cywir am y pris cywir, gallwch un ai defnyddio’r tablau pryniad gorau neu wneud ychydig o ymchwil eich hunan.

Meddyliwch am y sicrwydd, nid y pris yn unig

Fel sy’n wir gyda’r rhan fwyaf o bolisïau yswiriant, nid yw’r fargen rataf yr un orau bob tro. Mae pob math o bolisïau gwahanol ar gael. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y polisi iawn, hyd yn oed os yw’n costio ychydig o bunnau ychwanegol. Fel arall, efallai na fydd yn bosib hawlio pan fydd gwir angen arnoch i wneud felly.

Darllenwch y manteision allweddol a gwybodaeth nodweddion a roddwyd i chi gan eich darparwr cyn eich bod yn prynu, fel eich bod yn gwybod yn union beth rydych yn ei gael. Bydd gennych 14 niwrnod wedi i chi dderbyn manylion eich polisi i ganslo os byddwch yn teimlo nad yw’r polisi yn addas i chi.

Os nad ydych yn siŵr pa fath o sicrwydd sydd ei angen arnoch, darllenwch ein canllaw:

Rhy brysur i chwilio am fargen?

Cofiwch

Peidiwch â phrynu yswiriant teithio gan eich asiant teithio. Mae ymchwil gan Which? yn dangos y bydd yn costio mwy ichi bron bob tro.

Os nad oes llawer o amser gennych i gymharu prisiau wrth siopa, gall tablau pryniad gorau fod yn ffordd gyfleus i weld pwy sy’n cynnig y bargeinion gorau. Gwnewch yn siŵr bod y polisi a ddewiswch yn bodloni eich gofynion os byddwch angen hawlio.

Rhowch gynnig ar frocer yswiriant.

Gofynnwch i frocer am gyngor ar ddod o hyd i bolisi yswiriant teithio addas sy’n bodloni eich anghenion. Nid yw’n costio mwy o arian ichi a gall fod yn arbennig o ddefnyddiol os oes gennych anghenion cymhleth, er enghraifft oherwydd bod cyflwr meddygol gyda chi eisoes.

Digon o amser gennych? Defnyddiwch y gwefannau cymharu a chwilio o gwmpas

Os gallwch neilltuo ychydig o amser ac rydych am gymharu prisiau yswiriant teithio, gallwch chwilio ar-lein, fodd bynnag cofiwch beidio â chanolbwyntio ar bris yn unig a phob tro gwiriwch fod y sicrwydd a gynigir yn ddigon ar gyfer eich anghenion. Mae’n cymryd ychydig o ymchwil, oherwydd byddwch eisiau cymharu cymaint o ddyfynbrisiau â phosibl, ond mae’n bosibl y gallech arbed arian. Ceisiwch:

  • Teipio ‘yswiriant teithio’ a geiriau allweddol eraill i mewn i’ch chwilotwr
  • Gwefannau cymharu – er na fydd llawer o yswirwyr yn dangos os nad ydynt yn gwerthu eu hyswiriant teithio trwy wefannau cymharu
  • Archfarchnadoedd
  • Eich cwmni cerdyn credyd
  • Eich banc

Cadwch lygad ar y tâl dros ben pan ydych yn cymharu polisïau

Sicrhewch eich bod yn cymharu tebyg at ei debyg. Mae hyn yn arbennig o bwysig ar gyfer y tâl dros ben. Gall polisi ymddangos yn rhataf tan eich bod yn sylweddoli bod y tâl dros ben yn uchel iawn.

Hefyd, ar gyfer hawliadau yswiriant teithio, gweithredir taliadau dros ben ar sail ‘pob adran’. Er enghraifft, os cewch eich mygio ar eich gwyliau, efallai y bydd yn rhaid ichi hawlio o dan yr adran treuliau meddygol, adran meddiannau personol ac adran arian eich polisi. Os hynny byddai tri thâl dros ben yn cael eu tynnu allan o’ch taliad.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?