Sut i gyfrifo gwir gost benthyca

Wrth fenthyg arian, peidiwch â dim ond chwilio am fenthyciad gyda’r swm ad-dalu misol isaf. Cyn i chi lofnodi gwaelod y ddogfen, mae’n allweddol eich bod yn gwybod beth yw cyfanswm cost ad-dalu’r ddyled.

Beth yw ‘gwir gost benthyca’?

Mae gwir gost benthyca yn ystyried:

 • Swm y benthyciad
 • Hyd cyfnod y benthyciad
 • Amlder ad-daliadau
 • Y gyfradd llog fydd rhaid i chi dalu
 • Cost unrhyw ffioedd

ac yn cyfrifo’r cyfanswm fydd rhaid i chi dalu i’r darparwr benthyciadau.

Penderfynu ar swm y benthyciad

Cyn i chi fynd ati i fenthyg unrhyw swm o arian, mae yna gwestiynau pwysig i chi eu hystyried.

 • A yw beth bynnag yr ydych eisiau gwario’r arian arno yn gwbl hanfodol?
 • Allech chi naill ai gynilo neu ddefnyddio rhywfaint o gynilion yn hytrach na chael benthyg arian?
 • Faint allwch chi fforddio ei dalu’n ôl? (Mae hyn yn gwestiwn llawer gwell na ‘faint sydd angen i chi ei fenthyg?’)

Dyma ychydig ddolenni a fydd yn eich helpu i ystyried yr atebion i’r cwestiynau hyn:

Am ba hyd fyddwch chi angen benthyg yr arian?

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis y tymor byrraf y gallwch ymdopi ag o

Efallai bod benthyciadau tymor hirach gydag ad-daliadau misol yn fwy dengar, ond maent yn bell o fod yn ddelfrydol. Bydd cyfanswm eich ad-daliad yn uwch, gan eich bod yn cymryd mwy o amser i glirio’r benthyciad wrth i’r llog gynyddu.

Yn yr enghraifft isod, byddech yn talu yn ôl £677 yn fwy pe byddech yn mynd am y tymor pum mlynedd yn hytrach na’r tymor tair blynedd.

Tymor benthyciad Swm a fenthyciwyd APR Ad-daliad misol Cyfanswm i’w ad-dalu
3 blynedd £5,000 11.72% £165.40 £6,631
5 mlynedd £5,000 11.72% £110.52 £7,298

Mae’n llawer gwell i ddewis tymor byrrach ac i dalu mwy yn ôl bob mis, os gallwch chi fforddio gwneud hynny.

Peidiwch â thalu’r isafswm yn unig

Gall yr hyn a elwir yn ‘daliadau isafswm’ ar gardiau credyd fod yn fagl ar gyfer dyledion.

Y taliad isafswm yw’r swm lleiaf y bydd raid i chi ei dalu bob mis i osgoi dirwy. Fel arfer mae’n seiliedig ar ganran o’r balans ac felly mae’n lleihau bob mis wrth i’ch balans leihau, gan olygu ei bod yn cymryd mwy o amser i glirio eich dyled.

Os mai dim ond talu’r isafswm ad-daliadau misol allwch chi wneud, bydd yn cymryd llawer hirach i dalu’r balans yn llawn ac yn costio llawer mwy i chi ar ddiwedd y dydd.

Er enghraifft, os byddwch yn benthyca £2,000 ar APR 19% a dim ond yn talu’r isafswm bob mis:

 • Bydd yn cymryd 24 mlynedd a 2 fis i chi ei ad-dalu
 • Byddwch yn talu £4,731 i gyd
 • Bydd cyfanswm y llogau y bydd raid i chi eu talu yn £2,731

Pa mor aml fydd angen i chi wneud ad-daliadau?

Dewiswch ad-daliadau rheolaidd yn hytrach na chyfandaliadau

Os byddwch chi’n dewis ad-dalu benthyciad mewn un cyfandaliad yn hytrach na gwneud ad-daliadau rheolaidd, fel arfer byddwch yn talu llawer mwy o log.

Cyfrifwch faint o log fydd rhaid i chi dalu

Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall yr APR

Fel arfer fe fynegir llog yn defnyddio APR, sef ‘cyfradd ganrannol flynyddol ar gyfer tâl’ ac mae’n cynnwys ffioedd trefnu a thaliadau. Gallwch ei ddefnyddio i gymharu gwahanol fargeinion credyd a benthyciadau, er enghraifft trwy ddefnyddio gwefan cymharu prisiau.

Yn gyffredinol, yr isaf yw’r APR, yr isaf yw’r gost o fenthyca, ac felly’r gorau yw’r fargen. Ond, byddwch yn ymwybodol mai dim ond i ychydig dros hanner (51%) y benthycwyr y mae’n rhaid i ddarparwyr benthyciadau gynnig yr APR a hysbysebir.

Ffioedd – cofiwch eu hystyried

Efallai na fydd ffioedd yn cael lle amlwg yn y pennawd dyfynbris wrth i chi chwilio am gredyd ar safleoedd cymharu.

Fodd bynnag, mae’n bwysig gwirio am unrhyw ffioedd, megis taliadau hwyr, taliadau diffyg, neu daliadau setlo, gan y gall y rhain wneud gwahaniaeth mawr i gyfanswm cost credyd.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?