Sut i gyhoeddi eich bod yn fethdalwr

Mae angen i chi feddwl yn ofalus ynglŷn â chyhoeddi eich bod yn fethdalwr. Dysgwch ragor am oblygiadau hyn ac yna siaradwch gyda chynghorydd dyledion am ddim am p’un ai methdaliad yw’r ffordd orau i glirio eich dyledion.

Beth yw methdaliad?

  • yn clirio’r holl ddyledion y gallwch brofi eu bod yn ddyledus gennych
  • os oes gennych chi unrhyw asedau, cânt eu cymryd a’u defnyddio i glirio’ch dyledion
  • yn eich galluogi i gychwyn o’r newydd

Sut i ymgeisio am fethdaliad

Angen siarad â rhywun am eich sefyllfa ariannol?

Os ydych yn cael trafferthion gyda’ch arian, gallwch siarad â rhywun heddiw. Mae gennym gynghorwyr sydd wedi eu hyfforddi’n arbennig a all roi cymorth i chi roi trefn ar eich problemau ariannol.

Ceisiwch gyngor cyfrinachol ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb drwy ein hofferyn canfod cyngor ar ddyledion am ddim.

Os ydych yn gwneud cais i fynd yn fethdalwr, rhaid i chi gwblhau cais ar-lein a chreu cyfrif ar-lein.

Bydd angen i chi roi gwybodaeth am eich incwm, gwariant a dyledion, gan gynnwys unrhyw lythyrau a gawsoch gan feilïod neu asiantwyr gorfodi.

Adolygir eich cais gan ddyfarnwr swyddogol sy’n gweithio i’r Gwasanaeth Ansolfedd. Bydd ef yn penderfynu a ddylech gael eich cyhoeddi’n fethdalwr.

Fel arfer cewch benderfyniad cyn pen 28 diwrnod ers cyflwyno’ch cais.

Gallwch gael gwybod rhagor am sut i wneud cais i fynd yn fethdalwr ar wefan GOV.UK.

Faint mae’n ei gostio i fynd yn fethdalwr?

PPI a methdaliad yng Nghymru a Lloegr

Os byddwch yn mynd yn fethdalwr, bydd unrhyw hawliad llwyddiannus am gam-werthu PPI yn cael ei dalu i’ch ystâd methdaliad, ac nid i chi. Peidiwch â gwneud unrhyw hawliadau eich hun gan y gallech gael eich hun ar eich colled os byddwch chi’n talu unrhyw ffioedd neu gomisiwn i gwmni hawlio. Dysgwch fwy ar y wefan GOV.uk.{:target=”_blank”}.

Mae’n costio £680 i wneud cais am fynd yn fethdalwr a bydd angen i chi dalu’r arian cyn cyflwyno’ch cais.

Os na allwch chi fforddio talu’r ffi gallech fedru talu mewn rhandaliadau. I ddysgu rhagor am hyn, cysylltwch â’r llinell ymholi ar ansolfedd.

Cofiwch siarad â chynghorydd dyledion am ddim cyn talu’r ffi i wneud yn siŵr mai mynd yn fethdalwr yw’r ateb gorau i chi.

Beth sy’n digwydd ar ôl i mi fynd yn fethdalwr?

Ar ôl i chi fynd yn fethdalwr, bydd Derbynnydd Swyddogol yn cael ei benodi cyn pen pythefnos ar ôl derbyn eich gorchymyn methdaliad.

Bydd yn asesu eich incwm, eich alldaliadau a’ch asedau ac yn gwneud penderfyniadau ar y modd y gellir defnyddio’r rhain i dalu’ch dyledion. Efallai y bydd angen i chi hefyd fynychu cyfweliad â’r derbynnydd swyddogol.

Rhaid i’ch credydwyr wneud cais ffurfiol i’r ymddiriedolwr am yr arian sy’n ddyledus iddynt. Ni allwch wneud taliadau uniongyrchol iddynt, ac ni allant ofyn i chi am daliadau.

Ar ôl cyfnod o amser (blwyddyn fel arfer), mae’r rhan fwyaf o’ch dyledion yn cael eu dileu a gallwch gychwyn o’r cychwyn.

Hyd nes i chi gael eich rhyddhau o fod yn fethdalwr byddwch yn parhau dan gyfyngiadau’r methdaliad.

Er enghraifft, ni fyddwch yn medru ymgeisio am gredyd o £500 neu ragor heb ddweud wrth eich darparwr benthyciadau am y methdaliad.

Gallwch wirio’ch dyddiad rhyddhau ar-lein drwy ddefnyddio’r Gofrestr Ansolfedd Unigol.

Bydd unrhyw gredyd a gewch yn debygol o fod yn ddrud nawr ac yn y dyfodol. Mae methdaliad yn effeithio ar eich statws credyd a bydd asiantaethau cyfeirio credyd yn cadw’r manylion ar ffeil am chwe blynedd o leiaf.

Ar gyfer pwy mae methdalu yn addas?

Os nad oes gennych ffordd wirioneddol o dalu’ch dyledion, yna gallai methdalu fod yn opsiwn addas.

Os ydych yn berchennog cartref mae’n werth edrych ar opsiynau eraill gan fod methdaliad yn rhoi eich cartref mewn perygl o gael ei werthu os nad oes digon o ecwiti ynddo.

Os ydych yn denant, gall eich landlord ymgeisio i’ch taflu allan yn gyfreithiol os oes gennych chi ôl-ddyledion rhent.

Mae’n bwysig iawn nad ydych yn cymryd y penderfyniad i fynd yn fethdalwr, ar eich pen eich hun. Siaradwch â chynghorwr dyledion yn rhad ac am ddim yn gyntaf.

A allaf gael fy ngwneud yn fethdalwr?

Yr isafswm o ddyled pryd y gall unigolyn sydd ag arian yn ddyledus iddo eich gorfodi i fod yn fethdalwr yw £5,000.

Mae’r broses o gael eich gwneud yn fethdalwr yn wahanol. Fodd bynnag, anaml iawn y bydd darparwyr benthyciadau ar y stryd fawr yn defnyddio’r opsiwn hwn gan ddewis yn hytrach i gydweithio â chi i ganfod ffordd arall o glirio’ch dyledion.

Gallwch gael mwy o wybodaeth ynghylch beth sy’n digwydd os bydd rhywun yn ceisio’ch gwneud yn fethdalwr ar wefan GOV.UK.

Ceisiwch gyngor rhad ac am ddim ynglŷn â methdalu

Mae’n well trafod pethau gyda chynghorydd dyledion profiadol cyn i chi benderfynu ymgeisio am fethdaliad.

Mae hyn oherwydd bod y datrysiad dyledion sydd orau i chi yn ddibynnol ar eich amgylchiadau personol. Mae yna opsiynau amgenach na methdaliad, fel Trefniadau Gwirfoddol Unigol neu Orchmynion Gostwng Dyled.

Gall cynghorydd dyledion eich helpu i wneud y penderfyniadau cywir – sy’n golygu y gallech fod yn rhydd o ddyledion yn gynt nag yr ystyrioch.

Bydd cynghorydd ar ddyledion:

  • yn trin popeth a ddywedwch yn gyfrinachol
  • byth yn eich barnu na’n gwneud i chi deimlo’n wael am eich sefyllfa
  • bob amser yn hapus i siarad â chi, waeth pa mor fach neu fawr yw eich problem
  • awgrymu ffyrdd i ddelio â dyledion nad oeddech chi’n ymwybodol ohonynt efallai
  • yn gwirio eich bod wedi ymgeisio am yr holl fudd-daliadau a hawliau sydd ar gael i chi
  • yn rhoi cyngor ynglŷn â ffyrdd gwell o reoli eich arian

Efallai mai dim ond un sgwrs gyda chynghorydd dyledion profiadol fyddwch chi angen i sicrhau bod eich cynllun i reoli neu glirio eich dyledion yr un iawn i chi.

Os ydych chi angen mwy o gefnogaeth neu os nad ydych yn gwybod ble i gychwyn, mae yna bobl eraill yn yr un sefyllfa â chi.

Mae bron i hanner y bobl mewn dyled wedi dweud wrthym nad ydynt yn siŵr am y ffordd orau i dalu eu dyledion, a dyna ble gall cynghorydd dyledion wir eich helpu.

Mae mwy nag wyth o bob deg o bobl sydd wedi cael cyngor ar ddyledion yn dweud wrthym eu bod yn teimlo dan lai o bwysau neu’n llai pryderus a gyda mwy o reolaeth ar eu bywydau eto.

Mae’r bobl sy’n gadael i’w dyledion gronni cyn gofyn am help yn aml yn teimlo bod pethau wedi mynd allan o reolaeth, mae eu cardiau credyd wedi cyrraedd y terfyn, does yna neb eisiau benthyca arian iddynt ac mae’n cymryd llawer mwy o amser i dalu eu dyledion yn ôl.

Gallwch gysylltu â chynghorydd dyledion yn y ffordd sydd orau i chi – ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb.

Felly ymunwch â’r cannoedd o filoedd o bobl y byddwn yn eu helpu bob blwyddyn a chymryd y cam cyntaf i fod yn rhydd o ddyledion.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?