Sut i gyllidebu ar gyfer incwm afreolaidd

Os ydych yn hunangyflogedig, yn gweithio ar gontract dim oriau neu’n hawlio Credyd Cynhwysol, gallech fod yn delio ag incwm misol amrywiol neu afreolaidd. Gallai hyn wneud i chi deimlo fod cyllidebu’n gywir yn dasg amhosib. Wedi’r cwbl, sut allwch chi gyllidebu pan allai’ch taliadau misol amrywio? Mae’r dudalen hon yn dweud rhagor wrthych am sut y gallwch gyllidebu’n effeithiol pan fydd eich incwm misol yn amrywio bob mis.

Cyllidebu ar gyfer eich gwariant

Gair i gall

Rhowch gynnig ar ein teclyn Cynllunydd Cyllideb i chi fedru dechrau rhoi trefn ar eich materion ariannol.

Efallai na fyddwch chi’n gwybod faint o arian sydd gennych yn dod i mewn bob mis, ond dylech fod yn gwybod faint sy’n cael ei wario a dyma le da felly i gychwyn arni.

Gwnewch restr o’ch holl wariant rheolaidd pwysig. Bydd hyn yn cynnwys:

  • rhent neu forgais
  • costau teithio
  • ffôn symudol
  • trydan a nwy
  • yswiriant
  • treth gyngor
  • bwyd.

Efallai nad yw hynny’n ddull perffaith, ond os gwyddoch faint a warir bob mis gallwch gyllidebu’n seiliedig ar faint o arian sy’n dod i mewn. Mae hyn yn ffordd dda hefyd o adnabod ffyrdd y gallwch dorri’n ôl.

Dysgwch sut i ddechrau rheoli’ch arian yn effeithiol.

Gwnewch yn siŵr y gallwch fforddio i dalu biliau rheolaidd

Wedi i chi gyfrifo lefel eich gwariant, bydd angen i chi sicrhau y gallwch fforddio’r costau hynny bob mis. Os na lwyddwch chi, gallech yn rhwydd iawn wynebu costau am fynd i mewn i’ch gorddrafft, neu wynebu dyledion.

Os ydych yn poeni am ddefnyddio’r arian a glustnodwyd ar gyfer y biliau hynny, efallai y byddai’n syniad da i chi sefydlu cyfrif ar wahân ar gyfer eich gwariant rheolaidd, y gallwch ychwanegu ato pan gewch fis o incwm uwch na’r arfer. Drwy wneud hynny, cewch sicrwydd y bydd arian ar gael yno i ysgwyddo unrhyw wariant hanfodol.

Dysgwch sut i [reoli eich arian trwy ddefnyddio’r dull pot jam.

](https://www.moneyadviceservice.org.uk/cy/articles/rheoli-eich-arian-trwy-ddefnyddioar-ymagwedd-pot-jam)

Cyllidebu ar gyfer eich incwm misol isaf

Gair i gall

Os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol, rhowch gynnig ar ein hofferyn Rheolwr Arian i’ch helpu i wneud y mwyaf o’ch arian.

Os yw eich incwm yn amrywio, gall fod yn demtasiwn i gyllidebu yn unol â mis pan oedd eich incwm yn uchel, ond gallai hynny olygu y byddai arian yn brin mewn mis costus.

Awgrym da yw cyllidebu ar gyfer eich incwm misol isaf. Drwy wneud hynny, bydd y prif gostau wedi’u talu gennych bob tro. Yna, os cewch fis da, gallwch addasu’ch cyllideb a’i gynyddu.

Neu, ewch ati i greu cyfanswm o’ch incwm dros y flwyddyn ddiwethaf a’i rannu â 12 i gael cyfartaledd misol o’ch incwm a defnyddiwch y ffigwr fel sail ar gyfer eich incwm.

Meddyliwch ymlaen llaw

Mae’n bwysig ystyried newidiadau tymhorol mewn incwm, yn enwedig os ydych yn hunangyflogedig. Mewn rhai diwydiannau mae’r Nadolig yn gyfnod llewyrchus, ond i eraill mae’n gyfnod anodd gan fod yr incwm yn isel iawn.

Bydd angen i chi gofio hefyd y bydd yna rai adegau pan fydd eich gwariant yn uwch, yn ystod cyfnod y Nadolig er enghraifft, neu pan fydd angen dathlu pen-blwyddi, neu pan wynebwch filiau blynyddol fel yswiriant car.

Casglwch at gronfa argyfwng

Os cewch fis da, neu fis pan fydd eich gwariant yn llai na’r disgwyl, peidiwch â gwario’r arian ychwanegol yn anghyfrifol.

Ewch ati i gasglu cronfa argyfwng i ysgwyddo costau annisgwyl er mwyn i chi fedru ymdopi â chyfnodau pan allai’ch incwm fod yn is.

Fel rheol, mae’n syniad da sicrhau bod gwerth tri mis o wariant hanfodol ar gael gennych, ond bydd cael gwerth mis o incwm yn unig wrth gefn yn rhoi sicrwydd i chi fedru ymdopi â chwymp sydyn mewn incwm.

Sut mae amrywiaeth mewn incwm yn effeithio ar daliadau Credyd Cynhwysol

Os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol fe gewch eich talu’n fisol mewn ôl-daliadau a bydd y swm a gewch yn amrywio yn ddibynnol ar gyfanswm eich enillion yn ystod eich cyfnod asesu.

Mae eich cyfnod asesu cyntaf yn cychwyn ar y diwrnod y gwnewch eich cais ac yn para un mis calendr. Fel rheol byddwch yn cael eich taliad cyntaf saith diwrnod ar ôl diwedd eich cyfnod asesu cyntaf. Yna pennir eich diwrnod tâl ar yr un dyddiad bob mis - saith diwrnod ar ôl diwedd eich cyfnod asesu.

Bydd angen i chi roi gwybod am unrhyw enillion o hunangyflogaeth bob mis calendr. Mae angen gwneud hyn ar ddiwrnod olaf eich cyfnod asesu, hyd yn oed os nad oes gennych incwm i’w roi gwybod amdano.

A yw fy nyddiad talu’n effeithio ar fy nhaliad Credyd Cynhwysol?

Gall gwahanol batrymau enillion effeithio ar eich taliadau Credyd Cynhwysol, yn enwedig os cewch eich talu’n amlach yn sgil pa bryd fydd y dyddiadau talu mewn rhai misoedd penodol.

Er enghraifft, os cewch eich talu bob pedair wythnos, gallech gael dau daliad cyflog mewn rhai misoedd.

Os cewch eich talu bob pythefnos, yna fe gewch eich talu dair gwaith mewn rhai misoedd.

Os cewch eich talu bob wythnos, weithiau cewch eich talu bum gwaith mewn mis.

Pan fydd hyn yn digwydd, fe allech gael eich gwthio dros y trothwy enillion a chael dim taliad Credyd Cynhwysol ar gyfer y mis canlynol, na thaliad gostyngedig.

Fodd bynnag, os cewch eich talu’n fisol, mae rheolau a gyflwynwyd ym mis Tachwedd 2020 yn golygu, os ydych yn cael dau daliad cyflog mewn un mis (efallai oherwydd bod eich diwrnod cyflog yn glanio ar benwythnos neu wyliau cyhoeddus), bydd un yn cael ei symud yn awtomatig i gyfnod asesu gwahanol.

Dylai hyn olygu os cewch eich talu’n fisol gan eich cyflogwr, ni fydd gennych unrhyw gyfnodau asesu heb daliad credyd cynhwysol. Nid oes rhaid i chi wneud unrhyw beth i wneud i hyn ddigwydd ond gallwch roi gwybod i’ch anogwr gwaith os ydych yn gwybod ymlaen llaw.

Os ydych yn byw yn yr Alban neu Ogledd Iwerddon ac yn cael taliadau bob pythefnos, yna bydd y ddau daliad yn cael eu gostwng yn gyfartal os ydych yn parhau’n gymwys am Gredyd Cynhwysol.

Yna bydd angen i chi ailymgeisio am Gredyd Cynhwysol ond ni fydd angen i chi gyflwyno cais newydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein a chadarnhau eich manylion er mwyn ailgychwyn ar yr hawliad.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar galendr a nodi unrhyw fisoedd pan fydd hyn yn digwydd er mwyn i chi fedru cynllunio ymlaen llaw.

Dysgwch ragor am sut mae gwahanol batrymau incwm yn effeithio ar Gredyd Cynhwysolopens in new window ar Gov.uk.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?