Sut i gynilo ar gyfer y Nadolig

Ar ôl holl hwyl a sbri’r Nadolig, mae llawer ohonom yn wynebu bil sylweddol yn y Flwyddyn Newydd. Ond er y gall fod yn anodd osgoi defnyddio credyd i dalu am dymor yr ŵyl, bydd cynilo yn y cyfnod yn nesáu at y Nadolig yn helpu i leddfu’r ergyd ym mis Ionawr.

Cynilo o’i gymharu â benthyca ar gyfer y Nadolig

Mae’n anodd talu am y Nadolig allan o gyflog mis Rhagfyr yn unig, felly mae’n gwneud synnwyr cynilo cymaint â phosibl cyn hynny. Y cynharaf y dechreuwch gynilo, y lleiaf fydd y swm y bydd angen ichi’i roi o’r neilltu bob mis. Gall hyd yn oed swm bach dros rai misoedd wneud gwahaniaeth mawr.

Bydd benthyca arian i dalu am eich gwariant dros y Nadolig yn costio mwy i chi mewn llog a ffioedd. Ar ei orau, gellid defnyddio’r arian hwnnw am rywbeth llawer mwy buddiol - ar ei waethaf, gallech wynebu dyled y cewch drafferth ei chlirio.

Ni fydd clybiau cynilo ar gyfer y Nadolig yn cynnig llog i chi ar eich cynilion ac mae mwy o risg yn perthyn iddynt na chynilo drwy eich banc neu gymdeithas adeiladu. I gael gwybod rhagor, darllenwch ein canllaw ar glybiau a chynlluniau cynilo ar gyfer y Nadolig.

Cam 1 – Gosodwch gyllideb

Mae’r gwariant Nadolig ar gyfartaledd fesul cartref yn £500, sy’n cynnwys bwyd, anrhegion, teithio ac addurniadau, ynghyd â chostau eraill.

I ddechrau ar eich cyllideb, gwnewch restr o deulu a ffrindiau y byddwch yn prynu anrhegion ar eu cyfer a dynodwch swm ar gyfer pob unigolyn.

Os byddwch yn trefnu cinio yna ystyriwch faint o bobl fydd yn dod draw a faint o arian fydd angen i chi ei wario ar fwyd a diod.

Yn dilyn hyn, dylech fedru cyfrifo faint o arian fydd angen i chi ei neilltuo bob mis.

Er enghraifft, wrth gynilo £50 y mis o ddechrau’r flwyddyn, bydd gennych £600 i’w wario ar gyfer y Nadolig.

Defnyddiwch ein Cynllunydd ariannol y Nadolig i helpu creu eich cyllideb eich hun a gweld faint allwch chi ei gynilo cyn i ddiwrnod Nadolig gyrraedd.

Cam 2 – Gweithiwch allan faint i’w gynilo bob mis

Rhowch yr un ystyriaeth i gynilo â phan fyddech chi’n talu bil. Mae ymrwymo i gynilo swm rheolaidd bob mis neu wythnos yn fwy effeithiol na dim ond dweud y byddwch yn cynilo beth bynnag sydd gennych dros ben, a allai fod yn ddim. Ceisiwch fod yn realistig - mae’n well ymroi i swm ymarferol na cheisio anelu’n rhy uchel ac ildio.

Ddim yn siŵr faint allwch fforddio ei gynilo? Dechreuwch yn fychan – rhowch ddarnau £1 neu £2 sbâr mewn potyn pob wythnos. Os yw hynny’n gweithio, ceisiwch neilltuo ychydig yn fwy yn rheolaidd.

Defnyddiwch ein Cyfrifiannell cynilion i weld faint allwch chi ei neilltuo a pha mor fuan allwch chi gyrraedd eich targed o Nadolig heb gredyd.

Os ydych yn cael anhawster canfod ffyrdd i gynilo, darllenwch ein canllaw Beth os na allwch fforddio cynilo?

Darllenwch drawsgri fiad y fideo

Cam 3 – Ystyriwch gychwyn rhai traddodiadau Nadolig

Mae pwysau i blesio anwyliaid ac i roi’r Nadolig perffaith i blant, ar ben y rhestr o resymau dros orwario dros yr ŵyl.

Ystyriwch gychwyn rhai traddodiadau Nadolig newydd y gall yr holl deulu fod yn rhan ohonynt gan arbed ychydig o arian wrth wneud hynny.

Yn gyntaf, dechreuwch yn gynnar. Gall sylwi ar fargeinion Nadolig ym mis Ionawr fel cracers ac addurniadau olygu arbedion sylweddol, hyd at 50% ambell waith. Os ydych yn gwybod pa anrhegion sydd angen i chi eu prynu, gall fod o werth dewis eitem bob mis er mwyn lledaenu’r gost a sicrhau na fyddwch dan bwysau i siopa yn ystod yr adegau prysuraf gyda phawb arall.

Gallwch ymuno â’r oes ddigidol ac anfon cardiau Nadolig trwy e-bost er mwyn arbed ar stampiau. Mae nifer o wefannau am ddim sy’n eich galluogi i greu cardiau personol, gyda lluniau a fideos teuluol.

Mae stampiau dosbarth cyntaf yn costio 70c, tra bod stampiau ail ddosbarth yn costio 61c, felly os ydych yn bwriadu anfon 30 o gardiau eleni, gallech arbed rhwng £18.30 a £21.

Bydd cael gwared ar bethau gyda’ch teulu o gymorth i chi roi pethau mewn trefn ar gyfer yr ŵyl a gallech bocedu ychydig o arian wrth wneud hynny hefyd. Unwaith y byddwch i gyd wedi rhoi popeth diangen i un ochr, gallwch wneud ychydig o arian ychwanegol drwy ei werthu ar-lein neu mewn sêl leol. Os cewch yr amseriad yn gywir, fe welwch y bydd nifer o bobl yn chwilio am brynu anrhegion ail law.

Os ydych yn prynu anrhegion i gydweithwyr, gallech osod uchafswm o £5 i £10. Hefyd gallech roi rhywbeth a wneir yn y cartref yn hytrach, yn arbennig os oes gennych ddawn gudd - gyda phawb yn teimlo’r wasgfa, efallai y bydd croeso mawr i’ch awgrym.

Os ydych yn prynu anrhegion, sicrhewch eich bod yn darllen ein herthygl ar Siopa’n graffach – cyngor da ar arbed arian.

Cam 4 – Penderfynwch ble i roi eich cynilion Nadolig

Am symiau bach efallai mai’r lle gorau fydd jar ar gyfer darnau arian. Sicrhewch eich bod yn trosglwyddo’ch celc i gyfrif cynilo unwaith y bydd yn swm da o arian.

Efallai bod gennych gyfrif banc eisoes sy’n gadael i chi sefydlu potyn ar wahân ar gyfer eich nod cynilo ar gyfer y Nadolig. Os nad oes, agorwch gyfrif cynilo gyda mynediad hen gyfyngiad.

Sefydlwch Ddebyd Uniongyrchol neu archeb sefydlog i drosglwyddo’r swm rydych yn ei gynilo i’ch cyfrif Nadolig bob mis.

Defnyddiwch y templed hwn y gellir ei lawrlwytho (DOC 26KB) i anfon cyfarwyddyd archeb sefydlog i’ch banc.

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i cyfrifon cyfredol.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu cyfrifon cyfredol:

Cofiwch:

  • Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
  • Felly mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.
  • Dysgwch ragor yn ein canllaw ar wefannau cymharu.

Neu, gallwch ystyried defnyddio cynllun cynilo Nadolig, ond nid ydynt yn cael eu rheoleiddio yn yr un modd â banciau a chymdeithasau adeiladu.

Os bydd y clwb Nadolig yr ydych yn cynilo ynddo yn mynd i’r wal, gallech golli’r holl arian a gyniloch. Mae’n debygol hefyd y cewch eich arian yn ôl mewn talebau, sydd yn anodd eu gwario’n llwyr ac yn cyfyngu ar eich dewis o siopa wrth brynu nwyddau.

Os ydych yn cael anhawster agor cyfrif banc ar gyfer eich cynilion, yna ystyriwch fynd i siarad â’ch undeb credyd. Mae’r undeb yn fwy tebygol o gynnig gwell cyfradd i chi ar eich cynilion na chlwb Nadolig.

Defnyddiwch ein canllaw i undebau credyd i ddysgu rhagor am gynilo cymunedol ar gyfer pobl sy’n cael anhawster agor cyfrif banc.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?