Sut i herio’ch awdurdod lleol ynghylch eich gofal

Os ydych yn anghytuno â phenderfyniad eich awdurdod lleol i beidio â thalu am eich gwasanaethau gofal –– mae angen i chi leisio’ch barn. Mae dau allan o dri cwyn sy’n cyrraedd yr Ombwdsmon yn llwyddiannus.

Gwybod eich hawliau

Mae herio’ch cyngor lleol yn gallu codi ofn arnoch. Ond os ydych yn bwriadu herio penderfyniad, byddwch yn teimlo’n fwy hyderus os byddwch eisoes yn gwybod ambell beth sylfaenol yn gyntaf.

  • Mae gennych yr hawl cyfreithiol i asesiad am ddim o’ch anghenion gofal i weithio allan faint o help rydych ei angen i fyw’n annibynnol. Ni all eich awdurdod lleol wrthod dim ond am nad ydynt yn credu eich bod yn gymwys am gymorth.
  • Gallwch ofyn am ailasesiad os byddwch yn credu bod eich amgylchiadau wedi newid.
  • Mae gan bob awdurdod lleol ei feini prawf cymhwyster ei hun ar gyfer y cymorth y gallwch ac na allwch ei gael. Ond mae’n rhaid i bob un ohonynt ddilyn canllawiau’r llywodraeth.
  • Mae gan eich awdurdod lleol ddyletswydd gyfreithiol i fodloni’ch anghenion gofal cymwys – nid yw’n ddigon dweud nad yw’n gallu eu fforddio.

Sut wyf yn herio fy asesiad anghenion gofal?

Nid oes rhaid i chi lynu wrth benderfyniad y bobl oedd yn cynnal yr asesiad.

Er enghraifft, os oes gennych salwch neu anabledd, mae’n bosibl ei fod wedi’ch asesu ar ddiwrnod ‘da’. Ond dylai’r asesiad gymryd i ystyriaeth angenheion newidiol.

Os ydych yn anghytuno â phenderfyniad i beidio â darparu cymorth, neu os nad ydych yn credu bod y pecyn gofal a gynigir yn ddigon i fodloni’ch anghenion, dilynwch y camau isod i’w herio.

Sut wyf yn herio fy asesiad ariannol?

Gair i gall

Gall fod yn gymhleth cyfrifo gwerth asedau at ddibenion prawf modd, felly mae llawer o bobl yn cael cyngor ariannol neu gyfreithiol annibynnol cyn herio penderfyniad.

Mae rheolau caeth iawn ynghylch faint y dylech ei dalu am ofal hirdymor. Er efallai bod gan awdurdodau lleol drefniadau sy’n haelach na’r canllawiau a osodwyd gan y llywodraeth. Serch hynny, os ydych yn credu bod eich asedau neu incwm wedi’u prisio’n rhy uchel, a gofynnir i chi dalu mwy nag y dylech, gallwch ofyn am adolygiad o’ch achos.

Os nad ydych chi’n siŵr pa incwm neu gyfalaf sydd angen ei ystyried, efallai y gall Ymgynghorydd FirstStop eich helpu. Ffoniwch nhw ar 0800 377 7070 (Dydd Llun i Ddydd Gwener, 9am – 5pm).

Sut i herio penderfyniad – cam wrth gam

Oeddech chi’n gwybod?

Gallwch wneud yr herio eich hun neu ofyn i rywun arall, fel ffrind neu berthynas, i wneud hyn ar eich rhan.

Dilynwch y camau hyn i herio penderfyniad:

Cam 1 – Gwnewch eich ymchwil

Darganfyddwch am weithdrefn gwyno eich awdurdod lleol (neu’ch Ymddiriedolaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol leol yng Ngogledd Iwerddon).

Bydd y manylion ar eu gwefan. Mae hefyd yn werth edrych ar eu meini prawf cymhwyster am wasanaethau gofal hirdymor, a’u polisi codi tâl.

Cam 2 – Cysylltwch â’ch awdurdod lleol neu’ch ymddiriedolaeth

Mae gan eich awdurdod lleol neu ymddiriedolaeth ddyletswydd gyfreithiol i roi eglurhad ysgrifenedig o’u penderfyniad i chi.

Cymerwch yr amser i’w ddarllen. Os ydych yn credu ei fod yn annheg, gallwch ofyn am ailasesu’ch achos.

Mae’n bosibl mai methiant cyfathrebu sydd wedi bod neu gamddealltwriaeth a bod modd unioni hyn yn hawdd.

Cam 3 – Ceisiwch gymorth

Os ydych angen cymorth gyda chŵyn, cysylltwch â’ch cynghorydd lleol, Cyngor ar Bopeth neu grwpiau cymorth neu anabledd lleol i weld a fyddant yn eich helpu i gyflwyno’ch achos.

Cam 4 – Ewch â’ch cwyn at yr Ombwdsmon

Oeddech chi’n gwybod?

Yn Lloegr, mae’r Ombwdsmon yn penderfynu o blaid y person sy’n cwyno mewn dau allan o bob tri o achosion gofal cymdeithasol mae’n edrych arnynt.

Os nad ydych yn hapus gyda’r ymateb rydych yn ei gael gan eich awdurdod lleol, gallwch gael cyngor cyfreithiol neu fynd â’ch cwyn at yr ombwdsmon llywodraeth leol perthnasol.

Cwynion am eich gofal

Os yw’ch cwyn yn ymwneud â’r gofal rydych yn ei gael, mae yna broses ychydig yn wahanol i’w dilyn. Mae hyn yn wir hyd yn oed os ydych yn talu am y gofal gyda thaliadau uniongyrchol gan eich awdurdod lleol

Darganfyddwch fwy yn eich canllaw Beth petai chi’n anhapus gyda’r gofal a gewchopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?