Sut i leihau cost dyled eich cerdyn credyd a’ch cerdyn siop

Trwy ymdrin â’r sefyllfa’n gywir, gallwch dalu dyled eich cerdyn credyd a’ch cerdyn siop yn gynt ac arbed llawer o arian. Dyma sut i’w wneud.

## Os ydych chi’n cael trafferth talu dyled cerdyn

Os ydych chi wir yn cael trafferth wrth dalu eich biliau cerdyn, fe ddylech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth am ddim, cyfrinachol a diduedd gan sefydliad cyngor ar ddyled am ddim.

Canfod ble i fynd i gael cyngor ar ddyled am ddim

## Ffyrdd o leihau eich dyled

Mae sawl ffordd y gallwch leihau cost eich dyled cerdyn credyd a cherdyn siop.

### Talwch fwy na’r ad-daliad gofynnol

Mae talu’r swm gofynnol bob mis yn gwneud i’r ddyled deimlo’n fforddiadwy.

Ond fe all hyn fod yn syniad gwael iawn. Os ydych chi ar gyfradd 0% am gyfnod rhagarweiniol, bydd talu’r swm gofynnol yn unig bob mis ond yn cael effaith fechan iawn ar eich dyled - ac fe allai gymryd hydoedd, a chostio llawer, i ad-dalu’r gweddill, hyd yn oed os na fyddwch chi’n parhau i wario. Ac os wnaethoch chi gymryd eich cerdyn cyn mis Ebrill 2011, fe allai’r ddyled gynyddu mewn gwirionedd.

Hefyd, os mai’r ad-daliadau gofynnol yn unig yr ydych chi’n eu gwneud, bydd hyn yn ymddangos ar eich ffeil credyd, ac fe allai cwmnïau eraill gymryd yn ganiataol eich bod chi’n cael trafferth a byddant yn fwy cyndyn o fenthyca arian i chi. Fe allai hyn effeithio ar eich cyfle i gael morgais.

Ceisiwch ad-dalu cymaint ag y gallwch chi. Hyd yn oed os ydych chi ond yn ei gynyddu gan swm bychan bob mis, fe all wneud gwahaniaeth anferth.

Talwch y cerdyn drutaf yn gyntaf

Os oes gennych gardiau siop, mae’n debyg y byddant yn ddrutach na dyledion cerdyn credyd, felly gwneud yn siŵr eich bod yn eu talu hwy gyntaf.

Mae cardiau credyd hefyd yn codi cyfraddau llog gwahanol. Dangosir hyn ar gyfriflen eich cerdyn credyd. O’r holl gardiau sydd gennych chi, talwch y swm mwyaf ar yr un â’r gyfradd llog uchaf yn gyntaf, gan ddibynnu ar ba fath o falans sydd gennych chi ar y cerdyn - boed hynny’n bryniannau, yn drosglwyddiadau balans neu’n codi arian parod.

Cofiwch dalu o leiaf y swm gofynnol ar eich holl gardiau, fel arall bydd yn rhaid i chi dalu costau.

### Ymgeisiwch am gerdyn trosglwyddo balans

Os oes gennych statws credyd da, efallai y gallwch symud y balans ar eich cerdyn credyd i gerdyn credyd arall sy’n cynnig dêl isel neu 0%.

Fel arfer mae ffi i’w thalu am hyn o rhwng 1.5% a 3% o’r balans a drosglwyddir ond fe allai fod gwerth gwneud hynny fel y dengys yr enghraifft a ganlyn.

Swm yn ddyledus £5,000
Ad-daliad misol £300
Cyfradd llog cerdyn credyd presennol 19%
Cyfnod i dalu’r ddyled gan ddefnyddio’r cerdyn credyd presennol Blwyddyn, wyth mis
Cost y llog dros y cyfnod hwnnw £772
Cyfradd llog y cerdyn credyd newydd 0% (am 18 mis)
Ffi trosglwyddo balans ar y cerdyn credyd newydd (3% o’r swm sy’n ddyledus) £150
Cyfnod i dalu’r ddyled gan ddefnyddio’r cerdyn credyd newydd Blwyddyn, pum mis
Cyfanswm y llog sy’n cael ei arbed trwy ddefnyddio cerdyn credyd 0% (llog ar gerdyn 19% heb y ffi trosglwyddo balans £622

Yn yr enghraifft uchod, mae aros gyda’r ddêl bresennol yn golygu talu dros £600 mewn llog ychwanegol.

Cofiwch fod angen statws credyd da arnoch i fod yn gymwys ar gyfer y deliau trosglwyddo balans gorau. Os oes gennych sgôr credyd gwael edrychwch sut i’w gwella.

Cyfrifwch faint y gallech chi ei arbed bob mis trwy newid gan ddefnyddio’r gyfrifiannell trosglwyddo balans Which?.

Amcangyfrifwch pa gerdyn fydd y rhataf gan ddefnyddio cyfrifiannell cymharu cardiau MoneySavingExpert. Nid yw rhai cardiau yn codi ffi trosglwyddo balans.

### Risgiau cardiau trosglwyddo balans

Awgrym da

Os byddwch chi’n newid i ddêl 0%, cofiwch ei ad-dalu’n llwyr - neu dalu cymaint ag y gallwch chi - cyn i’r ddêl ddod i ben.

 • Chwiliwch am y fargen orau drwy edrych ar wefannau neu ffonio gwahanol gyhoeddwyr cardiau.

 • Gofynnwch i’r darparwr benthyciadau am ddyfynbris cyn ymgeisio. Os oes angen iddynt gynnal gwiriad credyd, gofynnwch iddynt gynnal ‘chwiliad dyfynbris’. Nid yw hyn yn gadael ôl ar eich ffeil credyd, yn wahanol i unrhyw ‘chwiliad cais’. Gallai gormod o geisiadau o fewn cyfnod byr awgrymu eich bod chi’n daer am gredyd.

 • Peidiwch ag ymgeisio am gerdyn cyn i chi wybod mai hwnnw yw’r un addas ar eich cyfer. Darllenwch yr holl wybodaeth yn ofalus, a chymharwch gyfraddau llog a chostau.

 • Caewch hen gyfrifon cardiau a thorrwch gardiau yn ddarnau er mwyn osgoi’r demtasiwn i barhau i wario arnynt ac felly cronni mwy o ddyledion.

 • Wrth fynd am ddêl o 0% cofiwch nodi pa bryd y mae dêl y cynnig rhagarweiniol yn dod i ben. Anelwch at ei ad-dalu cyn hynny os allwch chi.

### Ad-dalwch eich cardiau gyda chynilion

Defnyddiwch eich cynilon i ad-dalu dyledion cardiau drud oni bai bod gennych ddyledion â blaenoriaeth fwy taer.

Dyledion sydd â blaenoriaeth yw rhai a allai achosi i chi:

 • Golli’ch cartref, er enghraifft trwy beidio â thalu’ch morgais
 • Colli’ch rhyddid, er enghraifft gallai peidio â thalu’r Dreth Gyngor arwain at garchar

Fe allech chi golli llog ar eich cynilion, ond byddwch chi’n arbed cymaint yn fwy yn y tymor hir. Y rheswm am hyn yw y byddwch yn talu llawer yn llai o log ar eich dyled.

A ddylech chi gynilo neu dalu benthyciadau a chardiau?

### Gwiriwch i weld a allwch chi hawlio am yswiriant gwarchod taliadau wedi’i gam-werthu

Efallai’ch bod chi wedi bod yn talu am yswiriant gwarchod taliadau (PPI) ar eich cardiau credyd heb sylweddoli hynny a heb allu hawlio arno.

Gallai hyn fod wedi costio cannoedd neu filoedd o bunnoedd i chi, a fydd yn cael ei ad-dalu i chi os bydd eich cwyn yn llwyddiannus.

Sut i adennill yswiriant gwarchod taliadau a gamwerthwyd

## Byddwch yn ofalus sut rydych yn defnyddio’ch cardiau

Gyda’ch holl gardiau credyd, dyma rai rheolau cyffredinol a fydd fel arfer yn golygu eich bod mewn sefyllfa well o lawer:

 • Talwch yr isafswm o leiaf bob mis, hyd yn oed os oes gennych ddêl 0%. Fel arall byddwch chi’n talu cosbau ac fe allech chi golli’ch dêl 0%. Ond talwch cymaint ag y gallwch chi, er mwyn atal y dyledion rhag cronni.
 • Trefnwch Ddebyd Uniongyrchol i sicrhau nad ydych chi byth yn colli taliad. Gallwch ei drefnu ar gyfer unrhyw swm yr ydych chi ei eisiau, dros y taliad gofynnol.
 • Darllenwch bob cyfriflen a llythyr am newidiadau pwysig megis cynnydd yn eich cyfradd llog, a gwiriwch mai’ch gwariant chi yn bendant yw’r cyfan.
 • Peidiwch â chodi arian na defnyddio sieciau cardiau credyd gyda’ch cerdyn. Codir ffioedd a chyfradd llog uwch arnoch chi am y cyfnod cyfan hyd nes y byddwch chi’n ad-dalu’r cyfan.
 • Os oes gennych chi gerdyn credyd sy’n codi 0% am drosglwyddo balans, peidiwch â gwario arno. Fel arfer ni fydd unrhyw beth a brynwch gyda’r cerdyn yn gynwysedig yn y fargen 0%. Felly byddwch chi’n talu llog ar y pryniannau hynny os na fyddwch chi’n eu had-dalu’n llawn.
 • Peidiwch â chael eich temtio i ddechrau defnyddio’r hen gerdyn eto – efallai ei bod yn well cau’r hen gyfrif a difetha’r cerdyn credyd.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?