Sut i leihau cost dyled eich cerdyn credyd a’ch cerdyn siop

Trwy ymdrin â’r sefyllfa’n gywir, gallwch dalu dyled eich cerdyn credyd a’ch cerdyn siop yn gyflymach ac arbed llawer o arian. Dyma sut i’w wneud.

Os ydych chi’n cael trafferth yn talu dyled cerdyn

Os ydych chi’n cael trafferthion mawr gyda’ch biliau cerdyn, dylech gael cyngor a chymorth cyfrinachol a diduedd am ddim gan sefydliad neu elusen sy’n rhoi cyngor ynghylch dyled.

Ffyrdd o leihau eich dyled

Mae sawl ffordd y gallwch leihau cost eich dyled cerdyn credyd a cherdyn siop.

Peidiwch â thalu isafswm yr ad-daliad yn unig

Mae talu’r isafswm bob mis yn gwneud iddo ymddangos fel pe bai’r ddyled yn fforddiadwy. Ond, yn dibynnu pryd y cymeroch chi’r cerdyn i ddechrau, gallai’r ddyled gynyddu mewn gwirionedd os ydych chi’n talu’r isafswm yn unig. Y rheswm am hyn yw bod y llog yn cynyddu’n ddi-baid. A bydd yn cymryd mwy o amser o lawer i chi ei dalu i gyd yn ôl.

Ar gyfer cyfrifon a agorwyd ar ôl mis Ebrill 2011:

Rhaid i daliadau isafswm fod yn uwch na’r llog, ffioedd ac o leiaf 1% o’r balans sy’n weddill. Felly rydych bob amser yn ad-dalu ychydig o’r ddyled sy’n weddill o leiaf.

Hyd yn oed os ydych chi dim ond yn talu swm bach bob mis ar ben eich isafsymiau, gall wneud gwahaniaeth enfawr.

Talwch y cerdyn drutaf yn gyntaf

Os oes gennych chi gardiau siop mae’n debygol y byddant yn ddrytach na dyledion cardiau credyd eraill. Ar wahân i fenthyciadau stepen drws neu ddiwrnod cyflog, gall eu cyfraddau llog fod ymysg yr uchaf.

Mae cardiau credyd hefyd yn codi cyfraddau llog gwahanol. Dangosir hyn ar gyfriflen eich cerdyn credyd. O blith eich holl gardiau, talwch y mwyaf ar y cerdyn sydd â’r gyfradd llog uchaf yn gyntaf. Ond gwnewch yn siŵr eich bod yn parhau i dalu’r isafswm o leiaf ar unrhyw gytundeb. Fel arall gallech wynebu ffioedd.

Wedyn, gallwch symud ymlaen i ordalu’ch cerdyn credyd neu’ch benthyciad personol drutaf nesaf.

Dylech gael cerdyn trosglwyddo arian

Os oes gennych statws credyd da, efallai y gallwch symud y balans ar eich cerdyn credyd i gerdyn credyd arall sy’n cynnig dêl isel neu 0%. Mae ffi rhwng 1.5% a 3% o’r balans i’w thalu ar gyfer hyn fel arfer, ond gall hyn fod yn werth chweil fel y mae’r enghraifft ganlynol yn dangos.

Swm yn ddyledus £5,000
Ad-daliad misol £300
Cyfradd llog cerdyn credyd presennol 19%
Cyfnod i dalu’r ddyled gan ddefnyddio’r cerdyn credyd presennol Blwyddyn, wyth mis
Cost y llog dros y cyfnod hwnnw £772
Cyfradd llog y cerdyn credyd newydd 0% (am 18 mis)
Ffi trosglwyddo balans ar y cerdyn credyd newydd (3% o’r swm sy’n ddyledus) £150
Cyfnod i dalu’r ddyled gan ddefnyddio’r cerdyn credyd newydd Blwyddyn, pum mis
Cyfanswm y llog sy’n cael ei arbed trwy ddefnyddio cerdyn credyd 0% (llog ar gerdyn 19% heb y ffi trosglwyddo balans £622

Yn yr enghraifft uchod, mae aros gyda’r ddêl bresennol yn golygu talu dros £600 mewn llog ychwanegol.

Gallwch weithio faint y gallech ei arbed bob mis trwy newid gan ddefnyddio’r gyfrifiannell trosglwyddo balans ar wefan Which?.

A gallwch amcangyfrif pa gerdyn fydd y rhataf i chi gan ddefnyddio’r gyfrifiannell cymharu cardiau MoneySavingExpert.

Cofiwch fod angen statws credyd da arnoch i fod yn gymwys ar gyfer y deliau trosglwyddo balans gorau. Os oes gennych statws credyd gwael, darllenwch ein canllawiau isod i gael awgrymiadau ar sut i’w wella.

Sut i wella’ch statws credyd

Risgiau cardiau trosglwyddo balans

Awgrym da

Os ydych chi’n newid i ddêl 0%, gwnewch gofnod dyddiadur i dalu cymaint ag y gallwch cyn i’r ddêl ddod i ben.

 • Pan fyddwch yn gwneud cais am gredyd, cofnodir hyn ar eich adroddiad credyd. Os byddwch yn gwneud sawl cais mewn cyfnod byr, gallai darparwyr benthyciadau eraill bryderu bod gennych broblemau dyled. Dylech osgoi gwneud cais yn rhy aml.
 • Chwiliwch am y fargen orau drwy edrych ar wefannau neu ffonio gwahanol gyhoeddwyr cardiau. Os bydd yr APR yn amrywio ar sail risg a bod angen iddynt wneud gwiriad asiantaeth cyfeirio credyd (CRA) cyn rhoi dyfynbris APR i chi, gofynnwch iddynt gwblhau ‘chwiliad dyfynbris’. Nid yw hynny’n gadael ôl-troed. Mae ‘chwiliad cais’ yn gadael ôl-troed. Peidiwch ag ymgeisio am gerdyn cyn i chi wybod mai hwnnw yw’r un addas ar eich cyfer.
 • Mae perygl y gallech gronni rhagor o ddyledion pan fyddwch yn symud cardiau credyd neu’n cyfuno’ch dyledion. Cofiwch, nid yw’ch problem â dyled wedi mynd. Rydych chi’n syml wedi rhoi amser i chi’ch hun ad-dalu’ch dyled yn rhatach. Caewch gyfrifon hen gardiau a thorrwch gardiau i wrthsefyll temtasiwn.
 • Wrth fynd am ddêl 0%, mae’n hanfodol gwneud nodyn o ran pryd y mae dêl y cynnig rhagarweiniol yn dod i ben, a gwnewch yn siwr eich bod yn ad-dalu cymaint ag y gallwch erbyn y cyfnod hwn.

Ad-dalwch eich cardiau gyda chynilion

Dylech bob amser ad-dalu dyledion eich cardiau drud gyda’ch cynilion oni bai fod gennych chi ddyledion eraill sydd â mwy o flaenoriaeth. Dyledion sydd â blaenoriaeth yw rhai a allai achosi i chi:

 • Golli’ch cartref, er enghraifft drwy fethu â thalu eich morgais, neu
 • Golli’ch rhyddid wrth i chi gael eich rhoi yn y carchar am fethu â thalu Treth Gyngor

Efallai na fyddwch yn cael llog ar eich cynilion mwyach, ond byddwch yn arbed llawer mwy yn yr hirdymor. Y rheswm am hyn yw y byddwch yn talu llawer llai o log ar eich dyled.

Gwiriwch i weld a allwch chi hawlio am yswiriant gwarchod taliadau wedi’i gamwerthu

Efallai y buoch yn talu am yswiriant gwarchod taliadau ar eich cardiau credyd heb sylweddoli hynny, neu y gallwch hawlio arno. Gallai hyn fod wedi costio cannoedd neu filoedd o bunnoedd i chi, a fydd yn cael ei ad-dalu i chi os bydd eich cwyn yn llwyddiannus.

Byddwch yn ofalus faint rydych yn defnyddio’ch cardiau

Gyda’ch holl gardiau credyd, dyma rai rheolau cyffredinol a fydd fel arfer yn golygu eich bod mewn sefyllfa well o lawer:

 • Talwch yr isafswm o leiaf bob mis, hyd yn oed os oes gennych ddêl 0%. Byddwch yn talu cosbau ac yn colli’ch dêl 0% fel arall. Fodd bynnag, yn ddelfrydol dylech dalu mwy na’r taliad isafwm. Bydd eich darparwr cerdyn yn gadael i chi wneud taliad Debyd Uniongyrchol o faint bynnag rydych yn ei ddewis gan ei fod yn fwy na’r isafswm.
 • Darllenwch bob cyfriflen am newidiadau pwysig, fel cynnydd yn eich cyfradd llog, a gwnewch yn siwr mai chi sy’n gyfrifol am yr holl wariant.
 • Peidiwch â chodi arian na defnyddio sieciau cardiau credyd gyda’ch cerdyn. Codir ffioedd a llog uwch fel arfer arnoch o’r diwrnod y tynnwyd yr arian neu’r diwrnod y defnyddioch y siec cerdyn credyd.
 • Os oes gennych chi gerdyn credyd sy’n codi 0% am drosglwyddo balans, peidiwch â gwario arno. Fel arfer ni fydd unrhyw beth a brynwch gyda’r cerdyn yn gynwysedig yn y fargen 0%. Felly byddwch yn talu llog ar y pryniadau hynny os nad ydych yn eu talu’n llawn yn ystod y cyfnod ‘gras’ (hyd at 56 diwrnod).
 • Peidiwch â chael eich temtio i ddechrau defnyddio’r hen gerdyn eto – efallai ei bod yn well cau’r hen gyfrif a difrodi’r cerdyn credyd.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?