Sut i leihau cost dyled eich cerdyn credyd a’ch cerdyn siop

Gallwch ad-dalu’ch dyled cerdyn credyd a cherdyn siop yn gynt ac arbed llawer o arian. Dyma sut i’w wneud.

Os ydych chi’n cael trafferth talu dyled cerdyn

Os ydych chi’n cael trafferth wirioneddol gyda’ch biliau cerdyn, mynnwch gyngor a chefnogaeth am ddim, cyfrinachol a diduedd gan sefydliad cyngor ar ddyledion am ddim.

Canfod ble i fynd i gael cyngor ar ddyled am ddim

Ffyrdd o leihau eich dyled

Mae sawl ffordd y gallwch leihau cost eich dyled cerdyn credyd a cherdyn siop.

Angen siarad â rhywun am eich sefyllfa ariannol?

Os ydych yn cael trafferthion gyda’ch arian, gallwch siarad â rhywun heddiw. Mae gennym gynghorwyr sydd wedi eu hyfforddi’n arbennig a all roi cymorth i chi roi trefn ar eich problemau ariannol.

Ceisiwch gyngor cyfrinachol ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb drwy ein hofferyn canfod cyngor ar ddyledion am ddim.

Talwch fwy na’r ad-daliad gofynnol

Mae talu’r swm gofynnol bob mis yn gwneud i’r ddyled deimlo’n fforddiadwy ond mae’r llog cyfansawdd yn golygu bod y gost gyffredinol yn llawer mwy. Gall hefyd effeithio ar eich sgôr credyd a’ch siawns o gael morgais.

Ond fe all hyn fod yn syniad gwael iawn. Os ydych chi ar gyfradd 0% am gyfnod rhagarweiniol, dim ond effaith fach ar eich dyled y bydd talu’r swm gofynnol bob mis yn ei chael - ac fe allai gymryd oesoedd, a chostio llawer, i ad-dalu’r balans, hyd yn oed os na fyddwch chi’n parhau i wario.

Ac os wnaethoch chi gymryd eich cerdyn cyn mis Ebrill 2011, fe allai’r ddyled gynyddu mewn gwirionedd.

Hefyd, os mai ond yr ad-daliadau gofynnol y byddwch chi’n eu gwneud, bydd hyn yn dangos ar eich ffeil credyd, ac fe allai cwmnïau eraill gymryd yn ganiataol eich bod chi mewn trafferth a byddant yn gyndyn o roi benthyg arian i chi.

Fe allai hyn effeithio ar eich cyfle i gael morgais.

Ceisiwch ad-dalu cymaint ag y gallwch chi. Hyd yn oed os ydych chi ond yn ei gynyddu gan swm bychan bob mis, fe all wneud gwahaniaeth anferth.

Talwch y cerdyn drutaf yn gyntaf

Os oes gennych gardiau siop, fe fyddant yn ôl pob tebyg yn ddrutach na dyledion cerdyn credyd, felly cofiwch ad-dalu’r rheini yn gyntaf.

Mae cardiau credyd hefyd yn codi cyfraddau llog gwahanol. Dangosir hyn ar gyfriflen eich cerdyn credyd.

O’r holl gardiau sydd gennych chi, talwch y swm mwyaf ar yr un â’r gyfradd llog uchaf yn gyntaf, gan ddibynnu ar ba fath o falans sydd gennych chi ar y cerdyn - boed hynny’n bryniannau, yn drosglwyddiadau balans neu’n codi arian parod.

Cofiwch dalu o leiaf y swm gofynnol ar eich holl gardiau, fel arall bydd yn rhaid i chi dalu costau. Os yn bosibl, talwch o leiaf ychydig mwy, sy’n lleihau’r gost llog yn gyffredinol ac yn helpu i amddiffyn eich sgôr credyd.

Ymgeisiwch am gerdyn trosglwyddo balans

Os oes gennych statws credyd da, efallai y gallwch symud y balans ar eich cerdyn credyd i gerdyn credyd arall sy’n cynnig dêl isel neu 0%.

Fel arfer mae ffi i’w thalu am hyn o rhwng 1.5% a 3% o’r balans a drosglwyddir ond fe allai fod gwerth gwneud hynny fel y dengys yr enghraifft a ganlyn.

Swm yn ddyledus £5,000
Ad-daliad misol £300
Cyfradd llog cerdyn credyd presennol 19%
Cyfnod i dalu’r ddyled gan ddefnyddio’r cerdyn credyd presennol Blwyddyn, wyth mis
Cost y llog dros y cyfnod hwnnw £772
Cyfradd llog y cerdyn credyd newydd 0% (am 18 mis)
Ffi trosglwyddo balans ar y cerdyn credyd newydd (3% o’r swm sy’n ddyledus) £150
Cyfnod i dalu’r ddyled gan ddefnyddio’r cerdyn credyd newydd Blwyddyn, pum mis
Cyfanswm y llog sy’n cael ei arbed trwy ddefnyddio cerdyn credyd 0% (llog ar gerdyn 19% heb y ffi trosglwyddo balans £622

Mae aros gyda’r ddêl bresennol yn golygu y byddech chi’n talu £622 yn ychwanegol mewn llog.

Cofiwch fod angen statws credyd da arnoch i fod yn gymwys ar gyfer y deliau trosglwyddo balans gorau. Os oes gennych sgôr credyd gwael edrychwch sut i’w gwella.

Cyfrifwch faint y gallech chi ei arbed bob mis trwy newid gan ddefnyddio’r gyfrifiannell trosglwyddo balans Which?.

Amcangyfrifwch pa gerdyn fydd y rhataf gan ddefnyddio cyfrifiannell cymharu cardiau MoneySavingExpert. Nid yw rhai cardiau yn codi ffi trosglwyddo balans.

Risgiau cardiau trosglwyddo balans

Awgrym da

Os byddwch chi’n newid i ddêl 0%, cofiwch ei ad-dalu’n llwyr - neu dalu cymaint ag y gallwch chi - cyn i’r ddêl ddod i ben.

  • Chwiliwch am y fargen orau drwy edrych ar wefannau neu ffonio gwahanol gyhoeddwyr cardiau.
  • Gofynnwch i’r darparwr benthyciadau am ddyfynbris cyn ymgeisio. Os oes angen iddynt gynnal gwiriad credyd, gofynnwch iddynt gynnal ‘chwiliad dyfynbris’ neu ‘gwiriad credyd chwiliad ysgafn. Nid yw hyn yn gadael ôl ar eich ffeil credyd, yn wahanol i unrhyw ‘chwiliad cais’. Gallai gormod o geisiadau o fewn cyfnod byr awgrymu eich bod chi’n daer am gredyd.
  • Peidiwch ag ymgeisio am gerdyn cyn i chi wybod mai hwnnw yw’r un addas ar eich cyfer. Darllenwch yr holl wybodaeth yn ofalus, a chymharwch gyfraddau llog a chostau.
  • Caewch hen gyfrifon cardiau a thorrwch gardiau yn ddarnau er mwyn osgoi’r demtasiwn i barhau i wario arnynt ac felly cronni mwy o ddyledion.
  • Wrth fynd am ddêl o 0% cofiwch nodi pa bryd y mae dêl y cynnig rhagarweiniol yn dod i ben. Anelwch at ei ad-dalu cyn hynny os allwch chi.

Ad-dalwch eich cardiau gyda chynilion

Defnyddiwch eich cynilon i ad-dalu dyledion cardiau drud oni bai bod gennych ddyledion â blaenoriaeth fwy taer.

Efallai y byddwch chi’n colli llog ar eich cynilon, ond byddwch chi’n arbed cymaint yn fwy yn y tymor hir.

Y rheswm am hyn yw y byddwch yn talu llawer yn llai o log ar eich dyled.

A ddylech chi gynilo neu dalu benthyciadau a chardiau?

Byddwch yn ofalus sut rydych yn defnyddio’ch cardiau

Gyda’ch holl gardiau credyd:

  • Talwch yr isafswm o leiaf bob mis, hyd yn oed os oes gennych ddêl 0%. Fel arall byddwch chi’n talu cosbau ac fe allech chi golli’ch dêl 0%. Ond talwch cymaint ag y gallwch chi er mwyn atal y dyledion rhag cronni.
  • Trefnwch Ddebyd Uniongyrchol i sicrhau nad ydych chi byth yn colli taliad. Gallwch ei drefnu ar gyfer unrhyw swm o’ch dewis, ond ceisiwch sicrhau ei fod am fwy na’r ad-daliad gofynnol.

Darllenwch bob cyfriflen a llythyr am newidiadau pwysig, megis cynnydd yn eich cyfradd llog ac i wirio mai chi sydd wedi gwneud pob gwariant.

  • Peidiwch â chodi arian na defnyddio sieciau cardiau credyd gyda’ch cerdyn. Codir ffioedd a chyfradd llog uwch arnoch chi am y cyfnod cyfan hyd nes y byddwch chi’n ad-dalu’r cyfan.
  • Os oes gennych chi gerdyn credyd sy’n codi 0% am drosglwyddo balans, peidiwch â gwario arno. Fel arfer ni fydd unrhyw beth a brynwch gyda’r cerdyn yn gynwysedig yn y fargen 0%. Felly byddwch chi’n talu llog ar y pryniannau hynny os na fyddwch chi’n eu had-dalu’n llawn.
  • Peidiwch â chael eich temtio i ddechrau defnyddio’r hen gerdyn eto – efallai y byddai’n well cau’r hen gyfrif a dinistrio’r cerdyn credyd.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?