Sut i leihau cost eich benthyciadau personol

Efallai y byddwch wedi synnu faint allech chi ei arbed ar gost eich benthyciad drwy ei symud neu ei ad-dalu’n gynnar – hyd yn oed os oes costau ychwanegol am wneud hynny. Dyma’ch opsiynau posibl isod ar gyfer benthyciadau anwarantedig ac ychydig o offer i’ch helpu i gymharu costau.

Ad-dalu benthyciadau gyda chynilion

Mae hi bron bob amser yn gwneud synnwyr ad-dalu unrhyw fenthyciadau sy’n ddyledus gan ddefnyddio’ch cynilion - ar yr amod nad yw’r costau ad-dalu’n gynnar yn rhy uchel. Ac os oes gennych gynilion i’w defnyddio, talwch ddyledion eich benthyciad drutaf yn gyntaf bob tro.

Isod mae rhai gwahanol opsiynau ar gyfer lleihau cost gyffredinol eich benthyciadau hyd yn oed os na allwch eu had-dalu’n llawn eto. Mae’r opsiynau hyn orau ar gyfer lleihau cost benthyciadau anwarantedig. Dyma fenthyciadau na fydd angen rhywbeth fel gwarant rhag ofn na fyddwch chi’n gallu talu’r benthyciad yn ôl.

Symud i fenthyciad llog isel neu gynllun byrrach

Os nad oes gennych unrhyw gynilion, efallai y gallwch dalu eich benthyciad yn llawn ac yn rhatach gyda benthyciad arall – er enghraifft, lle gallwch gael cyfradd is, cynllun byrrach, neu’r ddau.

Enghraifft 1 – Faint allech chi ei arbed drwy newid i gyfradd llog ratach

Swm yn ddyledus £5,000
Cyfnod i dalu’r benthyciad 3 blynedd
Cost talu’r benthyciad gyda chyfradd llog o 15% £1,239.76
Cost talu’r benthyciad gyda chyfradd llog o 10% £808.09
Arbediad trwy newid i fenthyciad gyda chyfradd llog ratach £431.67*

Enghraifft 2 – Faint gallech chi ei arbed os byddwch yn lleihau cyfnod y benthyciad

Swm yn ddyledus £5,000
Cyfradd llog 8%
Cyfnod y benthyciad 5 mlynedd
Ad-daliad misol £101
Cost y llog dros gyfnod y benthyciad £1,083
Cyfnod newydd y benthyciad 3 blynedd
Ad-daliad misol £157
Cost y llog dros gyfnod y cyfnod £640
Arbediad drwy newid i fenthyciad gyda chyfnod byrrach £442*

*Cofiwch wirio’r costau cychwynnol ar gyfer y benthyciad newydd wrth weithio’ch ffigurau. Bydd y rhain yn cael eu cynnwys yn yr APR.

Angen siarad â rhywun am eich sefyllfa ariannol?

Os ydych yn cael trafferthion gyda’ch arian, gallwch siarad â rhywun heddiw. Mae gennym gynghorwyr sydd wedi eu hyfforddi’n arbennig a all roi cymorth i chi roi trefn ar eich problemau ariannol.

Ceisiwch gyngor cyfrinachol ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb drwy ein hofferyn canfod cyngor ar ddyledion am ddim.

Fel y gwelwch o’r enghraifft uchod, os ewch am gyfnod byrrach gallai’ch ad-daliad misol gynyddu, ond byddwch chi’n arbed hyd yn oed mwy mewn llog ac yn ad-dalu’ch benthyciad yn gynt.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu fforddio ad-daliad uwch cyn i chi newid.

Os oes costau trefnu ar gyfer y benthyciad newydd, dylent fod wedi’u cynnwys yn yr APR, ond cofiwch eu hystyried.

Mae’r swm y gellir codi arnoch chi am ad-dalu’n gynnar wedi’i gapio trwy gyfraith - ond efallai y bydd costau ychwanegol os byddwch chi’n ad-dalu mwy na £8,000 dros gyfnod o 12 mis.

Defnyddiwch ein Cyfrifiannell Benthyciad i weld faint allech chi ei arbed drwy newid i fenthyciad gydag APR isel.

Defnyddiwch ein Cyfrifiannell Cyllideb i weld a allwch chi fforddio ad-daliadau uwch.

Os oes gennych gŵyn am gost ad-dalu’n gynnar

Os am ba bynnag reswm nad ydych chi’n fodlon â sut y mae darparwyr benthyciadau wedi delio â’ch ad-daliad cynnar – er enghraifft os ydych chi’n meddwl eich bod chi’n gorfod talu gormod neu’n cael eich trin yn annheg, dylech gwyno.

Bydd angen i chi gwyno wrth eich darparwr benthyciadau yn gyntaf, ac wedyn, os ydych yn parhau i fod yn anfodlon, gallwch fynd â’ch cwyn i’r Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol os bydd angen. Darllenwch fwy yn ein canllaw isod.

Dysgwch sut i ddatrys unrhyw broblem ariannol neu i gwyno.

A ddylech chi gyfuno’ch dyledion?

A oeddech chi’n gwybod?

Os oes gennych fenthyciad anwarantedig a gymerwyd ar ôl 1 Chwefror 2011, gallwch dalu’ch benthyciad yn llawn heb unrhyw gostau ychwanegol, ar yr amod nad yw dros £8,000. Ni chodir unrhyw gostau ychwanegol ychwaith os byddwch yn talu benthyciad cyfradd newidiol yn gynnar.

Caiff rhai benthyciadau eu hysbysebu’n benodol fel benthyciadau cyfuno dyledion – mae’r rhain yn galluogi i chi gyfuno eich benthyciadau yn un.

Mae’n llawer anoddach cael benthyciadau cyfuno erbyn hyn a dyma yw’r dewis olaf i raddau helaeth gan eu bod fel arfer yn cael eu sicrhau yn erbyn eich cartref.

Er y gallant ymddangos yn opsiwn deniadol oherwydd cyfraddau llog ac ad-daliadau is, yn aml gallant gostio llawer mwy yn yr hirdymor na chadw at eich benthyciadau presennol ac rydych mewn perygl o golli’ch cartref os na allwch barhau â’r ad-daliadau.

Mae’n hawdd cyfuno’ch dyledion ac wedyn mynd i gynyddu mwy o ddyled yn rhywle arall, felly byddwch yn ofalus ac ewch trwy’ch cyllideb yn drylwyr.

Rhaid i chi wybod sut rydych am ad-dalu cyn cyfuno benthyciadau – ac yna cadw at eich cynllun ad-dalu.

Os bydd angen cymorth arnoch gyda’ch dyledion, cysylltwch ag asiantaeth sy’n rhoi cyngor am ddim ar ddyledion.

Clirio benthyciadau gyda chardiau credyd

Cofiwch am ffioedd!

Os byddwch yn cyfuno’ch benthyciadau, cofiwch am unrhyw ffioedd a chostau sy’n dod gyda’r benthyciad newydd – ac am unrhyw ffioedd gadael os yw’r benthyciad anwarantedig rydych yn ei ad-dalu yn uwch nag £8,000 neu os cymeroch chi’r benthyciad cyn 1 Chwefror 2011. Nid oes unrhyw ffioedd ar ad-daliadau cynnar ar fenthyciadau cyfradd newidiol.

Os oes gennych ddisgyblaeth i ad-dalu a bod gennych sgôr credyd da, mae cynlluniau trosglwyddo balans di-log neu log isel ar gael yn achlysurol, sy’n trosglwyddo arian yn uniongyrchol i’ch cyfrif banc.

Gellir defnyddio hyn wedyn i ad-dalu gorddrafftiau a benthyciadau.

Serch hynny daw’r cynlluniau hyn – a elwir weithiau yn ‘uwch drosglwyddiadau balans’ – â ffi, felly rhaid i chi gyfrifo a fyddai gwneud hyn yn gost effeithiol i chi.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn i’ch darparwr benthyciad personol faint y bydd yn ei gostio i dalu’r ddyled yn llawn ac y byddwch yn gallu talu’r ddyled cyn i’r gyfradd llog sero neu isel ddod i ben.

Darllenwch fwy am uwch drosglwyddiadau balans ar MoneySavingExpert.

Clirio’ch benthyciad yn gynnar gyda thaliadau ychwanegol

Os na allwch ad-dalu benthyciad personol anwarantedig yn llawn, dylid caniatáu i chi wneud taliadau ychwanegol i helpu i dalu’r benthyciad yn gynharach a lleihau’r gost gyffredinol o ganlyniad.

Gyda benthyciadau anwarantedig a gymerwyd ar ôl 1 Chwefror 2011, gallwch wneud taliadau ychwanegol o hyd at £8,000 mewn cyfnod o 12 mis heb gael eich cosbi.

Ar gyfer taliadau ychwanegol dros £8,000 mewn blwyddyn galendr, yr uchafswm cosb yw 1% o’r holl swm i’w ad-dalu.

Er enghraifft, pe baech yn ad-dalu £9,000 – £1,000 dros y cyfyngiad – y mwyaf y gellid ei godi arnoch fyddai £90.

Os mai blwyddyn olaf y cytundeb yw’r benthyciad, 0.5% yw’r uchafswm cosb o’r holl swm i’w ad-dalu.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud wrth eich darparwr benthyciadau yn gyntaf

Fodd bynnag, oni bai bod y darparwr benthyciadau yn ei ganiatáu yn benodol yn y cytundeb, ni chewch ordalu heb rybudd.

Rhaid i chi roi rhybudd iddynt eich bod yn gwneud gordaliad. Yna rhaid i chi wneud y gordaliad o fewn 28 diwrnod o’r rhybudd hwnnw, er y gallwch anfon y taliad heb y rhybudd os dymunwch.

Os anfonwch daliad heb rybudd, gall y darparwr benthyciadau drin y taliad fel un a dderbyniwyd 28 diwrnod yn ddiweddarach (felly byddwch yn talu llog hyd at y pwynt hwnnw).

Ar gyfer benthyciadau anwarantedig a gymerwyd cyn 1 Chwefror 2011, ac amryw o fenthyciadau anwarantedig, ni chaniateir i chi wneud gordaliadau rhannol fel arfer.

Ond gallwch ad-dalu’n llawn ar unrhyw adeg (ac yn rhannol os caniateir hynny yn y cytundeb).

Cofiwch wirio’r amodau a’r telerau i weld pa eithriadau sy’n berthnasol i ordaliadau.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?