Sut i leihau cost eich benthyciadau personol

Efallai y byddwch wedi synnu faint y gallech ei arbed ar gost eich benthyciad trwy ei symud neu ei ad-dalu’n gynnar – hyd yn oed os oes costau ychwanegol am wneud hynny. Rydym yn bwrw golwg dros eich opsiynau posibl isod ar gyfer benthyciadau anwarantedig ac yn darparu offer i’ch helpu i gymharu costau.

Ad-dalu benthyciadau gyda chynilion

Mae hi bob amser yn gwneud synnwyr ad-dalu unrhyw fenthyciadau sy’n ddyledus gan ddefnyddio’ch cynilion, ond dylid ysytried unrhyw ffioedd am ad-dalu’n gynnar. Ac os oes gennych gynilion i’w defnyddio, talwch ddyledion eich benthyciad drutaf yn gyntaf bob tro.

Darllenwch ymlaen i gael gwybod am wahanol opsiynau ar gyfer lleihau cost gyffredinol eich benthyciadau hyd yn oed os na allwch eu had-dalu’n llawn eto. Mae’r dudalen hon yn edrych ar leihau cost benthyciadau anwarantedig – sef y rheiny nad ydynt wedi’u sicrhau yn erbyn eich cartref.

Newid i fenthyciad arall

Os nad oes gennych unrhyw gynilion, efallai y gallwch dalu eich benthyciad yn llawn ac yn rhatach gyda benthyciad arall – er enghraifft, lle gallwch gael cyfradd is, dêl fyrrach, neu’r ddau.

Enghraifft 1 – Faint gallech chi ei arbed trwy newid i gyfradd llog ratach

Swm yn ddyledus £5,000
Cyfnod i dalu’r benthyciad 3 blynedd
Cost talu’r benthyciad gyda chyfradd llog o 15% £1,239.76
Cost talu’r benthyciad gyda chyfradd llog o 10% £808.09
Arbediad trwy newid i fenthyciad gyda chyfradd llog ratach £431.67*

*Cofiwch wirio’r costau cychwynnol ar gyfer y benthyciad newydd a fydd wedi eu cynnwys yn yr APR wrth gyfrifo’ch ffigurau.

Enghraifft 2 – Faint gallech chi ei arbed os byddwch yn lleihau cyfnod y benthyciad

Swm yn ddyledus £5,000
Cyfradd llog 8%
Cyfnod presennol y benthyciad 5 mlynedd
Ad-daliad misol £101
Cost y llog dros y cyfnod £1,083
Cyfnod newydd y benthyciad 3 blynedd
Ad-daliad misol £157
Cost y llog dros y cyfnod £640
Arbediad trwy newid i fenthyciad gyda chyfnod byrrach £442*

*Cofiwch wirio’r costau cychwynnol ar gyfer y benthyciad newydd a fydd wedi eu cynnwys yn yr APR wrth gyfrifo’ch ffigurau.

Fel y gallwch weld o’r enghraifft uchod, os byddwch yn mynd am fenthyciad cyfnod byrrach, gallai eich ad-daliad misol godi, ond byddwch yn arbed hyd yn oed mwy mewn llog ac yn talu’r benthyciad yn ôl yn gynnar. Gwnewch yn siwr eich bod yn gallu fforddio ad-daliad uwch cyn i chi newid.

Os oes gennych gŵyn am gost ad-dalu’n gynnar

Os nad ydych yn fodlon â’r modd y mae benthycwyr wedi delio â’ch ad-daliad cynnar am unrhyw reswm– er enghraifft, os ydych yn credu i chi dalu gormod neu’ch bod wedi cael eich trin yn annheg, dylech gwyno. Bydd angen i chi gwyno wrth eich benthyciwr yn gyntaf, ac wedyn, os ydych yn parhau i fod yn anfodlon, gallwch fynd â’ch cwyn i’r Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol os bydd angen. Darllenwch fwy yn ein canllaw isod.

A ddylech chi gyfuno’ch dyledion?

Caiff rhai benthyciadau eu hysbysebu’n benodol fel benthyciadau cyfuno dyledion – mae’r rhain yn galluogi i chi gyfuno eich benthyciadau yn un. Mae’n llawer anoddach cael benthyciadau cyfuno erbyn hyn a dyma yw’r dewis olaf i raddau helaeth gan eu bod fel arfer yn cael eu sicrhau yn erbyn eich cartref. Ac er y gallant ymddangos yn opsiwn deniadol oherwydd cyfraddau llog ac ad-daliadau is, yn aml gallant gostio llawer mwy yn y tymor hwy na chadw at eich benthyciadau presennol ac rydych mewn perygl o golli’ch cartref os na allwch barhau â’r ad-daliadau.

Mae hefyd yn rhy hawdd i gyfuno’ch dyledion ac wedyn mynd i gynyddu mwy o ddyled yn rhywle arall. Rhaid i chi wybod sut rydych am ad-dalu cyn cyfuno benthyciadau – ac wedyn cadw at eich cynllun ad-dalu. Os bydd angen cymorth arnoch gyda’ch dyledion, cysylltwch ag asiantaeth sy’n rhoi cyngor am ddim ar ddyled.

Trosglwyddiadau ‘uwch falans’ cerdyn credyd

A oeddech chi’n gwybod?

Os oes gennych fenthyciad anwarantedig a gymerwyd ar ôl 1 Chwefror 2011, gallwch dalu’ch benthyciad yn llawn heb unrhyw gostau ychwanegol, ar yr amod nad yw dros £8,000. Ni chodir unrhyw gostau ychwanegol chwaith os byddwch yn talu benthyciad cyfradd newidiol yn gynnar.

Os oes gennych ddisgyblaeth i ad-dalu a bod gennych sgôr credyd da, mae deliau trosglwyddo balans di-log neu log isel ar gael yn achlysurol, sy’n trosglwyddo arian yn uniongyrchol i’ch cyfrif banc. Gellir defnyddio hyn wedyn i ad-dalu gorddrafftiau a benthyciadau. Fodd bynnag, mae ffi yn dod gyda’r deliau hyn – sy’n cael eu hadnabod weithiau fel ‘uwch drosglwyddiadau balans’, felly bydd angen i chi wybod p’un a fyddai’n gost effeithiol i chi wneud hyn.

Gwnewch yn siwr eich bod yn gofyn i’ch darparwr benthyciad personol faint y bydd yn ei gostio i dalu’r ddyled yn llawn ac y byddwch yn gallu talu’r ddyled cyn i’r gyfradd llog sero neu isel ddod i ben.

Lleihau eich benthyciad gyda thaliadau ychwanegol

Cofiwch am ffioedd!

Os byddwch yn newid, cofiwch am unrhyw ffioedd a chostau sy’n dod gyda’r benthyciad newydd – ac am unrhyw ffioedd gadael os yw’r benthyciad rydych yn ei ad-dalu uwchlaw £8,000 neu os cymeroch chi’r benthyciad cyn 1 Chwefror 2011. Nid oes unrhyw ffioedd ar ad-daliadau cynnar ar fenthyciadau cyfradd newidiol.

Os na allwch ad-dalu benthyciad personol anwarantedig yn llawn, dylid caniatáu i chi wneud taliadau ychwanegol i helpu i dalu’r benthyciad yn gynharach a lleihau’r gost gyffredinol o ganlyniad.

extra payments to help pay off the loan sooner and so reduce the overall cost.
Gyda benthyciadau anwarantedig a gymerwyd ar ôl 1 Chwefror 2011, gallwch wneud taliadau ychwanegol o hyd at £8,000 mewn cyfnod o 12 mis. Ar gyfer taliadau ychwanegol dros £8,000, yr uchafswm cosb yw 1% neu 0.5% o’r holl swm i’w ad-dalu. Er enghraifft, pe baech yn talu’n ôl £9,000-£1,000 dros y cyfyngiad, y mwyaf y gellid ei godi arnoch fyddai £90.

Gwnewch yn siwr eich bod yn dweud wrth eich benthyciwr yn gyntaf

Fodd bynnag, oni bai bod y darparwr benthyciadau yn ei ganiatáu yn benodol yn y contract, ni allwch ordalu heb rybudd. Rhaid i chi roi rhybudd iddynt eich bod yn gwneud gordaliad. Yna rhaid i chi wneud y gordaliad o fewn 28 diwrnod o’r rhybudd hwnnw, er y gallwch anfon y taliad heb y rhybudd os dymunwch. Os anfonwch daliad heb rybudd, gall y darparwr benthyciadau drin y taliad fel un a dderbyniwyd 28 diwrnod yn ddiweddarach (felly byddwch yn talu llog hyd at y pwynt hwnnw). Mae hyn yn rhoi cyfnod o amser iddo gyfrifo faint sy’n ddyledus.

Ar gyfer benthyciadau anwarantedig a gymerwyd cyn 1 Chwefror 2011, ac unrhyw fenthyciadau eraill, ni chaniateir i chi wneud gordaliadau rhannol fel arfer. Ond gallwch ad-dalu’n llawn ar unrhyw adeg (ac yn rhannol os caniateir hynny yn y cytundeb). Gallech wirio’r amodau a’r telerau fodd bynnag, i weld pa eithriadau sy’n berthnasol i ordaliadau.

Hawliwch yn ôl yswiriant gwarchod taliadau

Mae llawer o fenthycwyr wedi bod yn gwerthu premiwm yswiriant gwarchod taliadau ochr yn ochr â benthyciadau a chardiau credyd. Efallai nad oeddech yn ymwybodol o hynny nac yn gallu hawlio arno. Gallai fod wedi costio cannoedd o bunnoedd i chi’n hawdd, ac os cafodd y polisi hwn ei gamwerthu, mae gennych hawl i gael eich arian yn ôl. I gael gwybod sut gallech gael eich arian yn ôl, darllenwch ein canllaw isod.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?