Sut i leihau cost eich benthyciadau personol

Efallai y byddwch wedi synnu faint y gallech ei arbed ar gost eich benthyciad trwy ei symud neu ei ad-dalu’n gynnar – hyd yn oed os oes costau ychwanegol am wneud hynny. Rydym yn bwrw golwg dros eich opsiynau posibl isod ar gyfer benthyciadau anwarantedig ac yn darparu offer i’ch helpu i gymharu costau.

Ad-dalu benthyciadau gyda chynilion

Mae bron bob amser yn synhwyrol ad-dalu unrhyw fenthyciadau sy’n weddill gan ddefnyddio’ch cynilion, hyd yn oed os oes taliadau ad-dalu cynnar. Os oes gennych gynilion i’w defnyddio, cofiwch dalu’ch dyledion drutaf yn gyntaf.

A ddylech chi gynilo neu ad-dalu benthyciadau a chardiau credyd?

Parhewch i ddarllen i weld y gwahanol opsiynau ar gyfer gostwng cost benthyciadau anwarantedig (nad ydynt wedi’u sicrhau yn erbyn eich cartref neu asedau eraill).

Newid i fenthyciad arall

Os nad oes gennych gynilion, efallai y byddwch chi’n gallu ad-dalu’ch benthyciad yn llawn ac yn rhatach gyda benthyciad arall - er enghraifft ble mae’r gyfradd llog yn is neu y gallwch chi ei ad-dalu’n gynt, gan hynny’n gostwng y swm y byddwch chi’n ei dalu yn gyffredinol.

Enghraifft 1 – Faint gallech chi ei arbed trwy newid i gyfradd llog ratach

Swm yn ddyledus £5,000
Cyfnod i dalu’r benthyciad 3 blynedd
Cost talu’r benthyciad gyda chyfradd llog o 15% £1,239.76
Cost talu’r benthyciad gyda chyfradd llog o 10% £808.09
Arbediad trwy newid i fenthyciad gyda chyfradd llog ratach £431.67*

*Cofiwch wirio’r costau cychwynnol ar gyfer y benthyciad newydd a fydd wedi eu cynnwys yn yr APR wrth gyfrifo’ch ffigurau.

Enghraifft 2 – Faint gallech chi ei arbed os byddwch yn lleihau cyfnod y benthyciad

Swm yn ddyledus £5,000
Cyfradd llog 8%
Cyfnod presennol y benthyciad 5 mlynedd
Ad-daliad misol £101
Cost y llog dros y cyfnod £1,083
Cyfnod newydd y benthyciad 3 blynedd
Ad-daliad misol £157
Cost y llog dros y cyfnod £640
Arbediad trwy newid i fenthyciad gyda chyfnod byrrach £442*

*Cofiwch wirio’r costau cychwynnol ar gyfer y benthyciad newydd a fydd wedi eu cynnwys yn yr APR wrth gyfrifo’ch ffigurau.

Fel y gwelwch o’r enghreifftiau uchod, os ewch am gyfnod byrrach bydd eich ad-daliad misol yn uwch, ond byddwch chi’n arbed llog ac yn ad-dalu’ch benthyciad yn gynt.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gallu fforddio’r ad-daliad uwch cyn i chi newid. Cofiwch wirio hefyd a yw’r gyfradd llog yn un sefydlog neu’n un amrywiol (sy’n golygu y gallai godi).

Os oes costau trefnu ar gyfer y benthyciad newydd, dylent fod wedi’u cynnwys yn yr APR, ond cofiwch eu hystyried.

Mae’r swm y gellir codi arnoch chi am ad-dalu’n gynnar wedi’i gapio trwy gyfraith - ond efallai y bydd costau ychwanegol os byddwch chi’n ad-dalu mwy na £8,000.

Defnyddiwch ein Cyfrifiannell Benthyciad
i weld faint y gallech ei arbed trwy newid i gyfradd llog.

Defnyddiwch ein Cyfrifiannell Cyllideb
i weld os gallwch fforddio ad-daliadau uwch.

Os oes gennych gŵyn am gost ad-dalu’n gynnar

Os am ba bynnag reswm nad ydych chi’n fodlon â sut y mae darparwyr benthyciadau wedi delio â’ch ad-daliad cynnar - er enghraifft os ydych chi’n meddwl eich bod chi’n gorfod talu gormod neu’n cael eich trin yn annheg - dylech gwyno.

Bydd angen i chi gwyno wrth eich darparwr benthyciadau yn gyntaf, ac wedyn, os ydych yn parhau i fod yn anfodlon, gallwch fynd â’ch cwyn i’r Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol os bydd angen. Darllenwch fwy yn ein canllaw isod.

Dysgwch sut i ddatrys unrhyw broblem ariannol neu i gwyno.

A ddylech chi gyfuno’ch dyledion?

Caiff rhai benthyciadau eu hysbysebu’n benodol fel benthyciadau cyfuno dyledion – mae’r rhain yn galluogi i chi gyfuno eich benthyciadau yn un.

Dim ond ar ôl i chi archwilio’ch holl opsiynau eraill y dylech chi ystyried benthyciadau cyfuno gan eu bod hwy fel arfer yn cael eu diogelu yn erbyn eich cartref. Ac er y gallent ymddangos yn ddewis deniadol oherwydd y cyfraddau llog ac ad-daliadau is, yn aml byddant yn costio llawer yn fwy i chi yn y tymor hwy a byddwch chi wrth risg o golli’ch cartref os na allwch chi dalu’r ad-daliadau.

Os bydd angen cymorth arnoch gyda’ch dyledion, cysylltwch ag asiantaeth sy’n rhoi cyngor am ddim ar ddyled.

Trosglwyddiadau ‘uwch falans’ cerdyn credyd

A oeddech chi’n gwybod?

Os oes gennych fenthyciad anwarantedig a gymerwyd ar ôl 1 Chwefror 2011, gallwch dalu’ch benthyciad yn llawn heb unrhyw gostau ychwanegol, ar yr amod nad yw dros £8,000. Ni chodir unrhyw gostau ychwanegol chwaith os byddwch yn talu benthyciad cyfradd newidiol yn gynnar.

Os ydych chi’n ddisgybledig wrth ad-dalu a bod gennych sgôr credyd da, mae rhai deliau cerdyn credyd sy’n trosglwyddo arian yn uniongyrchol i’ch cyfrif banc.

Gellir defnyddio hyn wedyn i ad-dalu gorddrafftiau a benthyciadau. Serch hynny daw’r deliau hyn - a elwir weithiau yn ‘uwch drosglwyddiadau balans’ - gyda ffi, felly rhaid i chi gyfrifo a fyddai gwneud hyn yn gost effeithiol i chi. Cofiwch wirio pa daliadau sydd angen eu talu - gan gynnwys ar gyfer eich benthyciadau cyfredol - ac y byddwch chi’n gallu ad-dalu’r ddyled cyn i unrhyw gyfnod rhagarweiniol ddod i ben.

Darllenwch fwy am uwch drosglwyddiadau balans ar MoneySavingExpert.

Lleihau eich benthyciad gyda thaliadau ychwanegol

Cofiwch am ffioedd!

Os byddwch yn newid, cofiwch am unrhyw ffioedd a chostau sy’n dod gyda’r benthyciad newydd – ac am unrhyw ffioedd gadael os yw’r benthyciad rydych yn ei ad-dalu uwchlaw £8,000 neu os cymeroch chi’r benthyciad cyn 1 Chwefror 2011. Nid oes unrhyw ffioedd ar ad-daliadau cynnar ar fenthyciadau cyfradd newidiol.

Os na allwch chi ad-dalu benthyciad personol anwarantedig yn llawn gallwch wneud taliadau rhannol unrhyw bryd, er mwyn i chi ad-dalu’r benthyciad yn gynt a gostwng y gost yn gyffredinol.

Gyda’r rhan fwyaf o fenthyciadau, gallwch wneud taliadau ychwanegol o hyd at £8,000 mewn cyfnod o 12 mis heb gosb. Os byddwch chi’n talu mwy na hynny, mae’r swm y gellir ei godi arnoch chi wedi’i gapio gan y gyfraith - ar naill ai 1% neu 0.5% o’r cyfanswm a ad-dalwyd.

Cofiwch ddweud wrth y darparwr benthyciadau eich bod chi eisiau i’r taliad gael ei ystyried yn ‘ad-daliad cynnar’ yn hytrach na gordaliad, er mwyn iddo ei ddefnyddio i ostwng eich balans.

Gwnewch yn siwr eich bod yn dweud wrth eich benthyciwr yn gyntaf

Fodd bynnag, oni bai bod y darparwr benthyciadau yn ei ganiatáu yn benodol yn y contract, ni allwch ordalu heb rybudd. Rhaid i chi roi rhybudd iddynt eich bod yn gwneud gordaliad. Yna rhaid i chi wneud y gordaliad o fewn 28 diwrnod o’r rhybudd hwnnw, er y gallwch anfon y taliad heb y rhybudd os dymunwch. Os anfonwch daliad heb rybudd, gall y darparwr benthyciadau drin y taliad fel un a dderbyniwyd 28 diwrnod yn ddiweddarach (felly byddwch yn talu llog hyd at y pwynt hwnnw). Mae hyn yn rhoi cyfnod o amser iddo gyfrifo faint sy’n ddyledus.

Ar gyfer benthyciadau anwarantedig a gymerwyd cyn 1 Chwefror 2011, ac unrhyw fenthyciadau eraill, ni chaniateir i chi wneud gordaliadau rhannol fel arfer. Ond gallwch ad-dalu’n llawn ar unrhyw adeg (ac yn rhannol os caniateir hynny yn y cytundeb). Gallech wirio’r amodau a’r telerau fodd bynnag, i weld pa eithriadau sy’n berthnasol i ordaliadau.

Hawliwch yn ôl yswiriant gwarchod taliadau

Mae rhai darparwyr benthyciadau wedi gwerthu yswiriant gwarchod taliadau yn y gorffennol. Efallai nad oeddech chi’n ymwybodol ohono neu wedi methu hawlio yn ei erbyn. Efallai y bydd wedi costio cannoedd o bunnau i chi ac os cafodd y polisi hwn ei gam-werthu mae hawl gennych i gael eich arian yn ôl. I gael gwybod sut gallech gael eich arian yn ôl, darllenwch ein canllaw isod.

Dysgwch sut i adfer yswiriant gwarchod taliadau sydd wedi’i gam-werthu

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?