Sut i leihau cost siopa mewn archfarchnad

Mae archfarchnadoedd yn gwario miliynau o bunnoedd ar gastiau i’ch cael i wario mwy - ac mae’n llwyddiannus hefyd. Yn ôl y sôn, mae tri chwarter ohonom yn gwario mwy na’r bwriad wrth y til.

Peidiwch â gadael iddynt eich twyllo i wario mwy nag a ddymunwch. Efallai nad yw deg punt bob tro yr ewch i siopa yn ymddangos yn llawer o arian, ond os ewch i siopa ddwywaith yr wythnos, yna mae hynny dros £1,000 y flwyddyn!

Awgrym gwych

Mae’r bobl sy’n creu rhestr siopa bob tro dair gwaith yn llai tebygol o orwario o’i gymharu ag eraill, gan wario hyd at £200 yn llai ar fwyd dros y flwyddyn. Felly, os hoffech chi arbed llawer o arian, cofiwch y papur a’r bensel!

Nawr eich bod wedi arbed punt neu ddwy, mae gennym ychydig o syniadau a fydd yn eich helpu i gynilo. Rhowch gynnig arnynt yma.

Faint o amser fydd hyn yn ei gymryd: 30 munud yr wythnos

Offer sydd ei angen:

    • Rhestr siopa, I ychwanegu pethau ar gyfer eich pecynnau bwyd
    • Bagiau, Iosgoi gorfod talu am rai
    • Cyfrifiannell neu ffôn deallus, I ddod o hyd i’r bargeinion gorau
    • Cerdyn talu, neu arian parod os ydych o ddifri am gadw llaw dynn ar eich gwariant

Darllenwch drawsgri fiad y fideo

1. Cadwch at eich rhestr siopa

Yn cael eich temtio gan bethau moethus a chynigion? Os ydych eisiau osgoi gwastraffu bwyd ac arian, ceisiwch lynu at eich rhestr siopa. Os ydych yn prynu eich prif siopa am yr wythnos, meddyliwch cyn prynu - ydw i angen hwn? A fyddwch chi yn ei fwyta cyn i’r dyddiad fynd heibio? Os mai galw yn sydyn i brynu llaeth a bara wnaethoch, ceisiwch osgoi prynu unrhyw beth arall.

2. Prynwch frandiau rhatach

Rhowch gynnig ar frandiau eraill a mwynhau blas gwahanol. Nid yw bwyd drytach yn blasu’n well bob tro, ac mae rhai brandiau’r archfarchnad ei hun yn cael eu paratoi yn yr un ffatri â’r prif frandiau. Cyfrwys ynde?

Os ydych yn prynu’r prif frandiau fel arfer, rhowch gynnig ar frand yr archfarchnad ei hun. Os prynwch chi frand drytaf yr archfarchnad ei hun, rhowch gynnig ar ei brand safonol, ac yna ei fersiynau rhataf o’r brand hwnnw.

3. Gwiriwch y gost fesul kilo

Peidiwch â chael eich twyllo gan gynigion a phecynnau o wahanol faint. Trechwch dactegau’r archfarchnad - darllenwch y labeli ar y silffoedd a gwiriwch y pris fesul kilo yn hytrach na phris y pecyn.

Gwiriwch a oes gan yr archfarchnad glorian yn yr adran ffrwythau a llysiau ffres. Gallwch ddefnyddio’r glorian i weld a yw’r pecyn hwnnw o bedair gellygen yn rhatach wedi’r cwbl na’u prynu’n unigol.

Peidiwch â chael eich twyllo gan gynigion arbennig yr archfarchnad - fel prynu un a chael y llall am ddim. Gallant fod yn ddryslyd (neu yn dwyll llwyr!). Cymerwch amser i weld beth yw’r cynnyrch rhataf, a gallech arbed cryn dipyn o arian. Peidiwch â bod ofn cymryd golwg sydyn ar mySupermarket.comopens in new window ar eich ffôn deallus, i dargedu cynigion gwell.

Mae prynu mwy o rywbeth yn aml yn rhatach - cyn belled â’ch bod yn ei fwyta cyn iddo fynd yn rhy hen. Os yw’r arian a’r lle gennych chi, yna mae prynu bagiau mawr o fwydydd sy’n para’n hirach, fel tatws, reis a phasta, fel arfer yn rhatach fesul kilo na phrynu mewn sympiau llai. Os prynwch becynnau mawr o gig neu bysgod, gallwch fwyta peth ohonynt a rhewi’r gweddill ar gyfer rhywdro eto.

Ewch am y sticeri melyn

Manteisiwch ar y bargeinion sticeri melyn yn yr adrannau lle mae’r prisiau wedi eu gostwng. Os oes eitem ar eich rhestr sydd â phris wedi ei ostwng, ewch amdani. Cyn belled ag y byddwch yn ei fwyta (neu ei rewi) cyn y dyddiad a nodir, dylai fod yn berffaith iach i chi.

Os ydych yn teimlo’n arbennig o ddewr, gofynnwch i rywun yn eich archfarchnad leol faint o’r gloch fydd prisiau eitemau’n cael eu gostwng, er mwyn i chi fedru achub y blaen. Pam lai ynde?

Edrychwch i fyny, i lawr ac o’ch cwmpas

Mae archfarchnadoedd yn defnyddio llawer iawn o gastiau i sicrhau bod cwsmeriaid yn gwario. Gall y bwydydd sydd ar ben y rhesi fod yn llawn cynigion rhad - ond os ewch rownd y gongl neu edrych i fyny ac i lawr y silff, fe welwch bethau tebyg sydd yn rhatach fyth er nad ydynt yn rhan o’r cynigion arbennig.

Ewch i siopa o gwmpas rhannau allanol yr archfarchnad

Fe gewch hyd i’r rhan fwyaf o’r bwydydd sylfaenol, fel ffrwythau a llysiau, cig, pysgod, caws a bara yn y rhesi allanol.

Dylech osgoi y rhesi canol sydd yn llawn o fyrbrydau, pethau da, bisgedi ac alcohol, a thrwy wneud hynny bydd eich deiet a’ch waled yn elwa.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?