Sut i newid cyflenwyr nwy a thrydan

Nid yw aros gyda’r un cwmnïau yn bartneriaeth berffaith os mai dim ond cwsmeriaid newydd sy’n cael y cynigion arbennig! Felly newidiwch a’u gadael!

Awgrym mawr

Os ydych chi’n rhywun gyda mesurydd rhagdal, rydych yn dal i allu newid! Ers Ebrill 2016, nid yw’r un o’r chwe chwmni ynni mawr yn codi i newid mesuryddion rhagdal drosodd i fesuryddion credyd sy’n dueddol o fod yn ddrytach. Ond mae’n debygol y byddant yn cynnal gwiriad credyd arnoch a bydd angen i’ch cyfrif ynni fod yn rhydd o ddyled. Os ydych chi eisiau neu’n gorfod cadw at fesurydd rhagdal, rydych yn dal i allu gwirio i weld a oes yna gynnig gwell ar gael a newid.

Beth ddylech chi ei wneud gyda’r arian dros ben? Nawr eich bod wedi arbed ychydig bunnoedd, mae gennym syniadau fydd yn eich galluogi i gychwyn arbed.

Faint o amser fydd yn ei gymryd: 20 munud

Beth fyddwch chi’n ei arbed: O bosibl, cannoedd o bunnoedd

Offer angenrheidiol:

    • Biliau nwy a thrydan
    • Mynediad i’r Rhyngrwyd - i wirio’r cynigion gorau
    • Eich manylion banc - ar gyfer y cyflenwr newydd, os byddwch yn penderfynu newid

Darllenwch drawsgri fiad y fideo

1. Gofynnwch am gynigion gwell

Wyddoch chi, efallai nad oes rhaid i chi newid. Gallwch ffonio eich cyflenwr presennol i weld a allwch chi dalu llai. Wir.

Allwch chi newid i ddebydau uniongyrchol? Dewis biliau dros y rhyngrwyd? Symud i dariff rhatach?

Gallai camau syml arwain at arbedion mawr. Ond byddwch yn ofalus - gofynnwch am unrhyw gosbau gadael, os byddwch yn penderfynu newid yn gyfrwys i gyflenwr arall wedyn. Yna edrychwch i weld a allwch chi gael cynnig gwell rhywle arall!

2. Gwybod beth sydd gennych chi

Gorau arf, dysg. Chwiliwch am eich biliau nwy a thrydan, p’un a ydynt ar waelod pentwr o bapurau, neu wedi eu claddu yn eich blwch derbyn. Yna gwiriwch: pwy sy’n cyflenwi eich nwy a thrydan? Beth yw enw eich tariff? A (Gobeithio) faint o ynni ydych chi’n ei ddefnyddio bob blwyddyn?

Os ydych chi’n cael Gostyngiad Cartrefi Cynnes, gwnewch yn siŵr bod y cyflenwr rydych yn newid iddo yn cynnig y gostyngiad. Dysgwch fwy yn ein hadran Help gyda chostau gwresogi.

3. Ewch ar y safleoedd cymharu

Gwneud bywyd yn hawdd. Defnyddiwch wefan cymharu prisiau i gael y cynnig ynni gorau sy’n addas i’ch amgylchiadau. Gwiriwch safleoedd cymharu prisiau achrededig Ofgem i gael y cynnig gorau i chi (sgroliwch i lawr nes eich bod yn gweld y blwch brown a chliciwch ar ‘dangos y rhestr’).

Bydd angen i chi ddewis rhwng tariffau sefydlog ac amrywiol. Mae tariff sefydlog yn rhoi tawelwch meddwl i chi - ni fydd y pris fyddwch chi’n ei dalu am bob uned o ynni, ac unrhyw daliadau sefydlog, yn newid. Byddwch yn cael eich diogelu os bydd prisiau yn codi - ond ni fyddwch yn elwa os bydd prisiau yn gostwng. Efallai y byddwch hefyd yn wynebu ffi gadael os ydych chi eisiau newid cyflenwyr cyn diwedd eich cynnig.

Bydd gwefannau cymharu eisiau gwybod faint o ynni ydych chi’n defnyddio, p’un ai mewn punnoedd a wariwyd neu kilowatiau (kwh) a ddefnyddiwyd. Ond peidiwch â phoeni os nad ydych chi’n gwybod, gan y gallant wneud bras amcan yn seiliedig ar faint eich tŷ, faint o bobl sy’n byw yno, a’r offer yr ydych chi’n eu defnyddio.

Nodwch y darlleniad - Mae’n werth darllen eich mesurydd nwy a thrydan, a gwirio yn erbyn eich biliau diweddaraf. Gwnewch yn siŵr fod eich biliau yn gywir trwy gyflwyno darlleniadau newydd i’ch cyflenwr - dim ond ychydig funudau ddylai hyn gymryd, ar-lein neu dros y ffôn.

Defnyddiwch lai o ynni - Yn ogystal â newid cyflenwr eich ynni er mwyn lleihau biliau, cymrwch olwg ar ein canllaw ar ‘Sut i ddefnyddio llai o ynni’ i gwtogi costau ymhellach.

Gwnewch y gorau o’r farchnad gyfan - Ar y gwefannau cymharu, ticiwch yr opsiwn i gymharu’r farchnad gyfan nid dim ond y cyflenwyr sy’n talu ffi i’r wefan.

Rhentu eich cartref? Rydych yn dal i allu newid. Os yw’ch enw ar y bil, gallwch newid biliau nwy a thrydan hyd yn oed.

Yn swyddogol, does dim angen i chi ofyn am ganiatâd gan eich landlord, ond mae’n debygol ei fod yn syniad da i roi gwybod iddo beth bynnag. Gwiriwch eich cytundeb tenantiaeth, a siaradwch â’ch landlord os oes yna unrhyw beth sy’n dweud na allwch chi newid.

Nid y pris yw’r peth pwysicaf o reidrwydd - Cyn newid, gwriwch unrhyw wybodaeth sydd ar gael am wasanaeth cwsmeriaid. Mae rhai safleoedd cymharu yn cynnwys graddiad gwasanaeth cwsmeriaid yn eu tablau cymharu. Mae Which? a Citizen’s Adviceopens in new window yn cynnal arolwg boddhad cwsmeriaid ynghylch beth mae cwsmeriaid wir yn feddwl, sy’n werth ei wirio cyn i chi benderfynu gyda phwy i fynd.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?