Sut i newid darparwr band eang

Gall colli signal Wi-Fi greu trafferthion, ac mae cyflymderau araf yn rhwystredigaeth barhaus. Felly pam ddylech chi dalu mwy na phawb arall – yn enwedig pan nad yw’r gwasanaeth cwsmer cystal ag y dylai fod Byddwch yn ddewr. Ewch amdani er mwyn arbed arian.

Mae cwmnïau yn awchu i gael eich busnes – newidiwch ddarparwr ac arbed tipyn o arian.

Enillion Cyflym

Os oes gennych arian parod yn llosgi twll yn eich poced, holwch a allwch chi arbed arian drwy dalu blwyddyn gyfan o rent llinell ymlaen llaw, yn hytrach na thalu bob mis. Pwyswch a mesur y manteision o’u cymharu â bod ynghlwm â’ch darparwr am flwyddyn arall.

Nawr eich bod wedi arbed punt neu ddwy, mae gennym ychydig o syniadau a fydd yn eich helpu i gynilo. Rhowch gynnig arnynt yma

Faint o amser fydd hyn yn ei gymryd: 60 munud

Offer sydd ei angen:

    • Biliau band eang, i weld beth ydych yn ei ddefnyddio ac yn ei dalu
    • Amynedd, i ddod o hyd i’ch manylion mewngofnodi a chyfrineiriau i gyrraedd eich cyfrif
    • Mynediad at y rhyngrwyd, i chwilio am y bargeinion gorau
    • Ffôn, i fargeinio gyda’ch darparwr presennol

1. Gwiriwch eich costau presennol

Casglwch eich biliau a gwiriwch enw’ch pecyn, faint yr ydych yn ei dalu am fand eang, rhentu’r llinell ac unrhyw alwadau. Ewch yn ôl dros y misoedd diwethaf. A oes yna unrhyw beth sy’n ychwanegu’n sylweddol at y gost? A ydi’r fargen wedi rhedeg allan? Yn mynd dros drothwy’ch lwfans? A yw eich pecyn presennol yn bodloni’ch amgylchiadau?

2. Deallwch eich lefel o ddefnydd

Cwtogwch eich costau band eang drwy baru’r hyn a dalwch amdano gyda’r hyn sydd ei angen arnoch. Meddyliwch am anghenion eich cartref. Sawl teclyn sy’n cystadlu am gysylltiad? Os oes consol gemau, nifer o ffonau deallus, gliniadur, tabled a theledu sy’n cynnig ail ddarlledu rhaglenni, oll yn rhedeg ar yr un pryd, byddwch angen pecyn sy’n medru ymdopi â hynny.

Does dim pwynt dewis band eang sy’n rhad os ydych yn wynebu costau ychwanegol drud bob tro yr ewch chi dros drothwy’ch trefniant defnydd. Y gair adnabyddus am hyn yw “diderfyn” neu “unlimited” yn Saesneg.

Ar y llaw arall, peidiwch â thalu mwy am ddefnydd diderfyn a chysylltiad cyflym os mai’r cwbl a wnewch yw cadw llygad ar eich negeseuon e-bost a mynd ar ambell i wefan (nid rhai anarferol gobeithio).

3. Mynnwch fargen

Gall fod yn rhwystredig gweld y bargeinion gorau yn cael eu cynnig i gwsmeriaid newydd, tra eich bod chi wedi bod yn talu’r swm llawn ers blynyddoedd. Ond gall cwsmeriaid presennol ofyn am fargeinion gwell hefyd.

Paratowch, gan ddysgu yn union beth sy’n cael ei gynnig gan eraill a rhowch alwad i’ch darparwr. Dewiswch yr opsiynau “yn ystyried gadael”, a chael siarad â’r tîm cadw neu ddatgysylltu cwsmeriaid.

Dywedwch wrthynt eich bod yn ystyried newid er mwyn cael gwell bargen gyda darparwr arall. Disgwyliwch i weld a fyddant yn cynnig gwell bargen i chi – band eang am bris is, rhentu’r llinell am bris rhatach, cyflymderau cyflymach, lwfansau diderfyn, trefniadau i gael rhagor o alwadau yn eich pris a gwell llwybrydd. Mae pob pum punt y byddwch yn ei arbed bob mis yn rhoi £60 yn ôl yn eich poced ar ddiwedd pob blwyddyn.

Byddwch yn wyliadwrus o gyflymderau ‘hyd at’

Mae darparwyr band eang yn hysbysebu cysylltiadau eithriadol o gyflym, ond byddwch yn wyliadwrus o’r term ‘hyd at’, oherwydd gallai olygu na lwyddwch i gael y cyflymderau a hysbysebir ganddynt.

Rhowch gynnig ar brawf cyflymder ar wefan gymharu. Gwiriwch beth yw eich gwir gyflymder o’i gymharu â’r hyn yr ydych yn ei dalu amdano. Os oes gwahaniaeth mawr, bargeiniwch am bris gwell gan eich darparwr presennol.

Os ydych yn ystyried newid, gofynnwch i’r darparwr newydd am amcangyfrif gwirioneddol o’r cyflymder y byddwch yn debygol o’i gael.

Gall teclyn wneud hyn ar eich rhan

Rhowch eich cod post i mewn i wefan gymharu i weld beth sydd ar gael. Ar gyfer band eang, rhowch gynnig ar safleoedd a gymeradwyir gan Ofcom fel Broadbandchoices.co.uk, Broadbandgenie, MoneySavingExpert a MoneySuperMarket.

Meddyliwch am yr hirdymor

Gall gwefannau cymharu gynnig pob math o ddewisiadau sy’n sicr o’ch drysu: cwmni, cyflymder, defnydd, math o fand eang, hyd y cytundeb, cynigion croesawu, pethau am ddim a hyd yn oed dalebau siopa. Mae’n ddigon i roi cur pen i unrhyw un.

Ond daliwch ati. Peidiwch â glynu at eich hen becyn drud, lle gallech yn hytrach arbed cannoedd o bunnoedd.

Canolbwyntiwch ar y cyflymder a’r defnydd sydd eu hangen arnoch. Edrychwch y tu hwnt i gynigion rhad tymor byr – cymharwch gost y flwyddyn gyntaf.

Edrychwch beth mae eich darparwr presennol yn ei gynnig i gwsmeriaid newydd, a beth allwch chi ei gael gan ddarparwr arall.

Mae gwasanaeth cwsmer yn bwysig

Nid oes gan ddarparwyr band eang enw da iawn am wasanaeth cwsmer. Peidiwch â cholli’ch tymer. Darllenwch yr adborth ar foddhad cwsmer cyn neidio’n syth at ddarparwr arall.

Os cawsoch brofiad gwael gyda’ch cwmni presennol, ewch at rywun arall.

Gwiriwch a gewch chi adael am ddim

Peidiwch â neidio at rywun arall os byddwch yn wynebu bil drud. Gall cytundebau redeg am 12, 18 neu hyd yn oed 24 mis. Os neidiwch yn gynharach, gallech wynebu ffioedd terfynu neu ganslo. Gallai ffioedd gadael drud olygu bod unrhyw arbediad arian wrth newid yn cael ei golli, felly mae’n well disgwyl tan ddiwedd eich cytundeb.

Yng nghanol cytundeb? Mae’n werth ffonio’ch darparwr serch hynny a gofyn a allech chi gwtogi costau gyda phecyn gwahanol.

Mae’n werth nodi bod yna rai sefyllfaoedd lle gallwch yn wir adael eich cytundeb yn gynnar heb dalu ceiniog. Mae hyn yn cynnwys cynnydd mewn prisiau a gwasanaeth gwael (cyflymderau araf). Os credwch mai chi yw un o’r bobl hynny, mae gan BroadbandChoices restr lawn o’r rhesymau a fydd yn sicrhau y gallwch orffen eich cytundeb yn gynnar.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?