Sut i newid eich yswiriant cartref

Mae yswiriant cartref yn rhoi tawelwch meddwl i chi, ond gall y prisiau fod yn boenus ar y boced.

Felly stopiwch cyn adnewyddu (byddwch yn ymwybodol y bydd gan rai cwmnïau broses adnewyddu awtomatig na fyddant yn gweiddi’n groch amdani – gwiriwch y print mân). Edrychwch i weld a allwch chi arbed rhai cannoedd o bunnoedd oddi ar eich polisi trwy newid yswiriwr.

Awgrym mawr

Ydych chi angen yswiriant adeiladau a chynnwys? Gwiriwch a allwch chi arbed trwy brynu’r ddau gan yr un cwmni.

Beth ddylech chi ei wneud gyda’r arian dros ben? Nawr eich bod wedi arbed ychydig bunnoedd, mae gennym syniadau fydd yn eich galluogi i gychwyn arbed. Rhowch gynnig arnynt yma

Faint o amser fydd yn gymryd: 40 munud

Offer angenrheidiol:

 • Papur a phensil, i nodi’ch cynnwys i gyd
 • Cyfrifiannell, i gyfrifo faint yw gwerth popeth
 • Mynediad i’r rhyngrwyd neu ffôn, iffonioeichcyflenwr

  1. Darganfyddwch eich data

  Os ydych chi eisiau arbedion yswiriant cyflym, sicrhewch yr wybodaeth gywir cyn i chi ddechrau chwilio.

  Gwiriwch pryd mae’ch yswiriant cyfredol yn dod i ben. Bellach mae’n rhaid i yswirwyr roi gwybod i chi beth oedd eich premiwm y flwyddyn cynt, felly gallwch nawr weld o faint mae eich premiwm wedi codi.

  Ar gyfer yswiriant adeiladau, crafwch eich pen i gofio pa mor hen yw’ch cartref, ers faint ydych chi wedi byw yno, ac o beth mae’r waliau a’r to wedi eu hadeiladu.

  Cymrwch olwg ar ddrysau allanol a gwirio pa gloeon sydd, ac os oes ganddynt rifau BSI.

  2. Dewiswch safle cymharu

  Rhowch eich manylion i mewn i safle cymharu i weld faint allech chi ei arbed rhywle arall.

  Rhowch gynnig ar fwy nag un, gan nad ydynt i gyd yn cynnwys yr un cwmnïau. Ymysg y prif rai mae Comparethemarket.com, Confused.com, Go Compare,Moneysupermarket.com, a uSwitchopens in new window.

  Peidiwch ag anghofio gwirio beth mae cwmnïau yswiriant uniongyrchol i’r farchnad fel Aviva a Direct Line yn ei gynnig hefyd.

  3. Gwybod beth i’w yswirio

  Mae dau fath o yswiriant cartref: yswiriant adeiladau ac yswiriant cynnwys. Dim ond os ydych chi’n berchen ar eich cartref eich hun fyddwch chi angen yswiriant adeiladau. Mae’n cynnwys difrod i’r strwythur, a phethau sefydlog fel ceginau gosod ac ystafelloedd ymolchi. Os oes gennych chi forgais, mae’n debygol y bydd eich darparwr benthyciad yn mynnu bod gennych chi yswiriant adeiladau.

  Yn y cyfamser, mae yswiriant cynnwys yn cwmpasu colli, lladrata neu ddifrod i (rydych chi gam ar y blaen i ni, nawr) gynnwys, fel dodrefn, teledu, dillad ac eiddo eraill. Dychmygwch droi eich cartref ben i waered – mae unrhyw beth sy’n syrthio allan yn gynnwys, a charpedi hefyd.

  Os ydych chi’n rhentu, dim ond yswiriant cynnwys fyddwch chi angen. Dylai eich landlord fod yn talu am yr yswiriant adeiladau.

  Wedi cael llythyr adnewyddu gan eich yswiriwr? Grêt. Cipiwch ar y cyfle i chwilio am arbedion, CYN i’r dyddiad adnewyddu basio.

  Oes amser ar ôl? Gwiriwch bolisi yswiriant eich cartref nawr. Nodwch y dyddiad fis cyn i’ch polisi ddod i ben ar eich calendr neu yn eich ffôn. Byddwch yn glyfar gyda’ch contract, yn hytrach na chael eich dal yn talu mwy nag sydd angen.

  Cwtogwch gost yswiriant adeiladau trwy yswirio am y swm cywir. Mae’r pris a dalwch yn ddibynnol ar gost adnewyddu eich cartref yn llwyr – nid ei werthu.

  Felly anghofiwch faint daloch chi amdano, na faint fyddai asiant tai yn ei roi ar arwydd Ar Werth. Nodwch y gwerth ailadeiladu, sydd fel arfer yn rhatach na gwerth y farchnad.

  Os prynoch chi eich tŷ yn ddiweddar, defnyddiwch y gwerth a nodwyd ar yr arolwg. Os na, cymrwch olwg ar y gyfrifiannell ddefnyddiol a gynigir gan Gymdeithas Yswirwyr Prydain. Cofiwch wthio’r gwerth i fyny bob blwyddyn, i ganiatáu ar gyfer chwyddiant.

  Cynhwyswch eich eiddo i gyd! Mae’n hawdd iawn wneud amcangyfrif rhy isel o faint o bethau sydd gennym yn ein cartrefi. Ond os byddwch yn dyfalu rhy isel, ac yn mynd i hawlio, efallai na fydd eich yswiriwr yn talu am y swm llawn. Dychmygwch amnewid popeth petai eich cartref yn llosgi’n ulw – nid dim ond gemwaith a theclynnau, ond cynfasau, tyweli, dillad, llenni, sosbenni, y cyfan. Dyna’r gwerth mae angen i chi ei yswirio.

  Felly naill ai ewch o gwmpas y lle yn rhestru popeth sydd gennych chi, a’r gost i’w amnewid am brisiau heddiw, neu rhowch gynnig ar un o’r cyfrifianellau ar-lein gan gwmnïau fel yr AA, Direct Line neu Aviva yn agor mewn ffenestr newydd.

  Pethau gwerthfawr? Os oes gennych chi bethau drudfawr fel y ffôn deallus diweddaraf, gliniadur drud neu fodrwy ddyweddïo sgleiniog, gwiriwch y terfyn eitem unigol ar unrhyw bolisi.

  Dylai’r polisi ddatgan beth yw’r terfyn eitem risg uchel. Efallai y bydd angen i chi restru pethau gwerthfawr ar wahân. O’u hadio at ei gilydd gyda’r holl eitemau risg uchel eraill, dylai hyn fod yn llai na’ch terfyn eitemau risg fawr.

  Wedi canfod cynnig gwell na’ch dyfynbris adnewyddu? Os ydych chi’n hapus gyda’ch yswiriwr presennol, rhowch alwad sydyn iddynt. Holwch a ydynt yn barod i baru’r pris fel nad oes rhaid i chi newid.

  A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?